ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [131]  Attharasa  dhatuyo cakkhudhatu rupadhatu cakkhuvinnanadhatu
sotadhatu   saddadhatu   sotavinnanadhatu   ghanadhatu   gandhadhatu
ghanavinnanadhatu    jivhadhatu    rasadhatu   jivhavinnanadhatu
kayadhatu   photthabbadhatu  kayavinnanadhatu  manodhatu  dhammadhatu
manovinnanadhatu  .  attharasannam  dhatunam  kati kusala kati akusala
kati abyakata .pe. Kati sarana kati arana.
   [132] Solasa dhatuyo abyakata dve dhatuyo siya kusala
siya  akusala  siya  abyakata  .  dasa  dhatuyo na vattabba
sukhaya  vedanaya  sampayuttatipi  dukkhaya  vedanaya  sampayuttatipi
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttatipi  panca  dhatuyo adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayutta  kayavinnanadhatu  siya  sukhaya  vedanaya
sampayutta  siya  dukkhaya  vedanaya  sampayutta  manovinnanadhatu
Siya sukhaya vedanaya sampayutta siya dukkhaya vedanaya sampayutta
siya  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta  dhammadhatu  siya sukhaya
vedanaya  sampayutta  siya  dukkhaya  vedanaya  sampayutta  siya
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta  siya  na  vattabba  sukhaya
vedanaya   sampayuttatipi   dukkhaya   vedanaya   sampayuttatipi
adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttatipi.
   {132.1} Dasa dhatuyo nevavipakanavipakadhammadhamma panca dhatuyo
vipaka  manodhatu  siya  vipaka  siya nevavipakanavipakadhammadhamma
dve dhatuyo siya vipaka siya vipakadhammadhamma siya nevavipaka-
navipakadhammadhamma  .  dasa  dhatuyo  upadinnupadaniya  saddadhatu
anupadinnupadaniya   panca  dhatuyo  siya  upadinnupadaniya
siya  anupadinnupadaniya  dve  dhatuyo  siya upadinnupadaniya
siya   anupadinnupadaniya   siya  anupadinnaanupadaniya  .
Solasa  dhatuyo asankilitthasankilesika dve dhatuyo siya sankilittha-
sankilesika siya asankilitthasankilesika siya asankilitthaasankilesika.
   {132.2} Pannarasa dhatuyo avitakkaavicara manodhatu savitakkasavicara
manovinnanadhatu  siya  savitakkasavicara  siya  avitakkavicaramatta
siya avitakkaavicara dhammadhatu siya savitakkasavicara siya avitakkavicaramatta
siya avitakkaavicara siya na vattabba savitakkasavicaratipi avitakkavicaramattatipi
avitakkaavicaratipi . dasa dhatuyo na vattabba pitisahagatatipi sukhasahagatatipi
Upekkhasahagatatipi  panca  dhatuyo  upekkhasahagata  kayavinnanadhatu
na pitisahagata siya sukhasahagata na upekkhasahagata siya na vattabba
sukhasahagatati  dve  dhatuyo siya pitisahagata siya sukhasahagata siya
upekkhasahagata  siya  na  vattabba  pitisahagatatipi  sukhasahagatatipi
upekkhasahagatatipi  . solasa dhatuyo nevadassanenanabhavanayapahatabba
dve  dhatuyo siya dassanena pahatabba siya bhavanaya pahatabba
siya   nevadassanenanabhavanayapahatabba   .   solasa  dhatuyo
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka   dve   dhatuyo   siya
dassanena  pahatabbahetuka  siya  bhavanaya  pahatabbahetuka  siya
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka.
   {132.3}  Solasa  dhatuyo  nevaacayagaminonaapacayagamino
dve  dhatuyo  siya  acayagamino  siya  apacayagamino  siya
nevaacayagaminonaapacayagamino    .    solasa    dhatuyo
nevasekkhanasekkha  dve  dhatuyo  siya sekkha siya asekkha
siya  nevasekkhanasekkha  .  solasa  dhatuyo  paritta  dve
dhatuyo  siya  paritta  siya  mahaggata siya appamana . dasa
dhatuyo  anarammana  cha  dhatuyo  parittarammana  dve  dhatuyo
siya  parittarammana  siya  mahaggatarammana siya appamanarammana
siya   na   vattabba   parittarammanatipi   mahaggatarammanatipi
appamanarammanatipi  .  solasa  dhatuyo  majjhima  dve  dhatuyo
siya  hina siya majjhima siya panita . solasa dhatuyo aniyata
Dve dhatuyo siya micchattaniyata siya sammattaniyata siya aniyata.
