ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [171]  Cattāri  saccāni  dukkhaṃ  dukkhasamudayo  dukkhanirodho
dukkhanirodhagāminī paṭipadā.
   [172] Tattha katamo dukkhasamudayo taṇhā ayaṃ vuccati dukkhasamudayo.
   [173] Tattha katamaṃ dukkhaṃ avasesā ca kilesā avasesā ca akusalā
dhammā tīṇi ca kusalamūlāni sāsavāni avasesā ca sāsavā kusalā dhammā
sāsavā ca kusalākusalānaṃ dhammānaṃ vipākā ye ca dhammā kiriyā neva
kusalā nākusalā na ca kammavipākā sabbañca rūpaṃ idaṃ vuccati dukkhaṃ.
   [174]  Tattha katamo dukkhanirodho taṇhāya pahānaṃ ayaṃ vuccati
dukkhanirodho.
   [175]  Tattha  katamā  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  idha bhikkhu
yasmiṃ  samaye  lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ
diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva kāmehi
.pe.  Paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
tasmiṃ samaye aṭṭhaṅgiko maggo hoti sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   [176]  Tattha katamā sammādiṭṭhi yā paññā pajānanā .pe.
Amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  dhammavicayasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ ayaṃ vuccati sammādiṭṭhi.
   [177] Tattha katamo sammāsaṅkappo yo takko vitakko .pe.
Sammāsaṅkappo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ   ayaṃ   vuccati
sammāsaṅkappo.
   [178]  Tattha  katamā  sammāvācā  yā catūhi vacīduccaritehi
ārati  virati  paṭivirati  veramaṇī  akiriyā  akaraṇaṃ  anajjhāpatti
velāanatikkamo  setughāto  sammāvācā  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ
ayaṃ vuccati sammāvācā.
   [179]  Tattha  katamo sammākammanto yā tīhi kāyaduccaritehi
ārati  virati  paṭivirati  veramaṇī  akiriyā  akaraṇaṃ  anajjhāpatti
velāanatikkamo  setughāto  sammākammanto  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ
ayaṃ vuccati sammākammanto.
   [180]  Tattha  katamo sammāājīvo yā micchāājīvā ārati
virati  paṭivirati  veramaṇī akiriyā akaraṇaṃ anajjhāpatti velāanatikkamo
setughāto   sammāājīvo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ   ayaṃ
Vuccati sammāājīvo.
   [181] Tattha katamo sammāvāyāmo yo cetasiko viriyārambho
.pe.  sammāvāyāmo  viriyasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ
ayaṃ vuccati sammāvāyāmo.
   [182]  Tattha  katamā  sammāsati  yā  sati anussati .pe.
Sammāsati  satisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  vuccati
sammāsati.
   [183]  Tattha  katamo  sammāsamādhi yā cittassa ṭhiti .pe.
Sammāsamādhi   samādhisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ
vuccati sammāsamādhi.
   Ayaṃ  vuccati  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  avasesā  dhammā
dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya sampayuttā.
   [184]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  taṇhā ca avasesā ca
kilesā ayaṃ vuccati dukkhasamudayo.
   [185] Tattha katamaṃ dukkhaṃ avasesā ca akusalā dhammā tīṇi ca
kusalamūlāni  sāsavāni  avasesā  ca sāsavā kusalā dhammā sāsavā
ca kusalākusalānaṃ dhammānaṃ vipākā ye ca dhammā kiriyā neva kusalā
nākusalā na ca kammavipākā sabbañca rūpaṃ idaṃ vuccati dukkhaṃ.
   [186]  Tattha  katamo  dukkhanirodho taṇhāya ca avasesānañca
Kilesānaṃ pahānaṃ ayaṃ vuccati dukkhanirodho.
