ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

         Tattha katamo vedanakkhandho
   [44]  Ekavidhena  vedanakkhandho  phassasampayutto . duvidhena
vedanakkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko. Tividhena vedanakkhandho
atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyakato  .  catubbidhena
Vedanakkhandho  atthi kamavacaro atthi rupavacaro atthi arupavacaro
atthi  apariyapanno  .  pancavidhena  vedanakkhandho atthi sukhindriyam
atthi  dukkhindriyam atthi somanassindriyam atthi domanassindriyam atthi
upekkhindriyam  .  chabbidhena  vedanakkhandho  cakkhusamphassaja vedana
sotasamphassaja  vedana  ghanasamphassaja  vedana  jivhasamphassaja
vedana  kayasamphassaja  vedana  manosamphassaja  vedana  evam
chabbidhena  vedanakkhandho . sattavidhena vedanakkhandho cakkhusamphassaja
vedana  .pe.  kayasamphassaja  vedana manodhatusamphassaja vedana
manovinnanadhatusamphassaja vedana evam sattavidhena vedanakkhandho.
   {44.1} Atthavidhena vedanakkhandho cakkhusamphassaja vedana .pe.
Kayasamphassaja  vedana  atthi sukha atthi dukkha manodhatusamphassaja
vedana   manovinnanadhatusamphassaja  vedana  evam  atthavidhena
vedanakkhandho  .  navavidhena  vedanakkhandho cakkhusamphassaja vedana
.pe.   kayasamphassaja   vedana  manodhatusamphassaja  vedana
manovinnanadhatusamphassaja  vedana  atthi kusala atthi akusala atthi
abyakata evam navavidhena vedanakkhandho . dasavidhena vedanakkhandho
cakkhusamphassaja  vedana  .pe.  kayasamphassaja vedana atthi sukha
atthi  dukkha  manodhatusamphassaja  vedana  manovinnanadhatusamphassaja
vedana atthi kusala atthi akusala atthi abyakata evam dasavidhena
vedanakkhandho.
   [45]  Ekavidhena  vedanakkhandho  phassasampayutto  .  duvidhena
vedanakkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko. Tividhena vedanakkhandho
atthi  vipako  atthi  vipakadhammadhammo  atthi  nevavipakanavipaka-
dhammadhammo  atthi  upadinnupadaniyo  atthi  anupadinnupadaniyo
atthi  anupadinnanupadaniyo  atthi  sankilitthasankilesiko  atthi
asankilitthasankilesiko   atthi   asankilitthasankilesiko   atthi
savitakkasavicaro  atthi  avitakkavicaramatto  atthi  avitakkavicaro
atthi  dassanena  pahatabbo  atthi  bhavanaya  pahatabbo  atthi
nevadassanenanabhavanayapahatabbo  atthi  dassanena  pahatabbahetuko
atthi  bhavanaya  pahatabbahetuko  atthi  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  atthi  acayagami  atthi  apacayagami  atthi
nevacayagaminapacayagami atthi
   {45.1} sekkho atthi asekkho atthi nevasekkhonasekkho atthi
paritto  atthi  mahaggato  atthi  appamano  atthi  parittarammano
atthi  mahaggatarammano  atthi  appamanarammano  atthi  hino
atthi   majjhimo  atthi  panito  atthi  micchattaniyato  atthi
sammattaniyato   atthi   aniyato   atthi  maggarammano  atthi
maggahetuko  atthi  maggadhipati  atthi  uppanno  atthi  anuppanno
atthi  uppadi  atthi  atito  atthi  anagato  atthi paccuppanno
atthi  atitarammano  atthi  anagatarammano atthi paccuppannarammano
atthi   ajjhatto   atthi   bahiddho   atthi   ajjhattabahiddho
Atthi  ajjhattarammano  atthi  bahiddharammano  atthi  ajjhatta-
bahiddharammano .pe. Evam dasavidhena vedanakkhandho.