   {132.4}  Dasa dhatuyo anarammana cha dhatuyo na vattabba
maggarammanatipi  maggahetukatipi  maggadhipatinotipi  dve  dhatuyo
siya  maggarammana  siya  maggahetuka  siya  maggadhipatino siya
na  vattabba  maggarammanatipi  maggahetukatipi  maggadhipatinotipi .
Dasa dhatuyo siya uppanna siya uppadino na vattabba anuppannati
saddadhatu  siya  uppanna siya anuppanna na vattabba uppadiniti
cha dhatuyo siya uppanna siya anuppanna siya uppadino dhammadhatu
siya  uppanna siya anuppanna siya uppadini siya na vattabba
uppannatipi  anuppannatipi  uppadinitipi  .  sattarasa dhatuyo siya
atita  siya  anagata  siya  paccuppanna dhammadhatu siya atita
siya  anagata  siya  paccuppanna  siya  na vattabba atitatipi
anagatatipi paccuppannatipi.
   {132.5} Dasa dhatuyo anarammana cha dhatuyo paccuppannarammana
dve  dhatuyo  siya  atitarammana  siya  anagatarammana  siya
paccuppannarammana   siya   na   vattabba   atitarammanatipi
anagatarammanatipi  paccuppannarammanatipi  siya  ajjhatta  siya
bahiddha  siya  ajjhattabahiddha  .  dasa  dhatuyo  anarammana cha
dhatuyo  siya  ajjhattarammana  siya  bahiddharammana  siya
ajjhattabahiddharammana   dve   dhatuyo  siya  ajjhattarammana
siya    bahiddharammana    siya    ajjhattabahiddharammana
Siya   na   vattabba   ajjhattarammanatipi   bahiddharammanatipi
ajjhattabahiddharammanatipi   .   rupadhatu  sanidassanasappatigha  nava
dhatuyo anidassanasappatigha attha dhatuyo anidassanaappatigha.
   [133] Sattarasa dhatuyo na hetu dhammadhatu siya hetu siya na
hetu . solasa dhatuyo ahetuka dve dhatuyo siya sahetuka siya
ahetuka  .  solasa  dhatuyo  hetuvippayutta dve dhatuyo siya
hetusampayutta siya hetuvippayutta . solasa dhatuyo na vattabba hetu
ceva sahetuka catipi sahetuka ceva na ca hetutipi manovinnanadhatu
na vattabba hetu ceva sahetuka catipi siya sahetuka ceva na ca hetu
siya na vattabba sahetuka ceva na ca hetuti dhammadhatu siya hetu
ceva sahetuka ca siya sahetuka ceva na ca hetu siya na vattabba
hetu ceva sahetuka catipi sahetuka ceva na ca hetutipi.
   {133.1} Solasa dhatuyo na vattabba hetu ceva hetusampayutta
catipi  hetusampayutta  ceva  na  ca  hetutipi manovinnanadhatu na
vattabba  hetu  ceva  hetusampayutta  cati  siya hetusampayutta
ceva na ca hetu siya na vattabba hetusampayutta ceva na ca hetuti
dhammadhatu  siya  hetu ceva hetusampayutta ca siya hetusampayutta
ceva na ca hetu siya na vattabba hetu ceva hetusampayutta catipi
hetusampayutta  ceva  na  ca hetutipi . solasa dhatuyo na hetu
ahetuka  manovinnanadhatu  siya  na  hetu  sahetuka  siya
na  hetu  ahetuka  dhammadhatu  siya  na  hetu  sahetuka
Siya  na  hetu ahetuka siya na vattabba na hetu sahetukatipi
na hetu ahetukatipi.
   [134] Sattarasa dhatuyo sappaccaya dhammadhatu siya sappaccaya
siya  appaccaya  .  sattarasa  dhatuyo  sankhata  dhammadhatu siya
sankhata  siya  asankhata  .  sattarasa dhatuyo anidassana rupadhatu
sanidassana  .  dasa  dhatuyo sappatigha attha dhatuyo appatigha .
