ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [291]  Katame  dhammā  akusalā  yasmiṃ samaye akusalaṃ cittaṃ
uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ  diṭṭhigatasampayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ  vā
saddārammaṇaṃ  vā  gandhārammaṇaṃ  vā rasārammaṇaṃ vā phoṭṭhabbārammaṇaṃ
vā dhammārammaṇaṃ vā yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye avijjāpaccayā
saṅkhāro   saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ
nāmapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā
vedanā   vedanāpaccayā   taṇhā   taṇhāpaccayā   upādānaṃ
upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [292]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī moho akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati avijjā.
   [293]  Tattha  katamo  avijjāpaccayā saṅkhāro yā cetanā
Sañcetanā sañcetayitattaṃ ayaṃ vuccati avijjāpaccayā saṅkhāro.
   [294]  Tattha  katamaṃ  saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ yaṃ cittaṃ mano
mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  vuccati saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ.
   [295]  Tattha  katamaṃ  viññāṇapaccayā  nāmaṃ  vedanākkhandho
saññākkhandho saṅkhārakkhandho idaṃ vuccati viññāṇapaccayā nāmaṃ.
   [296]  Tattha  katamaṃ  nāmapaccayā chaṭṭhāyatanaṃ yaṃ cittaṃ mano
mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  vuccati  nāmapaccayā
chaṭṭhāyatanaṃ.
   [297]  Tattha  katamo  chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso yo phasso
phusanā samphusanā samphusitattaṃ ayaṃ vuccati chaṭṭhāyatanapaccayā phasso.
   [298]  Tattha  katamā phassapaccayā vedanā yaṃ cetasikaṃ sātaṃ
cetasikaṃ  sukhaṃ  cetosamphassajaṃ  sātaṃ  sukhaṃ  vedayitaṃ cetosamphassajā
sātā sukhā vedanā ayaṃ vuccati phassapaccayā vedanā.
   [299] Tattha katamā vedanāpaccayā taṇhā yo rāgo sārāgo
anunayo  anurodho  nandī  nandīrāgo cittassa sārāgo ayaṃ vuccati
vedanāpaccayā taṇhā.
   [300]  Tattha  katamaṃ  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  yā  diṭṭhi
Diṭṭhigataṃ  .pe. titthāyatanaṃ vipariyesaggāho idaṃ vuccati taṇhāpaccayā
upādānaṃ.
   [301] Tattha katamo upādānapaccayā bhavo ṭhapetvā upādānaṃ
vedanākkhandho  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  ayaṃ
vuccati upādānapaccayā bhavo.
   [302]  Tattha  katamā  bhavapaccayā  jāti yā tesaṃ dhammānaṃ
jāti  sañjāti  nibbatti  abhinibbatti  pātubhāvo  ayaṃ  vuccati
bhavapaccayā jāti.
   [303]  Tattha  katamaṃ jātipaccayā jarāmaraṇaṃ atthi jarā atthi
maraṇaṃ  .  tattha  katamā  jarā  yā tesaṃ dhammānaṃ jarā jīraṇatā
āyuno  saṃhāni  ayaṃ  vuccati  jarā  .  tattha  katamaṃ maraṇaṃ yo
tesaṃ  dhammānaṃ  khayo  vayo  bhedo paribhedo aniccatā antaradhānaṃ
idaṃ  vuccati  maraṇaṃ  . iti ayañca jarā idañca maraṇaṃ idaṃ vuccati
jātipaccayā jarāmaraṇaṃ.
   [304]  Evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa samudayo hotīti
evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  saṅgati  hoti samāgamo hoti
samodhānaṃ  hoti pātubhāvo hoti tena vuccati evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
   [305]  Tasmiṃ  samaye avijjāpaccayā saṅkhāro saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  viññāṇapaccayā  nāmaṃ  nāmapaccayā  phasso  phassapaccayā
Vedanā   vedanāpaccayā   taṇhā   taṇhāpaccayā   upādānaṃ
upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [306]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati avijjā . tattha katamo
avijjāpaccayā  saṅkhāro  yā  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ
ayaṃ  vuccati  avijjāpaccayā saṅkhāro . tattha katamaṃ saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā manoviññāṇadhātu
idaṃ  vuccati  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ . tattha katamaṃ viññāṇapaccayā
nāmaṃ   vedanākkhandho   saññākkhandho   saṅkhārakkhandho   idaṃ
vuccati  viññāṇapaccayā  nāmaṃ  .  nāmapaccayā  phassoti  tattha
katamaṃ   nāmaṃ  ṭhapetvā  phassaṃ  vedanākkhandho  saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  idaṃ  vuccati  nāmaṃ . tattha katamo
nāmapaccayā  phasso  yo  phasso  phusanā  samphusanā  samphusitattaṃ
ayaṃ  vuccati  nāmapaccayā  phasso  .pe. tena vuccati evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
   [307]  Tasmiṃ  samaye avijjāpaccayā saṅkhāro saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmarūpaṃ  nāmarūpapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā
taṇhā  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā
Jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [308]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ  ayaṃ  vuccati  avijjā  .  tattha
katamo avijjāpaccayā saṅkhāro yā cetanā sañcetanā sañcetayitattaṃ
ayaṃ  vuccati  avijjāpaccayā saṅkhāro . tattha katamaṃ saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā manoviññāṇadhātu
idaṃ  vuccati  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ . tattha katamaṃ viññāṇapaccayā
nāmarūpaṃ atthi nāmaṃ atthi rūpaṃ.
   {308.1}  Tattha  katamaṃ  nāmaṃ  vedanākkhandho  saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  idaṃ  vuccati nāmaṃ . tattha katamaṃ rūpaṃ cakkhāyatanassa
upacayo  sotāyatanassa  upacayo  ghānāyatanassa upacayo jivhāyatanassa
upacayo  kāyāyatanassa  upacayo yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ cittajaṃ
cittahetukaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ  idaṃ  vuccati  rūpaṃ  . iti idañca nāmaṃ
idañca  rūpaṃ  idaṃ  vuccati viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ . nāmarūpapaccayā
chaṭṭhāyatananti atthi nāmaṃ atthi rūpaṃ.
   {308.2}  Tattha  katamaṃ  nāmaṃ  vedanākkhandho  saññākkhandho
saṅkhārakkhandho idaṃ vuccati nāmaṃ . tattha katamaṃ rūpaṃ yaṃ rūpaṃ nissāya
manoviññāṇadhātu vattati idaṃ vuccati rūpaṃ . iti idañca nāmaṃ idañca
rūpaṃ  idaṃ  vuccati nāmarūpaṃ . tattha katamaṃ nāmarūpapaccayā chaṭṭhāyatanaṃ
Yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ .pe. tajjā manoviññāṇadhātu idaṃ vuccati
nāmarūpapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ  . tattha katamo chaṭṭhāyatanapaccayā phasso
yo phasso phusanā samphusanā samphusitattaṃ ayaṃ vuccati chaṭṭhāyatanapaccayā
phasso  .pe.  tena  vuccati  evametassa  kevalassa dukkhakkhandhassa
samudayo hotīti.
