ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [242]  Bavisatindriyani  cakkhundriyam  sotindriyam  ghanindriyam
jivhindriyam  kayindriyam  manindriyam  itthindriyam  purisindriyam
jivitindriyam sukhindriyam dukkhindriyam somanassindriyam domanassindriyam
upekkhindriyam  saddhindriyam  viriyindriyam  satindriyam  samadhindriyam
pannindriyam anannatannassamitindriyam annindriyam
annatavindriyam  .  bavisatindriyanam  kati  kusala  kati  akusala
kati abyakata .pe. Kati sarana kati arana.
   [243]   Dasindriya  abyakata  domanassindriyam  akusalam
anannatannassamitindriyam  kusalam  cattarindriya  siya  kusala  siya
abyakata cha indriya siya kusala siya akusala siya abyakata.
   {243.1}  Dvadasindriya  na  vattabba  sukhaya  vedanaya
sampayuttatipi   dukkhaya  vedanaya  sampayuttatipi  adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttatipi  cha  indriya  siya  sukhaya  vedanaya
sampayutta  siya  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta  tinindriya
siya sukhaya vedanaya sampayutta siya dukkhaya vedanaya sampayutta
siya  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta  jivitindriyam siya sukhaya
vedanaya sampayuttam siya dukkhaya vedanaya sampayuttam siya adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttam siya na vattabbam sukhaya vedanaya sampayuttantipi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page166.

Dukkhaya vedanaya sampayuttantipi adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttantipi . sattindriya nevavipakanavipakadhammadhamma tinindriya vipaka dvindriya vipakadhammadhamma annindriyam siya vipakam siya vipakadhammadhammam navindriya siya vipaka siya vipakadhammadhamma siya nevavipakanavipakadhammadhamma . navindriya upadinnupadaniya domanassindriyam anupadinnupadaniyam tinindriya anupadinnaanupadaniya navindriya siya upadinnupadaniya siya anupadinnupadaniya siya anupadinnaanupadaniya. {243.2} Navindriya asankilitthasankilesika domanassindriyam sankilitthasankilesikam tinindriya asankilitthaasankilesika tinindriya siya asankilitthasankilesika siya asankilitthaasankilesika cha indriya siya sankilitthasankilesika siya asankilitthasankilesika siya asankilitthaasankilesika. {243.3} Navindriya avitakkaavicara domanassindriyam savitakkasavicaram upekkhindriyam siya savitakkasavicaram siya avitakkaavicaram ekadasindriya siya savitakkasavicara siya avitakkavicaramatta siya avitakkaavicara . ekadasindriya na vattabba pitisahagatatipi sukhasahagatatipi upekkhasahagatatipi somanassindriyam siya pitisahagatam na sukhasahagatam na upekkhasahagatam siya na vattabbam pitisahagatanti cha indriya siya pitisahagata siya sukhasahagata siya upekkhasahagata cattarindriya siya pitisahagata siya sukhasahagata siya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page167.

Upekkhasahagata siya na vattabba pitisahagatatipi sukhasahagatatipi upekkhasahagatatipi . pannarasindriya nevadassanenanabhavanaya- pahatabba domanassindriyam siya dassanena pahatabbam siya bhavanaya pahatabbam cha indriya siya dassanena pahatabba siya bhavanaya pahatabba siya nevadassanenanabhavanayapahatabba . pannarasindriya nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka domanassindriyam siya dassanena pahatabbahetukam siya bhavanaya pahatabbahetukam cha indriya siya dassanena pahatabbahetuka siya bhavanaya pahatabhetuka siya nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka. {243.4} Dasindriya nevaacayagaminonaapacayagamino domanassindriyam acayagami anannatannassamitindriyam apacayagami annindriyam siya apacayagami siya nevaacayagaminaapacayagami navindriya siya acayagamino siya apacayagamino siya nevaacayagamino- naapacayagamino . dasindriya nevasekkhanasekkha dvindriya sekkha annatavindriyam asekkham navindriya siya sekkha siya asekkha siya nevasekkhanasekkha. {243.5} Dasindriya paritta tinindriya appamana navindriya siya paritta siya mahaggata siya appamana . sattindriya anarammana dvindriya parittarammana tinindriya appamanarammana domanassindriyam siya parittarammanam siya mahaggatarammanam na appamanarammanam siya na vattabbam parittarammanantipi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page168.

