ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

            Saccavibhaṅgo
   [144]  Cattāri  ariyasaccāni  dukkhaṃ  ariyasaccaṃ  dukkhasamudayo
ariyasaccaṃ dukkhanirodho ariyasaccaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ.
   [145]  Tattha  katamaṃ  dukkhaṃ  ariyasaccaṃ jātipi dukkhā jarāpi
dukkhā  maraṇampī  dukkhaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāpi  dukkhā
Appiyehi  sampayogo  dukkho  piyehi  vippayogo  dukkho  yampicchaṃ
na labhati tampi dukkhaṃ saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā.
   [146]  Tattha  katamā  jāti yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi
tamhi  sattanikāye  jāti  sañjāti  okkanti  abhinibbatti  khandhānaṃ
pātubhāvo āyatanānaṃ paṭilābho ayaṃ vuccati jāti.
   [147]  Tattha  katamā  jarā yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi
tamhi  sattanikāye  jarā  jīraṇatā  khaṇḍiccaṃ  pāliccaṃ  valittacatā
āyuno saṃhāni indriyānaṃ paripāko ayaṃ vuccati jarā.
   [148]  Tattha  katamaṃ  maraṇaṃ yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhā
tamhā  sattanikāyā  cuti  cavanatā  bhedo  antaradhānaṃ maccu maraṇaṃ
kālakiriyā  khandhānaṃ  bhedo  kaḷevarassa  nikkhepo  jīvitindriyassa
upacchedo idaṃ vuccati maraṇaṃ.
   [149]  Tattha  katamo  soko  ñātibyasanena  vā  phuṭṭhassa
bhogabyasanena  vā  phuṭṭhassa  rogabyasanena vā phuṭṭhassa sīlabyasanena
vā  phuṭṭhassa  diṭṭhibyasanena  vā phuṭṭhassa aññataraññatarena byasanena
samannāgatassa   aññataraññatarena   dukkhadhammena  phuṭṭhassa  soko
socanā  socitattaṃ  antosoko  antoparisoko cetaso parijjhāyanā
domanassaṃ sokasallaṃ ayaṃ vuccati soko.
   [150]  Tattha  katamo  paridevo  ñātibyasanena vā phuṭṭhassa
bhogabyasanena  vā  phuṭṭhassa  rogabyasanena vā phuṭṭhassa sīlabyasanena
Vā  phuṭṭhassa  diṭṭhibyasanena  vā phuṭṭhassa aññataraññatarena byasanena
samannāgatassa  aññataraññatarena  dukkhadhammena  phuṭṭhassa  ādevo
paridevo ādevanā paridevanā ādevitattaṃ paridevitattaṃ vācā palāpo
vippalāpo lālapo lālapanā lālapitattaṃ ayaṃ vuccati paridevo.
   [151]  Tattha  katamaṃ  dukkhaṃ  yaṃ kāyikaṃ asātaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ
kāyasamphassajaṃ  asātaṃ  dukkhaṃ  vedayitaṃ kāyasamphassajā asātā dukkhā
vedanā idaṃ vuccati dukkhaṃ.
   [152]  Tattha  katamaṃ  domanassaṃ  yaṃ cetasikaṃ asātaṃ cetasikaṃ
dukkhaṃ  cetosamphassajaṃ  asātaṃ dukkhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā asātā
dukkhā vedanā idaṃ vuccati domanassaṃ.
   [153]  Tattha  katamo  upāyāso ñātibyasanena vā phuṭṭhassa
bhogabyasanena  vā  phuṭṭhassa  rogabyasanena vā phuṭṭhassa sīlabyasanena
vā  phuṭṭhassa  diṭṭhibyasanena  vā phuṭṭhassa aññataraññatarena byasanena
samannāgatassa  aññataraññatarena  dukkhadhammena  phuṭṭhassa  āyāso
upāyāso āyāsitattaṃ upāyāsitattaṃ ayaṃ vuccati upāyāso.
