ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [242]  Bāvīsatindriyāni  cakkhundriyaṃ  sotindriyaṃ  ghānindriyaṃ
jivhindriyaṃ  kāyindriyaṃ  manindriyaṃ  itthindriyaṃ  purisindriyaṃ
jīvitindriyaṃ sukhindriyaṃ dukkhindriyaṃ somanassindriyaṃ domanassindriyaṃ
upekkhindriyaṃ  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ
paññindriyaṃ anaññātaññassāmītindriyaṃ aññindriyaṃ
aññātāvindriyaṃ  .  bāvīsatindriyānaṃ  kati  kusalā  kati  akusalā
kati abyākatā .pe. Kati saraṇā kati araṇā.
   [243]   Dasindriyā  abyākatā  domanassindriyaṃ  akusalaṃ
anaññātaññassāmītindriyaṃ  kusalaṃ  cattārindriyā  siyā  kusalā  siyā
abyākatā cha indriyā siyā kusalā siyā akusalā siyā abyākatā.
   {243.1}  Dvādasindriyā  na  vattabbā  sukhāya  vedanāya
sampayuttātipi   dukkhāya  vedanāya  sampayuttātipi  adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttātipi  cha  indriyā  siyā  sukhāya  vedanāya
sampayuttā  siyā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  tīṇindriyā
siyā sukhāya vedanāya sampayuttā siyā dukkhāya vedanāya sampayuttā
siyā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  jīvitindriyaṃ siyā sukhāya
vedanāya sampayuttaṃ siyā dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ siyā adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ siyā na vattabbaṃ sukhāya vedanāya sampayuttantipi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page166.

Dukkhāya vedanāya sampayuttantipi adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttantipi . sattindriyā nevavipākanavipākadhammadhammā tīṇindriyā vipākā dvindriyā vipākadhammadhammā aññindriyaṃ siyā vipākaṃ siyā vipākadhammadhammaṃ navindriyā siyā vipākā siyā vipākadhammadhammā siyā nevavipākanavipākadhammadhammā . navindriyā upādinnupādāniyā domanassindriyaṃ anupādinnupādāniyaṃ tīṇindriyā anupādinnaanupādāniyā navindriyā siyā upādinnupādāniyā siyā anupādinnupādāniyā siyā anupādinnaanupādāniyā. {243.2} Navindriyā asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā domanassindriyaṃ saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ tīṇindriyā asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā tīṇindriyā siyā asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā siyā asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā cha indriyā siyā saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā siyā asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā siyā asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā. {243.3} Navindriyā avitakkaavicārā domanassindriyaṃ savitakkasavicāraṃ upekkhindriyaṃ siyā savitakkasavicāraṃ siyā avitakkaavicāraṃ ekādasindriyā siyā savitakkasavicārā siyā avitakkavicāramattā siyā avitakkaavicārā . ekādasindriyā na vattabbā pītisahagatātipi sukhasahagatātipi upekkhāsahagatātipi somanassindriyaṃ siyā pitisahagataṃ na sukhasahagataṃ na upekkhāsahagataṃ siyā na vattabbaṃ pītisahagatanti cha indriyā siyā pītisahagatā siyā sukhasahagatā siyā upekkhāsahagatā cattārindriyā siyā pītisahagatā siyā sukhasahagatā siyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page167.