Mahaggatarammanantipi navindriya siya parittarammana siya mahaggatarammana siya appamanarammana siya na vattabba parittarammanatipi mahaggatarammanatipi appamanarammanatipi . navindriya majjhima domanassindriyam hinam tinindriya panita tinindriya siya majjhima siya panita cha indriya siya hina siya majjhima siya panita. {243.6} Dasindriya aniyata anannatannassamitindriyam sammattaniyatam cattarindriya siya sammattaniyata siya aniyata domanassindriyam siya micchattaniyatam siya aniyatam cha indriya siya micchattaniyata siya sammattaniyata siya aniyata. {243.7} Sattindriya anarammana cattarindriya na vattabba maggarammanatipi maggahetukatipi maggadhipatinotipi anannatannassamitindriyam na maggarammanam siya maggahetukam siya maggadhipati siya na vattabbam maggahetukantipi maggadhipatitipi annindriyam na maggarammanam siya maggahetukam siya maggadhipati siya na vattabbam maggahetukantipi maggadhipatitipi navindriya siya maggarammana siya maggahetuka siya maggadhipatino siya na vattabba maggarammanatipi maggahetukatipi maggadhipatinotipi. {243.8} Dasindriya siya uppanna siya uppadino na vattabba anuppannati dvindriya siya uppanna siya anuppanna na vattabba uppadinoti dasindriya siya uppanna siya anuppanna siya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page169.

Uppadino . siya atita siya anagata siya paccuppanna . Sattindriya anarammana dvindriya paccuppannarammana tinindriya na vattabba atitarammanatipi anagatarammanatipi paccuppannarammanatipi dasindriya siya atitarammana siya anagatarammana siya paccuppannarammana siya na vattabba atitarammanatipi anagatarammanatipi paccuppannarammanatipi . Siya ajjhatta siya bahiddha siya ajjhattabahiddha. {243.9} Sattindriya anarammana tinindriya bahiddharammana cattarindriya siya ajjhattarammana siya bahiddharammana siya ajjhattabahiddharammana atthindriya siya ajjhattarammana siya bahiddharammana siya ajjhattabahiddharammana siya na vattabba ajjhattarammanatipi bahiddharammanatipi ajjhattabahiddharammanatipi . Pancindriya anidassanasappatigha sattarasindriya anidassanaappatigha. [244] Cattarindriya hetu attharasindriya na hetu . Sattindriya sahetuka navindriya ahetuka cha indriya siya sahetuka siya ahetuka . sattindriya hetusampayutta navindriya hetuvippayutta cha indriya siya hetusampayutta siya hetuvippayutta . cattarindriya hetu ceva sahetuka ca navindriya na vattabba hetu ceva sahetuka catipi sahetuka ceva na ca hetutipi tinindriya na vattabba hetu ceva sahetuka cati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page170.

