ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [32]  Pancakkhandha  rupakkhandho  vedanakkhandho  sannakkhandho
sankharakkhandho vinnanakkhandho.
          Tattha katamo rupakkhandho
   [33] Ekavidhena rupakkhandho sabbam rupam na hetu ahetukam hetuvippayuttam
sappaccayam sankhatam rupam lokiyam sasavam sannojaniyam ganthaniyam oghaniyam yoganiyam
nivaraniyam  paramattham  upadaniyam  sankilesikam  abyakatam  anarammanam
acetasikam cittavippayuttam nevavipaka navipakadhammadhammam asankilitthasankilesikam
nasavitakkasavicaram   naavitakkavicaramattam   avitakkaavicaram  napitisahagatam
nasukhasahagatam    naupekkhasahagatam    nevadassanenanabhavanayapahatabbam
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam nevacayagaminapacayagami
nevasekkhanasekkham  parittam  kamavacaram  narupavacaram  naarupavacaram
pariyapannam  noapariyapannam  aniyatam  aniyyanikam  uppannam  chahi
Vinnanehi vinneyyam aniccam jarabhibhutam evam ekavidhena rupakkhandho.
   [34]  Duvidhena  rupakkhandho  atthi  rupam  upada atthi rupam
no  upada  .  atthi  rupam  upadinnam atthi rupam anupadinnam .
Atthi  rupam  upadinnupadaniyam  atthi  rupam  anupadinnupadaniyam .
Atthi  rupam  sanidassanam  atthi  rupam anidassanam . atthi rupam sappatigham
atthi rupam appatigham . atthi rupam indriyam atthi rupam na indriyam.
Atthi  rupam  mahabhutam  atthi rupam na mahabhutam . atthi rupam vinnatti
atthi  rupam  na  vinnatti  .  atthi  rupam cittasamutthanam atthi rupam
na cittasamutthanam . atthi rupam cittasahabhu atthi rupam na cittasahabhu .
Atthi  rupam  cittanuparivatti  atthi  rupam na cittanuparivatti . atthi
rupam  ajjhattikam  atthi  rupam  bahiram  . atthi rupam olarikam atthi
rupam sukhumam . atthi rupam dure atthi rupam santike .pe. atthi rupam
kabalinkaro  aharo atthi rupam na kabalinkaro aharo . evam
duvidhena rupakkhandho.
   [35]  Tividhena  rupakkhandho  yantam rupam ajjhattikam tam upada
yantam  rupam  bahiram tam atthi upada atthi anupada . yantam rupam
ajjhattikam  tam  upadinnam yantam rupam bahiram tam atthi upadinnam atthi
anupadinnam  .  yantam rupam ajjhattikam tam upadinnupadaniyam yantam rupam
bahiram  tam  atthi  upadinnupadaniyam atthi anupadinnupadaniyam .pe.
Yantam  rupam ajjhattikam tam na kabalinkaro aharo yantam rupam bahiram
Tam atthi kabalinkaro aharo atthi na kabalinkaro aharo evam
tividhena rupakkhandho.
   [36]  Catubbidhena  rupakkhandho  yantam  rupam upada tam atthi
upadinnam  atthi  anupadinnam yantam rupam anupada tam atthi upadinnam
atthi  anupadinnam  . yantam rupam upada tam atthi upadinnupadaniyam
atthi  anupadinnupadaniyam  yantam  rupam  anupada  tam  atthi
upadinnupadaniyam  atthi  anupadinnupadaniyam  .  yantam rupam upada
tam  atthi  sappatigham  atthi  appatigham  yantam rupam anupada tam atthi
sappatigham  atthi  appatigham  . yantam rupam upada tam atthi olarikam
atthi  sukhumam yantam rupam anupada tam atthi olarikam atthi sukhumam .
Yantam rupam upada tam atthi dure atthi santike yantam rupam anupada
tam  atthi dure atthi santike .pe. dittham sutam mutam vinnatam evam
catubbidhena rupakkhandho.
   [37]  Pancavidhena  rupakkhandho pathavidhatu apodhatu tejodhatu
vayodhatu yanca rupam upada evam pancavidhena rupakkhandho.
   [38]  Chabbidhena  rupakkhandho  cakkhuvinneyyam rupam sotavinneyyam
rupam   ghanavinneyyam  rupam  jivhavinneyyam  rupam  kayavinneyyam
rupam manovinneyyam rupam evam chabbidhena rupakkhandho.
   [39] Sattavidhena rupakkhandho cakkhuvinneyyam rupam .pe. Manodhatu-
vinneyyam  rupam  manovinnanadhatuvinneyyam  rupam  evam  sattavidhena
Rupakkhandho.
   [40] Atthavidhena rupakkhandho cakkhuvinneyyam rupam .pe. Kayavinneyyam
rupam  atthi  sukhasamphassam  atthi  dukkhasamphassam  manodhatuvinneyyam  rupam
manovinnanadhatuvinneyyam rupam evam atthavidhena rupakkhandho.
   [41]  Navavidhena  rupakkhandho cakkhundriyam sotindriyam ghanindriyam
jivhindriyam kayindriyam itthindriyam purisindriyam jivitindriyam yanca
rupam na indriyam evam navavidhena rupakkhandho.
   [42]  Dasavidhena  rupakkhandho cakkhundriyam .pe. jivitindriyam na
indriyam  rupam  atthi  sappatigham  atthi  appatigham  evam  dasavidhena
rupakkhandho.
   [43] Ekadasavidhena rupakkhandho cakkhayatanam sotayatanam ghanayatanam
jivhayatanam  kayayatanam  rupayatanam  saddayatanam  gandhayatanam  rasayatanam
photthabbayatanam  yanca  rupam  anidassanam  appatigham  dhammayatanapariyapannam
evam ekadasavidhena rupakkhandho.
          Ayam vuccati rupakkhandho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 17-20. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=332&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=332&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=32&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=32              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=912              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=912              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]