ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [400]  Katame  dhamma kusala yasmim samaye kamavacaram kusalam
cittam  uppannam  hoti  somanassasahagatam  nanasampayuttam  ruparammanam
va  .pe.  dhammarammanam  va  yam yam va panarabbha tasmim samaye
avijjapaccaya  sankharo  sankharapaccaya  vinnanam  vinnanapaccaya
namam   namapaccaya   chatthayatanam   chatthayatanapaccaya   phasso
phassapaccaya   vedana   vedanapaccaya  pasado  pasadapaccaya
adhimokkho  adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya
jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [401]  Tattha  katamo  avijjapaccaya sankharo ya cetana
sancetana  sancetayitattam  ayam  vuccati  avijjapaccaya  sankharo
.pe.  tattha  katama  phassapaccaya  vedana  yam  cetasikam  satam
cetasikam  sukham  cetosamphassajam  satam  sukham  vedayitam cetosamphassaja
sata  sukha  vedana  ayam  vuccati phassapaccaya vedana . tattha
katamo  vedanapaccaya  pasado  ya  saddha  saddahana okappana
abhippasado  ayam  vuccati  vedanapaccaya  pasado . tattha katamo
pasadapaccaya  adhimokkho  yo  cittassa  adhimokkho  adhimuccana
tadadhimuttata  ayam  vuccati  pasadapaccaya adhimokkho . tattha katamo
adhimokkhapaccaya bhavo thapetva adhimokkham vedanakkhandho sannakkhandho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page247.

Sankharakkhandho vinnanakkhandho ayam vuccati adhimokkhapaccaya bhavo .pe. tena vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti. [402] Tasmim samaye avijjapaccaya sankharo sankharapaccaya vinnanam vinnanapaccaya namam namapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya pasado pasadapaccaya adhimokkho adhimokkhapaccaya bhavo bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. [403] Tasmim samaye avijjapaccaya sankharo sankharapaccaya vinnanam vinnanapaccaya namarupam namarupapaccaya chatthayatanam chatthayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya pasado pasadapaccaya adhimokkho adhimokkhapaccaya bhavo bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. [404] Tasmim samaye avijjapaccaya sankharo sankharapaccaya vinnanam vinnanapaccaya namarupam namarupapaccaya salayatanam salayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya pasado pasadapaccaya adhimokkho adhimokkhapaccaya bhavo bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page248.

[405] Katame dhamma kusala yasmim samaye kamavacaram kusalam cittam uppannam hoti somanassasahagatam nanasampayuttam sasankharena .pe. Somanassasahagatam nanavippayuttam .pe. somanassasahagatam nanavippayuttam sasankharena .pe. upekkhasahagatam nanasampayuttam .pe. Upekkhasahagatam nanasampayuttam sasankharena .pe. upekkhasahagatam nanavippayuttam .pe. upekkhasahagatam nanavippayuttam sasankharena ruparammanam va .pe. dhammarammanam va yam yam va panarabbha tasmim samaye avijjapaccaya sankharo sankharapaccaya vinnanam vinnanapaccaya namam namapaccaya chatthayatanam chatthayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya pasado pasadapaccaya adhimokkho adhimokkhapaccaya bhavo bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. [406] Katame dhamma kusala yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati pathavikasinam tasmim samaye avijjapaccaya sankharo sankharapaccaya vinnanam vinnanapaccaya namam namapaccaya chatthayatanam chatthayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya pasado pasadapaccaya adhimokkho adhimokkhapaccaya bhavo bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page249.

[407] Katame dhamma kusala yasmim samaye arupupapattiya maggam bhaveti sabbaso akincannayatanam samatikkamma nevasanna- nasannayatanasannasahagatam sukhassa ca pahana .pe. catuttham jhanam upasampajja viharati tasmim samaye avijjapaccaya sankharo sankharapaccaya vinnanam vinnanapaccaya namam namapaccaya chatthayatanam chatthayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya pasado pasadapaccaya adhimokkho adhimokkhapaccaya bhavo bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. [408] Katame dhamma kusala yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya pathamaya bhumiya pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati dukkhapatipadam dandhabhinnam tasmim samaye avijjapaccaya sankharo sankharapaccaya vinnanam vinnanapaccaya namam namapaccaya chatthayatanam chatthayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya pasado pasadapaccaya adhimokkho adhimokkhapaccaya bhavo bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam evametesam dhammanam samudayo hoti. Avijjamulakakusalaniddeso. [409] Katame dhamma abyakata yasmim samaye kamavacarassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page250.

