ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

            Saccavibhango
   [144]  Cattari  ariyasaccani  dukkham  ariyasaccam  dukkhasamudayo
ariyasaccam dukkhanirodho ariyasaccam dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccam.
   [145]  Tattha  katamam  dukkham  ariyasaccam jatipi dukkha jarapi
dukkha  maranampi  dukkham  sokaparidevadukkhadomanassupayasapi  dukkha
Appiyehi  sampayogo  dukkho  piyehi  vippayogo  dukkho  yampiccham
na labhati tampi dukkham sankhittena pancupadanakkhandha dukkha.
   [146]  Tattha  katama  jati ya tesam tesam sattanam tamhi
tamhi  sattanikaye  jati  sanjati  okkanti  abhinibbatti  khandhanam
patubhavo ayatananam patilabho ayam vuccati jati.
   [147]  Tattha  katama  jara ya tesam tesam sattanam tamhi
tamhi  sattanikaye  jara  jiranata  khandiccam  paliccam  valittacata
ayuno samhani indriyanam paripako ayam vuccati jara.
   [148]  Tattha  katamam  maranam ya tesam tesam sattanam tamha
tamha  sattanikaya  cuti  cavanata  bhedo  antaradhanam maccu maranam
kalakiriya  khandhanam  bhedo  kalevarassa  nikkhepo  jivitindriyassa
upacchedo idam vuccati maranam.
   [149]  Tattha  katamo  soko  natibyasanena  va  phutthassa
bhogabyasanena  va  phutthassa  rogabyasanena va phutthassa silabyasanena
va  phutthassa  ditthibyasanena  va phutthassa annatarannatarena byasanena
samannagatassa   annatarannatarena   dukkhadhammena  phutthassa  soko
socana  socitattam  antosoko  antoparisoko cetaso parijjhayana
domanassam sokasallam ayam vuccati soko.
   [150]  Tattha  katamo  paridevo  natibyasanena va phutthassa
bhogabyasanena  va  phutthassa  rogabyasanena va phutthassa silabyasanena
Va  phutthassa  ditthibyasanena  va phutthassa annatarannatarena byasanena
samannagatassa  annatarannatarena  dukkhadhammena  phutthassa  adevo
paridevo adevana paridevana adevitattam paridevitattam vaca palapo
vippalapo lalapo lalapana lalapitattam ayam vuccati paridevo.
   [151]  Tattha  katamam  dukkham  yam kayikam asatam kayikam dukkham
kayasamphassajam  asatam  dukkham  vedayitam kayasamphassaja asata dukkha
vedana idam vuccati dukkham.
   [152]  Tattha  katamam  domanassam  yam cetasikam asatam cetasikam
dukkham  cetosamphassajam  asatam dukkham vedayitam cetosamphassaja asata
dukkha vedana idam vuccati domanassam.
   [153]  Tattha  katamo  upayaso natibyasanena va phutthassa
bhogabyasanena  va  phutthassa  rogabyasanena va phutthassa silabyasanena
va  phutthassa  ditthibyasanena  va phutthassa annatarannatarena byasanena
samannagatassa  annatarannatarena  dukkhadhammena  phutthassa  ayaso
upayaso ayasitattam upayasitattam ayam vuccati upayaso.
   [154]  Tattha  katamo appiyehi sampayogo dukkho idha yassa
te  honti  anittha  akanta amanapa rupa sadda gandha rasa
photthabba  ye  va  panassa  te  honti anatthakama ahitakama
aphasukama  ayogakkhemakama  ya tehi sangati samagamo samodhanam
missibhavo ayam vuccati appiyehi sampayogo dukkho.
   [155] Tattha katamo piyehi vippayogo dukkho idha yassa te
honti  ittha kanta manapa rupa sadda gandha rasa photthabba
ye  va  panassa  te  honti  atthakama  hitakama  phasukama
yogakkhemakama mata va pita va bhata va bhagini va mitta
va  amacca va natisalohita va ya tehi asangati asamagamo
asamodhanam amissibhavo ayam vuccati piyehi vippayogo dukkho.
