ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [274]  Avijjāpaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ
viññāṇapaccayā  nāmaṃ  nāmapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā
Phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā  taṇhāpaccayā
upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [275]  Avijjāpaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ
viññāṇapaccayā  nāmaṃ  nāmapaccayā  phasso  phassapaccayā  vedanā
vedanāpaccayā  taṇhā  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  upādānapaccayā
bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [276]  Avijjāpaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ
viññāṇapaccayā    nāmarūpaṃ    nāmarūpapaccayā    chaṭṭhāyatanaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā
taṇhā  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā
jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [277]  Avijjāpaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ
viññāṇapaccayā    nāmarūpaṃ    nāmarūpapaccayā    saḷāyatanaṃ
saḷāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā  vedanā vedanāpaccayā taṇhā
taṇhāpaccayā   upādānaṃ   upādānapaccayā   bhavo  bhavapaccayā
jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
Samudayo hoti.
           Paccayacatukkaṃ.
   [278]  Avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāhetuko saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   saṅkhārahetukaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ  viññāṇahetukaṃ
nāmapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ  nāmahetukaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso
chaṭṭhāyatanahetuko  phassapaccayā  vedanā  phassahetukā  vedanāpaccayā
taṇhā   vedanāhetukā   taṇhāpaccayā  upādānaṃ  taṇhāhetukaṃ
upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [279]  Avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāhetuko saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   saṅkhārahetukaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ  viññāṇahetukaṃ
nāmapaccayā  phasso  nāmahetuko  phassapaccayā  vedanā phassahetukā
vedanāpaccayā  taṇhā  vedanāhetukā  taṇhāpaccayā  upādānaṃ
taṇhāhetukaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [280]  Avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāhetuko saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   saṅkhārahetukaṃ  viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  viññāṇahetukaṃ
nāmarūpapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ  nāmarūpahetukaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso
chaṭṭhāyatanahetuko  phassapaccayā  vedanā  phassahetukā  vedanāpaccayā
taṇhā   vedanāhetukā   taṇhāpaccayā  upādānaṃ  taṇhāhetukaṃ
Upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [281]  Avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāhetuko saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   saṅkhārahetukaṃ  viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  viññāṇahetukaṃ
nāmarūpapaccayā    saḷāyatanaṃ   nāmarūpahetukaṃ   saḷāyatanapaccayā
phasso saḷāyatanahetuko phassapaccayā vedanā phassahetukā vedanāpaccayā
taṇhā   vedanāhetukā   taṇhāpaccayā  upādānaṃ  taṇhāhetukaṃ
upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
            Hetucatukkaṃ.
   [282] Avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāsampayutto saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  saṅkhārasampayuttaṃ  viññāṇapaccayā  nāmaṃ  viññāṇasampayuttaṃ
nāmapaccayā    chaṭṭhāyatanaṃ   nāmasampayuttaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā
phasso  chaṭṭhāyatanasampayutto  phassapaccayā  vedanā  phassasampayuttā
vedanāpaccayā    taṇhā    vedanāsampayuttā   taṇhāpaccayā
upādānaṃ   taṇhāsampayuttaṃ   upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā
jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [283] Avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāsampayutto saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ     saṅkhārasampayuttaṃ     viññāṇapaccayā    nāmaṃ
Viññāṇasampayuttaṃ  nāmapaccayā  phasso  nāmasampayutto  phassapaccayā
vedanā  phassasampayuttā  vedanāpaccayā  taṇhā  vedanāsampayuttā
taṇhāpaccayā    upādānaṃ   taṇhāsampayuttaṃ   upādānapaccayā
bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [284] Avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāsampayutto saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   saṅkhārasampayuttaṃ   viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  viññāṇa-
sampayuttaṃ   nāmaṃ   nāmarūpapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ  nāmasampayuttaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  chaṭṭhāyatanasampayutto  phassapaccayā  vedanā
phassasampayuttā  vedanāpaccayā  taṇhā vedanāsampayuttā taṇhāpaccayā
upādānaṃ  taṇhāsampayuttaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti
jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [285] Avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāsampayutto saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   saṅkhārasampayuttaṃ   viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  viññāṇa-
sampayuttaṃ   nāmaṃ   nāmarūpapaccayā   saḷāyatanaṃ   nāmasampayuttaṃ
saḷāyatanapaccayā  phasso  saḷāyatanasampayutto  phassapaccayā  vedanā
phassasampayuttā    vedanāpaccayā   taṇhā   vedanāsampayuttā
taṇhāpaccayā  upādānaṃ  taṇhāsampayuttaṃ  upādānapaccayā  bhavo
bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa
Dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
           Sampayuttacatukkaṃ.
