ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [101]  Dvadasayatanani cakkhayatanam rupayatanam .pe. manayatanam
dhammayatanam  .  dvadasannam ayatananam kati kusala kati akusala kati
abyakata .pe. Kati sarana kati arana.
   [102]  Dasayatana  abyakata dvayatana siya kusala siya
akusala siya abyakata . dasayatana na vattabba sukhaya vedanaya
sampayuttatipi  dukkhaya vedanaya sampayuttatipi adukkhamasukhaya vedanaya
sampayuttatipi  manayatanam  siya  sukhaya  vedanaya  sampayuttam  siya
dukkhaya  vedanaya  sampayuttam siya adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttam
dhammayatanam  siya sukhaya vedanaya sampayuttam siya dukkhaya vedanaya
sampayuttam  siya  adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttam siya na vattabbam
sukhaya  vedanaya  sampayuttantipi  dukkhaya  vedanaya  sampayuttantipi
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttantipi  dasayatana  nevavipaka-
navipakadhammadhamma  dvayatana  siya  vipaka siya vipakadhammadhamma
siya  nevavipakanavipakadhammadhamma  .  pancayatana upadinnupadaniya
Saddayatanam    anupadinnupadaniyam    cattarayatana    siya
upadinnupadaniya    siya    anupadinnupadaniya    siya
anupadinnanupadaniya   dvayatana   siya   upadinnupadaniya
siya anupadinnupadaniya siya anupadinnanupadaniya.
   {102.1}   Dasayatana   asankilitthasankilesika  dvayatana
siya   sankilitthasankilesika  siya  asankilitthasankilesika  siya
asankilitthaasankilesika  .  dasayatana  avitakkaavicara  manayatanam
siya  savitakkasavicaram  siya  avitakkavicaramattam  siya avitakkaavicaram
dhammayatanam  siya  savitakkasavicaram  siya  avitakkavicaramattam  siya
avitakkaavicaram  siya  na  vattabbam  savitakkasavicarantipi  avitakka-
vicaramattantipi avitakkaavicarantipi.
   {102.2}  Dasayatana na vattabba pitisahagatatipi sukhasahagatatipi
upekkhasahagatatipi  dvayatana  siya  pitisahagata  siya  sukhasahagata
siya  upekkhasahagata siya na vattabba pitisahagatatipi sukhasahagatatipi
upekkhasahagatatipi  .  dasayatana  nevadassanenanabhavanayapahatabba
dvayatana  siya  dassanena  pahatabba  siya bhavanaya pahatabba
siya  nevadassanenanabhavanayapahatabba  .  dasayatana nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuka  dvayatana siya dassanena pahatabbahetuka
siya bhavanaya pahatabbahetuka siya nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka.
Dasayatana   nevaacayagaminonaapacayagamino   dvayatana   siya
acayagamino siya apacayagamino siya nevaacayagaminonaapacayagamino.
Dasayatana  nevasekkhanasekkha  dvayatana  siya  sekkha  siya
asekkha siya nevasekkhanasekkha.
   {102.3}  Dasayatana paritta dvayatana siya paritta siya
mahaggata  siya  appamana  .  dasayatana anarammana dvayatana
siya  parittarammana  siya  mahaggatarammana siya appamanarammana
siya   na   vattabba   parittarammanatipi   mahaggatarammanatipi
appamanarammanatipi  .  dasayatana  majjhima  dvayatana  siya
hina  siya majjhima siya panita . dasayatana aniyata dvayatana
siya micchattaniyata siya sammattaniyata siya aniyata.
   {102.4}   Dasayatana   anarammana  dvayatana  siya
maggarammana  siya  maggahetuka  siya  maggadhipatino  siya  na
vattabba  maggarammanatipi  maggahetukatipi  maggadhipatinotipi  .
