ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [372]  Katame  dhamma abyakata yasmim samaye kamavacarassa
kusalassa  kammassa  katatta  upacitatta  vipakam cakkhuvinnanam uppannam
hoti  upekkhasahagatam  ruparammanam  tasmim  samaye  sankharapaccaya
vinnanam   vinnanapaccaya   namam   namapaccaya   chatthayatanam
chatthayatanapaccaya  phasso  phassapaccaya  vedana vedanapaccaya bhavo
bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [373]  Tattha  katamo  sankharo  ya  cetana  sancetana
sancetayitattam  ayam  vuccati sankharo  . tattha katamam sankharapaccaya
vinnanam  yam  cittam  mano  manasam  .pe.  tajja cakkhuvinnanadhatu
idam  vuccati  sankharapaccaya  vinnanam . tattha katamam vinnanapaccaya
namam  vedanakkhandho  sannakkhandho  sankharakkhandho  idam  vuccati
vinnanapaccaya  namam  .  tattha  katamam  namapaccaya  chatthayatanam
yam  cittam  mano  manasam  .pe.  tajja  cakkhuvinnanadhatu  idam
vuccati  namapaccaya  chatthayatanam  .  tattha katamo chatthayatanapaccaya
phasso  yo  phasso  phusana  samphusana  samphusitattam  ayam  vuccati
chatthayatanapaccaya  phasso  .  tattha  katama  phassapaccaya  vedana
yam  cetasikam  neva satam nasatam cetosamphassajam adukkhamasukham vedayitam
cetosamphassaja  adukkhamasukha  vedana  ayam  vuccati  phassapaccaya
vedana  .  tattha  katamo  vedanapaccaya  bhavo thapetva vedanam
Sannakkhandho  sankharakkhandho  vinnanakkhandho  ayam  vuccati  vedana
paccaya bhavo .pe. tena vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa
samudayo hotiti.
   [374]  Tasmim  samaye  sankharapaccaya  vinnanam sankharahetukam
vinnanapaccaya   namam   vinnanahetukam  namapaccaya  chatthayatanam
namahetukam  chatthayatanapaccaya  phasso  chatthayatanahetuko  phassapaccaya
vedana  phassahetuka  vedanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati
jatipaccaya   jaramaranam   evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [375]  Tasmim  samaye sankharapaccaya vinnanam sankharasampayuttam
vinnanapaccaya  namam  vinnanasampayuttam  namapaccaya  chatthayatanam
namasampayuttam   chatthayatanapaccaya   phasso   chatthayatanasampayutto
phassapaccaya   vedana   phassasampayutta   vedanapaccaya  bhavo
bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [376]  Tasmim  samaye sankharapaccaya vinnanam vinnanapaccayapi
sankharo   vinnanapaccaya   namam   namapaccayapi   vinnanam
namapaccaya  chatthayatanam  chatthayatanapaccayapi  namam  chatthayatanapaccaya
phasso   phassapaccayapi   chatthayatanam   phassapaccaya   vedana
vedanapaccayapi  phasso  vedanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati
Jatipaccaya   jaramaranam   evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [377]  Katame  dhamma abyakata yasmim samaye kamavacarassa
kusalassa  kammassa  katatta  upacitatta  vipakam sotavinnanam uppannam
hoti  upekkhasahagatam  saddarammanam  .pe.  ghanavinnanam  uppannam
hoti  upekkhasahagatam  gandharammanam  .pe.  jivhavinnanam  uppannam
hoti  upekkhasahagatam  rasarammanam  .pe.  kayavinnanam  uppannam
hoti  sukhasahagatam  photthabbarammanam  tasmim  samaye  sankharapaccaya
vinnanam   vinnanapaccaya   namam   namapaccaya   chatthayatanam
chatthayatanapaccaya  phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya
bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [378]  Tattha  katamo  sankharo  ya  cetana  sancetana
sancetayitattam  ayam vuccati sankharo .pe. tattha katama phassapaccaya
vedana  yam  kayikam  satam  kayikam  sukham  kayasamphassajam  satam
sukham  vedayitam  kayasamphassaja  sata  sukha  vedana  ayam vuccati
phassapaccaya  vedana . tattha katamo vedanapaccaya bhavo thapetva
vedanam  sannakkhandho  sankharakkhandho  vinnanakkhandho  ayam  vuccati
vedanapaccaya  bhavo  .pe.  tena  vuccati  evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
   [379]  Katame  dhamma abyakata yasmim samaye kamavacarassa
kusalassa  kammassa  katatta  upacitatta  vipaka manodhatu uppanna
hoti  upekkhasahagata  ruparammana  va  .pe.  photthabbarammana
va  yam  yam  va  panarabbha  tasmim samaye sankharapaccaya vinnanam
vinnanapaccaya  namam  namapaccaya  chatthayatanam  chatthayatanapaccaya
phasso   phassapaccaya   vedana   vedanapaccaya   adhimokkho
adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [380]  Tattha  katamo  sankharo  ya  cetana  sancetana
sancetayitattam  ayam  vuccati  sankharo . tattha katamam sankharapaccaya
vinnanam  yam  cittam  mano  manasam  .pe.  tajja  manodhatu idam
vuccati  sankharapaccaya  vinnanam  .pe.  tattha  katama phassapaccaya
vedana  yam  cetasikam neva satam nasatam cetosamphassajam adukkhamasukham
vedayitam cetosamphassaja adukkhamasukha vedana ayam vuccati phassapaccaya
vedana  .  tattha  katamo  vedanapaccaya adhimokkho yo cittassa
adhimokkho  adhimuccana  tadadhimuttata  ayam  vuccati  vedanapaccaya
adhimokkho . tattha katamo adhimokkhapaccaya bhavo thapetva adhimokkham
vedanakkhandho   sannakkhandho   sankharakkhandho   vinnanakkhandho
ayam  vuccati  adhimokkhapaccaya bhavo .pe. tena vuccati evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
   [381]  Katame  dhamma abyakata yasmim samaye kamavacarassa
kusalassa  kammassa  katatta  upacitatta  vipaka  manovinnanadhatu
uppanna   hoti  somanassasahagata  ruparammana  va  .pe.
Dhammarammana  va yam yam va panarabbha tasmim samaye sankharapaccaya
vinnanam   vinnanapaccaya   namam   namapaccaya   chatthayatanam
chatthayatanapaccaya  phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya
adhimokkho  adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya
jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [382]  Tattha  katamo  sankharo  ya  cetana  sancetana
sancetayitattam  ayam  vuccati  sankharo  tattha  katamam  sankharapaccaya
vinnanam  yam  cittam  mano  manasam  .pe.  tajja manovinnanadhatu
idam  vuccati  sankharapaccaya  vinnanam  .pe.  tattha  katama
phassapaccaya  vedana  yam cetasikam satam cetasikam sukham cetosamphassajam
satam sukham vedayitam cetosamphassaja sata sukha vedana ayam vuccati
phassapaccaya  vedana  .  tattha  katamo  vedanapaccaya adhimokkho
yo  cittassa  adhimokkho  adhimuccana  tadadhimuttata  ayam  vuccati
vedanapaccaya  adhimokkho  .  tattha  katamo adhimokkhapaccaya bhavo
thapetva  adhimokkham  vedanakkhandho  sannakkhandho  sankharakkhandho
vinnanakkhandho  ayam  vuccati  adhimokkhapaccaya  bhavo  .pe.  tena
vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
   [383]  Katame  dhamma abyakata yasmim samaye kamavacarassa
kusalassa  kammassa  katatta  upacitatta  vipaka  manovinnanadhatu
uppanna   hoti  upekkhasahagata  ruparammana  va  .pe.