   [309]  Tasmiṃ  samaye avijjāpaccayā saṅkhāro saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmarūpaṃ   nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ
saḷāyatanapaccayā   phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā
taṇhā   taṇhāpaccayā   upādānaṃ   upādānapaccayā   bhavo
bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [310]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati avijjā . tattha katamo
avijjāpaccayā  saṅkhāro  yā  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ
ayaṃ  vuccati  avijjāpaccayā saṅkhāro . tattha katamaṃ saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā manoviññāṇadhātu
idaṃ  vuccati  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ . tattha katamaṃ viññāṇapaccayā
nāmarūpaṃ  atthi nāmaṃ atthi rūpaṃ . tattha katamaṃ nāmaṃ vedanākkhandho
saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  idaṃ  vuccati  nāmaṃ  .  tattha
katamaṃ   rūpaṃ   cakkhāyatanassa   upacayo  .pe.  kāyāyatanassa
Upacayo  yaṃ  vā  panaññampi  atthi  rūpaṃ  cittajaṃ  cittahetukaṃ
cittasamuṭṭhānaṃ  idaṃ  vuccati  rūpaṃ  .  iti  idañca  nāmaṃ  idañca
rūpaṃ  idaṃ  vuccati  viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  .  nāmarūpapaccayā
saḷāyatananti  atthi  nāmaṃ  atthi  rūpaṃ  .  tattha  katamaṃ  nāmaṃ
vedanākkhandho saññākkhandho saṅkhārakkhandho idaṃ vuccati nāmaṃ.
   {310.1}  Tattha katamaṃ rūpaṃ cattāro ca mahābhūtā yañca rūpaṃ
nissāya  manoviññāṇadhātu  vattati  idaṃ  vuccati rūpaṃ . iti idañca
nāmaṃ idañca rūpaṃ idaṃ vuccati nāmarūpaṃ . tattha katamaṃ nāmarūpapaccayā
saḷāyatanaṃ  cakkhāyatanaṃ  sotāyatanaṃ  ghānāyatanaṃ  jivhāyatanaṃ kāyāyatanaṃ
manāyatanaṃ  idaṃ  vuccati  nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  . tattha katamo
saḷāyatanapaccayā  phasso  yo  phasso  phusanā  samphusanā samphusitattaṃ
ayaṃ  vuccati saḷāyatanapaccayā phasso .pe. tena vuccati evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
           Paccayacatukkaṃ.
   [311]  Tasmiṃ  samaye avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāhetuko
saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   saṅkhārahetukaṃ  viññāṇapaccayā  nāmaṃ
viññāṇahetukaṃ  nāmapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ  nāmahetukaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā
phasso   chaṭṭhāyatanahetuko   phassapaccayā  vedanā  phassahetukā
vedanāpaccayā  taṇhā  vedanāhetukā  taṇhāpaccayā  upādānaṃ
taṇhāhetukaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
Jarāmaraṇaṃ evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [312]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati avijjā . tattha katamo
avijjāpaccayā  saṅkhāro  avijjāhetuko  yā  cetanā  sañcetanā
sañcetayitattaṃ  ayaṃ vuccati avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāhetuko .
Tattha  katamaṃ  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  saṅkhārahetukaṃ yaṃ cittaṃ mano
mānasaṃ  .pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ vuccati saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ saṅkhārahetukaṃ.
   {312.1}  Tattha  katamaṃ  viññāṇapaccayā  nāmaṃ  viññāṇahetukaṃ
vedanākkhandho   saññākkhandho   saṅkhārakkhandho   idaṃ   vuccati
viññāṇapaccayā  nāmaṃ  viññāṇahetukaṃ  .  tattha  katamaṃ nāmapaccayā
chaṭṭhāyatanaṃ  nāmahetukaṃ  yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā
manoviññāṇadhātu   idaṃ   vuccati   nāmapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ
nāmahetukaṃ   .   tattha   katamo   chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso
chaṭṭhāyatanahetuko  yo  phasso  phusanā  samphusanā  samphusitattaṃ
ayaṃ vuccati chaṭṭhāyatanapaccayā phasso chaṭṭhāyatanahetuko.
   {312.2}  Tattha  katamā phassapaccayā vedanā phassahetukā yaṃ
cetasikaṃ  sātaṃ  cetasikaṃ  sukhaṃ  cetosamphassajaṃ  sātaṃ  sukhaṃ vedayitaṃ
cetosamphassajā  sātā  sukhā  vedanā  ayaṃ  vuccati  phassapaccayā
vedanā  phassahetukā  .  tattha  katamā  vedanāpaccayā  taṇhā
vedanāhetukā  yo  rāgo  sārāgo  .pe.  cittassa  sārāgo
ayaṃ  vuccati  vedanāpaccayā  taṇhā  vedanāhetukā . tattha katamaṃ
Taṇhāpaccayā  upādānaṃ  taṇhāhetukaṃ  yā  diṭṭhi diṭṭhigataṃ diṭṭhigahanaṃ
diṭṭhikantāro  diṭṭhivisūkāyikaṃ  diṭṭhivipphanditaṃ  diṭṭhisaññojanaṃ  gāho
paṭiggāho  abhiniveso  parāmāso  kummaggo  micchāpatho  micchattaṃ
titthāyatanaṃ  vipariyesaggāho  idaṃ  vuccati  taṇhāpaccayā  upādānaṃ
taṇhāhetukaṃ  .pe. tena vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa
samudayo hotīti.
   [313]  Tasmiṃ  samaye avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāhetuko
saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   saṅkhārahetukaṃ  viññāṇapaccayā  nāmaṃ
viññāṇahetukaṃ   nāmapaccayā   phasso  nāmahetuko  phassapaccayā
vedanā   phassahetukā   vedanāpaccayā  taṇhā  vedanāhetukā
taṇhāpaccayā   upādānaṃ   taṇhāhetukaṃ  upādānapaccayā  bhavo
bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [314]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati avijjā . tattha katamo
avijjāpaccayā  saṅkhāro  avijjāhetuko  yā  cetanā  sañcetanā
sañcetayitattaṃ  ayaṃ vuccati avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāhetuko .
Tattha  katamaṃ  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  saṅkhārahetukaṃ yaṃ cittaṃ mano
mānasaṃ  .pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ vuccati saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  saṅkhārahetukaṃ  .  tattha  katamaṃ  viññāṇapaccayā  nāmaṃ
Viññāṇahetukaṃ  vedanākkhandho  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  idaṃ
vuccati  viññāṇapaccayā  nāmaṃ  viññāṇahetukaṃ  . nāmapaccayā phasso
nāmahetukoti  tattha  katamaṃ  nāmaṃ  ṭhapetvā  phassaṃ  vedanākkhandho
saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  idaṃ  vuccati nāmaṃ .