Upekkhāsahagatā siyā na vattabbā pītisahagatātipi sukhasahagatātipi upekkhāsahagatātipi . paṇṇarasindriyā nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbā domanassindriyaṃ siyā dassanena pahātabbaṃ siyā bhāvanāya pahātabbaṃ cha indriyā siyā dassanena pahātabbā siyā bhāvanāya pahātabbā siyā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā . paṇṇarasindriyā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā domanassindriyaṃ siyā dassanena pahātabbahetukaṃ siyā bhāvanāya pahātabbahetukaṃ cha indriyā siyā dassanena pahātabbahetukā siyā bhāvanāya pahātabhetukā siyā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā. {243.4} Dasindriyā nevaācayagāminonaapacayagāmino domanassindriyaṃ ācayagāmi anaññātaññassāmītindriyaṃ apacayagāmi aññindriyaṃ siyā apacayagāmi siyā nevaācayagāminaapacayagāmi navindriyā siyā ācayagāmino siyā apacayagāmino siyā nevaācayagāmino- naapacayagāmino . dasindriyā nevasekkhānāsekkhā dvindriyā sekkhā aññātāvindriyaṃ asekkhaṃ navindriyā siyā sekkhā siyā asekkhā siyā nevasekkhānāsekkhā. {243.5} Dasindriyā parittā tīṇindriyā appamāṇā navindriyā siyā parittā siyā mahaggatā siyā appamāṇā . sattindriyā anārammaṇā dvindriyā parittārammaṇā tīṇindriyā appamāṇārammaṇā domanassindriyaṃ siyā parittārammaṇaṃ siyā mahaggatārammaṇaṃ na appamāṇārammaṇaṃ siyā na vattabbaṃ parittārammaṇantipi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page168.

Mahaggatārammaṇantipi navindriyā siyā parittārammaṇā siyā mahaggatārammaṇā siyā appamāṇārammaṇā siyā na vattabbā parittārammaṇātipi mahaggatārammaṇātipi appamāṇārammaṇātipi . navindriyā majjhimā domanassindriyaṃ hīnaṃ tīṇindriyā paṇītā tīṇindriyā siyā majjhimā siyā paṇītā cha indriyā siyā hīnā siyā majjhimā siyā paṇītā. {243.6} Dasindriyā aniyatā anaññātaññassāmītindriyaṃ sammattaniyataṃ cattārindriyā siyā sammattaniyatā siyā aniyatā domanassindriyaṃ siyā micchattaniyataṃ siyā aniyataṃ cha indriyā siyā micchattaniyatā siyā sammattaniyatā siyā aniyatā. {243.7} Sattindriyā anārammaṇā cattārindriyā na vattabbā maggārammaṇātipi maggahetukātipi maggādhipatinotipi anaññātaññassāmītindriyaṃ na maggārammaṇaṃ siyā maggahetukaṃ siyā maggādhipati siyā na vattabbaṃ maggahetukantipi maggādhipatītipi aññindriyaṃ na maggārammaṇaṃ siyā maggahetukaṃ siyā maggādhipati siyā na vattabbaṃ maggahetukantipi maggādhipatītipi navindriyā siyā maggārammaṇā siyā maggahetukā siyā maggādhipatino siyā na vattabbā maggārammaṇātipi maggahetukātipi maggādhipatinotipi. {243.8} Dasindriyā siyā uppannā siyā uppādino na vattabbā anuppannāti dvindriyā siyā uppannā siyā anuppannā na vattabbā uppādinoti dasindriyā siyā uppannā siyā anuppannā siyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page169.

Uppādino . siyā atītā siyā anāgatā siyā paccuppannā . Sattindriyā anārammaṇā dvindriyā paccuppannārammaṇā tīṇindriyā na vattabbā atītārammaṇātipi anāgatārammaṇātipi paccuppannārammaṇātipi dasindriyā siyā atītārammaṇā siyā anāgatārammaṇā siyā paccuppannārammaṇā siyā na vattabbā atītārammaṇātipi anāgatārammaṇātipi paccuppannārammaṇātipi . Siyā ajjhattā siyā bahiddhā siyā ajjhattabahiddhā. {243.9} Sattindriyā anārammaṇā tīṇindriyā bahiddhārammaṇā cattārindriyā siyā ajjhattārammaṇā siyā bahiddhārammaṇā siyā ajjhattabahiddhārammaṇā aṭṭhindriyā siyā ajjhattārammaṇā siyā bahiddhārammaṇā siyā ajjhattabahiddhārammaṇā siyā na vattabbā ajjhattārammaṇātipi bahiddhārammaṇātipi ajjhattabahiddhārammaṇātipi . Pañcindriyā anidassanasappaṭighā sattarasindriyā anidassanaappaṭighā. [244] Cattārindriyā hetū aṭṭhārasindriyā na hetū . Sattindriyā sahetukā navindriyā ahetukā cha indriyā siyā sahetukā siyā ahetukā . sattindriyā hetusampayuttā navindriyā hetuvippayuttā cha indriyā siyā hetusampayuttā siyā hetuvippayuttā . cattārindriyā hetū ceva sahetukā ca navindriyā na vattabbā hetū ceva sahetukā cātipi sahetukā ceva na ca hetūtipi tīṇindriyā na vattabbā hetū ceva sahetukā cāti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page170.