   [154]  Tattha  katamo appiyehi sampayogo dukkho idha yassa
te  honti  aniṭṭhā  akantā amanāpā rūpā saddā gandhā rasā
phoṭṭhabbā  ye  vā  panassa  te  honti anatthakāmā ahitakāmā
aphāsukāmā  ayogakkhemakāmā  yā tehi saṅgati samāgamo samodhānaṃ
missībhāvo ayaṃ vuccati appiyehi sampayogo dukkho.
   [155] Tattha katamo piyehi vippayogo dukkho idha yassa te
honti  iṭṭhā kantā manāpā rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā
ye  vā  panassa  te  honti  atthakāmā  hitakāmā  phāsukāmā
yogakkhemakāmā mātā vā pitā vā bhātā vā bhaginī vā mittā
vā  amaccā vā ñātisālohitā vā yā tehi asaṅgati asamāgamo
asamodhānaṃ amissībhāvo ayaṃ vuccati piyehi vippayogo dukkho.
   [156] Tattha katamaṃ yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ jātidhammānaṃ
sattānaṃ  evaṃ  icchā  uppajjati  aho  vata  mayaṃ na jātidhammā
assāma na ca vata no jāti āgaccheyyāti na kho panetaṃ icchāya
pattabbaṃ  idampi  yampicchaṃ  na  labhati  tampi  dukkhaṃ  jarādhammānaṃ
sattānaṃ  .pe.  byādhidhammānaṃ  sattānaṃ .pe. maraṇadhammānaṃ sattānaṃ
.pe.  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammānaṃ  sattānaṃ  evaṃ  icchā
uppajjati  aho  vata  mayaṃ  na  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammā
assāma   na  ca  vata  no  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
āgaccheyyunti  na  kho  panetaṃ  icchāya  pattabbaṃ idampi yampicchaṃ
na labhati tampi dukkhaṃ.
   [157]  Tattha  katame  saṅkhittena  pañcupādānakkhandhā dukkhā
seyyathīdaṃ  rūpūpādānakkhandho  vedanūpādānakkhandho  saññūpādānakkhandho
saṅkhārūpādānakkhandho   viññāṇūpādānakkhandho   ime   vuccanti
Saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā.
         Idaṃ vuccati dukkhaṃ ariyasaccaṃ.
   [158] Tattha katamaṃ dukkhasamudayo ariyasaccaṃ yāyaṃ taṇhā ponobbhavikā
nandirāgasahagatā  tatratatrābhinandinī  seyyathīdaṃ  kāmataṇhā  bhavataṇhā
vibhavataṇhā.
   [159] Sā kho panesā taṇhā kattha uppajjamānā uppajjati
kattha  nivisamānā  nivisati  . yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  ettha  nivisamānā  nivisati .
Kiñca  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  .  cakkhuṃ  loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā  taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  ettha  nivisamānā
nivisati  sotaṃ  .pe.  ghānaṃ  jivhā  kāyo  mano loke piyarūpaṃ
sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  ettha
nivisamānā nivisati.
   {159.1}  Rūpā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ etthesā taṇhā
uppajjamānā  uppajjati  ettha  nivisamānā  nivisati  saddā .pe.
Gandhā  rasā  phoṭṭhabbā  dhammā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivisamānā nivisati.
   {159.2} Cakkhuviññāṇaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
uppajjamānā  uppajjati  ettha  nivisamānā  nivisati  sotaviññāṇaṃ
.pe.   ghānaviññāṇaṃ   jivhāviññāṇaṃ  kāyaviññāṇaṃ  manoviññāṇaṃ
loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā uppajjamānā uppajjati
Ettha nivisamānā nivisati.
   {159.3} Cakkhusamphasso loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
uppajjamānā  uppajjati  ettha  nivisamānā  nivisati  sotasamphasso
.pe.  ghānasamphasso  jivhāsamphasso  kāyasamphasso  manosamphasso
loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā uppajjamānā uppajjati
ettha nivisamānā nivisati.
   {159.4} Cakkhusamphassajā vedanā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā   uppajjamānā  uppajjati  ettha  nivisamānā  nivisati
sotasamphassajā vedanā .pe. ghānasamphassajā vedanā jivhāsamphassajā
vedanā  kāyasamphassajā  vedanā  manosamphassajā  vedanā  loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā uppajjati ettha
nivisamānā nivisati.
