ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [223]  Cattari  ariyasaccani  dukkham  ariyasaccam  dukkhasamudayo
ariyasaccam dukkhanirodho ariyasaccam dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccam .
Catunnam  ariyasaccanam kati kusala kati akusala kati abyakata .pe.
Kati sarana kati arana.
   [224] Samudayasaccam akusalam maggasaccam kusalam nirodhasaccam abyakatam
dukkhasaccam  siya kusalam siya akusalam siya abyakatam . dve sacca
siya  sukhaya  vedanaya  sampayutta  siya  adukkhamasukhaya vedanaya
sampayutta  nirodhasaccam  na  vattabbam  sukhaya vedanaya sampayuttantipi
dukkhaya   vedanaya   sampayuttantipi   adukkhamasukhaya   vedanaya
sampayuttantipi dukkhasaccam siya sukhaya vedanaya sampayuttam siya dukkhaya
vedanaya  sampayuttam  siya  adukkhamasukhaya  vedanaya sampayuttam siya
na  vattabbam  sukhaya  vedanaya  sampayuttantipi  dukkhaya  vedanaya
sampayuttantipi adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttantipi.
   {224.1} Dve sacca vipakadhammadhamma nirodhasaccam nevavipakanavipaka-
dhammadhammam  dukkhasaccam  siya  vipakam  siya  vipakadhammadhammam  siya
nevavipakanavipakadhammadhammam   .   samudayasaccam   anupadinnupadaniyam
dve   sacca   anupadinnaanupadaniya   dukkhasaccam   siya
upadinnupadaniyam   siya   anupadinnupadaniyam  .  samudayasaccam
sankilitthasankilesikam    dve   sacca   asankilitthaasankilesika
Dukkhasaccam  siya  sankilitthasankilesikam  siya  asankilitthasankilesikam .
Samudayasaccam  savitakkasavicaram  nirodhasaccam  avitakkaavicaram  maggasaccam
siya  savitakkasavicaram  siya  avitakkavicaramattam  siya avitakkaavicaram
dukkhasaccam  siya  savitakkasavicaram  siya  avitakkavicaramattam  siya
avitakkaavicaram   siya   na   vattabbam   savitakkasavicarantipi
avitakkavicaramattantipi avitakkaavicarantipi.
   {224.2} Dve sacca siya pitisahagata siya sukhasahagata siya
upekkhasahagata  nirodhasaccam  na  vattabbam pitisahagatantipi sukhasahagatantipi
upekkhasahagatantipi  dukkhasaccam  siya  pitisahagatam siya sukhasahagatam siya
upekkhasahagatam  siya  na  vattabbam  pitisahagatantipi  sukhasahagatantipi
upekkhasahagatantipi.
   {224.3}   Dve  sacca  nevadassanenanabhavanayapahatabba
samudayasaccam  siya  dassanena  pahatabbam  siya  bhavanaya  pahatabbam
dukkhasaccam  siya  dassanena  pahatabbam  siya  bhavanaya  pahatabbam
siya nevadassanenanabhavanayapahatabbam.
   {224.4}  Dve  sacca  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka
samudayasaccam  siya  dassanena  pahatabbahetukam  siya  bhavanaya
pahatabbahetukam   dukkhasaccam   siya   dassanena   pahatabbahetukam
siya  bhavanaya  pahatabbahetukam  siya  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukam  .  samudayasaccam  acayagami  maggasaccam  apacayagami
nirodhasaccam  nevaacayagaminaapacayagami  dukkhasaccam  siya  acayagami
siya   nevaacayagami   naapacayagami   .  maggasaccam  sekkham
tini    sacca    nevasekkhanasekkha   .   samudayasaccam
Parittam  dve  sacca  appamana  dukkhasaccam  siya  parittam  siya
mahaggatam  .  nirodhasaccam  anarammanam  maggasaccam  appamanarammanam
samudayasaccam   siya   parittarammanam  siya  mahaggatarammanam  na
appamanarammanam   siya   na   vattabbam   parittarammanantipi
mahaggatarammanantipi   dukkhasaccam   siya   parittarammanam   siya
mahaggatarammanam   siya   appamanarammanam  siya  na  vattabbam
parittarammanantipi   mahaggatarammanantipi   appamanarammanantipi  .