   [46]  Ekavidhena  vedanakkhandho  phassasampayutto . duvidhena
vedanakkhandho  atthi  hetusampayutto  atthi  hetuvippayutto  atthi
na hetu sahetuko atthi na hetu ahetuko atthi lokiyo atthi lokuttaro
atthi  kenaci  vinneyyo atthi kenaci na vinneyyo atthi sasavo
atthi  anasavo  atthi  asavasampayutto  atthi  asavavippayutto
atthi   asavavippayuttasasavo   atthi   asavavippayuttaanasavo
atthi  sannojaniyo  atthi  asannojaniyo  atthi  sannojanasampayutto
atthi   sannojanavippayutto   atthi   sannojanavippayuttasannojaniyo
atthi   sannojanavippayuttaasannojaniyo   atthi   ganthaniyo  atthi
aganthaniyo atthi ganthasampayutto atthi ganthavippayutto atthi
   {46.1}  ganthavippayuttaganthaniyo  atthi  ganthavippayuttaaganthaniyo
atthi oghaniyo atthi anoghaniyo atthi oghasampayutto atthi oghavippayutto
atthi  oghavippayuttaoghaniyo  atthi  oghavippayuttaanoghaniyo  atthi
yoganiyo atthi ayoganiyo atthi yogasampayutto atthi yogavippayutto atthi
yogavippayuttayoganiyo  atthi  yogavippayuttaayoganiyo  atthi  nivaraniyo
atthi  anivaraniyo  atthi  nivaranasampayutto  atthi  nivaranavippayutto
atthi   nivaranavippayuttanivaraniyo   atthi   nivaranavippayuttaanivaraniyo
atthi  paramattho  atthi  aparamattho atthi paramasasampayutto atthi
Paramasavippayutto   atthi   paramasavippayuttaparamattho   atthi
paramasavippayuttaaparamattho  atthi  upadinno  atthi  anupadinno
atthi  upadaniyo  atthi  anupadaniyo  atthi  upadanasampayutto
atthi   upadanavippayutto   atthi   upadanavippayuttaupadaniyo
atthi   upadanavippayuttaanupadaniyo  atthi  sankilesiko  atthi
asankilesiko atthi sankilittho atthi asankilittho atthi kilesasampayutto
atthi   kilesavippayutto  atthi  kilesavippayuttasankilesiko  atthi
kilesavippayuttaasankilesiko atthi dassanena pahatabbo atthi
   {46.2} na dassanena pahatabbo atthi bhavanaya pahatabbo atthi
na  bhavanaya  pahatabbo  atthi dassanena pahatabbahetuko atthi na
dassanena  pahatabbahetuko  atthi  bhavanaya  pahatabbahetuko  atthi
na  bhavanaya  pahatabbahetuko atthi savitakko atthi avitakko atthi
savicaro atthi avicaro atthi sappitiko atthi appitiko atthi pitisahagato
atthi  na  pitisahagato atthi kamavacaro atthi na kamavacaro atthi
rupavacaro atthi na rupavacaro atthi arupavacaro atthi na arupavacaro
atthi  pariyapanno  atthi  apariyapanno  atthi  niyyaniko  atthi
aniyyaniko  atthi  niyato  atthi  aniyato  atthi  sauttaro atthi
anuttaro atthi sarano atthi arano . tividhena vedanakkhandho atthi
kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyakato  .pe.  evam dasavidhena
vedanakkhandho.
   [47]  Ekavidhena  vedanakkhandho  phassasampayutto . duvidhena
vedanakkhandho  atthi sarano atthi arano . tividhena vedanakkhandho
atthi  vipako atthi vipakadhammadhammo atthi nevavipakanavipakadhammadhammo
.pe.   atthi  ajjhattarammano  atthi  bahiddharammano  atthi
ajjhattabahiddharammano .pe. Evam dasavidhena vedanakkhandho.
            Dukamulakam.