Kusalassa kammassa katatta upacitatta vipakam cakkhuvinnanam uppannam hoti upekkhasahagatam ruparammanam tasmim samaye kusalamulapaccaya sankharo sankharapaccaya vinnanam vinnanapaccaya namam namapaccaya chatthayatanam chatthayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya bhavo bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. [410] Tattha katamo kusalamulapaccaya sankharo ya cetana sancetana sancetayitattam ayam vuccati kusalamulapaccaya sankharo .pe. tena vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti. [411] Katame dhamma abyakata yasmim samaye kamavacarassa kusalassa kammassa katatta upacitatta vipakam sotavinnanam uppannam hoti upekkhasahagatam saddarammanam .pe. ghanavinnanam uppannam hoti upekkhasahagatam gandharammanam .pe. jivhavinnanam uppannam hoti upekkhasahagatam rasarammanam .pe. kayavinnanam uppannam hoti sukhasahagatam photthabbarammanam .pe. manodhatu uppanna hoti upekkhasahagata ruparammana va .pe. photthabbarammana va yam yam va panarabbha .pe. manovinnanadhatu uppanna hoti somanassasahagata ruparammana va .pe. dhammarammana va yam yam va panarabbha .pe. manovinnanadhatu uppanna hoti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page251.

Upekkhasahagata ruparammana va .pe. dhammarammana va yam yam va panarabbha tasmim samaye kusalamulapaccaya sankharo sankharapaccaya vinnanam vinnanapaccaya namam namapaccaya chatthayatanam chatthayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya adhimokkho adhimokkhapaccaya bhavo bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. [412] Katame dhamma abyakata yasmim samaye kamavacarassa kusalassa kammassa katatta upacitatta vipaka manovinnanadhatu uppanna hoti somanassasahagata nanasampayutta .pe. Somanassasahagata nanasampayutta sasankharena .pe. somassasahagata nanavippayutta .pe. somanassasahagata nanavippayutta sasankharena .pe. upekkhasahagata nanasampayutta .pe. upekkhasahagata nanasampayutta sasankharena .pe. upekkhasahagata nanavippayutta .pe. upekkhasahagata nanavippayutta sasankharena ruparammana va .pe. dhammarammana va yam yam va panarabbha tasmim samaye kusalamulapaccaya sankharo sankharapaccaya vinnanam vinnanapaccaya namam namapaccaya chatthayatanam chatthayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya pasado pasadapaccaya adhimokkho adhimokkhapaccaya bhavo bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page252.

[413] Katame dhamma abyakata yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati pathavikasinam tasmim samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti ime dhamma kusala tasseva rupavacarassa kusalassa kammassa katatta upacitatta vipakam vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati pathavikasinam tasmim samaye kusalamulapaccaya sankharo sankharapaccaya vinnanam vinnanapaccaya namam namapaccaya chatthayatanam chatthayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya pasado pasadapaccaya adhimokkho adhimokkhapaccaya bhavo bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. [414] Katame dhamma abyakata yasmim samaye arupupapattiya maggam bhaveti sabbaso akincannayatanam samatikkamma nevasanna- nasannayatanasannasahagatam sukhassa ca pahana .pe. catuttham jhanam upasampajja viharati tasmim samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti ime dhamma kusala tasseva arupavacarassa kusalassa kammassa katatta upacitatta vipakam sabbaso akincannayatanam samatikkamma nevasannanasannayatanasannasahagatam sukhassa ca pahana .pe. Catuttham jhanam upasampajja viharati tasmim samaye kusalamulapaccaya sankharo sankharapaccaya vinnanam vinnanapaccaya namam namapaccaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page253.

Chatthayatanam chatthayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya pasado pasadapaccaya adhimokkho adhimokkhapaccaya bhavo bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. [415] Katame dhamma abyakata yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya pathamaya bhumiya pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati dukkhapatipadam dandhabhinnam tasmim samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti ime dhamma kusala tasseva lokuttarassa kusalassa jhanassa katatta bhavitatta vipakam vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati dukkhapatipadam dandhabhinnam sunnatam tasmim samaye kusalamulapaccaya sankharo sankharapaccaya vinnanam vinnanapaccaya namam namapaccaya chatthayatanam chatthayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya pasado pasadapaccaya adhimokkho adhimokkhapaccaya bhavo bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam evametesam dhammanam samudayo hoti. Kusalamulakavipakaniddeso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 246-253. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=4984&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=4984&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=400&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=26              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=400              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=5397              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=5397              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]