ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [242]  Bavisatindriyani  cakkhundriyam  sotindriyam  ghanindriyam
jivhindriyam  kayindriyam  manindriyam  itthindriyam  purisindriyam
jivitindriyam sukhindriyam dukkhindriyam somanassindriyam domanassindriyam
upekkhindriyam  saddhindriyam  viriyindriyam  satindriyam  samadhindriyam
pannindriyam anannatannassamitindriyam annindriyam
annatavindriyam  .  bavisatindriyanam  kati  kusala  kati  akusala
kati abyakata .pe. Kati sarana kati arana.
   [243]   Dasindriya  abyakata  domanassindriyam  akusalam
anannatannassamitindriyam  kusalam  cattarindriya  siya  kusala  siya
abyakata cha indriya siya kusala siya akusala siya abyakata.
   {243.1}  Dvadasindriya  na  vattabba  sukhaya  vedanaya
sampayuttatipi   dukkhaya  vedanaya  sampayuttatipi  adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttatipi  cha  indriya  siya  sukhaya  vedanaya
sampayutta  siya  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta  tinindriya
siya sukhaya vedanaya sampayutta siya dukkhaya vedanaya sampayutta
siya  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta  jivitindriyam siya sukhaya
vedanaya sampayuttam siya dukkhaya vedanaya sampayuttam siya adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttam siya na vattabbam sukhaya vedanaya sampayuttantipi
Dukkhaya   vedanaya   sampayuttantipi   adukkhamasukhaya   vedanaya
sampayuttantipi   .   sattindriya   nevavipakanavipakadhammadhamma
tinindriya  vipaka  dvindriya  vipakadhammadhamma  annindriyam  siya
vipakam  siya  vipakadhammadhammam  navindriya  siya  vipaka  siya
vipakadhammadhamma  siya  nevavipakanavipakadhammadhamma  .  navindriya
upadinnupadaniya  domanassindriyam  anupadinnupadaniyam  tinindriya
anupadinnaanupadaniya   navindriya   siya   upadinnupadaniya
siya anupadinnupadaniya siya anupadinnaanupadaniya.
   {243.2}  Navindriya  asankilitthasankilesika  domanassindriyam
sankilitthasankilesikam  tinindriya  asankilitthaasankilesika  tinindriya
siya  asankilitthasankilesika siya asankilitthaasankilesika cha indriya
siya   sankilitthasankilesika  siya  asankilitthasankilesika  siya
asankilitthaasankilesika.
   {243.3}   Navindriya   avitakkaavicara   domanassindriyam
savitakkasavicaram upekkhindriyam siya savitakkasavicaram siya avitakkaavicaram
ekadasindriya  siya  savitakkasavicara  siya  avitakkavicaramatta
siya  avitakkaavicara . ekadasindriya na vattabba pitisahagatatipi
sukhasahagatatipi  upekkhasahagatatipi  somanassindriyam  siya  pitisahagatam
na  sukhasahagatam  na  upekkhasahagatam siya na vattabbam pitisahagatanti cha
indriya  siya  pitisahagata  siya sukhasahagata siya upekkhasahagata
cattarindriya   siya   pitisahagata  siya  sukhasahagata  siya
Upekkhasahagata  siya  na  vattabba  pitisahagatatipi  sukhasahagatatipi
upekkhasahagatatipi   .   pannarasindriya  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabba  domanassindriyam siya dassanena pahatabbam siya bhavanaya
pahatabbam  cha  indriya  siya dassanena pahatabba siya bhavanaya
pahatabba  siya  nevadassanenanabhavanayapahatabba  . pannarasindriya
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka  domanassindriyam  siya  dassanena
pahatabbahetukam  siya  bhavanaya  pahatabbahetukam  cha  indriya
siya  dassanena  pahatabbahetuka  siya  bhavanaya  pahatabhetuka
siya nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka.
   {243.4}    Dasindriya    nevaacayagaminonaapacayagamino
domanassindriyam   acayagami   anannatannassamitindriyam   apacayagami
annindriyam   siya  apacayagami  siya  nevaacayagaminaapacayagami
navindriya siya acayagamino siya apacayagamino siya nevaacayagamino-
naapacayagamino . dasindriya nevasekkhanasekkha dvindriya sekkha
annatavindriyam asekkham navindriya siya sekkha siya asekkha siya
nevasekkhanasekkha.