   {159.5}  Rūpasaññā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
uppajjamānā  uppajjati  ettha  nivisamānā  nivisati  saddasaññā
.pe.  gandhasaññā  rasasaññā  phoṭṭhabbasaññā  dhammasaññā  loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā uppajjati ettha
nivisamānā nivisati.
   {159.6} Rūpasañcetanā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
uppajjamānā uppajjati ettha nivisamānā nivisati saddasañcetanā .pe.
Gandhasañcetanā   rasasañcetanā  phoṭṭhabbasañcetanā  dhammasañcetanā
loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā uppajjamānā uppajjati
ettha nivisamānā nivisati.
   {159.7}  Rūpataṇhā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
taṇhā    uppajjamānā   uppajjati   ettha   nivisamānā
Nivisati  saddataṇhā  .pe.  gandhataṇhā  rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā
dhammataṇhā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ etthesā taṇhā uppajjamānā
uppajjati ettha nivisamānā nivisati.
   {159.8} Rūpavitakko loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
uppajjamānā  uppajjati ettha nivisamānā nivisati saddavitakko .pe.
Gandhavitakko rasavitakko phoṭṭhabbavitakko dhammavitakko loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivisamānā nivisati.
   {159.9} Rūpavicāro loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
uppajjamānā  uppajjati ettha nivisamānā nivisati saddavicāro .pe.
Gandhavicāro rasavicāro phoṭṭhabbavicāro dhammavicāro loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivisamānā nivisati.
        Idaṃ vuccati dukkhasamudayo ariyasaccaṃ.
   [160]  Tattha  katamaṃ  dukkhanirodho  ariyasaccaṃ yo tassāyeva
taṇhāya asesavirāganirodho cāgo paṭinissaggo mutti anālayo.
   [161]  Sā  kho  panesā  taṇhā kattha pahīyamānā pahīyati
kattha  nirujjhamānā nirujjhati . yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā  pahīyamānā  pahīyati  ettha  nirujjhamānā  nirujjhati . kiñca
loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ . cakkhuṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā  pahīyamānā  pahīyati  ettha  nirujjhamānā  nirujjhati  sotaṃ
.pe.  Ghānaṃ jivhā kāyo mano loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā  pahīyamānā  pahīyati  ettha  nirujjhamānā  nirujjhati . rūpā
loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati ettha
nirujjhamānā  nirujjhati  saddā  .pe.  gandhā  rasā  phoṭṭhabbā
dhammā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  pahīyamānā
pahīyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {161.1} Cakkhuviññāṇaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
pahīyamānā  pahīyati  ettha  nirujjhamānā nirujjhati sotaviññāṇaṃ .pe.
Ghānaviññāṇaṃ  jivhāviññāṇaṃ  kāyaviññāṇaṃ  manoviññāṇaṃ  loke piyarūpaṃ
sātarūpaṃ etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {161.2} Cakkhusamphasso loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
pahīyamānā  pahīyati  ettha nirujjhamānā nirujjhati sotasamphasso .pe.
Ghānasamphasso  jivhāsamphasso  kāyasamphasso  manosamphasso  loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  pahīyamānā  pahīyati  ettha
nirujjhamānā nirujjhati.