Samudayasaccam hinam dve sacca panita dukkhasaccam siya hinam siya majjhimam.
   {224.5} Nirodhasaccam aniyatam maggasaccam sammattaniyatam dve sacca
siya  micchattaniyata  siya  aniyata  .  nirodhasaccam  anarammanam
samudayasaccam   na   vattabbam   maggarammanantipi   maggahetukantipi
maggadhipatitipi  maggasaccam  na  maggarammanam  siya  maggahetukam  siya
maggadhipati  siya  na  vattabbam  maggahetukantipi  maggadhipatitipi
dukkhasaccam  siya  maggarammanam  na  maggahetukam  siya  maggadhipati
siya na vattabbam maggarammanantipi maggadhipatitipi.
   {224.6}  Dve  sacca siya uppanna siya anuppanna na
vattabba  uppadinoti  nirodhasaccam  na  vattabbam  uppannantipi
anuppannantipi  uppaditipi  dukkhasaccam  siya uppannam siya anuppannam
siya uppadi . tini sacca siya atita siya anagata siya paccuppanna
nirodhasaccam  na  vattabbam  atitantipi  anagatantipi  paccuppannantipi .
Nirodhasaccam  anarammanam  maggasaccam  na  vattabbam  atitarammanantipi
Anagatarammanantipi   paccuppannarammanantipi  dve  sacca  siya
atitarammana  siya  anagatarammana  siya  paccuppannarammana
siya   na   vattabba   atitarammanatipi   anagatarammanatipi
paccuppannarammanatipi  .  nirodhasaccam  bahiddha  tini  sacca  siya
ajjhatta siya bahiddha siya ajjhattabahiddha.
   {224.7}  Nirodhasaccam  anarammanam  maggasaccam  bahiddharammanam
samudayasaccam  siya  ajjhattarammanam  siya  bahiddharammanam  siya
ajjhattabahiddharammanam   dukkhasaccam   siya   ajjhattarammanam  siya
bahiddharammanam  siya  ajjhattabahiddharammanam  siya  na  vattabbam
ajjhattarammanantipi  bahiddharammanantipi  ajjhattabahiddharammanantipi  .
Tini  sacca  anidassanaappatigha  dukkhasaccam  siya  sanidassanasappatigham
siya anidassanasappatigham siya anidassanaappatigham.
   [225] Samudayasaccam hetu nirodhasaccam na hetu dve sacca siya
hetu  siya na hetu . dve sacca sahetuka nirodhasaccam ahetukam
dukkhasaccam siya sahetukam siya ahetukam . dve sacca hetusampayutta
nirodhasaccam  hetuvippayuttam  dukkhasaccam  siya  hetusampayuttam  siya
hetuvippayuttam  .  samudayasaccam  hetu  ceva  sahetukanca nirodhasaccam
na  vattabbam hetu ceva sahetukancatipi sahetukanceva na ca hetutipi
maggasaccam siya hetu ceva sahetukanca siya sahetukanceva na ca hetu
dukkhasaccam siya hetu ceva sahetukanca siya sahetukanceva na ca hetu
Siya  na  vattabbam  hetu ceva sahetukancatipi sahetukanceva na ca
hetutipi  .  samudayasaccam  hetu  ceva  hetusampayuttanca  nirodhasaccam
na  vattabbam  hetu  ceva  hetusampayuttancatipi  hetusampayuttanceva
na  ca  hetutipi maggasaccam siya hetu ceva hetusampayuttanca  siya
hetusampayuttanceva  na  ca  hetu  dukkhasaccam  siya  hetu  ceva
hetusampayuttanca  siya  hetusampayuttanceva  na  ca  hetu siya na
vattabbam   hetu  ceva  hetusampayuttancatipi  hetusampayuttanceva
na ca hetutipi . nirodhasaccam na hetu ahetukam samudayasaccam na vattabbam
na hetu sahetukantipi na hetu ahetukantipi maggasaccam siya na hetu
sahetukam siya na vattabbam na hetu sahetukantipi na hetu ahetukantipi
dukkhasaccam siya na hetu sahetukam siya na hetu ahetukam siya na vattabbam
na hetu sahetukantipi na hetu ahetukantipi.