   [156] Tattha katamam yampiccham na labhati tampi dukkham jatidhammanam
sattanam  evam  iccha  uppajjati  aho  vata  mayam na jatidhamma
assama na ca vata no jati agaccheyyati na kho panetam icchaya
pattabbam  idampi  yampiccham  na  labhati  tampi  dukkham  jaradhammanam
sattanam  .pe.  byadhidhammanam  sattanam .pe. maranadhammanam sattanam
.pe.  sokaparidevadukkhadomanassupayasadhammanam  sattanam  evam  iccha
uppajjati  aho  vata  mayam  na  sokaparidevadukkhadomanassupayasadhamma
assama   na  ca  vata  no  sokaparidevadukkhadomanassupayasa
agaccheyyunti  na  kho  panetam  icchaya  pattabbam idampi yampiccham
na labhati tampi dukkham.
   [157]  Tattha  katame  sankhittena  pancupadanakkhandha dukkha
seyyathidam  rupupadanakkhandho  vedanupadanakkhandho  sannupadanakkhandho
sankharupadanakkhandho   vinnanupadanakkhandho   ime   vuccanti
Sankhittena pancupadanakkhandha dukkha.
         Idam vuccati dukkham ariyasaccam.
   [158] Tattha katamam dukkhasamudayo ariyasaccam yayam tanha ponobbhavika
nandiragasahagata  tatratatrabhinandini  seyyathidam  kamatanha  bhavatanha
vibhavatanha.
   [159] Sa kho panesa tanha kattha uppajjamana uppajjati
kattha  nivisamana  nivisati  . yam loke piyarupam satarupam etthesa
tanha  uppajjamana  uppajjati  ettha  nivisamana  nivisati .
Kinca  loke  piyarupam  satarupam  .  cakkhum  loke piyarupam satarupam
etthesa  tanha  uppajjamana  uppajjati  ettha  nivisamana
nivisati  sotam  .pe.  ghanam  jivha  kayo  mano loke piyarupam
satarupam  etthesa  tanha  uppajjamana  uppajjati  ettha
nivisamana nivisati.
   {159.1}  Rupa  loke  piyarupam  satarupam etthesa tanha
uppajjamana  uppajjati  ettha  nivisamana  nivisati  sadda .pe.
Gandha  rasa  photthabba  dhamma loke piyarupam satarupam etthesa
tanha uppajjamana uppajjati ettha nivisamana nivisati.
   {159.2} Cakkhuvinnanam loke piyarupam satarupam etthesa tanha
uppajjamana  uppajjati  ettha  nivisamana  nivisati  sotavinnanam
.pe.   ghanavinnanam   jivhavinnanam  kayavinnanam  manovinnanam
loke  piyarupam  satarupam  etthesa  tanha uppajjamana uppajjati
Ettha nivisamana nivisati.
   {159.3} Cakkhusamphasso loke piyarupam satarupam etthesa tanha
uppajjamana  uppajjati  ettha  nivisamana  nivisati  sotasamphasso
.pe.  ghanasamphasso  jivhasamphasso  kayasamphasso  manosamphasso
loke  piyarupam  satarupam  etthesa  tanha uppajjamana uppajjati
ettha nivisamana nivisati.
   {159.4} Cakkhusamphassaja vedana loke piyarupam satarupam etthesa
tanha   uppajjamana  uppajjati  ettha  nivisamana  nivisati
sotasamphassaja vedana .pe. ghanasamphassaja vedana jivhasamphassaja
vedana  kayasamphassaja  vedana  manosamphassaja  vedana  loke
piyarupam  satarupam  etthesa  tanha  uppajjamana uppajjati ettha
nivisamana nivisati.
   {159.5}  Rupasanna loke piyarupam satarupam etthesa tanha
uppajjamana  uppajjati  ettha  nivisamana  nivisati  saddasanna
.pe.  gandhasanna  rasasanna  photthabbasanna  dhammasanna  loke
piyarupam  satarupam  etthesa  tanha  uppajjamana uppajjati ettha
nivisamana nivisati.
   {159.6} Rupasancetana loke piyarupam satarupam etthesa tanha
uppajjamana uppajjati ettha nivisamana nivisati saddasancetana .pe.
Gandhasancetana   rasasancetana  photthabbasancetana  dhammasancetana
loke  piyarupam  satarupam  etthesa  tanha uppajjamana uppajjati
ettha nivisamana nivisati.
