ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [358]  Katame  dhamma kusala yasmim samaye kamavacaram kusalam
cittam  uppannam  hoti  somanassasahagatam  nanasampayuttam  ruparammanam
va  .pe.  dhammarammanam  va  yam yam va panarabbha tasmim samaye
kusalamulapaccaya  sankharo  sankharapaccaya  vinnanam  vinnanapaccaya
namam   namapaccaya   chatthayatanam   chatthayatanapaccaya   phasso
phassapaccaya   vedana   vedanapaccaya  pasado  pasadapaccaya
adhimokkho  adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya
jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [359] Tattha katame kusalamula alobho adoso amoho. Tattha
katamo  alobho  yo  alobho  alubbhana  alubbhitattam  asarago
asarajjana  asarajjitattam  anabhijjha  alobho  kusalamulam ayam vuccati
alobho  .  tattha  katamo adoso yo adoso adusana adusitattam
Abyapado  abyapajjo  adoso  kusalamulam ayam vuccati adoso .
Tattha katamo amoho ya panna pajanana .pe. amoho dhammavicayo
sammaditthi  ayam  vuccati  amoho  .  ime vuccanti kusalamula .
Tattha  katamo  kusalamulapaccaya  sankharo  ya  cetana  sancetana
sancetayitattam  ayam  vuccati  kusalamulapaccaya  sankharo  .pe. tattha
katama  phassapaccaya  vedana  yam  cetasikam  satam  cetasikam  sukham
cetosamphassajam  satam  sukham  vedayitam  cetosamphassaja  sata sukha
vedana ayam vuccati phassapaccaya vedana.
   {359.1}  Tattha  katamo  vedanapaccaya pasado ya saddha
saddahana  okappana  abhippasado  ayam  vuccati  vedanapaccaya
pasado  .  tattha  katamo  pasadapaccaya  adhimokkho yo cittassa
adhimokkho  adhimuccana  tadadhimuttata  ayam  vuccati  pasadapaccaya
adhimokkho . tattha katamo adhimokkhapaccaya bhavo thapetva adhimokkham
vedanakkhandho   sannakkhandho   sankharakkhandho   vinnanakkhandho
ayam  vuccati  adhimokkhapaccaya bhavo .pe. tena vuccati evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
   [360] Katame dhamma kusala yasmim samaye kamavacaram kusalam cittam
uppannam  hoti  somanassasahagatam  nanasampayuttam  sasankharena  .pe.
Somanassasahagatam  nanavippayuttam  .pe.  somanassasahagatam  nanavippayuttam
sasankharena  ruparammanam  va  .pe.  dhammarammanam va yam yam va
panarabbha  tasmim  samaye  kusalamulapaccaya  sankharo  sankharapaccaya
Vinnanam   vinnanapaccaya   namam   namapaccaya   chatthayatanam
chatthayatanapaccaya  phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya
pasado   pasadapaccaya   adhimokkho   adhimokkhapaccaya   bhavo
bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [361] Tattha katame kusalamula alobho adoso . Tattha katamo
alobho  yo  alobho  alubbhana alubbhitattam asarago asarajjana
asarajjitattam  anabhijjha  alobho  kusalamulam  ayam vuccati alobho .
Tattha  katamo  adoso  yo adoso adusana adusitattam abyapado
abyapajjo  adoso kusalamulam ayam vuccati adoso . ime vuccanti
kusalamula  .  tattha  katamo  kusalamulapaccaya sankharo ya cetana
sancetana  sancetayitattam ayam vuccati kusalamulapaccaya sankharo .pe.
Tena vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
   [362]  Katame  dhamma kusala yasmim samaye kamavacaram kusalam
cittam   uppannam  hoti  upekkhasahagatam  nanasampayuttam  .pe.
Upekkhasahagatam  nanasampayuttam  sasankharena  ruparammanam  va  .pe.
Dhammarammanam  va  yam yam va panarabbha tasmim samaye kusalamulapaccaya
sankharo   sankharapaccaya   vinnanam   vinnanapaccaya   namam
namapaccaya  chatthayatanam  chatthayatanapaccaya  phasso  phassapaccaya
vedana   vedanapaccaya   pasado   pasadapaccaya  adhimokkho
Adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [363] Tattha katame kusalamula alobho adoso amoho .pe.
Ime  vuccanti  kusalamula  . tattha katamo kusalamulapaccaya sankharo
ya  cetana  sancetana  sancetayitattam  ayam vuccati kusalamulapaccaya
sankharo  .pe.  tattha  katama  phassapaccaya  vedana yam cetasikam
neva satam nasatam cetosamphassajam adukkhamasukham vedayitam cetosamphassaja
adukkhamasukha  vedana  ayam vuccati phassapaccaya vedana .pe. tena
vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
   [364]  Katame  dhamma kusala yasmim samaye kamavacaram kusalam
cittam   uppannam  hoti  upekkhasahagatam  nanavippayuttam  .pe.
Upekkhasahagatam  nanavippayuttam  sasankharena  ruparammanam  va  .pe.