Sahetukā ceva na ca hetū cha indriyā na vattabbā hetū ceva sahetukā cāti siyā sahetukā ceva na ca hetū siyā na vattabbā sahetukā ceva na ca hetūti. Cattārindriyā hetū ceva hetusampayuttā ca navindriyā na vattabbā hetū ceva hetusampayuttā cātipi hetusampayuttā ceva na ca hetūtipi tīṇindriyā na vattabbā hetū ceva hetusampayuttā cāti hetusampayuttā ceva na ca hetū cha indriyā na vattabbā hetū ceva hetusampayuttā cāti siyā hetusampayuttā ceva na ca hetū siyā na vattabbā hetusampayuttā ceva na ca hetūti . navindriyā na hetū ahetukā tīṇindriyā na hetū sahetukā cattārindriyā na vattabbā na hetū sahetukātipi na hetū ahetukātipi cha indriyā siyā na hetū sahetukā siyā na hetū ahetukā. [245] Sappaccayā saṅkhatā anidassanā . pañcindriyā sappaṭighā sattarasindriyā appaṭighā . sattindriyā rūpā cuddasindriyā arūpā jīvitindriyaṃ siyā rūpaṃ siyā arūpaṃ . dasindriyā lokiyā tīṇindriyā lokuttarā navindriyā siyā lokiyā siyā lokuttarā . Kenaci viññeyyā kenaci na viññeyyā. [246] No āsavā . dasindriyā sāsavā tīṇindriyā anāsavā navindriyā siyā sāsavā siyā anāsavā . paṇṇarasindriyā āsavavippayuttā domanassindriyaṃ āsavasampayuttaṃ cha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page171.

Indriyā siyā āsavasampayuttā siyā āsavavippayuttā . dasindriyā na vattabbā āsavā ceva sāsavā cāti sāsavā ceva no ca āsavā tīṇindriyā na vattabbā āsavā ceva sāsavā cātipi sāsavā ceva no ca āsavātipi navindriyā na vattabbā āsavā ceva sāsavā cāti siyā sāsavā ceva no ca āsavā siyā na vattabbā sāsavā ceva no ca āsavāti. {246.1} Paṇṇarasindriyā na vattabbā āsavā ceva āsavasampayuttā cātipi āsavasampayuttā ceva no ca āsavātipi domanassindriyaṃ na vattabbaṃ āsavo ceva āsavasampayuttañcāti āsavasampayuttañceva no ca āsavo cha indriyā na vattabbā āsavā ceva āsavasampayuttā cāti siyā āsavasampayuttā ceva no ca āsavā siyā na vattabbā āsavasampayuttā ceva no ca āsavāti . navindriyā āsavavippayuttasāsavā tīṇindriyā āsavavippayuttaanāsavā domanassindriyaṃ na vattabbaṃ āsavavippayuttasāsavantipi āsavavippayuttaanāsavantipi tīṇindriyā siyā āsavavippayuttasāsavā siyā āsavavippayuttaanāsavā cha indriyā siyā āsavavippayuttasāsavā siyā āsavavippayutta- anāsavā siyā na vattabbā āsavavippayuttasāsavātipi āsavavippayuttaanāsavātipi. [247] No saññojanā . dasindriyā saññojaniyā tīṇindriyā asaññojaniyā navindriyā siyā saññojaniyā siyā asaññojaniyā . Paṇṇarasindriyā saññojanavippayuttā domanassindriyaṃ saññojanasampayuttaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page172.