Dhammarammana  va yam yam va panarabbha tasmim samaye sankharapaccaya
vinnanam   vinnanapaccaya   namam   namapaccaya   chatthayatanam
chatthayatanapaccaya  phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya
adhimokkho  adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya
jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [384]  Tattha  katamo  sankharo  ya  cetana  sancetana
sancetayitattam  ayam  vuccati  sankharo . tattha katamam sankharapaccaya
vinnanam  yam  cittam  mano  manasam  .pe.  tajja manovinnanadhatu
idam  vuccati  sankharapaccaya  vinnanam  .pe.  tattha  katama
phassapaccaya  vedana yam cetasikam neva satam nasatam cetosamphassajam
adukkhamasukham  vedayitam  cetosamphassaja  adukkhamasukha  vedana  ayam
vuccati phassapaccaya vedana . tattha katamo vedanapaccaya adhimokkho
yo  cittassa  adhimokkho  adhimuccana  tadadhimuttata  ayam  vuccati
vedanapaccaya  adhimokkho  .  tattha  katamo adhimokkhapaccaya bhavo
thapetva  adhimokkham  vedanakkhandho  sannakkhandho  sankharakkhandho
vinnanakkhandho  ayam  vuccati  adhimokkhapaccaya  bhavo  .pe.  tena
vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
   [385]  Katame  dhamma abyakata yasmim samaye kamavacarassa
kusalassa  kammassa  katatta  upacitatta  vipaka  manovinnanadhatu
uppanna   hoti   somanassasahagata   nanasampayutta   .pe.
Somanassasahagata  nanasampayutta  sasankharena  .pe. somanassasahagata
nanavippayutta  .pe.  somanassasahagata  nanavippayutta  sasankharena
.pe.  upekkhasahagata  nanasampayutta  .pe.  upekkhasahagata
nanasampayutta  sasankharena  .pe.  upekkhasahagata  nanavippayutta
.pe.  upekkhasahagata  nanavippayutta  sasankharena  ruparammana
va  .pe.  dhammarammana  va yam yam va panarabbha tasmim samaye
sankharapaccaya   vinnanam   vinnanapaccaya   namam  namapaccaya
chatthayatanam   chatthayatanapaccaya   phasso   phassapaccaya  vedana
vedanapaccaya  pasado  pasadapaccaya  adhimokkho  adhimokkhapaccaya
bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [386]  Tattha  katamo  sankharo  ya  cetana  sancetana
sancetayitattam  ayam  vuccati  sankharo . tattha katamam sankharapaccaya
vinnanam  yam  cittam  mano  manasam  .pe.  tajja manovinnanadhatu
idam vuccati sankharapaccaya vinnanam .pe. tattha katamo vedanapaccaya
pasado  ya  saddha  saddahana  okappana  abhippasado  ayam
vuccati  vedanapaccaya  pasado  .  tattha  katamo  pasadapaccaya
Adhimokkho  yo  cittassa  adhimokkho  adhimuccana  tadadhimuttata
ayam vuccati pasadapaccaya adhimokkho . tattha katamo adhimokkhapaccaya
bhavo   thapetva   adhimokkham   vedanakkhandho   sannakkhandho
sankharakkhandho   vinnanakkhandho   ayam  vuccati  adhimokkhapaccaya
bhavo  .pe.  tena  vuccati  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hotiti.
   [387]  Katame  dhamma  abyakata yasmim samaye rupupapattiya
maggam  bhaveti  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam upasampajja
viharati  pathavikasinam  tasmim  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo
hoti  ime  dhamma  kusala  tasseva rupavacarassa kusalassa kammassa
katatta  upacitatta  vipakam  vivicceva  kamehi .pe. pathamam jhanam
upasampajja   viharati  pathavikasinam  tasmim  samaye  sankharapaccaya
vinnanam   vinnanapaccaya   namam   namapaccaya   chatthayatanam
chatthayatanapaccaya  phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya
pasado  pasadapaccaya  adhimokkho  adhimokkhapaccaya bhavo bhavapaccaya
jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [388] Katame dhamma abyakata yasmim samaye arupupapattiya maggam
bhaveti   sabbaso   akincannayatanam   samatikkamma  nevasanna-
nasannayatanasannasahagatam  sukhassa  ca  pahana  .pe. catuttham jhanam
Upasampajja  viharati  tasmim  samaye  phasso  hoti .pe. avikkhepo
hoti  ime  dhamma  kusala tasseva arupavacarassa kusalassa kammassa
katatta  upacitatta  vipakam  sabbaso  akincannayatanam  samatikkamma
nevasannanasannayatanasannasahagatam   sukhassa  ca  pahana  .pe.
