ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [400]  Katame  dhamma kusala yasmim samaye kamavacaram kusalam
cittam  uppannam  hoti  somanassasahagatam  nanasampayuttam  ruparammanam
va  .pe.  dhammarammanam  va  yam yam va panarabbha tasmim samaye
avijjapaccaya  sankharo  sankharapaccaya  vinnanam  vinnanapaccaya
namam   namapaccaya   chatthayatanam   chatthayatanapaccaya   phasso
phassapaccaya   vedana   vedanapaccaya  pasado  pasadapaccaya
adhimokkho  adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya
jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [401]  Tattha  katamo  avijjapaccaya sankharo ya cetana
sancetana  sancetayitattam  ayam  vuccati  avijjapaccaya  sankharo
.pe.  tattha  katama  phassapaccaya  vedana  yam  cetasikam  satam
cetasikam  sukham  cetosamphassajam  satam  sukham  vedayitam cetosamphassaja
sata  sukha  vedana  ayam  vuccati phassapaccaya vedana . tattha
katamo  vedanapaccaya  pasado  ya  saddha  saddahana okappana
abhippasado  ayam  vuccati  vedanapaccaya  pasado . tattha katamo
pasadapaccaya  adhimokkho  yo  cittassa  adhimokkho  adhimuccana
tadadhimuttata  ayam  vuccati  pasadapaccaya adhimokkho . tattha katamo
adhimokkhapaccaya bhavo thapetva adhimokkham vedanakkhandho sannakkhandho
Sankharakkhandho   vinnanakkhandho   ayam  vuccati  adhimokkhapaccaya
bhavo  .pe.  tena  vuccati  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hotiti.
   [402]  Tasmim  samaye avijjapaccaya sankharo sankharapaccaya
vinnanam  vinnanapaccaya  namam  namapaccaya  phasso  phassapaccaya
vedana   vedanapaccaya   pasado   pasadapaccaya  adhimokkho
adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [403]  Tasmim  samaye avijjapaccaya sankharo sankharapaccaya
vinnanam   vinnanapaccaya   namarupam  namarupapaccaya  chatthayatanam
chatthayatanapaccaya  phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya
pasado   pasadapaccaya   adhimokkho   adhimokkhapaccaya   bhavo
bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [404]  Tasmim  samaye avijjapaccaya sankharo sankharapaccaya
vinnanam   vinnanapaccaya   namarupam   namarupapaccaya  salayatanam
salayatanapaccaya  phasso  phassapaccaya  vedana   vedanapaccaya
pasado   pasadapaccaya   adhimokkho   adhimokkhapaccaya   bhavo
bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [405] Katame dhamma kusala yasmim samaye kamavacaram kusalam cittam
uppannam  hoti  somanassasahagatam  nanasampayuttam  sasankharena  .pe.
Somanassasahagatam  nanavippayuttam  .pe.  somanassasahagatam  nanavippayuttam
sasankharena   .pe.   upekkhasahagatam   nanasampayuttam   .pe.
Upekkhasahagatam  nanasampayuttam  sasankharena  .pe.  upekkhasahagatam
nanavippayuttam  .pe.  upekkhasahagatam  nanavippayuttam  sasankharena
ruparammanam  va  .pe.  dhammarammanam  va  yam  yam va panarabbha
tasmim  samaye  avijjapaccaya  sankharo  sankharapaccaya  vinnanam
vinnanapaccaya  namam  namapaccaya  chatthayatanam  chatthayatanapaccaya
phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya  pasado pasadapaccaya
adhimokkho  adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya
jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [406]  Katame dhamma kusala yasmim samaye rupupapattiya maggam
bhaveti  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam upasampajja viharati
pathavikasinam  tasmim  samaye  avijjapaccaya  sankharo  sankharapaccaya
vinnanam   vinnanapaccaya   namam   namapaccaya   chatthayatanam
chatthayatanapaccaya  phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya pasado
pasadapaccaya  adhimokkho  adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati
jatipaccaya  jaramaranam  evametassa  kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo
hoti.
   [407] Katame dhamma kusala yasmim samaye arupupapattiya maggam
bhaveti   sabbaso   akincannayatanam   samatikkamma  nevasanna-
nasannayatanasannasahagatam  sukhassa  ca  pahana  .pe.  catuttham
jhanam  upasampajja  viharati  tasmim  samaye  avijjapaccaya  sankharo
sankharapaccaya   vinnanam   vinnanapaccaya   namam  namapaccaya
chatthayatanam   chatthayatanapaccaya   phasso   phassapaccaya  vedana
vedanapaccaya  pasado  pasadapaccaya  adhimokkho  adhimokkhapaccaya
bhavo  bhavapaccaya  jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [408]  Katame  dhamma  kusala yasmim samaye lokuttaram jhanam
bhaveti  niyyanikam  apacayagamim  ditthigatanam pahanaya pathamaya bhumiya
pattiya  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam upasampajja viharati
dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye  avijjapaccaya  sankharo
sankharapaccaya   vinnanam   vinnanapaccaya   namam  namapaccaya
chatthayatanam   chatthayatanapaccaya   phasso   phassapaccaya  vedana
vedanapaccaya  pasado  pasadapaccaya  adhimokkho  adhimokkhapaccaya
bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya jaramaranam evametesam dhammanam
samudayo hoti.
         Avijjamulakakusalaniddeso.