   {243.5} Dasindriya paritta tinindriya appamana navindriya
siya  paritta  siya  mahaggata  siya  appamana . sattindriya
anarammana  dvindriya  parittarammana  tinindriya appamanarammana
domanassindriyam   siya   parittarammanam   siya   mahaggatarammanam
na   appamanarammanam   siya  na  vattabbam  parittarammanantipi
Mahaggatarammanantipi    navindriya    siya    parittarammana
siya   mahaggatarammana   siya   appamanarammana   siya
na    vattabba    parittarammanatipi    mahaggatarammanatipi
appamanarammanatipi  .  navindriya  majjhima  domanassindriyam  hinam
tinindriya  panita  tinindriya  siya  majjhima  siya  panita
cha indriya siya hina siya majjhima siya panita.
   {243.6}   Dasindriya   aniyata   anannatannassamitindriyam
sammattaniyatam  cattarindriya  siya  sammattaniyata  siya  aniyata
domanassindriyam  siya  micchattaniyatam  siya aniyatam cha indriya siya
micchattaniyata siya sammattaniyata siya aniyata.
   {243.7}  Sattindriya  anarammana  cattarindriya  na
vattabba   maggarammanatipi   maggahetukatipi   maggadhipatinotipi
anannatannassamitindriyam  na  maggarammanam  siya  maggahetukam  siya
maggadhipati  siya  na  vattabbam  maggahetukantipi  maggadhipatitipi
annindriyam  na  maggarammanam  siya  maggahetukam  siya  maggadhipati
siya  na  vattabbam  maggahetukantipi  maggadhipatitipi  navindriya siya
maggarammana  siya  maggahetuka  siya  maggadhipatino  siya  na
vattabba maggarammanatipi maggahetukatipi maggadhipatinotipi.
   {243.8} Dasindriya siya uppanna siya uppadino na vattabba
anuppannati dvindriya siya uppanna siya anuppanna na vattabba
uppadinoti  dasindriya  siya  uppanna  siya  anuppanna  siya
Uppadino  .  siya  atita siya anagata siya paccuppanna .
Sattindriya    anarammana   dvindriya   paccuppannarammana
tinindriya   na  vattabba  atitarammanatipi  anagatarammanatipi
paccuppannarammanatipi   dasindriya   siya  atitarammana  siya
anagatarammana  siya  paccuppannarammana  siya  na  vattabba
atitarammanatipi   anagatarammanatipi   paccuppannarammanatipi  .
Siya ajjhatta siya bahiddha siya ajjhattabahiddha.
   {243.9}  Sattindriya  anarammana tinindriya bahiddharammana
cattarindriya  siya  ajjhattarammana  siya  bahiddharammana  siya
ajjhattabahiddharammana  atthindriya  siya  ajjhattarammana  siya
bahiddharammana  siya  ajjhattabahiddharammana  siya  na  vattabba
ajjhattarammanatipi  bahiddharammanatipi  ajjhattabahiddharammanatipi  .
Pancindriya anidassanasappatigha sattarasindriya anidassanaappatigha.
   [244]  Cattarindriya  hetu  attharasindriya  na hetu .
Sattindriya  sahetuka  navindriya  ahetuka  cha  indriya  siya
sahetuka  siya  ahetuka . sattindriya hetusampayutta navindriya
hetuvippayutta   cha   indriya  siya  hetusampayutta  siya
hetuvippayutta . cattarindriya hetu ceva sahetuka ca navindriya
na  vattabba  hetu  ceva sahetuka catipi sahetuka ceva na ca
hetutipi  tinindriya  na  vattabba  hetu  ceva  sahetuka  cati
Sahetuka  ceva na ca hetu cha indriya na vattabba hetu ceva
sahetuka cati siya sahetuka ceva na ca hetu siya na vattabba
sahetuka ceva na ca hetuti. Cattarindriya hetu ceva hetusampayutta
ca  navindriya  na  vattabba  hetu  ceva  hetusampayutta catipi
hetusampayutta  ceva  na  ca  hetutipi  tinindriya  na  vattabba
hetu  ceva  hetusampayutta cati hetusampayutta ceva na ca hetu
cha  indriya  na  vattabba hetu ceva hetusampayutta cati siya
hetusampayutta  ceva na ca hetu siya na vattabba hetusampayutta
ceva  na ca hetuti . navindriya na hetu ahetuka tinindriya na
hetu  sahetuka  cattarindriya  na vattabba na hetu sahetukatipi
na  hetu  ahetukatipi cha indriya siya na hetu sahetuka siya
na hetu ahetuka.