Catuttham  jhanam  upasampajja  viharati  tasmim  samaye  sankharapaccaya
vinnanam   vinnanapaccaya   namam   namapaccaya   chatthayatanam
chatthayatanapaccaya  phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya
pasado  pasadapaccaya  adhimokkho  adhimokkhapaccaya bhavo bhavapaccaya
jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [389] Katame dhamma abyakata yasmim samaye lokuttaram jhanam
bhaveti  niyyanikam  apacayagamim  ditthigatanam pahanaya pathamaya bhumiya
pattiya  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam upasampajja viharati
dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo  hoti  ime dhamma kusala tasseva lokuttarassa kusalassa
jhanassa  katatta  bhavitatta vipakam vivicceva kamehi .pe. pathamam
jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  sunnatam  tasmim
samaye  sankharapaccaya  vinnanam  vinnanapaccaya  namam  namapaccaya
chatthayatanam   chatthayatanapaccaya   phasso   phassapaccaya  vedana
vedanapaccaya  pasado  pasadapaccaya  adhimokkho  adhimokkhapaccaya
Bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya jaramaranam evametesam dhammanam
samudayo hoti.
   [390]  Katame  dhamma  abyakata  yasmim  samaye akusalassa
kammassa  katatta  upacitatta  vipakam  cakkhuvinnanam  uppannam  hoti
upekkhasahagatam  ruparammanam  .pe.  sotavinnanam  uppannam  hoti
upekkhasahagatam  saddarammanam  .pe.  ghanavinnanam  uppannam  hoti
upekkhasahagatam  gandharammanam  .pe.  jivhavinnanam  uppannam  hoti
upekkhasahagatam  rasarammanam  .pe.  kayavinnanam  uppannam  hoti
dukkhasahagatam   photthabbarammanam   tasmim   samaye   sankharapaccaya
vinnanam   vinnanapaccaya   namam   namapaccaya   chatthayatanam
chatthayatanapaccaya  phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya
bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [391]  Tattha  katamo  sankharo  ya  cetana  sancetana
sancetayitattam  ayam  vuccati  sankharo . tattha katamam sankharapaccaya
vinnanam  yam  cittam  mano  manasam  .pe.  tajja kayavinnanadhatu
idam  vuccati sankharapaccaya vinnanam .pe. tattha katama phassapaccaya
vedana  yam  kayikam  asatam  kayikam  dukkham  kayasamphassajam  asatam
dukkham  vedayitam  kayasamphassaja  asata dukkha vedana ayam vuccati
phassapaccaya  vedana  .  tattha  katamo  vedanapaccaya  bhavo
Thapetva  vedanam  sannakkhandho  sankharakkhandho  vinnanakkhandho
ayam  vuccati  vedanapaccaya  bhavo .pe. tena vuccati evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
   [392]  Katame  dhamma  abyakata  yasmim  samaye akusalassa
kammassa  katatta  upacitatta  vipaka  manodhatu  uppanna  hoti
upekkhasahagata   ruparammana   va  .pe.  photthabbarammana
va  yam  yam  va  panarabbha  tasmim samaye sankharapaccaya vinnanam
vinnanapaccaya  namam  namapaccaya  chatthayatanam  chatthayatanapaccaya
phasso   phassapaccaya   vedana   vedanapaccaya   adhimokkho
adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [393]  Tattha  katamo  sankharo  ya  cetana  sancetana
sancetayitattam  ayam  vuccati  sankharo . tattha katamam sankharapaccaya
vinnanam  yam  cittam  mano  manasam  .pe.  tajja  manodhatu idam
vuccati  sankharapaccaya  vinnanam  .pe.  tattha  katama phassapaccaya
vedana  yam  cetasikam neva satam nasatam cetosamphassajam adukkhamasukham
vedayitam cetosamphassaja adukkhamasukha vedana ayam vuccati phassapaccaya
vedana  .  tattha  katamo  vedanapaccaya adhimokkho yo cittassa
adhimokkho  adhimuccana  tadadhimuttata  ayam  vuccati  vedanapaccaya
adhimokkho  .  tattha  katamo  adhimokkhapaccaya  bhavo  thapetva
Adhimokkham    vedanakkhandho    sannakkhandho   sankharakkhandho
vinnanakkhandho  ayam  vuccati  adhimokkhapaccaya  bhavo  .pe.  tena
vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
   [394]  Katame  dhamma  abyakata  yasmim  samaye akusalassa
kammassa  katatta  upacitatta  vipaka  manovinnanadhatu  uppanna
hoti  upekkhasahagata  ruparammana  va  .pe.  dhammarammana
va  yam  yam  va  panarabbha  tasmim samaye sankharapaccaya vinnanam