   [409]  Katame  dhamma abyakata yasmim samaye kamavacarassa
Kusalassa  kammassa  katatta  upacitatta  vipakam cakkhuvinnanam uppannam
hoti  upekkhasahagatam  ruparammanam  tasmim  samaye  kusalamulapaccaya
sankharo  sankharapaccaya  vinnanam  vinnanapaccaya namam namapaccaya
chatthayatanam   chatthayatanapaccaya   phasso   phassapaccaya  vedana
vedanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [410]  Tattha  katamo  kusalamulapaccaya sankharo ya cetana
sancetana  sancetayitattam  ayam  vuccati  kusalamulapaccaya  sankharo
.pe.  tena  vuccati  evametassa  kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo
hotiti.
   [411]  Katame  dhamma abyakata yasmim samaye kamavacarassa
kusalassa  kammassa  katatta  upacitatta  vipakam sotavinnanam uppannam
hoti  upekkhasahagatam  saddarammanam .pe. ghanavinnanam uppannam hoti
upekkhasahagatam  gandharammanam  .pe.  jivhavinnanam  uppannam  hoti
upekkhasahagatam  rasarammanam  .pe.  kayavinnanam  uppannam  hoti
sukhasahagatam  photthabbarammanam  .pe.  manodhatu  uppanna  hoti
upekkhasahagata  ruparammana  va  .pe.  photthabbarammana  va
yam  yam  va  panarabbha  .pe.  manovinnanadhatu  uppanna  hoti
somanassasahagata  ruparammana  va  .pe.  dhammarammana  va
yam  yam  va  panarabbha  .pe.  manovinnanadhatu  uppanna  hoti
Upekkhasahagata  ruparammana  va  .pe. dhammarammana va yam yam
va  panarabbha  tasmim samaye kusalamulapaccaya sankharo sankharapaccaya
vinnanam   vinnanapaccaya   namam   namapaccaya   chatthayatanam
chatthayatanapaccaya  phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya
adhimokkho  adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya
jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [412]  Katame  dhamma abyakata yasmim samaye kamavacarassa
kusalassa  kammassa  katatta  upacitatta  vipaka  manovinnanadhatu
uppanna   hoti   somanassasahagata   nanasampayutta   .pe.
Somanassasahagata  nanasampayutta  sasankharena  .pe.  somassasahagata
nanavippayutta  .pe.  somanassasahagata  nanavippayutta  sasankharena
.pe.  upekkhasahagata  nanasampayutta  .pe.  upekkhasahagata
nanasampayutta  sasankharena  .pe.  upekkhasahagata  nanavippayutta
.pe.  upekkhasahagata  nanavippayutta  sasankharena  ruparammana
va  .pe.  dhammarammana  va yam yam va panarabbha tasmim samaye
kusalamulapaccaya  sankharo  sankharapaccaya  vinnanam  vinnanapaccaya
namam   namapaccaya   chatthayatanam   chatthayatanapaccaya   phasso
phassapaccaya   vedana   vedanapaccaya  pasado  pasadapaccaya
adhimokkho  adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya
jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [413]  Katame  dhamma  abyakata yasmim samaye rupupapattiya
maggam  bhaveti  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam upasampajja
viharati  pathavikasinam  tasmim  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo
hoti  ime  dhamma  kusala  tasseva rupavacarassa kusalassa kammassa
katatta  upacitatta  vipakam  vivicceva  kamehi .pe. pathamam jhanam
upasampajja  viharati  pathavikasinam  tasmim samaye kusalamulapaccaya sankharo
sankharapaccaya   vinnanam   vinnanapaccaya   namam  namapaccaya
chatthayatanam   chatthayatanapaccaya   phasso   phassapaccaya  vedana
vedanapaccaya  pasado  pasadapaccaya  adhimokkho  adhimokkhapaccaya
bhavo  bhavapaccaya  jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [414]  Katame  dhamma abyakata yasmim samaye arupupapattiya
maggam  bhaveti  sabbaso  akincannayatanam  samatikkamma  nevasanna-
nasannayatanasannasahagatam  sukhassa  ca  pahana  .pe. catuttham jhanam
upasampajja viharati tasmim samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti
ime  dhamma kusala tasseva arupavacarassa kusalassa kammassa katatta
upacitatta   vipakam   sabbaso   akincannayatanam   samatikkamma
nevasannanasannayatanasannasahagatam   sukhassa  ca  pahana  .pe.
Catuttham jhanam upasampajja viharati tasmim samaye kusalamulapaccaya sankharo
sankharapaccaya   vinnanam   vinnanapaccaya   namam  namapaccaya
Chatthayatanam   chatthayatanapaccaya   phasso   phassapaccaya  vedana
vedanapaccaya  pasado  pasadapaccaya  adhimokkho  adhimokkhapaccaya
bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [415] Katame dhamma abyakata yasmim samaye lokuttaram jhanam
bhaveti  niyyanikam  apacayagamim  ditthigatanam pahanaya pathamaya bhumiya
pattiya  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam upasampajja viharati
dukkhapatipadam  dandhabhinnam tasmim samaye phasso hoti .pe. avikkhepo
hoti  ime  dhamma  kusala  tasseva lokuttarassa kusalassa jhanassa
katatta  bhavitatta  vipakam  vivicceva  kamehi .pe. pathamam jhanam
upasampajja   viharati   dukkhapatipadam  dandhabhinnam  sunnatam  tasmim
samaye   kusalamulapaccaya   sankharo   sankharapaccaya   vinnanam
vinnanapaccaya  namam  namapaccaya  chatthayatanam  chatthayatanapaccaya
phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya  pasado pasadapaccaya
adhimokkho  adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya
jaramaranam evametesam dhammanam samudayo hoti.
         Kusalamulakavipakaniddeso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 246-253. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=4984&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=4984&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=400&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=26              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=400              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=5397              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=5397              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]