   [286]  Avijjāpaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayāpi  avijjā
saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayāpi  saṅkhāro  viññāṇapaccayā
nāmaṃ   nāmapaccayāpi   viññāṇaṃ   nāmapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayāpi  nāmaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayāpi
chaṭṭhāyatanaṃ phassapaccayā vedanā vedanāpaccayāpi phasso vedanāpaccayā
taṇhā   taṇhāpaccayāpi   vedanā   taṇhāpaccayā   upādānaṃ
upādānapaccayāpi  taṇhā  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti
jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [287] Avijjāpaccayā saṅkhāro saṅkhārapaccayāpi avijjā saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayāpi  saṅkhāro  viññāṇapaccayā
nāmaṃ  nāmapaccayāpi  viññāṇaṃ  nāmapaccayā  phasso  phassapaccayāpi
nāmaṃ  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayāpi  phasso vedanāpaccayā
taṇhā   taṇhāpaccayāpi   vedanā   taṇhāpaccayā   upādānaṃ
upādānapaccayāpi  taṇhā  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti
jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [288]  Avijjāpaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayāpi  avijjā
Saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayāpi  saṅkhāro  viññāṇapaccayā
nāmarūpaṃ   nāmarūpapaccayāpi  viññāṇaṃ  nāmarūpapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayāpi    nāmarūpaṃ    chaṭṭhāyatanapaccayā    phasso
phassapaccayāpi  chaṭṭhāyatanaṃ  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayāpi
phasso  vedanāpaccayā  taṇhā  taṇhāpaccayāpi vedanā taṇhāpaccayā
upādānaṃ  upādānapaccayāpi  taṇhā upādānapaccayā bhavo bhavapaccayā
jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [289]  Avijjāpaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayāpi  avijjā
saṅkhārapaccayā    viññāṇaṃ    viññāṇapaccayāpi    saṅkhāro
viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  nāmarūpapaccayāpi  viññāṇaṃ  nāmarūpapaccayā
saḷāyatanaṃ   saḷāyatanapaccayāpi  nāmarūpaṃ  saḷāyatanapaccayā  phasso
phassapaccayāpi  saḷāyatanaṃ  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayāpi
phasso  vedanāpaccayā  taṇhā  taṇhāpaccayāpi vedanā taṇhāpaccayā
upādānaṃ   upādānapaccayāpi   taṇhā   upādānapaccayā  bhavo
bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
           Aññamaññacatukkaṃ.
   [290]  Saṅkhārapaccayā avijjā .pe. viññāṇapaccayā avijjā
.pe.  nāmapaccayā  avijjā  .pe.  chaṭṭhāyatanapaccayā  avijjā
.pe.  Phassapaccayā  avijjā  .pe. vedanāpaccayā avijjā .pe.
Taṇhāpaccayā  avijjā  .pe.  upādānapaccayā  avijjā  .pe.
Avijjāpaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayā
nāmarūpaṃ   nāmarūpapaccayā   saḷāyatanaṃ   saḷāyatanapaccayā  phasso
phassapaccayā  vedanā  vedāpaccayā  taṇhā  taṇhāpaccayā upādānaṃ
upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
            Mātikā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 185-192. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=3774              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=3774              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=274&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=274              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=5069              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=5069              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]