Sahetuka ceva na ca hetu cha indriya na vattabba hetu ceva sahetuka cati siya sahetuka ceva na ca hetu siya na vattabba sahetuka ceva na ca hetuti. Cattarindriya hetu ceva hetusampayutta ca navindriya na vattabba hetu ceva hetusampayutta catipi hetusampayutta ceva na ca hetutipi tinindriya na vattabba hetu ceva hetusampayutta cati hetusampayutta ceva na ca hetu cha indriya na vattabba hetu ceva hetusampayutta cati siya hetusampayutta ceva na ca hetu siya na vattabba hetusampayutta ceva na ca hetuti . navindriya na hetu ahetuka tinindriya na hetu sahetuka cattarindriya na vattabba na hetu sahetukatipi na hetu ahetukatipi cha indriya siya na hetu sahetuka siya na hetu ahetuka. [245] Sappaccaya sankhata anidassana . pancindriya sappatigha sattarasindriya appatigha . sattindriya rupa cuddasindriya arupa jivitindriyam siya rupam siya arupam . dasindriya lokiya tinindriya lokuttara navindriya siya lokiya siya lokuttara . Kenaci vinneyya kenaci na vinneyya. [246] No asava . dasindriya sasava tinindriya anasava navindriya siya sasava siya anasava . pannarasindriya asavavippayutta domanassindriyam asavasampayuttam cha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page171.

Indriya siya asavasampayutta siya asavavippayutta . dasindriya na vattabba asava ceva sasava cati sasava ceva no ca asava tinindriya na vattabba asava ceva sasava catipi sasava ceva no ca asavatipi navindriya na vattabba asava ceva sasava cati siya sasava ceva no ca asava siya na vattabba sasava ceva no ca asavati. {246.1} Pannarasindriya na vattabba asava ceva asavasampayutta catipi asavasampayutta ceva no ca asavatipi domanassindriyam na vattabbam asavo ceva asavasampayuttancati asavasampayuttanceva no ca asavo cha indriya na vattabba asava ceva asavasampayutta cati siya asavasampayutta ceva no ca asava siya na vattabba asavasampayutta ceva no ca asavati . navindriya asavavippayuttasasava tinindriya asavavippayuttaanasava domanassindriyam na vattabbam asavavippayuttasasavantipi asavavippayuttaanasavantipi tinindriya siya asavavippayuttasasava siya asavavippayuttaanasava cha indriya siya asavavippayuttasasava siya asavavippayutta- anasava siya na vattabba asavavippayuttasasavatipi asavavippayuttaanasavatipi. [247] No sannojana . dasindriya sannojaniya tinindriya asannojaniya navindriya siya sannojaniya siya asannojaniya . Pannarasindriya sannojanavippayutta domanassindriyam sannojanasampayuttam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page172.

Cha indriya siya sannojanasampayutta siya sannojanavippayutta . Dasindriya na vattabba sannojana ceva sannojaniya cati sannojaniya ceva no ca sannojana tinindriya na vattabba sannojana ceva sannojaniya catipi sannonijaya ceva no ca sannojanatipi navindriya na vattabba sannojana ceva sannojaniya cati siya sannojaniya ceva no ca sannojana siya na vattabba sannojaniya ceva no ca sannojanati. {247.1} Pannarasindriya na vattabba sannojana ceva sannojanasampayutta catipi sannojanasampayutta ceva no ca sannojanatipi domanassindriyam na vattabbam sannojananceva sannojanasampayuttancati sannojanasampayuttanceva no ca sannojanam cha indriya na vattabba sannojana ceva sannojana- sampayutta cati siya sannojanasampayutta ceva no ca sannojana siya na vattabba sannojanasampayutta ceva no ca sannojanati. {247.2} Navindriya sannojanavippayuttasannojaniya tinindriya sannojanavippayuttaasannojaniya domanassindriyam na vattabbam sannojanavippayuttasannojaniyantipi sannojanavippayutta- asannojaniyantipi tinindriya siya sannojanavippayutta- sannojaniya siya sannojanavippayuttaasannojaniya cha indriya siya sannojanavippayuttasannojaniya siya sannojanavippayutta- asannojaniya siya na vattabba sannojanavippayuttasannojaniyatipi sannojanavippayuttaasannojaniyatipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page173.