   [245] Sappaccaya sankhata anidassana . pancindriya sappatigha
sattarasindriya  appatigha  .  sattindriya  rupa  cuddasindriya
arupa  jivitindriyam  siya  rupam siya arupam  . dasindriya lokiya
tinindriya  lokuttara navindriya siya lokiya siya lokuttara .
Kenaci vinneyya kenaci na vinneyya.
   [246]  No  asava  .  dasindriya  sasava  tinindriya
anasava navindriya siya sasava siya anasava . pannarasindriya
asavavippayutta    domanassindriyam    asavasampayuttam    cha
Indriya  siya asavasampayutta siya asavavippayutta . dasindriya
na vattabba asava ceva sasava cati sasava ceva no ca asava
tinindriya na vattabba asava ceva sasava catipi sasava ceva
no  ca  asavatipi navindriya na vattabba asava ceva sasava
cati siya sasava ceva no ca asava siya na vattabba sasava
ceva no ca asavati.
   {246.1}  Pannarasindriya  na  vattabba  asava  ceva
asavasampayutta  catipi  asavasampayutta  ceva no ca asavatipi
domanassindriyam  na  vattabbam  asavo  ceva  asavasampayuttancati
asavasampayuttanceva  no  ca  asavo  cha  indriya na vattabba
asava  ceva  asavasampayutta  cati  siya asavasampayutta ceva
no  ca  asava  siya  na  vattabba asavasampayutta ceva no
ca  asavati  .  navindriya  asavavippayuttasasava  tinindriya
asavavippayuttaanasava    domanassindriyam    na    vattabbam
asavavippayuttasasavantipi   asavavippayuttaanasavantipi    tinindriya
siya   asavavippayuttasasava  siya  asavavippayuttaanasava  cha
indriya   siya  asavavippayuttasasava  siya  asavavippayutta-
anasava   siya   na   vattabba   asavavippayuttasasavatipi
asavavippayuttaanasavatipi.
   [247]  No sannojana . dasindriya sannojaniya tinindriya
asannojaniya  navindriya  siya  sannojaniya siya asannojaniya .
Pannarasindriya  sannojanavippayutta  domanassindriyam  sannojanasampayuttam
Cha  indriya  siya  sannojanasampayutta siya sannojanavippayutta .
Dasindriya  na  vattabba  sannojana  ceva  sannojaniya  cati
sannojaniya  ceva  no  ca  sannojana  tinindriya  na vattabba
sannojana  ceva  sannojaniya  catipi  sannonijaya  ceva no ca
sannojanatipi   navindriya   na  vattabba  sannojana  ceva
sannojaniya  cati  siya  sannojaniya  ceva  no  ca sannojana
siya na vattabba sannojaniya ceva no ca sannojanati.
   {247.1}  Pannarasindriya  na  vattabba  sannojana  ceva
sannojanasampayutta  catipi  sannojanasampayutta  ceva  no  ca
sannojanatipi   domanassindriyam   na   vattabbam   sannojananceva
sannojanasampayuttancati    sannojanasampayuttanceva    no   ca
sannojanam  cha  indriya  na  vattabba sannojana ceva sannojana-
sampayutta  cati siya sannojanasampayutta ceva no ca sannojana
siya na vattabba sannojanasampayutta ceva no ca sannojanati.
   {247.2}  Navindriya  sannojanavippayuttasannojaniya  tinindriya
sannojanavippayuttaasannojaniya   domanassindriyam   na   vattabbam
sannojanavippayuttasannojaniyantipi sannojanavippayutta-
asannojaniyantipi    tinindriya    siya   sannojanavippayutta-
sannojaniya  siya  sannojanavippayuttaasannojaniya  cha  indriya
siya   sannojanavippayuttasannojaniya   siya   sannojanavippayutta-
asannojaniya  siya  na  vattabba  sannojanavippayuttasannojaniyatipi
sannojanavippayuttaasannojaniyatipi.
   [248]  No  gantha  .  dasindriya  ganthaniya  tinindriya
aganthaniya  navindriya  siya  ganthaniya  siya  aganthaniya .
Pannarasindriya   ganthavippayutta   domanassindriyam   ganthasampayuttam
cha  indriya  siya  ganthasampayutta  siya  ganthavippayutta .