   {159.7}  Rupatanha  loke  piyarupam  satarupam  etthesa
tanha    uppajjamana   uppajjati   ettha   nivisamana
Nivisati  saddatanha  .pe.  gandhatanha  rasatanha  photthabbatanha
dhammatanha  loke  piyarupam  satarupam etthesa tanha uppajjamana
uppajjati ettha nivisamana nivisati.
   {159.8} Rupavitakko loke piyarupam satarupam etthesa tanha
uppajjamana  uppajjati ettha nivisamana nivisati saddavitakko .pe.
Gandhavitakko rasavitakko photthabbavitakko dhammavitakko loke piyarupam satarupam
etthesa tanha uppajjamana uppajjati ettha nivisamana nivisati.
   {159.9} Rupavicaro loke piyarupam satarupam etthesa tanha
uppajjamana  uppajjati ettha nivisamana nivisati saddavicaro .pe.
Gandhavicaro rasavicaro photthabbavicaro dhammavicaro loke piyarupam satarupam
etthesa tanha uppajjamana uppajjati ettha nivisamana nivisati.
        Idam vuccati dukkhasamudayo ariyasaccam.
   [160]  Tattha  katamam  dukkhanirodho  ariyasaccam yo tassayeva
tanhaya asesaviraganirodho cago patinissaggo mutti analayo.
   [161]  Sa  kho  panesa  tanha kattha pahiyamana pahiyati
kattha  nirujjhamana nirujjhati . yam loke piyarupam satarupam etthesa
tanha  pahiyamana  pahiyati  ettha  nirujjhamana  nirujjhati . kinca
loke  piyarupam  satarupam . cakkhum loke piyarupam satarupam etthesa
tanha  pahiyamana  pahiyati  ettha  nirujjhamana  nirujjhati  sotam
.pe.  Ghanam jivha kayo mano loke piyarupam satarupam etthesa
tanha  pahiyamana  pahiyati  ettha  nirujjhamana  nirujjhati . rupa
loke  piyarupam  satarupam etthesa tanha pahiyamana pahiyati ettha
nirujjhamana  nirujjhati  sadda  .pe.  gandha  rasa  photthabba
dhamma  loke  piyarupam  satarupam  etthesa  tanha  pahiyamana
pahiyati ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {161.1} Cakkhuvinnanam loke piyarupam satarupam etthesa tanha
pahiyamana  pahiyati  ettha  nirujjhamana nirujjhati sotavinnanam .pe.
Ghanavinnanam  jivhavinnanam  kayavinnanam  manovinnanam  loke piyarupam
satarupam etthesa tanha pahiyamana pahiyati ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {161.2} Cakkhusamphasso loke piyarupam satarupam etthesa tanha
pahiyamana  pahiyati  ettha nirujjhamana nirujjhati sotasamphasso .pe.
Ghanasamphasso  jivhasamphasso  kayasamphasso  manosamphasso  loke
piyarupam  satarupam  etthesa  tanha  pahiyamana  pahiyati  ettha
nirujjhamana nirujjhati.
   {161.3} Cakkhusamphassaja vedana loke piyarupam satarupam etthesa
tanha  pahiyamana pahiyati ettha nirujjhamana nirujjhati sotasamphassaja
vedana  .pe.  ghanasamphassaja  vedana  jivhasamphassaja  vedana
kayasamphassaja  vedana  manosamphassaja  vedana  loke  piyarupam
satarupam   etthesa   tanha   pahiyamana   pahiyati  ettha
nirujjhamana   nirujjhati   .   rupasanna   loke   piyarupam
Satarupam  etthesa  tanha  pahiyamana  pahiyati ettha nirujjhamana
nirujjhati  saddasanna  .pe.  gandhasanna  rasasanna  photthabbasanna
dhammasanna  loke  piyarupam  satarupam  etthesa  tanha pahiyamana
pahiyati ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {161.4} Rupasancetana loke piyarupam satarupam etthesa tanha
pahiyamana  pahiyati  ettha  nirujjhamana  nirujjhati  saddasancetana
.pe.    gandhasancetana   rasasancetana   photthabbasancetana
dhammasancetana  loke  piyarupam satarupam etthesa tanha pahiyamana
pahiyati ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {161.5}  Rupatanha loke piyarupam satarupam etthesa tanha
pahiyamana  pahiyati  ettha  nirujjhamana  nirujjhati  saddatanha
.pe.   gandhatanha   rasatanha   photthabbatanha   dhammatanha
loke  piyarupam  satarupam  etthesa  tanha  pahiyamana  pahiyati
ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {161.6} Rupavitakko loke piyarupam satarupam etthesa tanha
pahiyamana  pahiyati  ettha  nirujjhamana nirujjhati saddavitakko .pe.