Pancayatana  siya  uppanna  siya  uppadino  na  vattabba
anuppannati  saddayatanam  siya  uppannam  siya  anuppannam  na
vattabbam  uppaditi  pancayatana  siya  uppanna  siya anuppanna
siya  uppadino  dhammayatanam  siya  uppannam siya anuppannam siya
uppadi   siya   na   vattabbam   uppannantipi  anuppannantipi
uppaditipi  .  ekadasayatana  siya atita siya anagata siya
paccuppanna  dhammayatanam  siya atitam siya anagatam siya paccuppannam
siya  na  vattabbam  atitantipi  anagatantipi  paccuppannantipi .
Dasayatana  anarammana  dvayatana  siya  atitarammana  siya
Anagatarammana  siya  paccuppannarammana  siya  na  vattabba
atitarammanatipi    anagatarammanatipi    paccuppannarammanatipi
siya ajjhatta siya bahiddha siya ajjhattabahiddha.
   {102.5}   Dasayatana   anarammana  dvayatana  siya
ajjhattarammana   siya   bahiddharammana   siya   ajjhatta-
bahiddharammana   siya   na   vattabba   ajjhattarammanatipi
bahiddharammanatipi    ajjhattabahiddharammanatipi   .   rupayatanam
sanidassanasappatigham   navayatana   anidassanasappatigha   dvayatana
anidassanaappatigha.
   [103] Ekadasayatana na hetu dhammayatanam siya hetu siya na
hetu . dasayatana ahetuka dvayatana siya sahetuka siya ahetuka.
Dasayatana  hetuvippayutta  dvayatana  siya  hetusampayutta  siya
hetuvippayutta . dasayatana na vattabba hetu ceva sahetuka catipi
sahetuka  ceva  na  ca hetutipi manayatanam na vattabbam hetu ceva
sahetukancati  siya  sahetukanceva  na  ca hetu siya na vattabbam
sahetukanceva  na ca hetuti dhammayatanam siya hetu ceva sahetukanca
siya  sahetukanceva  na  ca  hetu  siya na vattabbam hetu ceva
sahetukancatipi sahetukanceva na ca hetutipi . dasayatana na vattabba
hetu ceva hetusampayutta catipi hetusampayutta ceva na ca hetutipi
manayatanam  na  vattabbam  hetu  ceva  hetusampayuttancati  siya
hetusampayuttanceva  na ca hetu siya na vattabbam hetusampayuttanceva
Na  ca  hetuti  dhammayatanam siya hetu ceva hetusampayuttanca siya
hetusampayuttanceva  na  ca  hetu  siya  na  vattabbam hetu ceva
hetusampayuttancatipi  hetusampayuttanceva  na  ca  hetutipi  .
Dasayatana na hetu ahetuka manayatanam siya na hetu sahetukam siya
na hetu ahetukam dhammayatanam siya na hetu sahetukam siya na hetu
ahetukam siya na vattabbam na hetu sahetukantipi na hetu ahetukantipi.
   [104]  Ekadasayatana sappaccaya dhammayatanam siya sappaccayam
siya  appaccayam  .  ekadasayatana  sankhata  dhammayatanam  siya
sankhatam  siya  asankhatam  .  ekadasayatana  anidassana  rupayatanam
sanidassanam  .  dasayatana  sappatigha  dvayatana  appatigha .
Dasayatana  rupa  manayatanam  arupam  dhammayatanam  siya  rupam  siya
arupam  .  dasayatana  lokiya  dvayatana  siya  lokiya  siya
lokuttara. Kenaci vinneyya kenaci na vinneyya.
   [105] Ekadasayatana no asava dhammayatanam siya asavo
siya  no asavo . dasayatana sasava dvayatana siya sasava
siya  anasava  .  dasayatana  asavavippayutta  dvayatana siya
asavasampayutta  siya  asavavippayutta  . dasayatana na vattabba
asava ceva sasava cati sasava ceva no ca asava manayatanam
na  vattabbam  asavo  ceva sasavancati siya sasavanceva no ca
asavo  siya na vattabbam sasavanceva no ca asavoti dhammayatanam
Siya asavo ceva sasavanca siya sasavanceva no ca asavo siya
na vattabbam asavo ceva sasavancatipi sasavanceva no ca asavotipi.