   [187]  Tattha  katamā  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  idha bhikkhu
yasmiṃ  samaye  lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ
diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
tasmiṃ  samaye aṭṭhaṅgiko maggo hoti sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi
ayaṃ   vuccati   dukkhanirodhagāminī   paṭipadā  avasesā  dhammā
dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya sampayuttā.
   [188]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  taṇhā ca avasesā ca
kilesā avasesā ca akusalā dhammā ayaṃ vuccati dukkhasamudayo.
   [189]  Tattha  katamaṃ  dukkhaṃ  tīṇi  ca  kusalamūlāni sāsavāni
avasesā  ca  sāsavā  kusalā  dhammā  sāsavā  ca kusalākusalānaṃ
dhammānaṃ  vipākā  ye ca dhammā kiriyā neva kusalā nākusalā na
ca kammavipākā sabbañca rūpaṃ idaṃ vuccati dukkhaṃ.
   [190]  Tattha  katamo  dukkhanirodho taṇhāya ca avasesānañca
kilesānaṃ  avasesānañca  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānaṃ  ayaṃ  vuccati
dukkhanirodho.
   [191]  Tattha  katamā  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  idha bhikkhu
yasmiṃ  samaye  lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ
diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva kāmehi
.pe.  Paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
tasmiṃ  samaye aṭṭhaṅgiko maggo hoti sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi
ayaṃ   vuccati   dukkhanirodhagāminī   paṭipadā  avasesā  dhammā
dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya sampayuttā.
   [192]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  taṇhā ca avasesā ca
kilesā  avasesā  ca akusalā dhammā tīṇi ca kusalamūlāni sāsavāni
ayaṃ vuccati dukkhasamudayo.
   [193] Tattha katamaṃ dukkhaṃ avasesā ca sāsavā kusalā dhammā
sāsavā  ca  kusalākusalānaṃ  dhammānaṃ vipākā ye ca dhammā kiriyā
neva  kusalā  nākusalā  na  ca  kammavipākā  sabbañca  rūpaṃ idaṃ
vuccati dukkhaṃ.
   [194]  Tattha  katamo  dukkhanirodho taṇhāya ca avasesānañca
kilesānaṃ  avasesānañca  akusalānaṃ  dhammānaṃ  tiṇṇannañca  kusalamūlānaṃ
sāsavānaṃ pahānaṃ ayaṃ vuccati dukkhanirodho.
   [195]  Tattha  katamā  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  idha bhikkhu
yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye
aṭṭhaṅgiko  maggo  hoti  sammādiṭṭhi  .pe.  sammāsamādhi  ayaṃ
vuccati  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā avasesā dhammā dukkhanirodhagāminiyā
Paṭipadāya sampayuttā.
   [196]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  taṇhā ca avasesā ca
kilesā  avasesā  ca akusalā dhammā tīṇi ca kusalamūlāni sāsavāni
avasesā ca sāsavā kusalā dhammā ayaṃ vuccati dukkhasamudayo.
   [197]  Tattha  katamaṃ  dukkhaṃ  sāsavā  kusalākusalānaṃ dhammānaṃ
vipākā ye ca dhammā kiriyā neva kusalā nākusalā na ca kammavipākā
sabbañca rūpaṃ idaṃ vuccati dukkhaṃ.
   [198]  Tattha  katamo  dukkhanirodho taṇhāya ca avasesānañca
kilesānaṃ  avasesānañca  akusalānaṃ  dhammānaṃ  tiṇṇannañca  kusalamūlānaṃ
sāsavānaṃ  avasesānañca  sāsavānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānaṃ  ayaṃ
vuccati dukkhanirodho.
   [199]  Tattha  katamā  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  idha bhikkhu
yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye
aṭṭhaṅgiko  maggo  hoti  sammādiṭṭhi  .pe.  sammāsamādhi  ayaṃ
vuccati  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā avasesā dhammā dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāya sampayuttā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 138-143. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=2812              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=2812              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=171&items=29              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=15              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=171              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=3078              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=3078              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]