Dasindriya  na  vattabba  gantha  ceva  ganthaniya cati ganthaniya
ceva  no  ca  gantha  tinindriya  na  vattabba  gantha  ceva
ganthaniya  catipi  ganthaniya  ceva  no  ca  ganthatipi navindriya
na vattabba gantha ceva ganthaniya cati siya ganthaniya ceva no
ca gantha siya na vattabba ganthaniya ceva no ca ganthati.
   {248.1}  Pannarasindriya  na  vattabba  gantha  ceva
ganthasampayutta  catipi  ganthasampayutta  ceva  no  ca  ganthatipi
domanassindriyam  na  vattabbam  gantho  ceva  ganthasampayuttancati
ganthasampayuttanceva  no  ca  gantho  cha  indriya  na  vattabba
gantha  ceva  ganthasampayutta  cati  siya  ganthasampayutta  ceva
no  ca  gantha  siya  na vattabba ganthasampayutta ceva no ca
ganthati   .   navindriya   ganthavippayuttaganthaniya   tinindriya
ganthavippayuttaaganthaniya    domanassindriyam    na    vattabbam
ganthavippayuttaganthaniyantipi ganthavippayuttaaganthaniyantipi
tinindriya     siya     ganthavippayuttaganthaniya     siya
ganthavippayuttaaganthaniya   cha   indriya   siya  ganthavippayutta-
ganthaniya    siya   ganthavippayuttaaganthaniya   siya   na
Vattabba ganthavippayuttaganthaniyatipi ganthavippayuttaaganthaniyatipi.
   [249] No ogha .pe. no yoga .pe. no nivarana.
Dasindriya  nivaraniya  tinindriya  anivaraniya  navindriya  siya
nivaraniya  siya  anivaraniya  .  pannarasindriya  nivaranavippayutta
domanassindriyam  nivaranasampayuttam  cha  indriya  siya nivaranasampayutta
siya  nivaranavippayutta  .  dasindriya  na  vattabba  nivarana
ceva  nivaraniya  cati  nivaraniya ceva no ca nivarana tinindriya
na  vattabba  nivarana  ceva nivaraniya catipi nivaraniya ceva no
ca  nivaranatipi  navindriya  na  vattabba  nivarana ceva nivaraniya
cati  siya  nivaraniya  ceva  no ca nivarana siya na vattabba
nivaraniya ceva no ca nivaranati.
   {249.1}  Pannarasindriya  na  vattabba  nivarana  ceva
nivaranasampayutta  catipi  nivaranasampayutta ceva no  ca  nivaranatipi
domanassindriyam  na  vattabbam  nivarananceva  nivaranasampayuttancatipi
nivaranasampayuttanceva  no  ca  nivaranantipi cha indriya na vattabba
nivarana  ceva  nivaranasampayutta  cati  siya nivaranasampayutta ceva
no  ca  nivarana siya na vattabba nivaranasampayutta ceva no ca
nivaranati   .  navindriya   nivaranavippayuttanivaraniya  tinindriya
nivaranavippayuttaanivaraniya   domanassindriyam  na  vattabbam  nivarana-
vippayuttanivaraniyantipi    nivaranavippayuttaanivaraniyantipi    tinindriya
siya   nivaranavippayuttanivaraniya   siya   nivaranavippayuttaanivaraniya
Cha  indriya  siya  nivaranavippayuttanivaraniya  siya  nivaranavippayutta-
anivaraniya   siya   na   vattabba  nivaranavippayuttanivaraniyatipi
nivaranavippayuttaanivaraniyatipi.
   [250]  No  paramasa . dasindriya paramattha tinindriya
aparamattha  navindriya  siya  paramattha  siya  aparamattha .
Solasindriya paramasavippayutta cha indriya siya paramasasampayutta
siya  paramasavippayutta  .  dasindriya  na  vattabba paramasa
ceva paramattha cati paramattha ceva no ca paramasa tinindriya
na  vattabba  paramasa  ceva paramattha catipi paramattha ceva
no  ca  paramasatipi  navindriya  na  vattabba paramasa ceva
paramattha cati siya paramattha ceva no ca paramasa siya na
vattabba  paramattha  ceva  no  ca  paramasati  . dasindriya
paramasavippayuttaparamattha    tinindriya    paramasavippayutta-
aparamattha   tinindriya   siya   paramasavippayuttaparamattha
siya   paramasavippayuttaaparamattha   cha   indriya   siya
paramasavippayuttaparamattha    siya   paramasavippayuttaaparamattha
siya   na  vattabba  paramasavippayuttaparamatthatipi  paramasa-
vippayuttaaparamatthatipi.