Cha indriyā siyā saññojanasampayuttā siyā saññojanavippayuttā . Dasindriyā na vattabbā saññojanā ceva saññojaniyā cāti saññojaniyā ceva no ca saññojanā tīṇindriyā na vattabbā saññojanā ceva saññojaniyā cātipi saññonijayā ceva no ca saññojanātipi navindriyā na vattabbā saññojanā ceva saññojaniyā cāti siyā saññojaniyā ceva no ca saññojanā siyā na vattabbā saññojaniyā ceva no ca saññojanāti. {247.1} Paṇṇarasindriyā na vattabbā saññojanā ceva saññojanasampayuttā cātipi saññojanasampayuttā ceva no ca saññojanātipi domanassindriyaṃ na vattabbaṃ saññojanañceva saññojanasampayuttañcāti saññojanasampayuttañceva no ca saññojanaṃ cha indriyā na vattabbā saññojanā ceva saññojana- sampayuttā cāti siyā saññojanasampayuttā ceva no ca saññojanā siyā na vattabbā saññojanasampayuttā ceva no ca saññojanāti. {247.2} Navindriyā saññojanavippayuttasaññojaniyā tīṇindriyā saññojanavippayuttaasaññojaniyā domanassindriyaṃ na vattabbaṃ saññojanavippayuttasaññojaniyantipi saññojanavippayutta- asaññojaniyantipi tīṇindriyā siyā saññojanavippayutta- saññojaniyā siyā saññojanavippayuttaasaññojaniyā cha indriyā siyā saññojanavippayuttasaññojaniyā siyā saññojanavippayutta- asaññojaniyā siyā na vattabbā saññojanavippayuttasaññojaniyātipi saññojanavippayuttaasaññojaniyātipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page173.

[248] No ganthā . dasindriyā ganthaniyā tīṇindriyā aganthaniyā navindriyā siyā ganthaniyā siyā aganthaniyā . Paṇṇarasindriyā ganthavippayuttā domanassindriyaṃ ganthasampayuttaṃ cha indriyā siyā ganthasampayuttā siyā ganthavippayuttā . Dasindriyā na vattabbā ganthā ceva ganthaniyā cāti ganthaniyā ceva no ca ganthā tīṇindriyā na vattabbā ganthā ceva ganthaniyā cātipi ganthaniyā ceva no ca ganthātipi navindriyā na vattabbā ganthā ceva ganthaniyā cāti siyā ganthaniyā ceva no ca ganthā siyā na vattabbā ganthaniyā ceva no ca ganthāti. {248.1} Paṇṇarasindriyā na vattabbā ganthā ceva ganthasampayuttā cātipi ganthasampayuttā ceva no ca ganthātipi domanassindriyaṃ na vattabbaṃ gantho ceva ganthasampayuttañcāti ganthasampayuttañceva no ca gantho cha indriyā na vattabbā ganthā ceva ganthasampayuttā cāti siyā ganthasampayuttā ceva no ca ganthā siyā na vattabbā ganthasampayuttā ceva no ca ganthāti . navindriyā ganthavippayuttaganthaniyā tīṇindriyā ganthavippayuttaaganthaniyā domanassindriyaṃ na vattabbaṃ ganthavippayuttaganthaniyantipi ganthavippayuttaaganthaniyantipi tīṇindriyā siyā ganthavippayuttaganthaniyā siyā ganthavippayuttaaganthaniyā cha indriyā siyā ganthavippayutta- ganthaniyā siyā ganthavippayuttaaganthaniyā siyā na

--------------------------------------------------------------------------------------------- page174.