Tattha  katamo  nāmapaccayā  phasso  nāmahetuko yo phasso phusanā
samphusanā  samphusitattaṃ ayaṃ vuccati nāmapaccayā phasso nāmahetuko .
.pe. Tena vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
   [315]  Tasmiṃ  samaye avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāhetuko
saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  saṅkhārahetukaṃ  viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ
viññāṇahetukaṃ    nāmarūpapaccayā    chaṭṭhāyatanaṃ   nāmarūpahetukaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  chaṭṭhāyatanahetuko  phassapaccayā  vedanā
phassahetukā  vedanāpaccayā  taṇhā  vedanāhetukā  taṇhāpaccayā
upādānaṃ  taṇhāhetukaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti
jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo
hoti.
   [316]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati avijjā . tattha katamo
avijjāpaccayā  saṅkhāro  avijjāhetuko  yā  cetanā  sañcetanā
sañcetayitattaṃ  ayaṃ vuccati avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāhetuko .
Tattha  katamaṃ  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  saṅkhārahetukaṃ yaṃ cittaṃ mano
mānasaṃ  .pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ vuccati saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  saṅkhārahetukaṃ  .  tattha  katamaṃ  viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ
viññāṇahetukaṃ atthi nāmaṃ atthi rūpaṃ . tattha katamaṃ nāmaṃ vedanākkhandho
saññākkhandho saṅkhārakkhandho idaṃ vuccati nāmaṃ .
   {316.1} Tattha katamaṃ rūpaṃ cakkhāyatanassa upacayo .pe. Kāyāyatanassa
upacayo yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ cittajaṃ cittahetukaṃ cittasamuṭṭhānaṃ idaṃ
vuccati rūpaṃ . iti idañca nāmaṃ idañca rūpaṃ idaṃ vuccati viññāṇapaccayā
nāmarūpaṃ  viññāṇahetukaṃ  . nāmarūpapaccayā chaṭṭhāyatanaṃ nāmarūpahetukanti
atthi nāmaṃ atthi rūpaṃ . tattha katamaṃ nāmaṃ vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho idaṃ vuccati nāmaṃ . tattha katamaṃ rūpaṃ yaṃ rūpaṃ nissāya
manoviññāṇadhātu vattati idaṃ vuccati rūpaṃ . iti idañca nāmaṃ idañca
rūpaṃ idaṃ vuccati nāmarūpaṃ.
   {316.2}  Tattha katamaṃ nāmarūpapaccayā chaṭṭhāyatanaṃ nāmarūpahetukaṃ
yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ .pe. tajjā manoviññāṇadhātu idaṃ vuccati
nāmarūpapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ  nāmarūpahetukaṃ  .  tattha  katamo
chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  chaṭṭhāyatanahetuko  yo  phasso  phusanā
samphusanā  samphusitattaṃ  ayaṃ  vuccati  chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso
chaṭṭhāyatanahetuko  .pe.  tena  vuccati  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
   [317]  Tasmiṃ  samaye avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāhetuko
Saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  saṅkhārahetukaṃ  viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ
viññāṇahetukaṃ    nāmarūpapaccayā    saḷāyatanaṃ    nāmarūpahetukaṃ
saḷāyatanapaccayā  phasso  saḷāyatanahetuko  phassapaccayā  vedanā
phassahetukā  vedanāpaccayā  taṇhā  vedanāhetukā  taṇhāpaccayā
upādānaṃ  taṇhāhetukaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti
jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo
hoti.
   [318]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati avijjā . tattha katamo
avijjāpaccayā  saṅkhāro  avijjāhetuko  yā  cetanā  sañcetanā
sañcetayitattaṃ  ayaṃ vuccati avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāhetuko .
Tattha  katamaṃ  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  saṅkhārahetukaṃ yaṃ cittaṃ mano
mānasaṃ  .pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ vuccati saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  saṅkhārahetukaṃ  .  tattha  katamaṃ  viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ
viññāṇahetukaṃ atthi nāmaṃ atthi rūpaṃ.
   {318.1}  Tattha  katamaṃ  nāmaṃ  vedanākkhandho  saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  idaṃ  vuccati nāmaṃ . tattha katamaṃ rūpaṃ cakkhāyatanassa
upacayo  .pe.  kāyāyatanassa  upacayo  yaṃ  vā  panaññampi atthi
rūpaṃ  cittajaṃ  cittahetukaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ  idaṃ  vuccati  rūpaṃ . iti
idañca  nāmaṃ  idañca  rūpaṃ  idaṃ  vuccati  viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ
viññāṇahetukaṃ   .   nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  nāmarūpahetukanti
atthi  nāmaṃ  atthi  rūpaṃ  .  tattha  katamaṃ  nāmaṃ  vedanākkhandho
Saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  idaṃ  vuccati  nāmaṃ  .  tattha katamaṃ
rūpaṃ  cattāro  ca  mahābhūtā  yañca  rūpaṃ nissāya manoviññāṇadhātu
vattati idaṃ vuccati rūpaṃ . iti idañca nāmaṃ idañca rūpaṃ idaṃ vuccati
nāmarūpaṃ  .  tattha  katamaṃ  nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  nāmarūpahetukaṃ
cakkhāyatanaṃ  .pe.  manāyatanaṃ  idaṃ  vuccati nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ
nāmarūpahetukaṃ . tattha katamo saḷāyatanapaccayā phasso saḷāyatanahetuko
yo  phasso phusanā samphusanā samphusitattaṃ ayaṃ vuccati saḷāyatanapaccayā
phasso  saḷāyatanahetuko  .pe.  tena vuccati evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
            Hetucatukkaṃ.
   [319] Tasmiṃ samaye avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāsampayutto
saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  saṅkhārasampayuttaṃ  viññāṇapaccayā  nāmaṃ
viññāṇasampayuttaṃ    nāmapaccayā    chaṭṭhāyatanaṃ   nāmasampayuttaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  chaṭṭhāyatanasampayutto  phassapaccayā  vedanā
phassasampayuttā    vedanāpaccayā   taṇhā   vedanāsampayuttā
taṇhāpaccayā    upādānaṃ   taṇhāsampayuttaṃ   upādānapaccayā
bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [320]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati avijjā . tattha katamo
Avijjāpaccayā  saṅkhāro  avijjāsampayutto  yā cetanā sañcetanā
sañcetayitattaṃ ayaṃ vuccati avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāsampayutto.
Tattha  katamaṃ  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  saṅkhārasampayuttaṃ  yaṃ  cittaṃ
mano mānasaṃ .pe. tajjā manoviññāṇadhātu idaṃ vuccati saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   saṅkhārasampayuttaṃ   .  tattha  katamaṃ  viññāṇapaccayā
nāmaṃ  viññāṇasampayuttaṃ  vedanākkhandho  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho
idaṃ vuccati viññāṇapaccayā nāmaṃ viññāṇasampayuttaṃ.
