ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

            Dhātuvibhaṅgo
   [114] Cha dhātuyo paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu vāyodhātu
ākāsadhātu viññāṇadhātu.
   [115]  Tattha katamā paṭhavīdhātu paṭhavīdhātudvayaṃ atthi ajjhattikā
atthi  bāhirā  .  tattha  katamā ajjhattikā paṭhavīdhātu yaṃ ajjhattaṃ
paccattaṃ  kakkhaḷaṃ  kharigataṃ  kakkhaḷattaṃ  kakkhaḷabhāvo  ajjhattaṃ upādinnaṃ
seyyathīdaṃ  kesā  lomā  nakhā  dantā  taco  maṃsaṃ nhārū aṭṭhī
aṭṭhimiñjaṃ  vakkaṃ  hadayaṃ  yakanaṃ  kilomakaṃ  pihakaṃ  papphāsaṃ  antaṃ
antaguṇaṃ  udariyaṃ  karīsaṃ  yaṃ  vā  panaññampi atthi ajjhattaṃ paccattaṃ
kakkhaḷaṃ  kharigataṃ  kakkhaḷattaṃ  kakkhaḷabhāvo  ajjhattaṃ  upādinnaṃ  ayaṃ
vuccati  ajjhattikā  paṭhavīdhātu  .  tattha  katamā bāhirā paṭhavīdhātu
yaṃ  bāhiraṃ  kakkhaḷaṃ kharigataṃ kakkhaḷattaṃ kakkhaḷabhāvo bahiddhā anupādinnaṃ
Seyyathīdaṃ  ayo  lohaṃ  tipu  sīsaṃ  sajjhu  muttā  maṇi  veḷuriyo
saṅkho  silā  pavāḷaṃ  rajataṃ  jātarūpaṃ  lohitaṅgo  masāragallaṃ tiṇaṃ
kaṭṭhaṃ  sakkharā  kathalā  bhūmi  pāsāṇo  pabbato yaṃ vā panaññampi
atthi  bāhiraṃ  kakkhaḷaṃ  kharigataṃ  kakkhaḷattaṃ  kakkhaḷabhāvo  bahiddhā
anupādinnaṃ  ayaṃ  vuccati  bāhirā  paṭhavīdhātu . yā ca ajjhattikā
paṭhavīdhātu  yā  ca  bāhirā  paṭhavīdhātu  tadekajjhaṃ  abhisaññūhitvā
abhisaṅkhipitvā ayaṃ vuccati paṭhavīdhātu.
   [116] Tattha katamā āpodhātu āpodhātudvayaṃ atthi ajjhattikā
atthi  bāhirā  .  tattha katamā ajjhattikā āpodhātu yaṃ ajjhattaṃ
paccattaṃ  āpo  āpogataṃ  sneho  snehagataṃ  bandhanattaṃ  rūpassa
ajjhattaṃ  upādinnaṃ  seyyathīdaṃ  pittaṃ  semhaṃ  pubbo lohitaṃ sedo
medo  assu  vasā  kheḷo  siṅghāṇikā  lasikā  muttaṃ  yaṃ  vā
panaññampi  atthi  ajjhattaṃ  paccattaṃ  āpo  āpogataṃ  sneho
snehagataṃ  bandhanattaṃ  rūpassa  ajjhattaṃ  upādinnaṃ  ayaṃ  vuccati
ajjhattikā  āpodhātu  .  tattha  katamā  bāhirā  āpodhātu yaṃ
bāhiraṃ  āpo  āpogataṃ  senho  snehagataṃ  bandhanattaṃ  rūpassa
bahiddhā  anupādinnaṃ  seyyathīdaṃ  mūlaraso khandharaso tacaraso pattaraso
puppharaso  phalaraso khīraṃ dadhi sappi navanītaṃ telaṃ madhu phāṇitaṃ bhummāni
vā  udakāni  antalikkhāni  vā  yaṃ  vā  panaññampi atthi bāhiraṃ
āpo  āpogataṃ  sneho  snehagataṃ  bandhanattaṃ  rūpassa  bahiddhā
Anupādinnaṃ  ayaṃ  vuccati  bāhirā āpodhātu . yā ca ajjhattikā
āpodhātu  yā  ca  bāhirā  āpodhātu  tadekajjhaṃ  abhisaññūhitvā
abhisaṅkhipitvā ayaṃ vuccati āpodhātu.