Dhammarammanam  va  yam yam va panarabbha tasmim samaye kusalamulapaccaya
sankharo  sankharapaccaya  vinnanam  vinnanapaccaya namam namapaccaya
chatthayatanam   chatthayatanapaccaya   phasso   phassapaccaya  vedana
vedanapaccaya  pasado  pasadapaccaya  adhimokkho  adhimokkhapaccaya
bhavo  bhavapaccaya  jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [365]  Tattha katame kusalamula alobho adoso .pe. ime
Vuccanti  kusalamula  .  tattha  katamo kusalamulapaccaya sankharo ya
cetana  sancetana  sancetayitattam  ayam  vuccati  kusalamulapaccaya
sankharo  .pe.  tena  vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa
samudayo hotiti.
   [366]  Katame dhamma kusala yasmim samaye rupupapattiya maggam
bhaveti  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam upasampajja viharati
pathavikasinam  tasmim  samaye  kusalamulapaccaya  sankharo  sankharapaccaya
vinnanam   vinnanapaccaya   namam   namapaccaya   chatthayatanam
chatthayatanapaccaya  phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya pasado
pasadapaccaya  adhimokkho  adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati
jatipaccaya   jaramaranam   evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [367] Tattha katame kusalamula alobho adoso amoho .pe.
Ime  vuccanti  kusalamula  . tattha katamo kusalamulapaccaya sankharo
ya  cetana  sancetana  sancetayitattam  ayam vuccati kusalamulapaccaya
sankharo  .pe.  tena  vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa
samudayo hotiti.
   [368] Katame dhamma kusala yasmim samaye arupupapattiya maggam
bhaveti   sabbaso   akincannayatanam   samatikkamma  nevasanna-
nasannayatanasannasahagatam  sukhassa  ca  pahana  .pe. catuttham jhanam
Upasampajja   viharati  tasmim  samaye  kusalamulapaccaya  sankharo
sankharapaccaya   vinnanam   vinnanapaccaya   namam  namapaccaya
chatthayatanam   chatthayatanapaccaya   phasso   phassapaccaya  vedana
vedanapaccaya  pasado  pasadapaccaya  adhimokkho  adhimokkhapaccaya
bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [369] Tattha katame kusalamula alobho adoso amoho .pe.
Ime  vuccanti  kusalamula  . tattha katamo kusalamulapaccaya sankharo
ya  cetana  sancetana  sancetayitattam  ayam vuccati kusalamulapaccaya
sankharo .pe. tattha katama phassapaccaya vedana yam cetasikam neva
satam  nasatam  cetosamphassajam  adukkhamasukham  vedayitam cetosamphassaja
adukkhamasukha  vedana  ayam vuccati phassapaccaya vedana .pe. tena
vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
   [370]  Katame  dhamma  kusala yasmim samaye lokuttaram jhanam
bhaveti  niyyanikam  apacayagamim  ditthigatanam pahanaya pathamaya bhumiya
pattiya  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam upasampajja viharati
dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye  kusalamulapaccaya  sankharo
sankharapaccaya   vinnanam   vinnanapaccaya   namam  namapaccaya
chatthayatanam chatthayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya
pasado   pasadapaccaya   adhimokkho   adhimokkhapaccaya   bhavo
Bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametesam  dhammanam
samudayo hoti.
   [371] Tattha katame kusalamula alobho adoso amoho .pe.
Tattha katamo amoho ya panna pajanana .pe. amoho dhammavicayo
sammaditthi   dhammavicayasambojjhango   maggangam   maggapariyapannam
ayam  vuccati  amoho  . ime vuccanti kusalamula . tattha katamo
kusalamulapaccaya  sankharo  ya  cetana  sancetana  sancetayitattam
ayam vuccati kusalamulapaccaya sankharo .pe. tattha katama phassapaccaya
vedana  yam  cetasikam  satam  cetasikam  sukham  cetosamphassajam  satam
sukham  vedayitam  cetosamphassaja  sata  sukha  vedana ayam vuccati
phassapaccaya vedana .
   {371.1}  Tattha  katamo  vedanapaccaya pasado ya saddha
saddahana  okappana  abhippasado  ayam  vuccati  vedanapaccaya
pasado  .  tattha  katamo  pasadapaccaya  adhimokkho yo cittassa
adhimokkho  adhimuccana  tadadhimuttata  ayam  vuccati  pasadapaccaya
adhimokkho . tattha katamo adhimokkhapaccaya bhavo thapetva adhimokkham
vedanakkhandho   sannakkhandho   sankharakkhandho   vinnanakkhandho
ayam vuccati adhimokkhapaccaya bhavo .pe. evametesam dhammanam samudayo
hotiti  evametesam  dhammanam sangati hoti samagamo hoti samodhanam
hoti patubhavo hoti tena vuccati evametesam dhammanam samudayo hotiti.
           Kusalaniddeso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 225-231. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=4568&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=4568&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=358&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=24              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=358              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=5357              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=5357              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]