Dasayatana  na  vattabba  asava  ceva  asavasampayutta  catipi
asavasampayutta ceva no ca asavatipi manayatanam na vattabbam asavo
ceva  asavasampayuttancati siya asavasampayuttanceva no ca asavo
siya  na  vattabbam asavasampayuttanceva no ca asavoti dhammayatanam
siya  asavo  ceva  asavasampayuttanca  siya  asavasampayuttanceva
no ca asavo siya na vattabbam asavo ceva asavasampayuttancatipi
asavasampayuttanceva  no  ca  asavotipi  .  dasayatana asava-
vippayuttasasava  dvayatana  siya  asavavippayuttasasava  siya
asavavippayuttaanasava  siya  na  vattabba  asavavippayuttasasavatipi
asavavippayuttaanasavatipi.
   [106]  Ekadasayatana  no  sannojana  dhammayatanam  siya
sannojanam  siya no sannojanam . dasayatana sannojaniya dvayatana
siya sannojaniya siya asannojaniya . dasayatana sannojanavippayutta
dvayatana siya sannojanasampayutta siya sannojanavippayutta.
   {106.1} Dasayatana na vattabba sannojana ceva sannojaniya
cati  sannojaniya  ceva  no ca sannojana manayatanam na vattabbam
sannojananceva  sannojaniyancati  siya  sannojaniyanceva  no  ca
sannojanam  siya  na  vattabbam  sannojaniyanceva no ca sannojananti
Dhammayatanam   siya   sannojananceva   sannojaniyanca   siya
sannojaniyanceva  no  ca sannojanam siya na vattabbam sannojananceva
sannojaniyancatipi sannojaniyanceva no ca sannojanantipi.
   {106.2}  Dasayatana  na  vattabba  sannojana  ceva
sannojanasampayutta  catipi  sannojanasampayutta  ceva  no  ca
sannojanatipi   manayatanam   na   vattabbam   sannojananceva
sannojanasampayuttancati     siya     sannojanasampayuttanceva
no  ca  sannojanam  siya  na  vattabbam  sannojanasampayuttanceva
no   ca   sannojananti   dhammayatanam   siya  sannojananceva
sannojanasampayuttanceva     siya     sannojanasampayuttanceva
no   ca   sannojanam   siya  na  vattabbam  sannojananceva
sannojanasampayuttancatipi sannojanasampayuttanceva
no ca sannojanantipi.
   {106.3}    Dasayatana    sannojanavippayuttasannojaniya
dvayatana    siya    sannojanavippayuttasannojaniya    siya
sannojanavippayuttaasannojaniya    siya    na    vattabba
sannojanavippayuttasannojaniyatipi sannojanavippayutta-
asannojaniyatipi.
   [107] Ekadasayatana no gantha dhammayatanam siya gantho siya
no gantho . dasayatana ganthaniya dvayatana siya ganthaniya siya
aganthaniya  .  dasayatana  ganthavippayutta  dvayatana  siya
ganthasampayutta  siya  ganthavippayutta  .  dasayatana  na vattabba
gantha ceva ganthaniya cati ganthaniya ceva no ca gantha manayatanam na
Vattabbam  gantho  ceva  ganthaniyancati  siya ganthaniyanceva  no ca
gantho  siya  na vattabbam ganthaniyanceva no ca ganthoti dhammayatanam
siya gantho ceva ganthaniyanca siya ganthaniyanceva no ca gantho siya
na vattabbam gantho ceva ganthaniyancatipi ganthaniyanceva no ca ganthotipi.