[248] No gantha . dasindriya ganthaniya tinindriya aganthaniya navindriya siya ganthaniya siya aganthaniya . Pannarasindriya ganthavippayutta domanassindriyam ganthasampayuttam cha indriya siya ganthasampayutta siya ganthavippayutta . Dasindriya na vattabba gantha ceva ganthaniya cati ganthaniya ceva no ca gantha tinindriya na vattabba gantha ceva ganthaniya catipi ganthaniya ceva no ca ganthatipi navindriya na vattabba gantha ceva ganthaniya cati siya ganthaniya ceva no ca gantha siya na vattabba ganthaniya ceva no ca ganthati. {248.1} Pannarasindriya na vattabba gantha ceva ganthasampayutta catipi ganthasampayutta ceva no ca ganthatipi domanassindriyam na vattabbam gantho ceva ganthasampayuttancati ganthasampayuttanceva no ca gantho cha indriya na vattabba gantha ceva ganthasampayutta cati siya ganthasampayutta ceva no ca gantha siya na vattabba ganthasampayutta ceva no ca ganthati . navindriya ganthavippayuttaganthaniya tinindriya ganthavippayuttaaganthaniya domanassindriyam na vattabbam ganthavippayuttaganthaniyantipi ganthavippayuttaaganthaniyantipi tinindriya siya ganthavippayuttaganthaniya siya ganthavippayuttaaganthaniya cha indriya siya ganthavippayutta- ganthaniya siya ganthavippayuttaaganthaniya siya na

--------------------------------------------------------------------------------------------- page174.

Vattabba ganthavippayuttaganthaniyatipi ganthavippayuttaaganthaniyatipi. [249] No ogha .pe. no yoga .pe. no nivarana. Dasindriya nivaraniya tinindriya anivaraniya navindriya siya nivaraniya siya anivaraniya . pannarasindriya nivaranavippayutta domanassindriyam nivaranasampayuttam cha indriya siya nivaranasampayutta siya nivaranavippayutta . dasindriya na vattabba nivarana ceva nivaraniya cati nivaraniya ceva no ca nivarana tinindriya na vattabba nivarana ceva nivaraniya catipi nivaraniya ceva no ca nivaranatipi navindriya na vattabba nivarana ceva nivaraniya cati siya nivaraniya ceva no ca nivarana siya na vattabba nivaraniya ceva no ca nivaranati. {249.1} Pannarasindriya na vattabba nivarana ceva nivaranasampayutta catipi nivaranasampayutta ceva no ca nivaranatipi domanassindriyam na vattabbam nivarananceva nivaranasampayuttancatipi nivaranasampayuttanceva no ca nivaranantipi cha indriya na vattabba nivarana ceva nivaranasampayutta cati siya nivaranasampayutta ceva no ca nivarana siya na vattabba nivaranasampayutta ceva no ca nivaranati . navindriya nivaranavippayuttanivaraniya tinindriya nivaranavippayuttaanivaraniya domanassindriyam na vattabbam nivarana- vippayuttanivaraniyantipi nivaranavippayuttaanivaraniyantipi tinindriya siya nivaranavippayuttanivaraniya siya nivaranavippayuttaanivaraniya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page175.

Cha indriya siya nivaranavippayuttanivaraniya siya nivaranavippayutta- anivaraniya siya na vattabba nivaranavippayuttanivaraniyatipi nivaranavippayuttaanivaraniyatipi. [250] No paramasa . dasindriya paramattha tinindriya aparamattha navindriya siya paramattha siya aparamattha . Solasindriya paramasavippayutta cha indriya siya paramasasampayutta siya paramasavippayutta . dasindriya na vattabba paramasa ceva paramattha cati paramattha ceva no ca paramasa tinindriya na vattabba paramasa ceva paramattha catipi paramattha ceva no ca paramasatipi navindriya na vattabba paramasa ceva paramattha cati siya paramattha ceva no ca paramasa siya na vattabba paramattha ceva no ca paramasati . dasindriya paramasavippayuttaparamattha tinindriya paramasavippayutta- aparamattha tinindriya siya paramasavippayuttaparamattha siya paramasavippayuttaaparamattha cha indriya siya paramasavippayuttaparamattha siya paramasavippayuttaaparamattha siya na vattabba paramasavippayuttaparamatthatipi paramasa- vippayuttaaparamatthatipi. [251] Sattindriya anarammana cuddasindriya sarammana jivitindriyam siya sarammanam siya anarammanam . ekavisatindriya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page176.