   {320.1}  Tattha  katamaṃ  nāmapaccayā chaṭṭhāyatanaṃ nāmasampayuttaṃ
yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ .pe. tajjā manoviññāṇadhātu idaṃ vuccati
nāmapaccayā chaṭṭhāyatanaṃ nāmasampayuttaṃ . tattha katamo chaṭṭhāyatanapaccayā
phasso  chaṭṭhāyatanasampayutto  yo phasso phusanā samphusanā samphusitattaṃ
ayaṃ  vuccati  chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  chaṭṭhāyatanasampayutto .
Tattha  katamā  phassapaccayā vedanā phassasampayuttā yaṃ cetasikaṃ sātaṃ
cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā sātā
sukhā vedanā ayaṃ vuccati phassapaccayā vedanā phassasampayuttā. Tattha
katamā  vedanāpaccayā taṇhā vedanāsampayuttā yo rāgo sārāgo
.pe.  cittassa  sārāgo  ayaṃ  vuccati  vedanāpaccayā  taṇhā
vedanāsampayuttā   .  tattha  katamaṃ  taṇhāpaccayā  upādānaṃ
taṇhāsampayuttaṃ   yā   diṭṭhi   diṭṭhigataṃ   .pe.  titthāyatanaṃ
vipariyesaggāho   idaṃ   vuccati   taṇhāpaccayā   upādānaṃ
Taṇhāsampayuttaṃ  .pe.  tena  vuccati  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
   [321] Tasmiṃ samaye avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāsampayutto
saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  saṅkhārasampayuttaṃ  viññāṇapaccayā  nāmaṃ
viññāṇasampayuttaṃ  nāmapaccayā  phasso  nāmasampayutto  phassapaccayā
vedanā  phassasampayuttā  vedanāpaccayā  taṇhā  vedanāsampayuttā
taṇhāpaccayā    upādānaṃ   taṇhāsampayuttaṃ   upādānapaccayā
bhavo  bhavapaccayā  jāti jātipaccayā jarāmaraṇaṃ evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [322]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati avijjā . tattha katamo
avijjāpaccayā  saṅkhāro  avijjāsampayutto  yā cetanā sañcetanā
sañcetayitattaṃ ayaṃ vuccati avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāsampayutto.
Tattha  katamaṃ  saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ saṅkhārasampayuttaṃ yaṃ cittaṃ mano
mānasaṃ  .pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ vuccati saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  saṅkhārasampayuttaṃ  .  tattha  katamaṃ  viññāṇapaccayā  nāmaṃ
viññāṇasampayuttaṃ   vedanākkhandho   saññākkhandho   saṅkhārakkhandho
idaṃ   vuccati   viññāṇapaccayā   nāmaṃ   viññāṇasampayuttaṃ  .
Nāmapaccayā  phasso  nāmasampayuttoti  tattha  katamaṃ  nāmaṃ ṭhapetvā
phassaṃ    vedanākkhandho    saññākkhandho    saṅkhārakkhandho
Viññāṇakkhandho  idaṃ  vuccati  nāmaṃ  .  tattha  katamo nāmapaccayā
phasso   nāmasampayutto   yo   phasso   phusanā   samphusanā
samphusitattaṃ  ayaṃ  vuccati  nāmapaccayā  phasso  nāmasampayutto
.pe.  tena  vuccati  evametassa  kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo
hotīti.
   [323] Tasmiṃ samaye avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāsampayutto
saṅkhārapaccayā    viññāṇaṃ   saṅkhārasampayuttaṃ   viññāṇapaccayā
nāmarūpaṃ   viññāṇasampayuttaṃ   nāmaṃ   nāmarūpapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ
nāmasampayuttaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā   phasso   chaṭṭhāyatanasampayutto
phassapaccayā   vedanā   phassasampayuttā  vedanāpaccayā  taṇhā
vedanāsampayuttā   taṇhāpaccayā   upādānaṃ   taṇhāsampayuttaṃ
upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [324]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ  ayaṃ  vuccati  avijjā  .  tattha
katamo  avijjāpaccayā  saṅkhāro  avijjāsampayutto  yā  cetanā
sañcetanā  sañcetayitattaṃ  ayaṃ  vuccati  avijjāpaccayā  saṅkhāro
avijjāsampayutto   .  tattha  katamaṃ  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ
saṅkhārasampayuttaṃ yaṃ cittaṃ mano mānasaṃ .pe. tajjā manoviññāṇadhātu
idaṃ  vuccati  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  saṅkhārasampayuttaṃ  .  tattha
Katamaṃ  viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  viññāṇasampayuttaṃ  nāmaṃ  atthi
nāmaṃ  atthi  rūpaṃ . tattha katamaṃ nāmaṃ vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho idaṃ vuccati nāmaṃ.
   {324.1} Tattha katamaṃ rūpaṃ cakkhāyatanassa upacayo .pe. Kāyāyatanassa
upacayo yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ cittajaṃ cittahetukaṃ cittasamuṭṭhānaṃ
idaṃ vuccati rūpaṃ . iti idañca nāmaṃ idañca rūpaṃ idaṃ vuccati viññāṇapaccayā
nāmarūpaṃ  viññāṇasampayuttaṃ  nāmaṃ  .  nāmarūpapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ
nāmasampayuttanti  atthi  nāmaṃ  atthi  rūpaṃ  .  tattha  katamaṃ nāmaṃ
vedanākkhandho saññākkhandho saṅkhārakkhandho idaṃ vuccati nāmaṃ.
   {324.2}  Tattha  katamaṃ rūpaṃ yaṃ rūpaṃ nissāya manoviññāṇadhātu
vattati idaṃ vuccati rūpaṃ . iti idañca nāmaṃ idañca rūpaṃ idaṃ vuccati
nāmarūpaṃ  .  tattha  katamaṃ  nāmarūpapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ nāmasampayuttaṃ
yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ .pe. tajjā manoviññāṇadhātu idaṃ vuccati
nāmarūpapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ  nāmasampayuttaṃ  .  tattha  katamo
chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  chaṭṭhāyatanasampayutto  yo  phasso  phusanā
samphusanā  samphusitattaṃ  ayaṃ  vuccati  chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso
chaṭṭhāyatanasampayutto  .pe.  tena  vuccati  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
   [325] Tasmiṃ samaye avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāsampayutto
saṅkhārapaccayā    viññāṇaṃ   saṅkhārasampayuttaṃ   viññāṇapaccayā
nāmarūpaṃ   viññāṇasampayuttaṃ   nāmaṃ   nāmarūpapaccayā   saḷāyatanaṃ
Nāmasampayuttaṃ  saḷāyatanapaccayā  phasso saḷāyatanasampayutto phassapaccayā
vedanā  phassasampayuttā  vedanāpaccayā  taṇhā  vedanāsampayuttā
taṇhāpaccayā    upādānaṃ   taṇhāsampayuttaṃ   upādānapaccayā
bhavo  bhavapaccayā  jāti jātipaccayā jarāmaraṇaṃ evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [326]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati avijjā . tattha katamo
avijjāpaccayā  saṅkhāro  avijjāsampayutto  yā cetanā sañcetanā
sañcetayitattaṃ ayaṃ vuccati avijjāpaccayā saṅkhāro avijjāsampayutto.
