ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

           Paccayakaravibhango
   [255]  Avijjapaccaya  sankhara  sankharapaccaya  vinnanam
vinnanapaccaya  namarupam  namarupapaccaya  salayatanam  salayatanapaccaya
phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya  tanha  tanhapaccaya
upadanam  upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya
jaramaranam  sokaparidevadukkhadomanassupayasa  sambhavanti  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [256]  Tattha  katama  avijja  dukkhe annanam dukkhasamudaye
annanam   dukkhanirodhe   annanam  dukkhanirodhagaminiya  patipadaya
annanam ayam vuccati avijja.
   [257]  Tattha katame avijjapaccaya sankhara punnabhisankharo
apunnabhisankharo  anenjabhisankharo  kayasankharo  vacisankharo
cittasankharo  .  tattha  katamo  punnabhisankharo  kusala  cetana
kamavacara  rupavacara  danamaya  silamaya bhavanamaya ayam vuccati
punnabhisankharo  .  tattha katamo apunnabhisankharo akusala cetana
Kamavacara  ayam  vuccati  apunnabhisankharo  .  tattha  katamo
anenjabhisankharo  kusala  cetana  arupavacara  ayam  vuccati
anenjabhisankharo  .  tattha  katamo  kayasankharo kayasancetana
kayasankharo vacisancetana vacisankharo manosancetana cittasankharo.
Ime vuccanti avijjapaccaya sankhara.
   [258]  Tattha  katamam  sankharapaccaya  vinnanam  cakkhuvinnanam
sotavinnanam    ghanavinnanam    jivhavinnanam    kayavinnanam
manovinnanam idam vuccati sankharapaccaya vinnanam.
   [259]  Tattha  katamam  vinnanapaccaya  namarupam  atthi  namam
atthi  rupam  .  tattha  katamam namam vedana sanna cetana phasso
manasikaro idam vuccati namam . tattha katamam rupam cattaro ca mahabhuta
catunnanca  mahabhutanam  upadaya  rupam  idam  vuccati  rupam  . iti
idanca namam idanca rupam idam vuccati vinnanapaccaya namarupam.
   [260]  Tattha  katamam  namarupapaccaya  salayatanam  cakkhayatanam
sotayatanam  ghanayatanam  jivhayatanam  kayayatanam manayatanam idam vuccati
namarupapaccaya salayatanam.
   [261]  Tattha  katamo  salayatanapaccaya  phasso cakkhusamphasso
sotasamphasso   ghanasamphasso   jivhasamphasso   kayasamphasso
manosamphasso ayam vuccati salayatanapaccaya phasso.
   [262]  Tattha  katama  phassapaccaya  vedana  cakkhusamphassaja
vedana   sotasamphassaja   vedana   ghanasamphassaja   vedana
jivhasamphassaja  vedana  kayasamphassaja  vedana  manosamphassaja
vedana ayam vuccati phassapaccaya vedana .
   [263] Tattha katama vedanapaccaya tanha rupatanha saddatanha
gandhatanha  rasatanha  photthabbatanha  dhammatanha  ayam  vuccati
vedanapaccaya tanha.
   [264]  Tattha  katamam  tanhapaccaya  upadanam  kamupadanam
ditthupadanam  silabbatupadanam attavadupadanam idam vuccati tanhapaccaya
upadanam.
   [265]  Tattha  katamo  upadanapaccaya  bhavo duvidhena bhavo
atthi  kammabhavo  atthi  upapattibhavo  .  tattha  katamo  kammabhavo
punnabhisankharo  apunnabhisankharo  anenjabhisankharo  ayam  vuccati
kammabhavo sabbampi bhavagamikammam kammabhavo . tattha katamo upapattibhavo
kamabhavo  rupabhavo  arupabhavo  sannabhavo  asannabhavo  nevasanna-
nasannabhavo   ekavokarabhavo  catuvokarabhavo  pancavokarabhavo
ayam vuccati upapattibhavo . iti ayanca kammabhavo ayanca upapattibhavo
ayam vuccati upadanapaccaya bhavo.
   [266] Tattha katama bhavapaccaya jati ya tesam tesam sattanam
tamhi  tamhi sattanikaye jati sanjati okkanti abhinibbatti khandhanam
Patubhavo ayatananam patilabho ayam vuccati bhavapaccaya jati.
   [267]  Tattha  katamam jatipaccaya jaramaranam atthi jara atthi
maranam  .  tattha katama jara ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi
sattanikaye  jara  jiranata  khandiccam  paliccam  valittacata ayuno
samhani  indriyanam  paripako  ayam  vuccati  jara  . tattha katamam
maranam  ya  tesam  tesam  sattanam  tamha tamha sattanikaya cuti
cavanata  bhedo  antaradhanam  maccu maranam kalakiriya khandhanam bhedo
kalevarassa  nikkhepo  jivitindriyassa upacchedo idam vuccati maranam .
Iti ayanca jara idanca maranam idam vuccati jatipaccaya jaramaranam.
   [268] Tattha katamo soko natibyasanena va phutthassa bhogabyasanena
va  phutthassa  rogabyasanena  va phutthassa silabyasanena va phutthassa
ditthibyasanena   va   phutthassa   annatarannatarena   byasanena
samannagatassa  annatarannatarena  dukkhadhammena  phutthassa soko socana
socitattam  antosoko  antoparisoko cetaso parijjhayana domanassam
sokasallam ayam vuccati soko.
   [269]  Tattha  katamo  paridevo  natibyasanena va phutthassa
bhogabyasanena  va  phutthassa  rogabyasanena va phutthassa silabyasanena
va  phutthassa  ditthibyasanena  va phutthassa annatarannatarena byasanena
samannagatassa  annatarannatarena  dukkhadhammena  phutthassa  adevo
Paridevo adevana paridevana adevitattam paridevitattam vaca palapo
vippalapo lalapo lalapana lalapitattam ayam vuccati paridevo.
   [270]  Tattha  katamam  dukkham  yam kayikam asatam kayikam dukkham
kayasamphassajam  asatam  dukkham  vedayitam kayasamphassaja asata dukkha
vedana idam vuccati dukkham.
   [271]  Tattha  katamam  domanassam  yam cetasikam asatam cetasikam
dukkham  cetosamphassajam  asatam dukkham vedayitam cetosamphassaja asata
dukkha vedana idam vuccati domanassam.
   [272]  Tattha  katamo  upayaso natibyasanena va phutthassa
bhogabyasanena  va  phutthassa  rogabyasanena va phutthassa silabyasanena
va  phutthassa  ditthibyasanena  va phutthassa annatarannatarena byasanena
samannagatassa  annatarannatarena  dukkhadhammena  phutthassa  ayaso
upayaso ayasitattam upayasitattam ayam vuccati upayaso.
   [273]  Evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa samudayo hotiti
evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  sangati  hoti samagamo hoti
samodhanam  hoti patubhavo hoti tena vuccati evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
           Suttantabhajaniyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 181-185. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=3683&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=3683&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=255&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=21              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=255              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=3266              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=3266              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]