No citta manindriyam cittam . terasindriya cetasika atthindriya acetasika jivitindriyam siya cetasikam siya acetasikam . terasindriya cittasampayutta sattindriya cittavippayutta jivitindriyam siya cittasampayuttam siya cittavippayuttam manindriyam na vattabbam cittena sampayuttantipi cittena vippayuttantipi . terasindriya cittasamsattha sattindriya cittavisamsattha jivitindriyam siya cittasamsattham siya cittavisamsattham manindriyam na vattabbam cittena samsatthantipi cittena visamsatthantipi . terasindriya cittasamutthana atthindriya no cittasamutthana jivitindriyam siya cittasamutthanam siya no cittasamutthanam. {251.1} Terasindriya cittasahabhuno atthindriya no cittasahabhuno jivitindriyam siya cittasahabhu siya no cittasahabhu . terasindriya cittanuparivattino atthindriya no cittanuparivattino jivitindriyam siya cittanuparivatti siya no cittanuparivatti . terasindriya cittasamsatthasamutthana atthindriya no cittasamsatthasamutthana jivitindriyam siya cittasamsatthasamutthanam siya no cittasamsatthasamutthanam . Terasindriya cittasamsatthasamutthanasahabhuno atthindriya no cittasamsatthasamutthanasahabhuno jivitindriyam siya cittasamsattha- samutthanasahabhu siya no cittasamsatthasamutthanasahabhu . terasindriya cittasamsatthasamutthananuparivattino atthindriya no cittasamsattha- samutthananuparivattino jivitindriyam siya cittasamsatthasamutthananuparivatti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page177.

Siya no cittasamsatthasamutthananuparivatti . cha indriya ajjhattika solasindriya bahira . sattindriya upada cuddasindriya nupada jivitindriyam siya upada siya nupada . Navindriya upadinna cattarindriya anupadinna navindriya siya upadinna siya anupadinna. [252] Nupadana . dasindriya upadaniya tinindriya anupadaniya navindriya siya upadaniya siya anupadaniya . Solasindriya upadanavippayutta cha indriya siya upadanasampayutta siya upadanavippayutta . dasindriya na vattabba upadana ceva upadaniya cati upadaniya ceva no ca upadana tinindriya na vattabba upadana ceva upadaniya catipi upadaniya ceva no ca upadanatipi navindriya na vattabba upadana ceva upadaniya cati siya upadaniya ceva no ca upadana siya na vattabba upadaniya ceva no ca upadanati. {252.1} Solasindriya na vattabba upadana ceva upadana- sampayutta catipi upadanasampayutta ceva no ca upadanatipi cha indriya na vattabba upadana ceva upadanasampayutta cati siya upadanasampayutta ceva no ca upadana siya na vattabba upadana- sampayutta ceva no ca upadanati . Dasindriya upadanavippayutta- upadaniya tinindriya upadanavippayuttaanupadaniya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page178.