   {161.3} Cakkhusamphassajā vedanā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā  pahīyamānā pahīyati ettha nirujjhamānā nirujjhati sotasamphassajā
vedanā  .pe.  ghānasamphassajā  vedanā  jivhāsamphassajā  vedanā
kāyasamphassajā  vedanā  manosamphassajā  vedanā  loke  piyarūpaṃ
sātarūpaṃ   etthesā   taṇhā   pahīyamānā   pahīyati  ettha
nirujjhamānā   nirujjhati   .   rūpasaññā   loke   piyarūpaṃ
Sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  pahīyamānā  pahīyati ettha nirujjhamānā
nirujjhati  saddasaññā  .pe.  gandhasaññā  rasasaññā  phoṭṭhabbasaññā
dhammasaññā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā pahīyamānā
pahīyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {161.4} Rūpasañcetanā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
pahīyamānā  pahīyati  ettha  nirujjhamānā  nirujjhati  saddasañcetanā
.pe.    gandhasañcetanā   rasasañcetanā   phoṭṭhabbasañcetanā
dhammasañcetanā  loke  piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā pahīyamānā
pahīyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {161.5}  Rūpataṇhā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
pahīyamānā  pahīyati  ettha  nirujjhamānā  nirujjhati  saddataṇhā
.pe.   gandhataṇhā   rasataṇhā   phoṭṭhabbataṇhā   dhammataṇhā
loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  pahīyamānā  pahīyati
ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {161.6} Rūpavitakko loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
pahīyamānā  pahīyati  ettha  nirujjhamānā nirujjhati saddavitakko .pe.
Gandhavitakko  rasavitakko  phoṭṭhabbavitakko  dhammavitakko loke piyarūpaṃ
sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  pahīyamānā  pahīyati ettha nirujjhamānā
nirujjhati.
   {161.7} Rūpavicāro loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā pahīyamānā
pahīyati ettha nirujjhamānā nirujjhati saddavicāro .pe. Gandhavicāro rasavicāro
phoṭṭhabbavicāro dhammavicāro  loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
Pahīyamānā pahīyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
        Idaṃ vuccati dukkhanirodho ariyasaccaṃ.
   [162] Tattha katamaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ. Ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo
sammāvācā  sammākammanto  sammāājīvo  sammāvāyāmo  sammāsati
sammāsamādhi.
   [163]  Tattha  katamā  sammādiṭṭhi  dukkhe ñāṇaṃ dukkhasamudaye
ñāṇaṃ  dukkhanirodhe  ñāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya  ñāṇaṃ
ayaṃ vuccati sammādiṭṭhi.
   [164]  Tattha  katamo  sammāsaṅkappo  nekkhammasaṅkappo
abyāpādasaṅkappo avihiṃsāsaṅkappo ayaṃ vuccati sammāsaṅkappo.
   [165]  Tattha katamā sammāvācā musāvādā veramaṇī pisuṇāya
vācāya  veramaṇī  pharusāya  vācāya  veramaṇī samphappalāpā veramaṇī
ayaṃ vuccati sammāvācā.
   [166]  Tattha  katamo  sammākammanto  pāṇātipātā veramaṇī
adinnādānā  veramaṇī  kāmesu  micchācārā  veramaṇī  ayaṃ vuccati
sammākammanto.
   [167] Tattha katamo sammāājīvo idha ariyasāvako micchāājīvaṃ
pahāya sammāājīvena jīvitaṃ kappeti ayaṃ vuccati sammāājīvo.
   [168]  Tattha  katamo  sammāvāyāmo idha bhikkhu anuppannānaṃ
pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  anuppādāya  chandaṃ  janeti  vāyamati
viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  uppannānaṃ  pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  .pe.  anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ
uppādāya  .pe.  uppannānaṃ  kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya
bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati
viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati ayaṃ vuccati sammāvāyāmo.
   [169]  Tattha katamā sammāsati idha bhikkhu kāye kāyānupassī
viharati  ātāpi  sampajāno  satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ
vedanāsu  .pe.  citte  .pe.  dhammesu  dhammānupassī  viharati
ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ ayaṃ
vuccati sammāsati.
   [170]  Tattha  katamo  sammāsamādhi  idha  bhikkhu  vivicceva
kāmehi  vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ
pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ
pitisukhaṃ  dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati pītiyā ca virāgā upekkhako
ca  viharati  sato  ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti yantaṃ
ariyā  ācikkhanti  upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ
Upasampajja  viharati  sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva
somanassadomanassānaṃ   atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ
catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati ayaṃ vuccati sammāsamādhi.
     Idaṃ vuccati dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ.
           Suttantabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 127-138. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=2598              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=2598              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=144&items=27              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=14              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=144              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=2078              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=2078              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]