   [117] Tattha katamā tejodhātu tejodhātudvayaṃ atthi ajjhattikā
atthi  bāhirā  .  tattha katamā ajjhattikā tejodhātu yaṃ ajjhattaṃ
paccattaṃ  tejo  tejogataṃ  usmā usmāgataṃ usumaṃ usumagataṃ ajjhattaṃ
upādinnaṃ  seyyathīdaṃ  yena  ca santappati yena ca jīrati  yena ca
paridayhati  yena  ca  asitapītakhāyitasāyitaṃ  sammā  pariṇāmaṃ  gacchati
yaṃ  vā  panaññampi  atthi ajjhattaṃ paccattaṃ tejo tejogataṃ usmā
usmāgataṃ  usumaṃ  usumagataṃ  ajjhattaṃ  upādinnaṃ  ayaṃ  vuccati
ajjhattikā tejodhātu.
   {117.1}  Tattha katamā bāhirā tejodhātu yaṃ bāhiraṃ tejo
tejogataṃ  usmā  usmāgataṃ  usumaṃ  usumagataṃ  bahiddhā  anupādinnaṃ
seyyathīdaṃ  kaṭṭhaggi  sakalikaggi  tiṇaggi  gomayaggi  thusaggi saṅkāraggi
indaggi   aggisantāpo   suriyasantāpo   kaṭṭhasannicayasantāpo
tiṇasannicayasantāpo    dhaññasannicayasantāpo   bhasmāsannicayasantāpo
yaṃ vā panaññampi atthi bāhiraṃ tejo tejogataṃ usmā usmāgataṃ usumaṃ
usumagataṃ  bahiddhā anupādinnaṃ ayaṃ vuccati bāhirā tejodhātu . yā
ca  ajjhattikā  tejodhātu  yā  ca  bāhirā tejodhātu tadekajjhaṃ
abhisaññūhitvā abhisaṅkhipitvā ayaṃ vuccati tejodhātu.
   [118] Tattha katamā vāyodhātu vāyodhātudvayaṃ atthi ajjhattikā
atthi  bāhirā  .  tattha katamā ajjhattikā vāyodhātu yaṃ ajjhattaṃ
paccattaṃ  vāyo  vāyogataṃ  thambhitattaṃ  rūpassa  ajjhattaṃ  upādinnaṃ
seyyathīdaṃ  uddhaṅgamā  vātā  adhogamā  vātā  kucchisayā  vātā
koṭṭhasayā  vātā  aṅgamaṅgānusārino vātā satthakavātā khurakavātā
uppalakavātā  assāso  passāso  yaṃ  vā  panaññampi  atthi
ajjhattaṃ  paccattaṃ  vāyo  vāyogataṃ  thambhitattaṃ  rūpassa  ajjhattaṃ
upādinnaṃ ayaṃ vuccati ajjhattikā vāyodhātu.
   {118.1}  Tattha katamā bāhirā vāyodhātu yaṃ bāhiraṃ vāyo
vāyogataṃ   thambhitattaṃ  rūpassa  bahiddhā  anupādinnaṃ  seyyathīdaṃ
puratthimā  vātā  pacchimā  vātā  uttarā vātā dakkhiṇā vātā
sarajā  vātā  arajā  vātā sītā vātā uṇhā vātā parittā
vātā  adhimattā  vātā  kāḷā  vātā  verambhavātā pakkhavātā
supaṇṇavātā  tālavaṇṭavātā  vidhūpanavātā  yaṃ  vā  panaññampi
atthi  bāhiraṃ  vāyo vāyogataṃ thambhitattaṃ rūpassa bahiddhā anupādinnaṃ
ayaṃ vuccati bāhirā vāyodhātu . yā ca ajjhattikā vāyodhātu yā
ca  bāhirā  vāyodhātu  tadekajjhaṃ  abhisaññūhitvā  abhisaṅkhipitvā
ayaṃ vuccati vāyodhātu.