   [226]  Tini  sacca sappaccaya nirodhasaccam appaccayam . tini
sacca  sankhata  nirodhasaccam  asankhatam  .  tini  sacca anidassana
dukkhasaccam  siya  sanidassanam siya anidassanam . tini sacca appatigha
dukkhasaccam siya sappatigham siya appatigham . tini sacca rupa dukkhasaccam
siya rupam siya arupam . dve sacca lokiya dve sacca lokuttara.
Kenaci vinneyya kenaci na vinneyya.
   [227] Samudayasaccam asavo dve sacca no asava dukkhasaccam
siya asavo siya no asavo . dve sacca sasava dve sacca
Anasava . samudayasaccam asavasampayuttam dve sacca  asavavippayutta
dukkhasaccam  siya  asavasampayuttam  siya asavavippayuttam . samudayasaccam
asavo ceva sasavanca dve sacca na vattabba asava ceva sasava
catipi sasava ceva no ca asavatipi dukkhasaccam siya asavo ceva
sasavanca  siya sasavanceva no ca asavo . samudayasaccam asavo
ceva  asavasampayuttanca  dve  sacca  na vattabba asava ceva
asavasampayutta  catipi  asavasampayutta  ceva  no ca asavatipi
dukkhasaccam siya asavo ceva asavasampayuttanca siya asavasampayuttanceva
no ca asavo siya na vattabbam asavo ceva asavasampayuttancatipi
asavasampayuttanceva no ca asavotipi . dve sacca asavavippayutta-
anasava   samudayasaccam   na  vattabbam  asavavippayuttasasavantipi
asavavippayuttaanasavantipi   dukkhasaccam   siya  asavavippayuttasasavam
siya na vattabbam asavavippayuttasasavantipi asavavippayuttaanasavantipi.
   [228]  Samudayasaccam  sannojanam  dve  sacca no sannojana
dukkhasaccam  siya  sannojanam  siya  no  sannojanam . dve sacca
sannojaniya  dve  sacca  asannojaniya  . samudayasaccam sannojana-
sampayuttam  dve  sacca  sannojanavippayutta  dukkhasaccam  siya
sannojanasampayuttam   siya   sannojanavippayuttam   .   samudayasaccam
sannojananceva  sannojaniyanca  dve  sacca na vattabba sannojana
Ceva  sannojaniya  catipi  sannojaniya ceva no ca sannojanatipi
dukkhasaccam  siya  sannojananceva  sannojaniyanca siya sannojaniyanceva
no  ca  sannojanam . samudayasaccam sannojananceva sannojanasampayuttanca
dve  sacca  na  vattabba  sannojana  ceva  sannojanasampayutta
catipi  sannojanasampayutta  ceva  no  ca  sannojanatipi dukkhasaccam
siya   sannojananceva   sannojanasampayuttanca  siya  sannojana-
sampayuttanceva  no  ca sannojanam siya na vattabbam sannojananceva
sannojanasampayuttancatipi     sannojanasampayuttanceva     no
ca  sannojanantipi  .  dve  sacca  sannojanavippayuttaasannojaniya
samudayasaccam    na    vattabbam   sannojanavippayuttasannojaniyantipi
sannojanavippayuttaasannojaniyantipi   dukkhasaccam   siya   sannojana-
vippayuttasannojaniyam   siya   na   vattabbam  sannojanavippayutta-
sannojaniyantipi sannojanavippayuttaasannojaniyantipi.