Tattha  katamaṃ  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  saṅkhārasampayuttaṃ  yaṃ  cittaṃ
mano mānasaṃ .pe. tajjā manoviññāṇadhātu idaṃ vuccati saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ saṅkhārasampayuttaṃ.
   {326.1}  Tattha katamaṃ viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ viññāṇasampayuttaṃ
nāmaṃ  atthi  nāmaṃ  atthi rūpaṃ . tattha katamaṃ nāmaṃ vedanākkhandho
saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  idaṃ vuccati nāmaṃ . tattha katamaṃ rūpaṃ
cakkhāyatanassa upacayo .pe. kāyāyatanassa upacayo yaṃ vā panaññampi
atthi rūpaṃ cittajaṃ cittahetukaṃ cittasamuṭṭhānaṃ idaṃ vuccati rūpaṃ . iti
idañca  nāmaṃ  idañca  rūpaṃ  idaṃ  vuccati  viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ
viññāṇasampayuttaṃ  nāmaṃ  .  nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ nāmasampayuttanti
atthi nāmaṃ atthi rūpaṃ.
   {326.2}  Tattha  katamaṃ  nāmaṃ  vedanākkhandho  saññākkhandho
saṅkhārakkhandho idaṃ vuccati nāmaṃ . Tattha katamaṃ rūpaṃ cattāro ca mahābhūtā
yañca  rūpaṃ  nissāya  manoviññāṇadhātu  vattati  idaṃ vuccati rūpaṃ .
Iti  idañca  nāmaṃ  idañca  rūpaṃ  idaṃ  vuccati  nāmarūpaṃ . tattha
katamaṃ  nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  nāmasampayuttaṃ  cakkhāyatanaṃ  .pe.
Manāyatanaṃ  idaṃ  vuccati  nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  nāmasampayuttaṃ .
Tattha  katamo  saḷāyatanapaccayā  phasso  saḷāyatanasampayutto  yo
phasso  phusanā  samphusanā  samphusitattaṃ  ayaṃ  vuccati saḷāyatanapaccayā
phasso  saḷāyatanasampayutto .pe. tena vuccati evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
           Sampayuttacatukkaṃ.
   [327]  Tasmiṃ samaye avijjāpaccayā saṅkhāro saṅkhārapaccayāpi
avijjā   saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ  viññāṇapaccayāpi  saṅkhāro
viññāṇapaccayā   nāmaṃ   nāmapaccayāpi   viññāṇaṃ   nāmapaccayā
chaṭṭhāyatanaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayāpi  nāmaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso
phassapaccayāpi  chaṭṭhāyatanaṃ  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayāpi
phasso  vedanāpaccayā  taṇhā  taṇhāpaccayāpi vedanā taṇhāpaccayā
upādānaṃ   upādānapaccayāpi   taṇhā   upādānapaccayā  bhavo
bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [328]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī moho akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati avijjā.
   [329]  Tattha  katamo  avijjāpaccayā saṅkhāro yā cetanā
sañcetanā  sañcetayitattaṃ  ayaṃ  vuccati  avijjāpaccayā saṅkhāro .
Tattha  katamā  saṅkhārapaccayāpi  avijjā  yaṃ  aññāṇaṃ  adassanaṃ
.pe.  avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ  ayaṃ vuccati saṅkhārapaccayāpi
avijjā.
   [330]  Tattha  katamaṃ  saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ yaṃ cittaṃ mano
mānasaṃ  .pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ vuccati saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  .  tattha  katamo  viññāṇapaccayāpi saṅkhāro yā cetanā
sañcetanā sañcetayitattaṃ ayaṃ vuccati viññāṇapaccayāpi saṅkhāro.
   [331]  Tattha  katamaṃ  viññāṇapaccayā  nāmaṃ  vedanākkhandho
saññākkhandho   saṅkhārakkhandho   idaṃ   vuccati   viññāṇapaccayā
nāmaṃ  .  tattha katamaṃ nāmapaccayāpi viññāṇaṃ yaṃ cittaṃ mano mānasaṃ
.pe. Tajjā manoviññāṇadhātu idaṃ vuccati nāmapaccayāpi viññāṇaṃ.
   [332]  Tattha  katamaṃ  nāmapaccayā chaṭṭhāyatanaṃ yaṃ cittaṃ mano
mānasaṃ  .pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  vuccati  nāmapaccayā
chaṭṭhāyatanaṃ  .  tattha  katamaṃ chaṭṭhāyatanapaccayāpi nāmaṃ vedanākkhandho
Saññākkhandho   saṅkhārakkhandho  idaṃ  vuccati  chaṭṭhāyatanapaccayāpi
nāmaṃ.
   [333]  Tattha  katamo  chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso yo phasso
phusanā  samphusanā  samphusitattaṃ  ayaṃ  vuccati  chaṭṭhāyatanapaccayā
phasso  .  tattha  katamaṃ  phassapaccayāpi  chaṭṭhāyatanaṃ yaṃ cittaṃ mano
mānasaṃ  .pe.  tajjā  mano viññāṇadhātu idaṃ vuccati phassapaccayāpi
chaṭṭhāyatanaṃ.
   [334]  Tattha  katamā phassapaccayā vedanā yaṃ cetasikaṃ sātaṃ
cetasikaṃ  sukhaṃ  cetosamphassajaṃ  sātaṃ  sukhaṃ  vedayitaṃ cetosamphassajā
sātā  sukhā  vedanā  ayaṃ  vuccati phassapaccayā vedanā . tattha
katamo  vedanāpaccayāpi  phasso  yo  phasso  phusanā  samphusanā
samphusitattaṃ ayaṃ vuccati vedanāpaccayāpi phasso.
   [335] Tattha katamā vedanāpaccayā taṇhā yo rāgo sārāgo
.pe.  cittassa  sārāgo  ayaṃ  vuccati  vedanāpaccayā taṇhā .
Tattha  katamā taṇhāpaccayāpi vedanā yaṃ cetasikaṃ sātaṃ cetasikaṃ sukhaṃ
cetosamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā sātā sukhā vedanā
ayaṃ vuccati taṇhāpaccayāpi vedanā.
   [336] Tattha katamaṃ taṇhāpaccayā upādānaṃ yā diṭṭhi diṭṭhigataṃ
.pe.  titthāyatanaṃ  vipariyesaggāho  idaṃ  vuccati  taṇhāpaccayā
upādānaṃ . tattha katamā upādānapaccayāpi taṇhā yo rāgo sārāgo
.pe. Cittassa sārāgo ayaṃ vuccati upādānapaccayāpi taṇhā.