   [119]  Tattha  katamā  ākāsadhātu  ākāsadhātudvayaṃ  atthi
ajjhattikā  atthi  bāhirā  . tattha katamā ajjhattikā ākāsadhātu
Yaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ  ākāso  ākāsagataṃ  aghaṃ  aghagataṃ  vivaro
vivaragataṃ  asamphuṭṭhaṃ  maṃsalohitehi  ajjhattaṃ  upādinnaṃ  seyyathīdaṃ
kaṇṇacchiddaṃ  nāsacchiddaṃ  mukhadvāraṃ  yena  ca  asitapītakhāyitasāyitaṃ
ajjhoharati  yattha  ca  asitapītakhāyitasāyitaṃ  santiṭṭhati  yena  ca
asitapītakhāyitasāyitaṃ  adhobhāgaṃ  nikkhamati  yaṃ  vā  panaññampi  atthi
ajjhattaṃ  paccattaṃ  ākāso  ākāsagataṃ aghaṃ aghagataṃ vivaro vivaragataṃ
asamphuṭṭhaṃ  maṃsalohitehi  ajjhattaṃ  upādinnaṃ  ayaṃ  vuccati ajjhattikā
ākāsadhātu  .  tattha  katamā  bāhirā  ākāsadhātu  yaṃ  bāhiraṃ
ākāso  ākāsagataṃ  aghaṃ  aghagataṃ  vivaro vivaragataṃ asamphuṭṭhaṃ catūhi
mahābhūtehi  bahiddhā  anupādinnaṃ ayaṃ vuccati bāhirā ākāsadhātu .
Yā  ca  ajjhattikā  ākāsadhātu  yā  ca  bāhirā  ākāsadhātu
tadekajjhaṃ abhisaññūhitvā abhisaṅkhipitvā ayaṃ vuccati ākāsadhātu.
   [120]   Tattha   katamā   viññāṇadhātu  cakkhuviññāṇadhātu
sotaviññāṇadhātu      ghānaviññāṇadhātu     jivhāviññāṇadhātu
kāyaviññāṇadhātu manoviññāṇadhātu ayaṃ vuccati viññāṇadhātu.
           Imā cha dhātuyo.
   [121]  Aparāpi  cha dhātuyo sukhadhātu dukkhadhātu somanassadhātu
domanassadhātu  upekkhādhātu  avijjādhātu  .  tattha katamā sukhadhātu
yaṃ  kāyikaṃ  sātaṃ  kāyikaṃ  sukhaṃ  kāyasamphassajaṃ  sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ
kāyasamphassajā  sātā  sukhā vedanā ayaṃ vuccati sukhadhātu . tattha
Katamā  dukkhadhātu  yaṃ  kāyikaṃ  asātaṃ  kāyikaṃ  dukkhaṃ kāyasamphassajaṃ
asātaṃ  dukkhaṃ  vedayitaṃ  kāyasamphassajā  asātā  dukkhā  vedanā
ayaṃ  vuccati  dukkhadhātu  .  tattha katamā somanassadhātu yaṃ cetasikaṃ
sātaṃ cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā
sātā sukhā vedanā ayaṃ vuccati somanassadhātu.
   {121.1} Tattha katamā domanassadhātu yaṃ cetasikaṃ asātaṃ cetasikaṃ
dukkhaṃ  cetosamphassajaṃ  asātaṃ dukkhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā asātā
dukkhā vedanā ayaṃ vuccati domanassadhātu . tattha katamā upekkhādhātu
yaṃ  cetasikaṃ  neva sātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ adukkhamasukhaṃ vedayitaṃ
cetosamphassajā  adukkhamasukhā  vedanā  ayaṃ vuccati upekkhādhātu .