   [48]  Ekavidhena  vedanakkhandho  phassasampayutto . duvidhena
vedanakkhandho  atthi  sahetuko  atthi  ahetuko  .  tividhena
vedanakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyakato
.pe.  evam  dasavidhena vedanakkhandho . ekavidhena vedanakkhandho
phassasampayutto . duvidhena vedanakkhandho atthi sarano atthi arano.
Tividhena  vedanakkhandho atthi kusalo atthi akusalo atthi abyakato
.pe. Evam dasavidhena vedanakkhandho.
   {48.1}  Ekavidhena vedanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanakkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko. Tividhena vedanakkhandho
atthi  vipako atthi vipakadhammadhammo atthi nevavipakanavipakadhammadhammo
.pe.  atthi  ajjhattarammano  atthi bahiddharammano atthi ajjhatta-
bahiddharammano  .pe. evam dasavidhena vedanakkhandho . ekavidhena
vedanakkhandho phassasampayutto . Duvidhena vedanakkhandho atthi sarano atthi
arano . tividhena vedanakkhandho atthi vipako atthi vipakadhammadhammo atthi
Nevavipakanavipakadhammadhammo  .pe.  atthi  ajjhattarammano  atthi
bahiddharammano  atthi  ajjhattabahiddharammano  .pe.  evam dasavidhena
vedanakkhandho.
            Tikamulakam.
   [49]  Ekavidhena  vedanakkhandho  phassasampayutto . duvidhena
vedanakkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko. Tividhena vedanakkhandho
atthi  kusalo atthi akusalo atthi abyakato .pe. evam dasavidhena
vedanakkhandho.
   {49.1}  Ekavidhena vedanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanakkhandho  atthi hetusampayutto atthi hetuvippayutto . tividhena
vedanakkhandho atthi vipako atthi vipakadhammadhammo atthi nevavipaka-
navipakadhammadhammo .pe. Evam dasavidhena vedanakkhandho.
   {49.2}  Ekavidhena vedanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanakkhandho atthi na hetu sahetuko atthi na hetu ahetuko. Tividhena
vedanakkhandho  atthi  upadinnupadaniyo  atthi  anupadinnupadaniyo
atthi anupadinnanupadaniyo .pe. Evam dasavidhena vedanakkhandho.
   {49.3}  Ekavidhena vedanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanakkhandho atthi lokiyo atthi lokuttaro. Tividhena vedanakkhandho
atthi   sankilitthasankilesiko  atthi  asankilitthasankilesiko  atthi
asankilitthasankilesiko .pe. Evam dasavidhena vedanakkhandho.
   {49.4}  Ekavidhena  vedanakkhandho  phassasampayutto  .
Duvidhena      vedanakkhandho      atthi      kenaci
Vinneyyo  atthi  kenaci  na vinneyyo . tividhena vedanakkhandho
atthi  savitakkasavicaro atthi avitakkavicaramatto atthi avitakkavicaro
.pe. Evam dasavidhena vedanakkhandho.
   {49.5}  Ekavidhena vedanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanakkhandho atthi sasavo atthi anasavo . Tividhena vedanakkhandho
atthi  dassanena  pahatabbo  atthi  bhavanaya  pahatabbo  atthi
nevadassanenanabhavanayapahatabbo .pe. Evam dasavidhena vedanakkhandho.
   {49.6}  Ekavidhena vedanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanakkhandho  atthi  asavasampayutto  atthi  asavavippayutto .
Tividhena  vedanakkhandho  atthi  dassanena  pahatabbahetuko  atthi
bhavanaya   pahatabbahetuko   atthi   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko .pe. Evam dasavidhena vedanakkhandho.
   {49.7}  Ekavidhena vedanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanakkhandho  atthi  asavavippayuttasasavo  atthi  asavavippayutta-
anasavo  .  tividhena  vedanakkhandho  atthi  acayagami  atthi
apacayagami  atthi  nevacayagaminapacayagami  .pe.  evam  dasavidhena
vedanakkhandho.
   {49.8}  Ekavidhena vedanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanakkhandho  atthi  sannojaniyo  atthi  asannojaniyo . tividhena
vedanakkhandho atthi sekkho atthi asekkho atthi nevasekkhonasekkho
.pe. Evam dasavidhena vedanakkhandho.