Dasa  dhatuyo rupa satta dhatuyo arupa dhammadhatu siya rupam siya
arupam . solasa dhatuyo lokiya dve dhatuyo siya lokiya siya
lokuttara. Kenaci vinneyya kenaci na vinneyya.
   [135] Sattarasa dhatuyo no asava dhammadhatu siya asavo
siya no asavo . solasa dhatuyo sasava dve dhatuyo siya sasava
siya anasava . solasa dhatuyo asavavippayutta dve dhatuyo siya
asavasampayutta siya asavavippayutta . solasa dhatuyo na vattabba
asava ceva sasava cati sasava ceva no ca asava manovinnanadhatu
na vattabba asavo ceva sasava cati siya sasava ceva no ca
asavo siya na vattabba sasava ceva no ca asavoti dhammadhatu
siya asavo ceva sasava ca siya sasava ceva no ca asavo siya
na vattabba asavo ceva sasava catipi sasava ceva no ca asavotipi.
Solasa  dhatuyo  na vattabba asava ceva asavasampayutta catipi
asavasampayutta  ceva  no  ca  asavatipi  manovinnanadhatu
Na vattabba asavo ceva asavasampayutta cati siya asavasampayutta
yutta ceva no ca asavo siya na vattabba asavasampayutta ceva
no  ca asavoti dhammadhatu siya asavo ceva asavasampayutta ca
siya  asavasampayutta  ceva  no  ca asavo siya na vattabba
asavo  ceva asavasampayutta catipi asavasampayutta ceva no ca
asavotipi  .  solasa  dhatuyo asavavippayuttasasava dve dhatuyo
siya  asavavippayuttasasava  siya  asavavippayuttaanasava  siya
na vattabba asavavippayuttasasavatipi asavavippayuttaanasavatipi.
   [136]  Sattarasa  dhatuyo  no  sannojana  dhammadhatu siya
sannojanam  siya  no  sannojanam  .  solasa  dhatuyo sannojaniya
dve  dhatuyo  siya  sannojaniya  siya  asannojaniya . solasa
dhatuyo  sannojanavippayutta  dve  dhatuyo siya sannojanasampayutta
siya  sannojanavippayutta  .  solasa  dhatuyo  na  vattabba
sannojana  ceva  sannojaniya  cati  sannojaniya  ceva no ca
sannojana   manovinnanadhatu   na   vattabba   sannojananceva
sannojaniya cati siya sannojaniya ceva no ca sannojanam siya na
vattabba  sannojaniya  ceva  no  ca sannojananti dhammadhatu siya
sannojananceva  sannojaniya  ca  siya  sannojaniya  ceva no ca
sannojanam  siya  na  vattabba  sannojananceva  sannojaniya catipi
sannojaniya ceva no ca sannojanantipi . solasa dhatuyo na vattabba
Sannojana  ceva  sannojanasampayutta  catipi  sannojanasampayutta
ceva  no  ca  sannojanatipi  manovinnanadhatu  na  vattabba
sannojananceva  sannojanasampayutta  cati  siya  sannojanasampayutta
ceva  no ca sannojanam siya na vattabba sannojanasampayutta ceva
no  ca  sannojananti  dhammadhatu  siya  sannojananceva  sannojana-
sampayutta  ca  siya  sannojanasampayutta  ceva no ca sannojanam
siya  na  vattabba  sannojananceva  sannojanasampayutta  catipi
sannojanasampayutta  ceva  no  ca sannojanantipi . solasa dhatuyo
sannojanavippayuttasannojaniya   dve  dhatuyo  siya  sannojana-
vippayuttasannojaniya    siya    sannojanavippayuttaasannojaniya
siya  na  vattabba  sannojanavippayuttasannojaniyatipi  sannojana-
vippayuttaasannojaniyatipi.