   [229]  Samudayasaccam gantho dve sacca no gantha dukkhasaccam
siya gantho siya no gantho  . dve sacca ganthaniya dve sacca
aganthaniya . dve sacca ganthavippayutta dve sacca siya ganthasampayutta
siya  ganthavippayutta  .  samudayasaccam gantho ceva ganthaniyanca dve
sacca na vattabba gantha ceva ganthaniya catipi ganthaniya ceva no ca
ganthatipi dukkhasaccam siya gantho ceva ganthaniyanca siya ganthaniyanceva
no  ca  gantho  .  samudayasaccam  gantho  ceva  ganthasampayuttanca
Siya   na   vattabbam   gantho   ceva   ganthasampayuttancatipi
ganthasampayuttanceva  no  ca  ganthotipi  dve  sacca na vattabba
gantha  ceva  ganthasampayutta  catipi  ganthasampayutta ceva no ca
ganthatipi  dukkhasaccam  siya  gantho  ceva  ganthasampayuttanca  siya
ganthasampayuttanceva  no  ca  gantho siya na vattabbam gantho ceva
ganthasampayuttancatipi  ganthasampayuttanceva  no  ca  ganthotipi .
Dve sacca ganthavippayuttaaganthaniya dve sacca siya ganthavippayutta-
ganthaniya   siya   na   vattabba   ganthavippayuttaganthaniyatipi
ganthavippayuttaaganthaniyatipi.
   [230]  Samudayasaccam ogho .pe. yogo .pe. nivaranam dve
sacca no nivarana dukkhasaccam siya nivaranam siya no nivaranam. Dve
sacca nivaraniya dve sacca anivaraniya . samudayasaccam nivaranasampayuttam
dve  sacca  nivaranavippayutta  dukkhasaccam  siya  nivaranasampayuttam
siya  nivaranavippayuttam  .  samudayasaccam  nivarananceva nivaraniyanca dve
sacca  na vattabba nivarana ceva nivaraniya catipi nivaraniya ceva
no  ca  nivaranatipi  dukkhasaccam  siya nivarananceva nivaraniyanca siya
nivaraniyanceva  no  ca  nivaranam  .  samudayasaccam  nivarananceva
nivaranasampayuttanca dve sacca na vattabba nivarana ceva nivaranasampayutta
catipi  nivaranasampayutta  ceva  no  ca nivaranatipi dukkhasaccam siya
nivarananceva   nivaranasampayuttanca   siya   nivaranasampayuttanceva
No  ca  nivaranam siya na vattabbam nivarananceva nivaranasampayuttancatipi
nivaranasampayuttanceva no ca nivaranantipi . dve sacca nivaranavippayutta-
anivaraniya  samudayasaccam  na  vattabbam  nivaranavippayuttanivaraniyantipi
nivaranavippayuttaanivaraniyantipi  dukkhasaccam  siya  nivaranavippayuttanivaraniyam
siya   na  vattabbam  nivaranavippayuttanivaraniyantipi  nivaranavippayutta-
anivaraniyantipi.
   [231] Tini sacca no paramasa dukkhasaccam siya paramaso
siya  no  paramaso  .  dve  sacca paramattha dve sacca
aparamattha  .  dve  sacca  paramasavippayutta  samudayasaccam
siya  paramasasampayuttam  siya  paramasavippayuttam  dukkhasaccam  siya
paramasasampayuttam  siya  paramasavippayuttam  siya  na  vattabbam
paramasasampayuttantipi  paramasavippayuttantipi  .  samudayasaccam  na
vattabbam  paramaso  ceva  paramatthancati  paramatthanceva  no ca
paramaso  dve  sacca  na vattabba paramasa ceva paramattha
catipi  paramattha  ceva  no  ca  paramasatipi  dukkhasaccam siya
paramaso ceva paramatthanca siya paramatthanceva no ca paramaso.
Dve  sacca  paramasavippayuttaaparamattha  dve  sacca  siya
paramasavippayuttaparamattha  siya  na  vattabba  paramasavippayutta-
paramatthatipi paramasavippayuttaaparamatthatipi.