   [251]  Sattindriya  anarammana  cuddasindriya  sarammana
jivitindriyam  siya  sarammanam  siya  anarammanam  . ekavisatindriya
No  citta  manindriyam cittam . terasindriya cetasika atthindriya
acetasika jivitindriyam siya cetasikam siya acetasikam . terasindriya
cittasampayutta   sattindriya  cittavippayutta  jivitindriyam  siya
cittasampayuttam  siya  cittavippayuttam  manindriyam  na  vattabbam cittena
sampayuttantipi  cittena  vippayuttantipi  .  terasindriya cittasamsattha
sattindriya  cittavisamsattha  jivitindriyam  siya  cittasamsattham  siya
cittavisamsattham  manindriyam  na  vattabbam  cittena  samsatthantipi  cittena
visamsatthantipi  .  terasindriya  cittasamutthana  atthindriya  no
cittasamutthana   jivitindriyam  siya  cittasamutthanam  siya  no
cittasamutthanam.
   {251.1} Terasindriya cittasahabhuno atthindriya no cittasahabhuno
jivitindriyam  siya  cittasahabhu  siya  no cittasahabhu . terasindriya
cittanuparivattino  atthindriya  no  cittanuparivattino  jivitindriyam
siya  cittanuparivatti  siya  no  cittanuparivatti  . terasindriya
cittasamsatthasamutthana   atthindriya   no   cittasamsatthasamutthana
jivitindriyam  siya cittasamsatthasamutthanam siya no cittasamsatthasamutthanam .
Terasindriya   cittasamsatthasamutthanasahabhuno   atthindriya   no
cittasamsatthasamutthanasahabhuno    jivitindriyam   siya   cittasamsattha-
samutthanasahabhu  siya  no  cittasamsatthasamutthanasahabhu  . terasindriya
cittasamsatthasamutthananuparivattino   atthindriya   no   cittasamsattha-
samutthananuparivattino  jivitindriyam  siya  cittasamsatthasamutthananuparivatti
Siya   no   cittasamsatthasamutthananuparivatti  .  cha  indriya
ajjhattika  solasindriya  bahira  .  sattindriya  upada
cuddasindriya  nupada  jivitindriyam  siya upada siya nupada .
Navindriya  upadinna  cattarindriya  anupadinna  navindriya
siya upadinna siya anupadinna.
   [252]  Nupadana  .  dasindriya  upadaniya  tinindriya
anupadaniya  navindriya  siya  upadaniya siya anupadaniya .
Solasindriya upadanavippayutta cha indriya siya upadanasampayutta
siya   upadanavippayutta   .   dasindriya   na  vattabba
upadana ceva upadaniya cati upadaniya ceva no ca upadana
tinindriya  na  vattabba  upadana  ceva  upadaniya  catipi
upadaniya  ceva  no  ca upadanatipi navindriya  na vattabba
upadana  ceva upadaniya cati siya upadaniya ceva no ca
upadana siya na vattabba upadaniya ceva no ca upadanati.
   {252.1} Solasindriya na vattabba upadana ceva upadana-
sampayutta catipi upadanasampayutta ceva no ca upadanatipi cha
indriya na vattabba upadana ceva upadanasampayutta cati siya
upadanasampayutta ceva no ca upadana siya na vattabba upadana-
sampayutta ceva no ca upadanati . Dasindriya upadanavippayutta-
upadaniya     tinindriya     upadanavippayuttaanupadaniya
Tinindriya  siya  upadanavippayuttaupadaniya  siya  upadana-
vippayuttaanupadaniya  cha  indriya  siya  upadanavippayutta-
upadaniya  siya  upadanavippayuttaanupadaniya siya na vattabba
upadanavippayuttaupadaniyatipi upadanavippayuttaanupadaniyatipi.
   [253]  No  kilesa  . dasindriya sankilesika tinindriya
asankilesika  navindriya  siya  sankilesika siya asankilesika .
Pannarasindriya   asankilittha   domanassindriyam   sankilittham   cha
indriya  siya  sankilittha  siya  asankilittha  . pannarasindriya
kilesavippayutta   domanassindriyam  kilesasampayuttam  cha  indriya
siya kilesasampayutta siya kilesavippayutta.