Tinindriya siya upadanavippayuttaupadaniya siya upadana- vippayuttaanupadaniya cha indriya siya upadanavippayutta- upadaniya siya upadanavippayuttaanupadaniya siya na vattabba upadanavippayuttaupadaniyatipi upadanavippayuttaanupadaniyatipi. [253] No kilesa . dasindriya sankilesika tinindriya asankilesika navindriya siya sankilesika siya asankilesika . Pannarasindriya asankilittha domanassindriyam sankilittham cha indriya siya sankilittha siya asankilittha . pannarasindriya kilesavippayutta domanassindriyam kilesasampayuttam cha indriya siya kilesasampayutta siya kilesavippayutta. {253.1} Dasindriya na vattabba kilesa ceva sankilesika cati sankilesika ceva no ca kilesa tinindriya na vattabba kilesa ceva sankilesika catipi sankilesika ceva no ca kilesatipi navindriya na vattabba kilesa ceva sankilesika cati siya sankilesika ceva no ca kilesa siya na vattabba sankilesika ceva no ca kilesati. {253.2} Pannarasindriya na vattabba kilesa ceva sankilittha catipi sankilittha ceva no ca kilesatipi domanassindriyam na vattabbam kileso ceva sankilitthancati sankilitthanceva no ca kileso cha indriya na vattabba kilesa ceva sankilittha cati siya sankilittha ceva no ca kilesa siya na vattabba sankilittha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page179.

Ceva no ca kilesati. {253.3} Pannarasindriya na vattabba kilesa ceva kilesasampayutta catipi kilesasampayutta ceva no ca kilesatipi domanassindriyam na vattabbam kileso ceva kilesasampayuttancati kilesasampayuttanceva no ca kileso cha indriya na vattabba kilesa ceva kilesasampayutta cati siya kilesasampayutta ceva no ca kilesa siya na vattabba kilesasampayutta ceva no ca kilesati. {253.4} Navindriya kilesavippayuttasankilesika tinindriya kilesavippayuttaasankilesika domanassindriyam na vattabbam kilesavippayuttasankilesikantipi kilesavippayuttaasankilesikantipi tinindriya siya kilesavippayuttasankilesika siya kilesavippayutta- asankilesika cha indriya siya kilesavippayuttasankilesika siya kilesavippayuttaasankilesika siya na vattabba kilesavippayutta- sankilesikatipi kilesavippayuttaasankilesikatipi. [254] Pannarasindriya na dassanena pahatabba sattindriya siya dassanena pahatabba siya na dassanena pahatabba . Pannarasindriya na bhavanaya pahatabba sattindriya siya bhavanaya pahatabba siya na bhavanaya pahatabba . pannarasindriya na dassanena pahatabbahetuka sattindriya siya dassanena pahatabbahetuka siya na dassanena pahatabbahetuka . pannarasindriya na bhavanaya pahatabbahetuka sattindriya siya bhavanaya pahatabbahetuka

--------------------------------------------------------------------------------------------- page180.

Siya na bhavanaya pahatabbahetuka . navindriya avitakka domanassindriyam savitakkam dvadasindriya siya savitakka siya avitakka . navindriya avicara domanassindriyam savicaram dvadasindriya siya savicara siya avicara . ekadasindriya appitika ekadasindriya siya sappitika siya appitika . ekadasindriya na pitisahagata ekadasindriya siya pitisahagata siya na pitisahagata. {254.1} Dvadasindriya na sukhasahagata dasindriya siya sukhasahagata siya na sukhasahagata . dvadasindriya na upekkhasahagata dasindriya siya upekkhasahagata siya na upekkhasahagata . Dasindriya kamavacara tinindriya na kamavacara navindriya siya kamavacara siya na kamavacara . terasindriya na rupavacara navindriya siya rupavacara siya na rupavacara . cuddasindriya na arupavacara atthindriya siya arupavacara siya na arupavacara. {254.2} Dasindriya pariyapanna tinindriya apariyapanna navindriya siya pariyapanna siya apariyapanna . ekadasindriya aniyyanika anannatannassamitindriyam niyyanikam dasindriya siya niyyanika siya aniyyanika . dasindriya aniyata anannatannassamitindriyam niyatam ekadasindriya siya niyata siya aniyata . dasindriya sauttara tinindriya anuttara navindriya siya sauttara siya anuttara . Pannarasindriya arana domanassindriyam saranam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page181.

Cha indriya siya sarana siya aranati. Panhapucchakam. Indriyavibhango samatto. -----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 165-181. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=3348&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=3348&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=242&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=242              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=3232              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=3232              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]