   {107.1} Dasayatana na vattabba gantha ceva ganthasampayutta
catipi  ganthasampayutta ceva no ca ganthatipi manayatanam na vattabbam
gantho  ceva  ganthasampayuttancati  siya  ganthasampayuttanceva no ca
gantho siya na vattabbam ganthasampayuttanceva no ca ganthoti dhammayatanam
siya  gantho ceva ganthasampayuttanca siya ganthasampayuttanceva no ca
gantho  siya  na  vattabbam  gantho  ceva  ganthasampayuttancatipi
ganthasampayuttanceva  no  ca  ganthotipi . dasayatana ganthavippayutta-
ganthaniya   dvayatana   siya   ganthavippayuttaganthaniya   siya
ganthavippayuttaaganthaniya   siya   na   vattabba  ganthavippayutta-
ganthaniyatipi ganthavippayuttaaganthaniyatipi.
   [108] Ekadasayatana no ogha .pe. No yoga .pe. No
nivarana  dhammayatanam  siya  nivaranam siya no nivaranam . dasayatana
nivaraniya  dvayatana siya nivaraniya siya anivaraniya . dasayatana
nivaranavippayutta   dvayatana   siya   nivaranasampayutta   siya
nivaranavippayutta.
   {108.1} Dasayatana na vattabba nivarana ceva nivaraniya cati
nivaraniya  ceva  no ca nivarana manayatanam na vattabbam nivarananceva
Nivaraniyancati  siya  nivaraniyanceva no ca nivaranam siya na vattabbam
nivaraniyanceva  no  ca  nivarananti  dhammayatanam  siya  nivarananceva
nivaraniyanca  siya  nivaraniyanceva  no  ca nivaranam siya na vattabbam
nivarananceva nivaraniyancatipi nivaraniyanceva no ca nivaranantipi.
   {108.2} Dasayatana na vattabba nivarana ceva nivaranasampayutta
catipi nivaranasampayutta ceva no ca nivaranatipi manayatanam na vattabbam
nivarananceva   nivaranasampayuttancati   siya   nivaranasampayuttanceva
no ca nivaranam siya na vattabbam nivaranasampayuttanceva no ca nivarananti
dhammayatanam   siya   nivarananceva   nivaranasampayuttanca   siya
nivaranasampayuttanceva  no  ca  nivaranam siya na vattabbam nivarananceva
nivaranasampayuttancatipi nivaranasampayuttanceva no ca nivaranantipi.
   {108.3}  Dasayatana  nivaranavippayuttanivaraniya dvayatana siya
nivaranavippayuttanivaraniya  siya  nivaranavippayuttaanivaraniya  siya  na
vattabba nivaranavippayuttanivaraniyatipi nivaranavippayuttaanivaraniyatipi.
   [109]  Ekadasayatana  no  paramasa  dhammayatanam  siya
paramaso siya no paramaso . dasayatana paramattha dvayatana
siya  paramattha siya aparamattha . dasayatana paramasavippayutta
manayatanam   siya   paramasasampayuttam   siya  paramasavippayuttam
dhammayatanam  siya  paramasasampayuttam siya paramasavippayuttam siya na
vattabbam  paramasasampayuttantipi  paramasavippayuttantipi  .  dasayatana
Na vattabba paramasa ceva paramattha cati paramattha ceva no ca
paramasa  manayatanam  na  vattabbam  paramaso ceva paramatthancati
siya paramatthanceva no ca paramaso siya na vattabbam paramatthanceva
no  ca  paramasoti dhammayatanam siya paramaso ceva paramatthanca
siya paramatthanceva no ca paramaso siya na vattabbam paramaso
ceva  paramatthancatipi  paramatthanceva  no  ca  paramasotipi .
Dasayatana    paramasavippayuttaparamattha   dvayatana   siya
paramasavippayuttaparamattha    siya   paramasavippayuttaaparamattha
siya    na    vattabba    paramasavippayuttaparamatthatipi
paramasavippayuttaaparamatthatipi.