   [337] Tattha katamo upādānapaccayā bhavo ṭhapetvā upādānaṃ
vedanākkhandho  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  ayaṃ
vuccati upādānapaccayā bhavo.
   [338] Tattha katamā bhavapaccayā jāti yā tesaṃ dhammānaṃ jāti
sañjāti nibbatti abhinibbatti pātubhāvo ayaṃ vuccati bhavapaccayā jāti.
   [339]  Tattha  katamaṃ jātipaccayā jarāmaraṇaṃ atthi jarā atthi
maraṇaṃ . tattha katamā jarā yā tesaṃ dhammānaṃ jarā jīraṇatā āyuno
saṃhāni  ayaṃ  vuccati jarā . tattha katamaṃ maraṇaṃ yo tesaṃ dhammānaṃ
khayo vayo bhedo paribhedo aniccatā antaradhānaṃ idaṃ vuccati maraṇaṃ.
Iti ayañca jarā idañca maraṇaṃ idaṃ vuccati jātipaccayā jarāmaraṇaṃ.
   [340]  Evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa samudayo hotīti
evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  saṅgati  hoti samāgamo hoti
samodhānaṃ  hoti pātubhāvo hoti tena vuccati evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
   [341]  Tasmiṃ samaye avijjāpaccayā saṅkhāro saṅkhārapaccayāpi
avijjā   saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ  viññāṇapaccayāpi  saṅkhāro
viññāṇapaccayā  nāmaṃ  nāmapaccayāpi  viññāṇaṃ  nāmapaccayā  phasso
phassapaccayāpi  nāmaṃ  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayāpi  phasso
vedanāpaccayā   taṇhā  taṇhāpaccayāpi  vedanā  taṇhāpaccayā
Upādānaṃ   upādānapaccayāpi   taṇhā   upādānapaccayā  bhavo
bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [342]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati avijjā . tattha katamo
avijjāpaccayā  saṅkhāro  yā cetanā sañcetanā sañcetayitattaṃ ayaṃ
vuccati  avijjāpaccayā  saṅkhāro  .  tattha katamā saṅkhārapaccayāpi
avijjā  yaṃ  aññāṇaṃ  adassanaṃ .pe. avijjālaṅgī moho akusalamūlaṃ
ayaṃ  vuccati  saṅkhārapaccayāpi avijjā . tattha katamaṃ saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā manoviññāṇadhātu
idaṃ vuccati saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ.
   {342.1} Tattha katamo viññāṇapaccayāpi saṅkhāro yā cetanā
sañcetanā  sañcetayitattaṃ  ayaṃ  vuccati viññāṇapaccayāpi saṅkhāro .
Tattha  katamaṃ  viññāṇapaccayā  nāmaṃ  vedanākkhandho  saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  idaṃ  vuccati  viññāṇapaccayā  nāmaṃ  . tattha katamaṃ
nāmapaccayāpi  viññāṇaṃ  yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā
manoviññāṇadhātu  idaṃ  vuccati  nāmapaccayāpi viññāṇaṃ . nāmapaccayā
phassoti tattha katamaṃ nāmaṃ ṭhapetvā phassaṃ vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho viññāṇakkhandho idaṃ vuccati nāmaṃ. Tattha katamo nāmapaccayā
phasso yo phasso phusanā samphusanā samphusitattaṃ ayaṃ vuccati nāmapaccayā
Phasso . tattha katamaṃ phassapaccayāpi nāmaṃ vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho   viññāṇakkhandho   idaṃ   vuccati   phassapaccayāpi
nāmaṃ  .pe.  tena  vuccati  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hotīti.
   [343]  Tasmiṃ samaye avijjāpaccayā saṅkhāro saṅkhārapaccayāpi
avijjā   saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ  viññāṇapaccayāpi  saṅkhāro
viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  nāmarūpapaccayāpi  viññāṇaṃ  nāmarūpapaccayā
chaṭṭhāyatanaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayāpi   nāmarūpaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā
phasso  phassapaccayāpi chaṭṭhāyatanaṃ phassapaccayā vedanā vedanāpaccayāpi
phasso   vedanāpaccayā   taṇhā   taṇhāpaccayāpi   vedanā
taṇhāpaccayā  upādānaṃ  upādānapaccayāpi  taṇhā  upādānapaccayā
bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [344]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati avijjā . tattha katamo
avijjāpaccayā  saṅkhāro  yā  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ
ayaṃ  vuccati  avijjāpaccayā  saṅkhāro tattha katamā saṅkhārapaccayāpi
avijjā  yaṃ  aññāṇaṃ  adassanaṃ .pe. avijjālaṅgī moho akusalamūlaṃ
ayaṃ  vuccati  saṅkhārapaccayāpi avijjā . tattha katamaṃ saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā manoviññāṇadhātu
Idaṃ  vuccati saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ . tattha katamo viññāṇapaccayāpi
saṅkhāro  yā  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ  ayaṃ  vuccati
viññāṇapaccayāpi saṅkhāro.
   {344.1} Tattha katamaṃ viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ atthi nāmaṃ atthi
rūpaṃ . tattha katamaṃ nāmaṃ vedanākkhandho saññākkhandho saṅkhārakkhandho
idaṃ  vuccati nāmaṃ . tattha katamaṃ rūpaṃ cakkhāyatanassa upacayo .pe.
Kāyāyatanassa upacayo yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ cittajaṃ cittahetukaṃ
cittasamuṭṭhānaṃ idaṃ vuccati rūpaṃ . iti idañca nāmaṃ idañca rūpaṃ idaṃ
vuccati  viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  .  nāmarūpapaccayāpi  viññāṇanti
atthi nāmaṃ atthi rūpaṃ tattha katamaṃ nāmaṃ vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho idaṃ vuccati nāmaṃ.
   {344.2}  Tattha  katamaṃ rūpaṃ yaṃ rūpaṃ nissāya manoviññāṇadhātu
vattati idaṃ vuccati rūpaṃ . iti idañca nāmaṃ idañca rūpaṃ idaṃ vuccati
nāmarūpaṃ  .  tattha  katamaṃ  nāmarūpapaccayāpi viññāṇaṃ yaṃ cittaṃ mano
mānasaṃ  .pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu idaṃ vuccati nāmarūpapaccayāpi
viññāṇaṃ  .  nāmarūpapaccayā chaṭṭhāyatananti atthi nāmaṃ atthi rūpaṃ .
Tattha  katamaṃ  nāmaṃ  vedanākkhandho saññākkhandho saṅkhārakkhandho idaṃ
vuccati nāmaṃ.