Vattabbā ganthavippayuttaganthaniyātipi ganthavippayuttaaganthaniyātipi. [249] No oghā .pe. no yogā .pe. no nīvaraṇā. Dasindriyā nīvaraṇiyā tīṇindriyā anīvaraṇiyā navindriyā siyā nīvaraṇiyā siyā anīvaraṇiyā . paṇṇarasindriyā nīvaraṇavippayuttā domanassindriyaṃ nīvaraṇasampayuttaṃ cha indriyā siyā nīvaraṇasampayuttā siyā nīvaraṇavippayuttā . dasindriyā na vattabbā nīvaraṇā ceva nīvaraṇiyā cāti nīvaraṇiyā ceva no ca nīvaraṇā tīṇindriyā na vattabbā nīvaraṇā ceva nīvaraṇiyā cātipi nīvaraṇiyā ceva no ca nīvaraṇātipi navindriyā na vattabbā nīvaraṇā ceva nīvaraṇiyā cāti siyā nīvaraṇiyā ceva no ca nīvaraṇā siyā na vattabbā nīvaraṇiyā ceva no ca nīvaraṇāti. {249.1} Paṇṇarasindriyā na vattabbā nīvaraṇā ceva nīvaraṇasampayuttā cātipi nīvaraṇasampayuttā ceva no ca nīvaraṇātipi domanassindriyaṃ na vattabbaṃ nīvaraṇañceva nīvaraṇasampayuttañcātipi nīvaraṇasampayuttañceva no ca nīvaraṇantipi cha indriyā na vattabbā nīvaraṇā ceva nīvaraṇasampayuttā cāti siyā nīvaraṇasampayuttā ceva no ca nīvaraṇā siyā na vattabbā nīvaraṇasampayuttā ceva no ca nīvaraṇāti . navindriyā nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyā tīṇindriyā nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyā domanassindriyaṃ na vattabbaṃ nīvaraṇa- vippayuttanīvaraṇiyantipi nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyantipi tīṇindriyā siyā nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyā siyā nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page175.

Cha indriyā siyā nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyā siyā nīvaraṇavippayutta- anīvaraṇiyā siyā na vattabbā nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyātipi nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyātipi. [250] No parāmāsā . dasindriyā parāmaṭṭhā tīṇindriyā aparāmaṭṭhā navindriyā siyā parāmaṭṭhā siyā aparāmaṭṭhā . Soḷasindriyā parāmāsavippayuttā cha indriyā siyā parāmāsasampayuttā siyā parāmāsavippayuttā . dasindriyā na vattabbā parāmāsā ceva parāmaṭṭhā cāti parāmaṭṭhā ceva no ca parāmāsā tīṇindriyā na vattabbā parāmāsā ceva parāmaṭṭhā cātipi parāmaṭṭhā ceva no ca parāmāsātipi navindriyā na vattabbā parāmāsā ceva parāmaṭṭhā cāti siyā parāmaṭṭhā ceva no ca parāmāsā siyā na vattabbā parāmaṭṭhā ceva no ca parāmāsāti . dasindriyā parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhā tīṇindriyā parāmāsavippayutta- aparāmaṭṭhā tīṇindriyā siyā parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhā siyā parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭhā cha indriyā siyā parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhā siyā parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭhā siyā na vattabbā parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhātipi parāmāsa- vippayuttaaparāmaṭṭhātipi. [251] Sattindriyā anārammaṇā cuddasindriyā sārammaṇā jīvitindriyaṃ siyā sārammaṇaṃ siyā anārammaṇaṃ . ekavīsatindriyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page176.

No cittā manindriyaṃ cittaṃ . terasindriyā cetasikā aṭṭhindriyā acetasikā jīvitindriyaṃ siyā cetasikaṃ siyā acetasikaṃ . terasindriyā cittasampayuttā sattindriyā cittavippayuttā jīvitindriyaṃ siyā cittasampayuttaṃ siyā cittavippayuttaṃ manindriyaṃ na vattabbaṃ cittena sampayuttantipi cittena vippayuttantipi . terasindriyā cittasaṃsaṭṭhā sattindriyā cittavisaṃsaṭṭhā jīvitindriyaṃ siyā cittasaṃsaṭṭhaṃ siyā cittavisaṃsaṭṭhaṃ manindriyaṃ na vattabbaṃ cittena saṃsaṭṭhantipi cittena visaṃsaṭṭhantipi . terasindriyā cittasamuṭṭhānā aṭṭhindriyā no cittasamuṭṭhānā jīvitindriyaṃ siyā cittasamuṭṭhānaṃ siyā no cittasamuṭṭhānaṃ. {251.1} Terasindriyā cittasahabhuno aṭṭhindriyā no cittasahabhuno jīvitindriyaṃ siyā cittasahabhū siyā no cittasahabhū . terasindriyā cittānuparivattino aṭṭhindriyā no cittānuparivattino jīvitindriyaṃ siyā cittānuparivatti siyā no cittānuparivatti . terasindriyā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā aṭṭhindriyā no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā jīvitindriyaṃ siyā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ siyā no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ . Terasindriyā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno aṭṭhindriyā no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno jīvitindriyaṃ siyā cittasaṃsaṭṭha- samuṭṭhānasahabhū siyā no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū . terasindriyā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino aṭṭhindriyā no cittasaṃsaṭṭha- samuṭṭhānānuparivattino jīvitindriyaṃ siyā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivatti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page177.