   [232]  Dve  sacca  sarammana  nirodhasaccam  anarammanam
Dukkhasaccam  siya  sarammanam  siya  anarammanam  .  tini  sacca
no  citta  dukkhasaccam  siya  cittam  siya  no  cittam . dve
sacca  cetasika  nirodhasaccam  acetasikam  dukkhasaccam  siya  cetasikam
siya acetasikam . dve sacca cittasampayutta nirodhasaccam cittavippayuttam
dukkhasaccam  siya  cittasampayuttam siya cittavippayuttam siya na vattabbam
cittena  sampayuttantipi  cittena  vippayuttantipi  .  dve  sacca
cittasamsattha  nirodhasaccam  cittavisamsattham  dukkhasaccam  siya  cittasamsattham
siya  cittavisamsattham  siya  na  vattabbam cittena samsatthantipi cittena
visamsatthantipi.
   {232.1} Dve sacca cittasamutthana nirodhasaccam no cittasamutthanam
dukkhasaccam siya cittasamutthanam siya no cittasamutthanam . dve sacca
cittasahabhuno  nirodhasaccam  no  cittasahabhu  dukkhasaccam  siya cittasahabhu
siya no cittasahabhu . dve sacca cittanuparivattino nirodhasaccam no
cittanuparivatti   dukkhasaccam  siya  cittanuparivatti  siya  no
cittanuparivatti  .  dve sacca cittasamsatthasamutthana nirodhasaccam no
cittasamsatthasamutthanam  dukkhasaccam  siya  cittasamsatthasamutthanam  siya  no
cittasamsatthasamutthanam . dve sacca cittasamsatthasamutthanasahabhuno nirodhasaccam
no  cittasamsatthasamutthanasahabhu  dukkhasaccam  siya cittasamsatthasamutthanasahabhu
siya  no  cittasamsatthasamutthanasahabhu  .  dve  sacca cittasamsattha-
samutthananuparivattino  nirodhasaccam  no  cittasamsatthasamutthananuparivatti
Dukkhasaccam   siya   cittasamsatthasamutthananuparivatti   siya   no
cittasamsatthasamutthananuparivatti  .  tini  sacca  bahira  dukkhasaccam
siya  ajjhattikam  siya  bahiram  .  tini sacca nupada dukkhasaccam
siya  upada  siya nupada . tini sacca anupadinna dukkhasaccam
siya upadinnam siya anupadinnam.
   [233] Samudayasaccam upadanam dve sacca nupadana dukkhasaccam
siya  upadanam  siya nupadanam . dve sacca upadaniya dve
sacca  anupadaniya  .  dve  sacca  upadanavippayutta  dve
sacca  siya  upadanasampayutta  siya  upadanavippayutta .
Samudayasaccam  upadananceva  upadaniyanca  dve sacca na vattabba
upadana  ceva  upadaniya  catipi  upadaniya  ceva no ca
upadanatipi  dukkhasaccam  siya  upadananceva  upadaniyanca  siya
upadaniyanceva no ca upadanam.
   {233.1}  Samudayasaccam siya upadananceva upadanasampayuttanca
siya   na   vattabbam   upadananceva  upadanasampayuttancatipi
upadanasampayuttanceva  no  ca  upadanantipi  dve  sacca  na
vattabba   upadana   ceva   upadanasampayutta   catipi
upadanasampayutta  ceva  no  ca  upadanatipi  dukkhasaccam  siya
upadananceva  upadanasampayuttanca  siya  upadanasampayuttanceva
no  ca  upadanam  siya  na  vattabbam  upadananceva upadana-
sampayuttancatipi  upadanasampayuttanceva  no  ca  upadanantipi .
Dve  sacca  upadanavippayuttaanupadaniya  dve  sacca  siya
upadanavippayuttaupadaniya   siya   na  vattabba  upadana-
vippayuttaupadaniyatipi upadanavippayuttaanupadaniyatipi.