   {49.9}  Ekavidhena vedanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanakkhandho  atthi  sannojanasampayutto atthi sannojanavippayutto .
Tividhena  vedanakkhandho  atthi  paritto  atthi  mahaggato  atthi
appamano .pe. Evam dasavidhena vedanakkhandho.
   {49.10} Ekavidhena vedanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanakkhandho    atthi   sannojanavippayuttasannojaniyo   atthi
sannojanavippayuttaasannojaniyo  .  tividhena  vedanakkhandho  atthi
parittarammano  atthi  mahaggatarammano  atthi  appamanarammano
.pe. Evam dasavidhena vedanakkhandho.
   {49.11} Ekavidhena vedanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanakkhandho atthi ganthaniyo atthi aganthaniyo. Tividhena vedanakkhandho
atthi hino atthi majjhimo atthi panito .pe. Evam dasavidhena vedanakkhandho.
   {49.12} Ekavidhena vedanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanakkhandho  atthi ganthasampayutto atthi ganthavippayutto . tividhena
vedanakkhandho  atthi micchattaniyato atthi sammattaniyato atthi aniyato
.pe. Evam dasavidhena vedanakkhandho.
   {49.13} Ekavidhena vedanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanakkhandho  atthi  ganthavippayuttaganthaniyo  atthi  ganthavippayutta-
aganthaniyo  .  tividhena  vedanakkhandho  atthi maggarammano atthi
maggahetuko atthi maggadhipati .pe. Evam dasavidhena vedanakkhandho.
   {49.14} Ekavidhena vedanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanakkhandho atthi oghaniyo atthi anoghaniyo. Tividhena vedanakkhandho
atthi uppanno atthi anuppanno atthi uppadi .pe. evam dasavidhena
vedanakkhandho.
   {49.15} Ekavidhena vedanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
Vedanakkhandho  atthi oghasampayutto atthi oghavippayutto . tividhena
vedanakkhandho atthi atito atthi anagato atthi paccuppanno .pe.
Evam dasavidhena vedanakkhandho.
   {49.16} Ekavidhena vedanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanakkhandho  atthi  oghavippayuttaoghaniyo  atthi  oghavippayutta-
anoghaniyo  .  tividhena  vedanakkhandho  atthi atitarammano atthi
anagatarammano  atthi  paccuppannarammano  .pe.  evam  dasavidhena
vedanakkhandho.
   {49.17} Ekavidhena vedanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanakkhandho atthi yoganiyo atthi ayoganiyo. Tividhena vedanakkhandho
atthi ajjhatto atthi bahiddho atthi ajjhattabahiddho .pe. Evam dasavidhena
vedanakkhandho.
   {49.18} Ekavidhena vedanakkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanakkhandho  atthi yogasampayutto atthi yogavippayutto . tividhena
vedanakkhandho  atthi  ajjhattarammano  atthi  bahiddharammano  atthi
ajjhattabahiddharammano .pe. Evam dasavidhena vedanakkhandho.
            Ubhatovaddhakam
   [50] Sattavidhena vedanakkhandho atthi kusalo atthi akusalo atthi
abyakato  atthi  kamavacaro  atthi  rupavacaro atthi arupavacaro
atthi apariyapanno evam sattavidhena vedanakkhandho. Aparopi sattavidhena
vedanakkhandho  atthi  vipako  atthi  vipakadhammadhammo  atthi
nevavipakanavipakadhammadhammo  .pe.  atthi  ajjhattarammano  atthi
Bahiddharammano  atthi  ajjhattabahiddharammano  atthi  kamavacaro
atthi rupavacaro atthi arupavacaro atthi apariyapanno evam sattavidhena
vedanakkhandho.
   [51] Catuvisatividhena vedanakkhandho cakkhusamphassapaccaya vedanakkhandho
atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyakato sotasamphassapaccaya
vedanakkhandho  .pe.  ghanasamphassapaccaya  vedanakkhandho  .pe.