Tattha katamā avijjādhātu yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe. 1- avijjālaṅgī
moho akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati avijjādhātu. Imā cha dhātuyo.
   [122] Aparāpi cha dhātuyo kāmadhātu byāpādadhātu vihiṃsādhātu
nekkhammadhātu  abyāpādadhātu  avihiṃsādhātu . tattha katamā kāmadhātu
kāmapaṭisaṃyutto  takko  vitakko  saṅkappo  appanā  byappanā
cetaso  abhiniropanā  micchāsaṅkappo ayaṃ vuccati kāmadhātu heṭṭhato
avīcinirayaṃ  pariyantaṃ  karitvā  uparito paranimmitavasavattī deve anto
karitvā  yaṃ  etasmiṃ  antare  etthāvacarā  ettha  pariyāpannā
khandhadhātuāyatanā  rūpaṃ  vedanā  saññā  saṅkhārā  viññāṇaṃ  ayaṃ
@Footnote: 1 [300] dhammasaṅgaṇiyaṃ oloketabbaṃ.
Vuccati  kāmadhātu  .  tattha katamā byāpādadhātu byāpādapaṭisaṃyutto
takko  vitakko  .pe.  micchāsaṅkappo  ayaṃ  vuccati byāpādadhātu
dasasu vā āghātavatthūsu cittassa āghāto paṭighāto paṭighaṃ paṭivirodho
kopo  pakopo  sampakopo  doso  padoso  sampadoso  cittassa
byāpatti  manopadoso  kodho  kujjhanā  kujjhitattaṃ  doso  dūsanā
dūsitattaṃ  byāpatti  byāpajjanā  byāpajjitattaṃ  virodho  paṭivirodho
caṇḍikkaṃ asuropo anattamanatā cittassa ayaṃ vuccati byāpādadhātu.
   {122.1}  Tattha  katamā  vihiṃsādhātu  vihiṃsāpaṭisaṃyutto takko
vitakko  .pe.  micchāsaṅkappo  ayaṃ  vuccati vihiṃsādhātu idhekacco
pāṇinā  vā leḍḍunā vā daṇḍena vā satthena vā rajjuyā vā
aññataraññatarena  satte  viheṭheti  yā evarūpā heṭhanā viheṭhanā
hiṃsanā vihiṃsanā rosanā virosanā parūpaghāto ayaṃ vuccati vihiṃsādhātu.
   {122.2} Tattha katamā nekkhammadhātu nekkhammapaṭisaṃyutto takko
vitakko  .pe.  sammāsaṅkappo  ayaṃ  vuccati nekkhammadhātu sabbepi
kusalā  dhammā  nekkhammadhātu  .  tattha  katamā  abyāpādadhātu
abyāpādapaṭisaṃyutto  takko  vitakko  .pe.  sammāsaṅkappo  ayaṃ
vuccati  abyāpādadhātu yā sattesu metti mettāyanā mettāyitattaṃ
mettācetovimutti  ayaṃ  vuccati  abyāpādadhātu  .  tattha  katamā
avihiṃsādhātu  avihiṃsāpaṭisaṃyutto  takko  vitakko  saṅkappo  appanā
byappanā  cetaso  abhiniropanā  sammāsaṅkappo  ayaṃ  vuccati
Avihiṃsādhātu   yā  sattesu  karuṇā  karuṇāyanā  karuṇāyitattaṃ
karuṇācetovimutti ayaṃ vuccati avihiṃsādhātu. Imā cha dhātuyo.
   [123]  Iti  imāni  tīṇi  chakkāni  tadekajjhaṃ abhisaññūhitvā
abhisaṅkhipitvā aṭṭhārasa dhātuyo honti.
           Suttantabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 101-108. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=2068              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=2068              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=114&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=11              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=114              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=1401              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=1401              Contents of The Tipitaka Volume 35 http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com