   {344.3}  Tattha  katamaṃ rūpaṃ yaṃ rūpaṃ nissāya manoviññāṇadhātu
vattati  idaṃ  vuccati  rūpaṃ  .  iti idañca nāmaṃ idañca rūpaṃ idaṃ
vuccati  nāmarūpaṃ  .  tattha  katamaṃ  nāmarūpapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ
yaṃ   cittaṃ  mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu
Idaṃ   vuccati  nāmarūpapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ  .  tattha  katamaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayāpi  nāmarūpaṃ  atthi  nāmaṃ  atthi  rūpaṃ  .  tattha
katamaṃ   nāmaṃ   vedanākkhandho   saññākkhandho   saṅkhārakkhandho
idaṃ vuccati nāmaṃ.
   {344.4} Tattha katamaṃ rūpaṃ cakkhāyatanassa upacayo .pe. Kāyāyatanassa
upacayo yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ cittajaṃ cittahetukaṃ cittasamuṭṭhānaṃ
idaṃ  vuccati  rūpaṃ  .  iti  idañca nāmaṃ idañca rūpaṃ idaṃ vuccati
chaṭṭhāyatanapaccayāpi  nāmarūpaṃ  .  tattha  katamo  chaṭṭhāyatanapaccayā
phasso  yo  phasso  phusanā  samphusanā  samphusitattaṃ  ayaṃ  vuccati
chaṭṭhāyatanapaccayā   phasso   .   tattha  katamaṃ  phassapaccayāpi
chaṭṭhāyatanaṃ  yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ .pe. tajjā manoviññāṇadhātu
idaṃ vuccati phassapaccayāpi chaṭṭhāyatanaṃ .pe. tena vuccati evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
   [345]  Tasmiṃ samaye avijjāpaccayā saṅkhāro saṅkhārapaccayāpi
avijjā   saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ  viññāṇapaccayāpi  saṅkhāro
viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  nāmarūpaccayāpi  viññāṇaṃ  nāmarūpapaccayā
saḷāyatanaṃ   saḷāyatanapaccayāpi  nāmarūpaṃ  saḷāyatanapaccayā  phasso
phassapaccayāpi  saḷāyatanaṃ  phassapaccayā vedanā vedanāpaccayāpi phasso
vedanāpaccayā   taṇhā  taṇhāpaccayāpi  vedanā  taṇhāpaccayā
upādānaṃ   upādānapaccayāpi   taṇhā   upādānapaccayā  bhavo
bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa
Dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [346]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati avijjā . tattha katamo
avijjāpaccayā  saṅkhāro  yā  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ
ayaṃ vuccati avijjāpaccayā saṅkhāro . tattha katamā saṅkhārapaccayāpi
avijjā  yaṃ  aññāṇaṃ  adassanaṃ .pe. avijjālaṅgī moho akusalamūlaṃ
ayaṃ  vuccati  saṅkhārapaccayāpi avijjā . tattha katamaṃ saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā manoviññāṇadhātu
idaṃ  vuccati saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ . tattha katamo viññāṇapaccayāpi
saṅkhāro  yā  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ  ayaṃ  vuccati
viññāṇapaccayāpi saṅkhāro.
   {346.1}  Tattha  katamaṃ  viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ atthi nāmaṃ
atthi  rūpaṃ  .  tattha  katamaṃ  nāmaṃ  vedanākkhandho  saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  idaṃ  vuccati nāmaṃ . tattha katamaṃ rūpaṃ cakkhāyatanassa
upacayo .pe. kāyāyatanassa upacayo yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ cittajaṃ
cittahetukaṃ cittasamuṭṭhānaṃ idaṃ vuccati rūpaṃ . iti idañca nāmaṃ idañca
rūpaṃ idaṃ vuccati viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ . nāmarūpapaccayāpi viññāṇanti
atthi nāmaṃ atthi rūpaṃ . tattha katamaṃ nāmaṃ vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho idaṃ vuccati nāmaṃ . tattha katamaṃ rūpaṃ yaṃ rūpaṃ nissāya
manoviññāṇadhātu vattati idaṃ vuccati rūpaṃ . iti idañca nāmaṃ idañca rūpaṃ
Idaṃ  vuccati  nāmarūpaṃ  .  tattha katamaṃ nāmarūpapaccayāpi viññāṇaṃ yaṃ
cittaṃ  mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ vuccati
nāmarūpapaccayāpi  viññāṇaṃ  .  nāmarūpapaccayā  saḷāyatananti  atthi
nāmaṃ  atthi  rūpaṃ . tattha katamaṃ nāmaṃ vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  idaṃ  vuccati nāmaṃ . tattha katamaṃ rūpaṃ cattāro ca
mahābhūtā  yañca  rūpaṃ  nissāya  manoviññāṇadhātu  vattati  idaṃ
vuccati rūpaṃ. Iti idañca nāmaṃ idañca rūpaṃ idaṃ vuccati nāmarūpaṃ.
   {346.2} Tattha katamaṃ nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ cakkhāyatanaṃ .pe.
Manāyatanaṃ  idaṃ  vuccati  nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  .  tattha katamaṃ
saḷāyatanapaccayāpi nāmarūpaṃ atthi nāmaṃ atthi rūpaṃ . tattha katamaṃ nāmaṃ
vedanākkhandho  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  idaṃ  vuccati nāmaṃ .
Tattha  katamaṃ rūpaṃ cakkhāyatanassa upacayo .pe. kāyāyatanassa upacayo
yaṃ  vā  panaññampi  atthi rūpaṃ cittajaṃ cittahetukaṃ cittasamuṭṭhānaṃ idaṃ
vuccati rūpaṃ . iti idañca nāmaṃ idañca rūpaṃ idaṃ vuccati saḷāyatanapaccayāpi
nāmarūpaṃ  . tattha katamo saḷāyatanapaccayā phasso yo phasso phusanā
samphusanā  samphusitattaṃ  ayaṃ  vuccati saḷāyatanapaccayā phasso . tattha
katamaṃ  phassapaccayāpi  saḷāyatanaṃ  cakkhāyatanaṃ  .pe.  manāyatanaṃ  idaṃ
vuccati  phassapaccayāpi  saḷāyatanaṃ  .pe.  tena  vuccati evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
           Aññamaññacatukkaṃ.
   [347]  Katame  dhammā  akusalā  yasmiṃ samaye akusalaṃ cittaṃ
uppannaṃ   hoti   somanassasahagataṃ  diṭṭhigatasampayuttaṃ  sasaṅkhārena
.pe.  somanassasahagataṃ  diṭṭhigatavippayuttaṃ  .pe.  somanassasahagataṃ
diṭṭhigatavippayuttaṃ  sasaṅkhārena rūpārammaṇaṃ vā .pe. dhammārammaṇaṃ vā
yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye avijjāpaccayā saṅkhāro saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ   nāmapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā
taṇhā   taṇhāpaccayā   adhimokkho   adhimokkhapaccayā   bhavo
bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [348]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati avijjā . tattha katamo
avijjāpaccayā  saṅkhāro  yā  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ
ayaṃ  vuccati  avijjāpaccayā  saṅkhāro  .pe. tattha katamo taṇhā
paccayā  adhimokkho  yo cittassa adhimokkho adhimuccanā tadadhimuttatā
ayaṃ vuccati taṇhāpaccayā adhimokkho . tattha katamo adhimokkhapaccayā
bhavo  ṭhapetvā adhimokkhaṃ vedanākkhandho saññākkhandho saṅkhārakkhandho
viññāṇakkhandho  ayaṃ  vuccati  adhimokkhapaccayā  bhavo  .pe.  tena
vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotīti .pe.