Siyā no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivatti . cha indriyā ajjhattikā soḷasindriyā bāhirā . sattindriyā upādā cuddasindriyā nupādā jīvitindriyaṃ siyā upādā siyā nupādā . Navindriyā upādinnā cattārindriyā anupādinnā navindriyā siyā upādinnā siyā anupādinnā. [252] Nupādānā . dasindriyā upādāniyā tīṇindriyā anupādāniyā navindriyā siyā upādāniyā siyā anupādāniyā . Soḷasindriyā upādānavippayuttā cha indriyā siyā upādānasampayuttā siyā upādānavippayuttā . dasindriyā na vattabbā upādānā ceva upādāniyā cāti upādāniyā ceva no ca upādānā tīṇindriyā na vattabbā upādānā ceva upādāniyā cātipi upādāniyā ceva no ca upādānātipi navindriyā na vattabbā upādānā ceva upādāniyā cāti siyā upādāniyā ceva no ca upādānā siyā na vattabbā upādāniyā ceva no ca upādānāti. {252.1} Soḷasindriyā na vattabbā upādānā ceva upādāna- sampayuttā cātipi upādānasampayuttā ceva no ca upādānātipi cha indriyā na vattabbā upādānā ceva upādānasampayuttā cāti siyā upādānasampayuttā ceva no ca upādānā siyā na vattabbā upādāna- sampayuttā ceva no ca upādānāti . Dasindriyā upādānavippayutta- upādāniyā tīṇindriyā upādānavippayuttaanupādāniyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page178.

Tīṇindriyā siyā upādānavippayuttaupādāniyā siyā upādāna- vippayuttaanupādāniyā cha indriyā siyā upādānavippayutta- upādāniyā siyā upādānavippayuttaanupādāniyā siyā na vattabbā upādānavippayuttaupādāniyātipi upādānavippayuttaanupādāniyātipi. [253] No kilesā . dasindriyā saṅkilesikā tīṇindriyā asaṅkilesikā navindriyā siyā saṅkilesikā siyā asaṅkilesikā . Paṇṇarasindriyā asaṅkiliṭṭhā domanassindriyaṃ saṅkiliṭṭhaṃ cha indriyā siyā saṅkiliṭṭhā siyā asaṅkiliṭṭhā . paṇṇarasindriyā kilesavippayuttā domanassindriyaṃ kilesasampayuttaṃ cha indriyā siyā kilesasampayuttā siyā kilesavippayuttā. {253.1} Dasindriyā na vattabbā kilesā ceva saṅkilesikā cāti saṅkilesikā ceva no ca kilesā tīṇindriyā na vattabbā kilesā ceva saṅkilesikā cātipi saṅkilesikā ceva no ca kilesātipi navindriyā na vattabbā kilesā ceva saṅkilesikā cāti siyā saṅkilesikā ceva no ca kilesā siyā na vattabbā saṅkilesikā ceva no ca kilesāti. {253.2} Paṇṇarasindriyā na vattabbā kilesā ceva saṅkiliṭṭhā cātipi saṅkiliṭṭhā ceva no ca kilesātipi domanassindriyaṃ na vattabbaṃ kileso ceva saṅkiliṭṭhañcāti saṅkiliṭṭhañceva no ca kileso cha indriyā na vattabbā kilesā ceva saṅkiliṭṭhā cāti siyā saṅkiliṭṭhā ceva no ca kilesā siyā na vattabbā saṅkiliṭṭhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page179.