   [137] Sattarasa dhatuyo no gantha dhammadhatu siya gantho siya
no gantho . solasa dhatuyo ganthaniya dve dhatuyo siya ganthaniya
siya  aganthaniya  .  solasa dhatuyo ganthavippayutta dve dhatuyo
siya  ganthasampayutta  siya  ganthavippayutta  . solasa dhatuyo na
vattabba gantha ceva ganthaniya cati ganthaniya ceva no ca gantha
manovinnanadhatu  na  vattabba  gantho  ceva ganthaniya cati siya
ganthaniya ceva no ca gantho siya na vattabba ganthaniya ceva no ca
ganthoti  dhammadhatu  siya gantho ceva ganthaniya ca siya ganthaniya
Ceva no ca gantho siya na vattabba gantho ceva ganthaniya catipi
ganthaniya ceva no ca ganthotipi . solasa dhatuyo na vattabba gantha
ceva  ganthasampayutta  catipi ganthasampayutta ceva no ca ganthatipi
manovinnanadhatu  na  vattabba  gantho  ceva  ganthasampayutta cati
siya ganthasampayutta ceva no ca gantho siya na vattabba ganthasampayutta
ceva  no  ca ganthoti dhammadhatu siya gantho ceva ganthasampayutta
ca  siya  ganthasampayutta  ceva no ca gantho siya na vattabba
gantho  ceva  ganthasampayutta  catipi  ganthasampayutta ceva no ca
ganthotipi . solasa dhatuyo ganthavippayuttaganthaniya dve dhatuyo siya
ganthavippayuttaganthaniya   siya  ganthavippayuttaaganthaniya  siya  na
vattabba ganthavippayuttaganthaniyatipi ganthavippayuttaaganthaniyatipi.
   [138] Sattarasa dhatuyo no ogha .pe. No yoga .pe. No
nivarana dhammadhatu siya nivaranam siya no nivaranam . solasa dhatuyo
nivaraniya  dve dhatuyo siya nivaraniya siya anivaraniya . solasa
dhatuyo  nivaranavippayutta  dve dhatuyo siya nivaranasampayutta siya
nivaranavippayutta  .  solasa  dhatuyo  na  vattabba nivarana ceva
nivaraniya  cati nivaraniya ceva no ca nivarana manovinnanadhatu na
vattabba  nivarananceva  nivaraniya  cati  siya nivaraniya ceva no
ca nivaranam siya na vattabba nivaraniya ceva no ca nivarananti dhammadhatu
siya  nivarananceva  nivaraniya  ca  siya  nivaraniya  ceva no ca
Nivaranam  siya  na  vattabba nivarananceva nivaraniya catipi nivaraniya
ceva no ca nivaranantipi . solasa dhatuyo na vattabba nivarana ceva
nivaranasampayutta  catipi  nivaranasampayutta  ceva  no ca nivaranatipi
manovinnanadhatu  na  vattabba  nivarananceva  nivaranasampayutta  cati
siya  nivaranasampayutta  ceva  no  ca  nivaranam siya na vattabba
nivaranasampayutta  ceva no ca nivarananti dhammadhatu siya nivarananceva
nivaranasampayutta  ca  siya  nivaranasampayutta  ceva  no ca nivaranam
siya   na   vattabba  nivarananceva  nivaranasampayutta  catipi
nivaranasampayutta  ceva  no  ca  nivaranantipi  .  solasa  dhatuyo
nivaranavippayuttanivaraniya  dve  dhatuyo  siya  nivaranavippayuttanivaraniya
siya  nivaranavippayuttaanivaraniya  siya  na  vattabba  nivarana-
vippayuttanivaraniyatipi nivaranavippayuttaanivaraniyatipi.
   [139]  Sattarasa  dhatuyo  no  paramasa  dhammadhatu siya
paramaso siya no paramaso . solasa dhatuyo paramattha dve
dhatuyo  siya  paramattha  siya  aparamattha  . solasa dhatuyo
paramasavippayutta  manovinnanadhatu  siya  paramasasampayutta  siya
paramasavippayutta   dhammadhatu  siya  paramasasampayutta  siya
paramasavippayutta   siya  na  vattabba  paramasasampayuttatipi
paramasavippayuttatipi . solasa dhatuyo na vattabba paramasa ceva
paramattha cati paramattha ceva no ca paramasa manovinnanadhatu
Na  vattabba  paramasa  ceva  paramattha cati siya paramattha
ceva no ca paramaso siya na vattabba paramattha ceva no ca
paramasoti  dhammadhatu  siya paramaso ceva paramattha ca siya
paramattha ceva no ca paramaso siya na vattabba paramaso ceva
paramattha  catipi paramattha ceva no ca paramasotipi . solasa
dhatuyo  paramasavippayuttaparamattha  dve  dhatuyo siya paramasa-
vippayuttaparamattha  siya  paramasavippayuttaaparamattha  siya  na
vattabba    paramasavippayuttaparamatthatipi    paramasavippayutta-
aparamatthatipi.