   {253.1} Dasindriya na vattabba kilesa ceva sankilesika cati
sankilesika ceva no ca kilesa tinindriya na vattabba kilesa ceva
sankilesika catipi sankilesika ceva no ca kilesatipi navindriya na
vattabba kilesa ceva sankilesika cati siya sankilesika ceva no ca
kilesa siya na vattabba sankilesika ceva no ca kilesati.
   {253.2} Pannarasindriya na vattabba kilesa ceva sankilittha
catipi sankilittha ceva no ca kilesatipi domanassindriyam na vattabbam
kileso  ceva  sankilitthancati  sankilitthanceva  no ca kileso cha
indriya  na  vattabba  kilesa  ceva  sankilittha  cati  siya
sankilittha  ceva  no  ca  kilesa siya na vattabba sankilittha
Ceva no ca kilesati.
   {253.3}  Pannarasindriya  na  vattabba  kilesa  ceva
kilesasampayutta  catipi  kilesasampayutta  ceva  no ca kilesatipi
domanassindriyam  na  vattabbam  kileso  ceva  kilesasampayuttancati
kilesasampayuttanceva  no  ca  kileso  cha  indriya na vattabba
kilesa  ceva  kilesasampayutta  cati  siya kilesasampayutta ceva
no  ca  kilesa siya na vattabba kilesasampayutta ceva no ca
kilesati.
   {253.4}  Navindriya  kilesavippayuttasankilesika  tinindriya
kilesavippayuttaasankilesika    domanassindriyam    na   vattabbam
kilesavippayuttasankilesikantipi kilesavippayuttaasankilesikantipi
tinindriya  siya  kilesavippayuttasankilesika  siya  kilesavippayutta-
asankilesika  cha  indriya  siya  kilesavippayuttasankilesika siya
kilesavippayuttaasankilesika  siya  na  vattabba  kilesavippayutta-
sankilesikatipi kilesavippayuttaasankilesikatipi.
   [254]  Pannarasindriya  na  dassanena pahatabba sattindriya
siya  dassanena  pahatabba  siya  na  dassanena  pahatabba .
Pannarasindriya  na  bhavanaya pahatabba sattindriya siya bhavanaya
pahatabba  siya  na  bhavanaya  pahatabba  . pannarasindriya na
dassanena pahatabbahetuka sattindriya siya dassanena pahatabbahetuka
siya  na  dassanena pahatabbahetuka . pannarasindriya na bhavanaya
pahatabbahetuka  sattindriya  siya  bhavanaya  pahatabbahetuka
Siya   na  bhavanaya  pahatabbahetuka  .  navindriya  avitakka
domanassindriyam  savitakkam  dvadasindriya  siya  savitakka  siya
avitakka . navindriya avicara domanassindriyam savicaram dvadasindriya
siya  savicara  siya  avicara  .  ekadasindriya  appitika
ekadasindriya  siya  sappitika siya appitika . ekadasindriya
na pitisahagata ekadasindriya siya pitisahagata siya na pitisahagata.
   {254.1}  Dvadasindriya  na  sukhasahagata  dasindriya  siya
sukhasahagata siya na sukhasahagata . dvadasindriya na upekkhasahagata
dasindriya  siya  upekkhasahagata  siya  na  upekkhasahagata .
Dasindriya  kamavacara  tinindriya  na  kamavacara  navindriya
siya kamavacara siya na kamavacara . terasindriya na rupavacara
navindriya  siya  rupavacara  siya na rupavacara . cuddasindriya
na arupavacara atthindriya siya arupavacara siya na arupavacara.
   {254.2}  Dasindriya  pariyapanna  tinindriya  apariyapanna
navindriya  siya pariyapanna siya apariyapanna . ekadasindriya
aniyyanika   anannatannassamitindriyam   niyyanikam   dasindriya
siya  niyyanika  siya  aniyyanika  .  dasindriya  aniyata
anannatannassamitindriyam    niyatam    ekadasindriya    siya
niyata  siya  aniyata  .  dasindriya  sauttara  tinindriya
anuttara  navindriya  siya  sauttara  siya  anuttara .
Pannarasindriya     arana     domanassindriyam     saranam
Cha indriya siya sarana siya aranati.
           Panhapucchakam.
         Indriyavibhango samatto.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 165-181. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=3348&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=3348&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=242&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=242              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=3232              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=3232              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]