Ceva no ca kilesāti. {253.3} Paṇṇarasindriyā na vattabbā kilesā ceva kilesasampayuttā cātipi kilesasampayuttā ceva no ca kilesātipi domanassindriyaṃ na vattabbaṃ kileso ceva kilesasampayuttañcāti kilesasampayuttañceva no ca kileso cha indriyā na vattabbā kilesā ceva kilesasampayuttā cāti siyā kilesasampayuttā ceva no ca kilesā siyā na vattabbā kilesasampayuttā ceva no ca kilesāti. {253.4} Navindriyā kilesavippayuttasaṅkilesikā tīṇindriyā kilesavippayuttaasaṅkilesikā domanassindriyaṃ na vattabbaṃ kilesavippayuttasaṅkilesikantipi kilesavippayuttaasaṅkilesikantipi tīṇindriyā siyā kilesavippayuttasaṅkilesikā siyā kilesavippayutta- asaṅkilesikā cha indriyā siyā kilesavippayuttasaṅkilesikā siyā kilesavippayuttaasaṅkilesikā siyā na vattabbā kilesavippayutta- saṅkilesikātipi kilesavippayuttaasaṅkilesikātipi. [254] Paṇṇarasindriyā na dassanena pahātabbā sattindriyā siyā dassanena pahātabbā siyā na dassanena pahātabbā . Paṇṇarasindriyā na bhāvanāya pahātabbā sattindriyā siyā bhāvanāya pahātabbā siyā na bhāvanāya pahātabbā . paṇṇarasindriyā na dassanena pahātabbahetukā sattindriyā siyā dassanena pahātabbahetukā siyā na dassanena pahātabbahetukā . paṇṇarasindriyā na bhāvanāya pahātabbahetukā sattindriyā siyā bhāvanāya pahātabbahetukā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page180.

Siyā na bhāvanāya pahātabbahetukā . navindriyā avitakkā domanassindriyaṃ savitakkaṃ dvādasindriyā siyā savitakkā siyā avitakkā . navindriyā avicārā domanassindriyaṃ savicāraṃ dvādasindriyā siyā savicārā siyā avicārā . ekādasindriyā appītikā ekādasindriyā siyā sappītikā siyā appītikā . ekādasindriyā na pītisahagatā ekādasindriyā siyā pītisahagatā siyā na pītisahagatā. {254.1} Dvādasindriyā na sukhasahagatā dasindriyā siyā sukhasahagatā siyā na sukhasahagatā . dvādasindriyā na upekkhāsahagatā dasindriyā siyā upekkhāsahagatā siyā na upekkhāsahagatā . Dasindriyā kāmāvacarā tīṇindriyā na kāmāvacarā navindriyā siyā kāmāvacarā siyā na kāmāvacarā . terasindriyā na rūpāvacarā navindriyā siyā rūpāvacarā siyā na rūpāvacarā . cuddasindriyā na arūpāvacarā aṭṭhindriyā siyā arūpāvacarā siyā na arūpāvacarā. {254.2} Dasindriyā pariyāpannā tīṇindriyā apariyāpannā navindriyā siyā pariyāpannā siyā apariyāpannā . ekādasindriyā aniyyānikā anaññātaññassāmītindriyaṃ niyyānikaṃ dasindriyā siyā niyyānikā siyā aniyyānikā . dasindriyā aniyatā anaññātaññassāmītindriyaṃ niyataṃ ekādasindriyā siyā niyatā siyā aniyatā . dasindriyā sauttarā tīṇindriyā anuttarā navindriyā siyā sauttarā siyā anuttarā . Paṇṇarasindriyā araṇā domanassindriyaṃ saraṇaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page181.

Cha indriyā siyā saraṇā siyā araṇāti. Pañhāpucchakaṃ. Indriyavibhaṅgo samatto. -----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 165-181. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=3348&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=3348&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=242&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=242              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=3232              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=3232              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]