Jivhasamphassapaccaya   vedanakkhandho   .pe.  kayasamphassapaccaya
vedanakkhandho  .pe. manosamphassapaccaya vedanakkhandho atthi kusalo
atthi akusalo atthi abyakato cakkhusamphassaja vedana sotasamphassaja
vedana ghanasamphassaja vedana jivhasamphassaja vedana kayasamphassaja
vedana manosamphassaja vedana evam catuvisatividhena vedanakkhandho.
   {51.1} Aparopi catuvisatividhena vedanakkhandho cakkhusamphassapaccaya
vedanakkhandho  atthi  vipako  atthi  vipakadhammadhammo  atthi
nevavipakanavipakadhammadhammo  .pe.  atthi  ajjhattarammano  atthi
bahiddharammano   atthi   ajjhattabahiddharammano  sotasamphassapaccaya
vedanakkhandho  .pe.  ghanasamphassapaccaya  vedanakkhandho  .pe.
Jivhasamphassapaccaya   vedanakkhandho   .pe.  kayasamphassapaccaya
vedanakkhandho  .pe.  manosamphassapaccaya  vedanakkhandho  atthi
ajjhattarammano  atthi  bahiddharammano  atthi  ajjhattabahiddharammano
cakkhusamphassaja vedana .pe. manosamphassaja vedana evam catuvisatividhena
Vedanakkhandho.
   [52] Timsavidhena vedanakkhandho cakkhusamphassapaccaya vedanakkhandho
atthi kamavacaro atthi rupavacaro atthi arupavacaro atthi apariyapanno
sotasamphassapaccaya  .pe.  ghanasamphassapaccaya  .pe. jivhasamphassa-
paccaya  .pe.  kayasamphassapaccaya  .pe.  manosamphassapaccaya
vedanakkhandho  atthi kamavacaro atthi rupavacaro atthi arupavacaro
atthi  apariyapanno  cakkhusamphassaja  vedana  .pe. manosamphassaja
vedana evam timsavidhena vedanakkhandho.
   [53] Bahuvidhena vedanakkhandho cakkhusamphassapaccaya vedanakkhandho
atthi kusalo atthi akusalo atthi abyakato atthi kamavacaro atthi
rupavacaro  atthi  arupavacaro atthi apariyapanno sotasamphassapaccaya
.pe.  ghanasamphassapaccaya  .pe.  jivhasamphassapaccaya  .pe.
Kayasamphassapaccaya  .pe.  manosamphassapaccaya  vedanakkhandho  atthi
kusalo atthi akusalo atthi abyakato atthi kamavacaro atthi rupavacaro
atthi  arupavacaro  atthi  apariyapanno  cakkhusamphassaja  vedana
.pe.  manosamphassaja  vedana  evam  bahuvidhena vedanakkhandho .
Aparopi  bahuvidhena  vedanakkhandho  cakkhusamphassapaccaya vedanakkhandho
atthi  vipako atthi vipakadhammadhammo atthi nevavipakanavipakadhammadhammo
.pe.   atthi   ajjhattarammano   atthi   bahiddharammanoatthi
ajjhattabahiddharammano  atthi  kamavacaro  atthi  rupavacaro  atthi
Arupavacaro   atthi   apariyapanno  sotasamphassapaccaya  .pe.
Ghanasamphassapaccaya    .pe.    jivhasamphassapaccaya   .pe.
Kayasamphassapaccaya   .pe.   manosamphassapaccaya   vedanakkhandho
atthi  ajjhattarammano  atthi  bahiddharammano  atthi  ajjhatta-
bahiddharammano atthi kamavacaro atthi rupavacaro atthi arupavacaro
atthi  apariyapanno  cakkhusamphassaja  vedana  .pe. manosamphassaja
vedana evam bahuvidhena vedanakkhandho.
         Ayam vuccati vedanakkhandho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 20-32. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=399&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=399&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=44&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=44              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]