   [349]  Katame  dhammā  akusalā  yasmiṃ samaye akusalaṃ cittaṃ
uppannaṃ  hoti  upekkhāsahagataṃ  diṭṭhigatasampayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ  vā
.pe. dhammārammaṇaṃ vā yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye avijjāpaccayā
saṅkhāro   saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ
nāmapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā
vedanā   vedanāpaccayā   taṇhā   taṇhāpaccayā   upādānaṃ
upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [350]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ  ayaṃ  vuccati  avijjā .pe. tattha
katamā  phassapaccayā  vedanā  yaṃ  cetasikaṃ  neva  sātaṃ  nāsātaṃ
cetosamphassajaṃ  adukkhamasukhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā  adukkhamasukhā
vedanā  ayaṃ  vuccati  phassapaccayā  vedanā  .pe.  tena vuccati
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotīti .pe.
   [351]  Katame  dhammā  akusalā  yasmiṃ samaye akusalaṃ cittaṃ
uppannaṃ   hoti   upekkhāsahagataṃ  diṭṭhigatasampayuttaṃ  sasaṅkhārena
.pe.  upekkhāsahagataṃ  diṭṭhigatavippayuttaṃ  .pe.  upekkhāsahagataṃ
diṭṭhigatavippayuttaṃ  sasaṅkhārena  rūpārammaṇaṃ  vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ
vā  yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha tasmiṃ samaye avijjāpaccayā saṅkhāro
saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ  nāmapaccayā
Chaṭṭhāyatanaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā   phasso   phassapaccayā  vedanā
vedanāpaccayā  taṇhā  taṇhāpaccayā  adhimokkho  adhimokkhapaccayā
bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti .pe.
   [352]  Katame  dhammā  akusalā  yasmiṃ samaye akusalaṃ cittaṃ
uppannaṃ   hoti   domanassasahagataṃ   paṭighasampayuttaṃ   .pe.
Domanassasahagataṃ   paṭighasampayuttaṃ   sasaṅkhārena   rūpārammaṇaṃ  vā
.pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ  samaye
avijjāpaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayā
nāmaṃ   nāmapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā   phasso
phassapaccayā   vedanā   vedanāpaccayā   paṭighaṃ   paṭighapaccayā
adhimokkho  adhimokkhapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [353]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ  ayaṃ  vuccati  avijjā .pe. tattha
katamā  phassapaccayā  vedanā  yaṃ  cetasikaṃ  asātaṃ  cetasikaṃ dukkhaṃ
cetosamphassajaṃ  asātaṃ dukkhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā asātā dukkhā
vedanā ayaṃ vuccati phassapaccayā vedanā . tattha katamaṃ vedanāpaccayā
paṭighaṃ  yo  cittassa  āghāto  paṭighāto  .pe.  caṇḍikkaṃ
assuropo  anattamanatā  cittassa  idaṃ  vuccati  vedanāpaccayā
Paṭighaṃ  .  tattha  katamo  paṭighapaccayā  adhimokkho  yo  cittassa
adhimokkho  adhimuccanā  tadadhimuttatā  ayaṃ  vuccati  paṭighapaccayā
adhimokkho . tattha katamo adhimokkhapaccayā bhavo ṭhapetvā adhimokkhaṃ
vedanākkhandho  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  ayaṃ
vuccati  adhimokkhapaccayā  bhavo  .pe.  tena  vuccati  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotīti .pe.
   [354]  Katame  dhammā  akusalā  yasmiṃ samaye akusalaṃ cittaṃ
uppannaṃ   hoti   upekkhāsahagataṃ  vicikicchāsampayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ
vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye
avijjāpaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayā
nāmaṃ   nāmapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā   phasso
phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  vicikicchā  vicikicchāpaccayā
bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [355]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ  ayaṃ  vuccati  avijjā .pe. tattha
katamā  phassapaccayā  vedanā  yaṃ  cetasikaṃ  neva  sātaṃ  nāsātaṃ
cetosamphassajaṃ  adukkhamasukhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā  adukkhamasukhā
vedanā  ayaṃ  vuccati  phassapaccayā  vedanā  .  tattha  katamā
vedanāpaccayā  vicikicchā  yā  kaṅkhā kaṅkhāyanā kaṅkhāyitattaṃ vimati
Vicikicchā  dveḷhakaṃ  dvedhāpatho  saṃsayo  anekaṃsagāho  āsappanā
parisappanā  apariyogāhanā  thambhitattaṃ  cittassa  manovilekho  ayaṃ
vuccati vedanāpaccayā vicikicchā . tattha katamo vicikicchāpaccayā bhavo
ṭhapetvā  vicikicchaṃ  vedanākkhandho  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho
viññāṇakkhandho  ayaṃ  vuccati  vicikicchāpaccayā  bhavo  .pe.  tena
vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotīti .pe.
   [356]  Katame  dhamma  akusalā  yasmiṃ  samaye akusalaṃ cittaṃ
uppannaṃ  hoti  upekkhāsahagataṃ  uddhaccasampayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ  vā
.pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ  samaye
avijjāpaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayā
nāmaṃ   nāmapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā   phasso
phassapaccayā   vedanā  vedanāpaccayā  uddhaccaṃ  uddhaccapaccayā
adhimokkho  adhimokkhapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [357]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī moho akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati avijjā .pe. tattha katamā
phassapaccayā  vedanā yaṃ cetasikaṃ neva sātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ
adukkhamasukhaṃ   vedayitaṃ   cetosamphassajā   adukkhamasukhā  vedanā
ayaṃ  vuccati  phassapaccayā  vedanā  .  tattha katamaṃ vedanāpaccayā
uddhaccaṃ  yaṃ  cittassa  uddhaccaṃ avūpasamo cetaso vikkhepo bhantattaṃ
Cittassa  idaṃ  vuccati  vedanāpaccayā  uddhaccaṃ  .  tattha  katamo
uddhaccapaccayā  adhimokkho  yo  cittassa  adhimokkho  adhimuccanā
tadadhimuttatā  ayaṃ  vuccati  uddhaccapaccayā  adhimokkho  .  tattha
katamo  adhimokkhapaccayā  bhavo  ṭhapetvā  adhimokkhaṃ  vedanākkhandho
saññākkhandho   saṅkhārakkhandho   viññāṇakkhandho   ayaṃ   vuccati
adhimokkhapaccayā  bhavo  .pe.  tena  vuccati evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotīti .pe.
           Akusalaniddeso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 192-225. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=3903              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=3903              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=291&items=67              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=291              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=5289              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=5289              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]