   [234] Samudayasaccam kileso dve sacca no kilesa dukkhasaccam
siya kileso siya no kileso. Dve sacca sankilesika dve sacca
asankilesika  .  samudayasaccam  sankilittham  dve  sacca asankilittha
dukkhasaccam  siya  sankilittham  siya  asankilittham  .  samudayasaccam
kilesasampayuttam  dve  sacca  kilesavippayutta  dukkhasaccam  siya
kilesasampayuttam  siya  kilesavippayuttam  .  samudayasaccam kileso ceva
sankilesikanca  dve  sacca na vattabba kilesa ceva sankilesika
catipi sankilesika ceva no ca kilesatipi dukkhasaccam siya kileso
ceva sankilesikanca siya sankilesikanceva no ca kileso.
   {234.1}  Samudayasaccam kileso ceva sankilitthanca dve sacca
na  vattabba  kilesa  ceva  sankilittha  catipi sankilittha ceva
no  ca  kilesatipi  dukkhasaccam  siya  kileso  ceva sankilitthanca
siya  sankilitthanceva  no  ca  kileso siya na vattabbam kileso
ceva  sankilitthancatipi  sankilitthanceva  no  ca  kilesotipi .
Samudayasaccam  kileso  ceva  kilesasampayuttanca  dve  sacca  na
vattabba  kilesa  ceva  kilesasampayutta  catipi  kilesasampayutta
ceva no ca kilesatipi dukkhasaccam siya kileso ceva kilesasampayuttanca
Siya kilesasampayuttanceva no ca kileso siya na vattabbam kileso
ceva   kilesasampayuttancatipi   kilesasampayuttanceva   no   ca
kilesotipi  .  dve  sacca  kilesavippayuttaasankilesika samudayasaccam
na   vattabbam   kilesavippayuttasankilesikantipi   kilesavippayutta-
asankilesikantipi   dukkhasaccam   siya   kilesavippayuttasankilesikam
siya  na  vattabbam  kilesavippayuttasankilesikantipi  kilesavippayutta-
asankilesikantipi.
   [235] Dve sacca na dassanena pahatabba dve sacca siya
dassanena  pahatabba siya na dassanena pahatabba . dve sacca
na  bhavanaya  pahatabba  dve  sacca siya bhavanaya pahatabba
siya  na  bhavanaya  pahatabba  .  dve  sacca  na dassanena
pahatabbahetuka  dve  sacca  siya  dassanena  pahatabbahetuka
siya  na  dassanena  pahatabbahetuka . dve sacca na bhavanaya
pahatabbahetuka  dve  sacca siya bhavanaya pahatabbahetuka siya
na  bhavanaya  pahatabbahetuka  .  samudayasaccam  savitakkam nirodhasaccam
avitakkam  dve sacca siya savitakka siya avitakka . samudayasaccam
savicaram  nirodhasaccam  avicaram  dve  sacca  siya savicara siya
avicara  .  nirodhasaccam appitikam tini sacca siya sappitika siya
appitika  .  nirodhasaccam  na  pitisahagatam  tini  sacca  siya
pitisahagata  siya  na  pitisahagata  .  nirodhasaccam  na  sukhasahagatam
Tini  sacca  siya  sukhasahagata  siya na sukhasahagata . nirodhasaccam
na  upekkhasahagatam  tini  sacca  siya  upekkhasahagata  siya
na  upekkhasahagata  .  samudayasaccam  kamavacaram  dve  sacca na
kamavacara  dukkhasaccam  siya  kamavacaram  siya  na kamavacaram .
Tini  sacca  na  rupavacara  dukkhasaccam  siya  rupavacaram siya na
rupavacaram  . tini sacca na arupavacara dukkhasaccam siya arupavacaram
siya  na  arupavacaram  .  dve  sacca pariyapanna dve sacca
apariyapanna  .  maggasaccam  niyyanikam  tini sacca aniyyanika .
Maggasaccam  niyatam  nirodhasaccam  aniyatam  dve  sacca  siya  niyata
siya  aniyata . dve sacca sauttara dve sacca anuttara .
Samudayasaccam  saranam  dve  sacca  arana  dukkhasaccam  siya  saranam
siya arananti.
           Panhapucchakam.
          Saccavibhango samatto.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 148-161. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=3004&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=3004&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=223&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=18              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=223              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=3117              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=3117              Contents of The Tipitaka Volume 35 http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com