Gandhavitakko  rasavitakko  photthabbavitakko  dhammavitakko loke piyarupam
satarupam  etthesa  tanha  pahiyamana  pahiyati ettha nirujjhamana
nirujjhati.
   {161.7} Rupavicaro loke piyarupam satarupam etthesa tanha pahiyamana
pahiyati ettha nirujjhamana nirujjhati saddavicaro .pe. Gandhavicaro rasavicaro
photthabbavicaro dhammavicaro  loke piyarupam satarupam etthesa tanha
Pahiyamana pahiyati ettha nirujjhamana nirujjhati.
        Idam vuccati dukkhanirodho ariyasaccam.
   [162] Tattha katamam dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccam. Ayameva
ariyo  atthangiko maggo . seyyathidam . sammaditthi sammasankappo
sammavaca  sammakammanto  sammaajivo  sammavayamo  sammasati
sammasamadhi.
   [163]  Tattha  katama  sammaditthi  dukkhe nanam dukkhasamudaye
nanam  dukkhanirodhe  nanam  dukkhanirodhagaminiya  patipadaya  nanam
ayam vuccati sammaditthi.
   [164]  Tattha  katamo  sammasankappo  nekkhammasankappo
abyapadasankappo avihimsasankappo ayam vuccati sammasankappo.
   [165]  Tattha katama sammavaca musavada veramani pisunaya
vacaya  veramani  pharusaya  vacaya  veramani samphappalapa veramani
ayam vuccati sammavaca.
   [166]  Tattha  katamo  sammakammanto  panatipata veramani
adinnadana  veramani  kamesu  micchacara  veramani  ayam vuccati
sammakammanto.
   [167] Tattha katamo sammaajivo idha ariyasavako micchaajivam
pahaya sammaajivena jivitam kappeti ayam vuccati sammaajivo.
   [168]  Tattha  katamo  sammavayamo idha bhikkhu anuppannanam
papakanam  akusalanam  dhammanam  anuppadaya  chandam  janeti  vayamati
viriyam  arabhati  cittam  pagganhati  padahati  uppannanam  papakanam
akusalanam  dhammanam  pahanaya  .pe.  anuppannanam kusalanam dhammanam
uppadaya  .pe.  uppannanam  kusalanam dhammanam thitiya asammosaya
bhiyyobhavaya  vepullaya  bhavanaya paripuriya chandam janeti vayamati
viriyam arabhati cittam pagganhati padahati ayam vuccati sammavayamo.
   [169]  Tattha katama sammasati idha bhikkhu kaye kayanupassi
viharati  atapi  sampajano  satima vineyya loke abhijjhadomanassam
vedanasu  .pe.  citte  .pe.  dhammesu  dhammanupassi  viharati
atapi  sampajano  satima  vineyya  loke  abhijjhadomanassam ayam
vuccati sammasati.
   [170]  Tattha  katamo  sammasamadhi  idha  bhikkhu  vivicceva
kamehi  vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram  vivekajam
pitisukham  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  vitakkavicaranam  vupasama
ajjhattam  sampasadanam  cetaso  ekodibhavam avitakkam avicaram samadhijam
pitisukham  dutiyam jhanam upasampajja viharati pitiya ca viraga upekkhako
ca  viharati  sato  ca sampajano sukhanca kayena patisamvedeti yantam
ariya  acikkhanti  upekkhako  satima  sukhavihariti  tatiyam  jhanam
Upasampajja  viharati  sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubbeva
somanassadomanassanam   atthangama  adukkhamasukham  upekkhasatiparisuddhim
catuttham jhanam upasampajja viharati ayam vuccati sammasamadhi.
     Idam vuccati dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccam.
           Suttantabhajaniyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 127-138. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=2598&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=2598&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=144&items=27              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=14              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=144              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=2078              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=2078              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]