   [110] Dasayatana anarammana manayatanam sarammanam dhammayatanam-
siya sarammanam siya anarammanam . manayatanam cittam ekadasayatana
no  citta . ekadasayatana acetasika dhammayatanam siya cetasikam
siya  acetasikam  .  dasayatana  cittavippayutta  dhammayatanamsiya
cittasampayuttam  siya  cittavippayuttam  manayatanam  na  vattabbam cittena
sampayuttantipi  cittena  vippayuttantipi  .  dasayatana  cittavisamsattha
dhammayatanam  siya  cittasamsattham  siya  cittavisamsattham  manayatanamna
vattabbam  cittena  samsatthantipi  cittena  visamsatthantipi  .  chayatana
no  cittasamutthana  chayatana  siya  cittasamutthana  siya  no
cittasamutthana  . ekadasayatana no cittasahabhuno dhammayatanam siya
Cittasahabhu siya no cittasahabhu . ekadasayatana no cittanuparivattino
dhammayatanam  siya  cittanuparivatti  siya  no  cittanuparivatti .
Ekadasayatana   no   cittasamsatthasamutthana  dhammayatanam  siya
cittasamsatthasamutthanam  siya  no cittasamsatthasamutthanam . ekadasayatana
no   cittasamsatthasamutthanasahabhuno  dhammayatanam  siya  cittasamsattha-
samutthanasahabhu  siya  no cittasamsatthasamutthanasahabhu . ekadasayatana
no  cittasamsatthasamutthananuparivattino  dhammayatanam  siya  cittasamsattha-
samutthananuparivatti  siya  no  cittasamsatthasamutthananuparivatti .
Chayatana  ajjhattika  chayatana  bahira  .  navayatana  upada
dvayatana  nupada  dhammayatanam  siya  upada  siya nupada .
Pancayatana  upadinna  saddayatanam  anupadinnam  chayatana  siya
upadinna siya anupadinna.
   [111]  Ekadasayatana nupadana dhammayatanam siya upadanam
siya  nupadanam  .  dasayatana  upadaniya  dvayatana  siya
upadaniya  siya  anupadaniya  .  dasayatana upadanavippayutta
dvayatana  siya  upadanasampayutta  siya  upadanavippayutta .
Dasayatana  na  vattabba  upadana  ceva  upadaniya  cati
upadaniya ceva no ca upadana manayatanam na vattabbam upadananceva
upadaniyancati  siya upadaniyanceva no ca upadanam siya na vattabbam
upadaniyanceva  no ca upadananti dhammayatanam siya upadananceva
Upadaniyanca  siya  upadaniyanceva  no  ca  upadanam  siya
na  vattabbam  upadananceva  upadaniyancatipi  upadaniyanceva
no  ca  upadanantipi . dasayatana na vattabba upadana ceva
upadanasampayutta  catipi  upadanasampayutta  ceva  no  ca
upadanatipi  manayatanam  na  vattabbam  upadananceva  upadana-
sampayuttancati  siya  upadanasampayuttanceva  no  ca  upadanam
siya  na  vattabbam  upadanasampayuttanceva  no  ca  upadananti
dhammayatanam   siya   upadananceva  upadanasampayuttanca  siya
upadanasampayuttanceva  no  ca  upadanam  siya  na  vattabbam
upadananceva   upadanasampayuttancatipi   upadanasampayuttanceva
no  ca  upadanantipi  .  dasayatana  upadanavippayuttaupadaniya
dvayatana  siya  upadanavippayuttaupadaniya  siya  upadana-
vippayuttaanupadaniya  siya  na  vattabba  upadanavippayutta-
upadaniyatipi upadanavippayuttaanupadaniyatipi.