   [140]  Dasa  dhatuyo  anarammana satta dhatuyo sarammana
dhammadhatu  siya  sarammana siya anarammana . ekadasa dhatuyo
no citta satta dhatuyo citta. Sattarasa dhatuyo acetasika dhammadhatu
siya  cetasika  siya  acetasika  . dasa dhatuyo cittavippayutta
dhammadhatu  siya  cittasampayutta  siya cittavippayutta satta dhatuyo
na  vattabba  cittena  sampayuttatipi cittena vippayuttatipi . dasa
dhatuyo cittavisamsattha dhammadhatu siya cittasamsattha siya cittavisamsattha
satta dhatuyo na vattabba cittena samsatthatipi cittena visamsatthatipi.
Dvadasa dhatuyo no cittasamutthana cha dhatuyo siya cittasamutthana
siya  no  cittasamutthana  .  sattarasa  dhatuyo no cittasahabhuno
dhammadhatu  siya  cittasahabhu siya no cittasahabhu . sattarasa dhatuyo
No  cittanuparivattino  dhammadhatu  siya  cittanuparivatti  siya no
cittanuparivatti . sattarasa dhatuyo no cittasamsatthasamutthana dhammadhatu
siya  cittasamsatthasamutthana  siya  no  cittasamsatthasamutthana .
Sattarasa  dhatuyo  no  cittasamsatthasamutthanasahabhuno  dhammadhatu  siya
cittasamsatthasamutthanasahabhu   siya  no  cittasamsatthasamutthanasahabhu  .
Sattarasa  dhatuyo  no  cittasamsatthasamutthananuparivattino  dhammadhatu
siya   cittasamsatthasamutthananuparivatti   siya   no  cittasamsattha-
samutthananuparivatti  .  dvadasa  dhatuyo  ajjhattika  cha dhatuyo
bahira . nava dhatuyo upada attha dhatuyo nupada dhammadhatu siya
upada  siya  nupada  .  dasa  dhatuyo  upadinna  saddadhatu
anupadinna satta dhatuyo siya upadinna siya anupadinna.
   [141]  Sattarasa dhatuyo nupadana dhammadhatu siya upadanam
siya  nupadanam . solasa dhatuyo upadaniya dve dhatuyo siya
upadaniya siya anupadaniya . solasa dhatuyo upadanavippayutta
dve  dhatuyo  siya upadanasampayutta siya upadanavippayutta .
Danavippayutta  .  solasa  dhatuyo  na vattabba upadana ceva
upadaniya cati upadaniya ceva no ca upadana manovinnanadhatu
na vattabba upadananceva upadaniya cati siya upadaniya ceva
no ca upadanam siya na vattabba upadaniya ceva no ca upadananti
dhammadhatu  siya  upadananceva  upadaniya  ca siya upadaniya
Ceva no ca upadanam siya na vattabba upadananceva upadaniya
catipi upadaniya ceva no ca upadanantipi . solasa dhatuyo na
vattabba   upadana   ceva   upadanasampayutta   catipi
upadanasampayutta  ceva  no  ca upadanantipi manovinnanadhatu na
vattabba   upadananceva   upadanasampayutta   cati   siya
upadanasampayutta  ceva  no  ca  upadanam  siya  na vattabba
upadanasampayutta  ceva  no  ca  upadananti  dhammadhatu  siya
upadananceva  upadanasampayutta  ca  siya  upadanasampayutta
ceva  no  ca  upadanam  siya  na  vattabba  upadananceva
upadanasampayutta  catipi  upadanasampayutta  ceva  no  ca
upadanantipi  .  solasa  dhatuyo  upadanavippayuttaupadaniya
dve  dhatuyo  siya  upadanavippayuttaupadaniya  siya upadana-
vippayuttaanupadaniya  siya  na  vattabba  upadanavippayutta-
upadaniyatipi upadanavippayuttaanupadaniyatipi.