vinnanapaccaya  namam  namapaccaya  chatthayatanam  chatthayatanapaccaya
phasso   phassapaccaya   vedana   vedanapaccaya   adhimokkho
adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [395]  Tattha  katamo  sankharo  ya  cetana  sancetana
sancetayitattam  ayam  vuccati  sankharo . tattha katamam sankharapaccaya
vinnanam  yam  cittam  mano  manasam  .pe.  tajja manovinnanadhatu
idam  vuccati  sankharapaccaya  vinnanam  .pe.  tena  vuccati
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
   [396]  Katame  dhamma  abyakata  yasmim  samaye manodhatu
uppanna  hoti  kiriya  neva kusala nakusala na ca kammavipaka
upekkhasahagata  ruparammana  va  .pe.  photthabbarammana  va
yam  yam  va  panarabbha  .pe.  manovinnanadhatu  uppanna  hoti
Kiriya  neva  kusala  nakusala na ca kammavipaka somanassasahagata
ruparammana  va  .pe.  dhammarammana  va yam yam va panarabbha
.pe.  manovinnanadhatu  uppanna  hoti  kiriya  neva  kusala
nakusala  na  ca  kammavipaka  upekkhasahagata  ruparammana  va
.pe.  dhammarammana  va  yam  yam  va  panarabbha  tasmim samaye
sankharapaccaya   vinnanam   vinnanapaccaya   namam  namapaccaya
chatthayatanam   chatthayatanapaccaya   phasso   phassapaccaya  vedana
vedanapaccaya   adhimokkho  adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya
jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [397] Katame dhamma abyakata yasmim samaye manovinnanadhatu
uppanna  hoti  kiriya  neva kusala nakusala na ca kammavipaka
somanassasahagata    nanasampayutta   .pe.   somanassasahagata
nanasampayutta    sasankharena    .pe.    somanassasahagata
nanavippayutta    .pe.    somanassasahagata   nanavippayutta
sasankharena   .pe.   upekkhasahagata  nanasampayutta  .pe.
Upekkhasahagata  nanasampayutta  sasankharena  .pe. upekkhasahagata
nanavippayutta  .pe.  upekkhasahagata  nanavippayutta  sasankharena
ruparammana  va  .pe.  dhammarammana  va yam yam va panarabbha
tasmim  samaye  sankharapaccaya  vinnanam  vinnanapaccaya  namam
Namapaccaya  chatthayatanam  chatthayatanapaccaya  phasso  phassapaccaya
vedana   vedanapaccaya   pasado   pasadapaccaya  adhimokkho
adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [398]  Katame  dhamma  abyakata  yasmim  samaye rupavacaram
jhanam  bhaveti  kiriyam  neva  kusalam  nakusalam  na  ca  kammavipakam
ditthadhammasukhaviharam  vivicceva  kamehi  .pe. pathamam jhanam upasampajja
viharati   pathavikasinam   tasmim   samaye  sankharapaccaya  vinnanam
vinnanapaccaya  namam  namapaccaya  chatthayatanam  chatthayatanapaccaya
phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya  pasado pasadapaccaya
adhimokkho  adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya
jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [399]  Katame  dhamma  abyakata  yasmim samaye arupavacaram
jhanam  bhaveti  kiriyam  neva  kusalam  nakusalam  na  ca  kammavipakam
ditthadhammasukhaviharam    sabbaso    akincannayatanam   samatikkamma
nevasannanasannayatanasannasahagatam   sukhassa  ca  pahana  .pe.
Catuttham  jhanam upasampajja viharati tasmim samaye sankharapaccaya vinnanam
vinnanapaccaya  namam  namapaccaya  chatthayatanam  chatthayatanapaccaya
phasso   phassapaccaya   vedana   vedanapaccaya   pasado
pasadapaccaya   adhimokkho   adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya
Jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
          Abyakataniddeso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 232-246. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=4701&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=4701&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=372&items=28              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=25              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=372              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=5372              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=5372              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]