   [112] Ekadasayatana no kilesa dhammayatanam siya kileso
siya  no  kileso  .  dasayatana  sankilesika dvayatana siya
sankilesika siya asankilesika . dasayatana asankilittha dvayatana
siya  sankilittha  siya  asankilittha . dasayatana kilesavippayutta
dvayatana siya kilesasampayutta siya kilesavippayutta . dasayatana
na vattabba kilesa ceva sankilesika cati sankilesika ceva no
Ca  kilesa  manayatanam  na  vattabbam kileso ceva sankilesikancati
siya sankilesikanceva no ca kileso siya na vattabbam sankilesikanceva
no ca kilesoti dhammayatanam siya kileso ceva sankilesikanca siya
sankilesikanceva  no  ca  kileso siya na vattabbam kileso ceva
sankilesikancatipi sankilesikanceva no ca kilesotipi . dasayatana na
vattabba  kilesa ceva sankilittha catipi sankilittha ceva no ca
kilesatipi  manayatanam  na  vattabbam  kileso  ceva  sankilitthancati
siya sankilitthanceva no ca kileso siya na vattabbam sankilitthanceva
no  ca kilesoti dhammayatanam siya kileso ceva sankilitthanca siya
sankilitthanceva  no  ca  kileso  siya na vattabbam kileso ceva
sankilitthancatipi sankilitthanceva no ca kilesotipi.
   {112.1} Dasayatana na vattabba kilesa ceva kilesasampayutta
catipi kilesasampayutta ceva no ca kilesatipi manayatanam na vattabbam
kileso  ceva  kilesasampayuttancati  siya  kilesasampayuttanceva no
ca  kileso siya na vattabbam kilesasampayuttanceva no ca kilesoti
dhammayatanam siya kileso ceva kilesasampayuttanca siya kilesasampayuttanceva
no ca kileso siya na vattabbam kileso ceva kilesasampayuttancatipi
kilesasampayuttanceva no ca kilesotipi . dasayatana kilesavippayutta-
sankilesika  dvayatana  siya  kilesavippayuttasankilesika  siya
kilesavippayuttaasankilesika  siya  na  vattabba  kilesavippayutta-
sankilesikatipi kilesavippayuttaasankilesikatipi.
   [113]  Dasayatana  na dassanena pahatabba dvayatana siya
dassanena  pahatabba  siya  na dassanena pahatabba . dasayatana
na  bhavanaya pahatabba dvayatana siya bhavanaya pahatabba siya
na  bhavanaya pahatabba . dasayatana na dassanena pahatabbahetuka
dvayatana  siya  dassanena  pahatabbahetuka  siya  na  dassanena
pahatabbahetuka . dasayatana na bhavanaya pahatabbahetuka dvayatana
siya bhavanaya pahatabbahetuka siya na bhavanaya pahatabbahetuka.
Dasayatana avitakka dvayatana siya savitakka siya avitakka.
   {113.1} Dasayatana avicara dvayatana siya savicara siya
avicara  .  dasayatana appitika dvayatana siya sappitika siya
appitika  .  dasayatana na pitisahagata dvayatana siya pitisahagata
siya  na  pitisahagata . dasayatana na sukhasahagata dvayatana siya
sukhasahagata  siya  na  sukhasahagata . dasayatana na upekkhasahagata
dvayatana  siya  upekkhasahagata  siya  na  upekkhasahagata .
Dasayatana kamavacara dvayatana siya kamavacara siya na kamavacara.
Dasayatana na rupavacara dvayatana siya rupavacara siya na rupavacara.
Dasayatana  na  arupavacara  dvayatana siya arupavacara siya na
arupavacara  . dasayatana pariyapanna dvayatana siya pariyapanna
siya  apariyapanna  .  dasayatana  aniyyanika  dvayatana siya
Niyyanika  siya  aniyyanika  .  dasayatana  aniyata dvayatana
siya niyata siya aniyata . dasayatana sauttara dvayatana siya
sauttara  siya  anuttara  .  dasayatana arana dvayatana siya
sarana siya aranati.
           Panhapucchakam.
          Ayatanavibhango samatto.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 87-101. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=1780&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=1780&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=101&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=101              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=1383              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=1383              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]