   [142] Sattarasa dhatuyo no kilesa dhammadhatu siya kileso
siya  no  kileso  . solasa dhatuyo sankilesika dve dhatuyo
siya sankilesika siya asankilesika . solasa dhatuyo asankilittha
dve  dhatuyo  siya  sankilittha  siya  asankilittha  .  solasa
dhatuyo  kilesavippayutta  dve  dhatuyo  siya  kilesasampayutta
siya  kilesavippayutta  .  solasa  dhatuyo  na vattabba kilesa
Ceva sankilesika cati sankilesika ceva no ca kilesa manovinnanadhatu
na vattabba kilesa ceva sankilesika cati siya sankilesika ceva
no ca kileso siya na vattabba sankilesika ceva no ca kilesoti
dhammadhatu siya kileso ceva sankilesika ca siya sankilesika ceva
no ca kileso siya na vattabba kileso ceva sankilesika catipi
sankilesika ceva no ca kilesotipi.
   {142.1} Solasa dhatuyo na vattabba kilesa ceva sankilittha
catipi  sankilittha  ceva  no  ca  kilesatipi manovinnanadhatu na
vattabba kileso ceva sankilittha cati siya sankilittha ceva no ca
kileso siya na vattabba sankilittha ceva no ca kilesoti dhammadhatu
siya kileso ceva sankilittha ca siya sankilittha ceva no ca kileso
siya na vattabba kileso ceva sankilittha catipi sankilittha ceva
no ca kilesotipi.
   {142.2} Solasa dhatuyo na vattabba kileso ceva kilesasampayutta
catipi  kilesasampayutta ceva no ca kilesatipi manovinnanadhatu na
vattabba  kileso ceva kilesasampayutta cati siya kilesasampayutta
ceva  no  ca  kileso  siya na vattabba kilesasampayutta ceva
no  ca  kilesoti  dhammadhatu  siya kileso ceva kilesasampayutta
ca  siya kilesasampayutta ceva no ca kileso siya na vattabba
kileso  ceva  kilesasampayutta  catipi  kilesasampayutta ceva no
Ca kilesotipi . solasa dhatuyo kilesavippayuttasankilesika dve dhatuyo
siya  kilesavippayuttasankilesika  siya  kilesavippayuttaasankilesika
siya  na  vattabba  kilesavippayuttasankilesikatipi  kilesavippayutta-
asankilesikatipi.
   [143] Solasa dhatuyo na dassanena pahatabba dve dhatuyo
siya  dassanena  pahatabba  siya  na  dassanena  pahatabba .
Solasa dhatuyo na bhavanaya pahatabba dve dhatuyo siya bhavanaya
pahatabba  siya  na  bhavanaya  pahatabba . solasa dhatuyo na
dassanena pahatabbahetuka dve dhatuyo siya dassanena pahatabbahetuka
siya  na dassanena pahatabbahetuka . solasa dhatuyo na bhavanaya
pahatabbahetuka  dve  dhatuyo  siya  bhavanaya  pahatabbahetuka
siya  na  bhavanaya  pahatabbahetuka . pannarasa dhatuyo avitakka
manovinnanadhatu savitakka dve dhatuyo siya savitakka siya avitakka.
   {143.1} Pannarasa dhatuyo avicara manodhatu savicara dve
dhatuyo siya savicara siya avicara . solasa dhatuyo appitika
dve dhatuyo siya sappitika siya appitika . solasa dhatuyo na
pitisahagata  dve  dhatuyo siya pitisahagata siya na pitisahagata .
Pannarasa  dhatuyo  na  sukhasahagata  tisso dhatuyo siya sukhasahagata
siya  na  sukhasahagata  .  ekadasa  dhatuyo  na upekkhasahagata
panca    dhatuyo    upekkhasahagata    dve    dhatuyo
Siya  upekkhasahagata  siya na upekkhasahagata . solasa dhatuyo
kamavacara dve dhatuyo siya kamavacara siya na kamavacara.
Solasa dhatuyo na rupavacara dve dhatuyo siya rupavacara siya na
rupavacara  .  solasa dhatuyo na arupavacara dve dhatuyo siya
arupavacara  siya  na  arupavacara . solasa dhatuyo pariyapanna
dve dhatuyo siya pariyapanna siya apariyapanna . Solasa dhatuyo
aniyyanika  dve  dhatuyo  siya niyyanika siya aniyyanika .
Solasa dhatuyo aniyata dve dhatuyo siya niyata siya aniyata.
Solasa dhatuyo sauttara dve dhatuyo siya sauttara siya anuttara.
Solasa dhatuyo arana dve dhatuyo siya sarana siya aranati.
           Panhapucchakam.
          Dhatuvibhango samatto.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 112-127. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=2290&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=2290&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=131&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=131              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=2064              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=2064              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]