ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

           Satipatthanavibhango
   [431]  Cattaro  satipatthana . idha bhikkhu ajjhattam kaye
kayanupassi  viharati  bahiddha  kaye  kayanupassi viharati ajjhatta-
bahiddha  kaye  kayanupassi  viharati  atapi  sampajano satima
vineyya  loke  abhijjhadomanassam . ajjhattam vedanasu vedananupassi
viharati  bahiddha  vedanasu  vedananupassi  viharati  ajjhattabahiddha
vedanasu  vedananupassi  viharati  atapi sampajano satima vineyya
loke  abhijjhadomanassam  .  ajjhattam  citte  cittanupassi  viharati
bahiddha  citte  cittanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  citte
cittanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya  loke
abhijjhadomanassam  .  ajjhattam  dhammesu  dhammanupassi viharati bahiddha
dhammesu  dhammanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  dhammesu  dhammanupassi
viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam.
   [432]  Kathanca  bhikkhu  ajjhattam  kaye  kayanupassi viharati
idha  bhikkhu  ajjhattam  kayam uddhampadatala adhokesamatthaka tacapariyantam
purannanappakarassa  asucino  paccavekkhati  atthi  imasmim  kaye
kesa  loma  nakha  danta  taco  mamsam  nharu atthi atthiminjam
vakkam  hadayam  yakanam  kilomakam  pihakam  papphasam  antam  antagunam
udariyam  karisam  pittam  semham  pubbo  lohitam  sedo medo assu
vasa  khelo simghanika lasika muttanti . so tam nimittam asevati
bhaveti  bahulikaroti svavatthitam avatthapeti so tam nimittam asevitva
bhavetva  bahulikaritva svavatthitam avatthapetva bahiddha kaye cittam
upasamharati.
   [433]  Kathanca  bhikkhu  bahiddha  kaye  kayanupassi viharati
idha  bhikkhu  bahiddha  kayam uddhampadatala adhokesamatthaka tacapariyantam
purannanappakarassa  asucino  paccavekkhati  atthissa  kaye  kesa
loma  nakha  danta  taco  mamsam  nharu  atthi  atthiminjam vakkam
hadayam  yakanam  kilomakam  pihakam  papphasam  antam antagunam udariyam karisam
pittam  semham  pubbo  lohitam  sedo  medo  assu vasa khelo
simghanika  lasika  muttanti  .  so  tam nimittam asevati bhaveti
bahulikaroti  svavatthitam  avatthapeti  so  tam  nimittam  asevitva
bhavetva  bahulikaritva  svavatthitam  avatthapetva  ajjhattabahiddha
kaye cittam upasamharati.
   [434] Kathanca bhikkhu ajjhattabahiddha kaye kayanupassi viharati
idha  bhikkhu  ajjhattabahiddha  kayam  uddhampadatala  adhokesamatthaka
tacapariyantam  purannanappakarassa  asucino  paccavekkhati  atthi  kaye
kesa  loma  nakha  danta  taco  mamsam  nharu atthi atthiminjam
vakkam  hadayam  yakanam  kilomakam  pihakam  papphasam  antam  antagunam
udariyam  karisam  pittam  semham  pubbo  lohitam  sedo medo assu
vasa  khelo  simghanika  lasika muttanti evam bhikkhu ajjhattabahiddha
kaye  kayanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya
loke abhijjhadomanassam.
   [435]  Anupassiti  tattha  katama  anupassana  ya  panna
pajanana  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammaditthi  ayam  vuccati
anupassana  imaya  anupassanaya  upeto  hoti samupeto upagato
samupagato  upapanno  samupapanno  samannagato  tena  vuccati
anupassiti.
   [436]  Viharatiti iriyati vattati paleti yapeti yapeti carati
viharati tena vuccati viharatiti.
   [437]  Atapiti  tattha  katamam  atappam  yo  cetasiko
viriyarambho  .pe.  sammavayamo  idam  vuccati  atappam  imina
atappena  upeto  hoti  samupeto upagato samupagato upapanno
samupapanno samannagato tena vuccati atapiti.
   [438]  Sampajanoti  tattha  katamam  sampajannam  ya  panna
pajanana  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammaditthi  idam  vuccati
sampajannam  imina  sampajannena  upeto  hoti  samupeto upagato
samupagato  upapanno  samupapanno  samannagato  tena  vuccati
sampajanoti.
   [439]  Satimati  tattha  katama  sati  ya  sati  anussati
.pe.  sammasati  ayam  vuccati  sati  imaya satiya upeto hoti
samupeto  upagato  samupagato  upapanno  samupapanno  samannagato
tena vuccati satimati.
   [440] Vineyya loke abhijjhadomanassanti . Tattha katamo loko
sveva  kayo  loko  pancapi  upadanakkhandha loko ayam vuccati
loko  .  tattha  katama  abhijjha  yo  rago sarago .pe.
Cittassa  sarago  ayam  vuccati  abhijjha . tattha katamam domanassam
yam  cetasikam  asatam  cetasikam  dukkham  cetosamphassajam  asatam dukkham
vedayitam  cetosamphassaja  asata  dukkha  vedana  idam  vuccati
domanassam  .  iti  ayanca  abhijjha  idanca  domanassam  imamhi
loke  vinita  honti pativinita santa samita vupasanta atthangata
abbhatthangata  appita  byappita  sosita  visosita  byantikata
tena vuccati vineyya loke abhijjhadomanassasanti.
         Kayanupassananiddeso.
   [441]  Kathanca  bhikkhu ajjhattam vedanasu vedananupassi viharati
idha  bhikkhu sukham vedanam vedayamano sukham vedanam vedayamiti pajanati
dukkham vedanam vedayamano dukkham vedanam vedayamiti pajanati adukkhamasukham
vedanam  vedayamano  adukkhamasukham  vedanam vedayamiti pajanati samisam
va sukham vedanam vedayamano samisam sukham vedanam vedayamiti pajanati
niramisam va sukham vedanam vedayamano niramisam sukham vedanam vedayamiti
pajanati  samisam  va  dukkham  vedanam  vedayamano  samisam  dukkham
vedanam  vedayamiti  pajanati niramisam va dukkham vedanam vedayamano
niramisam  dukkham  vedanam  vedayamiti pajanati samisam va adukkhamasukham
vedanam  vedayamano  samisam  adukkhamasukham vedanam vedayamiti pajanati
niramisam  va  adukkhamasukham  vedanam  vedayamano  niramisam adukkhamasukham
vedanam  vedayamiti  pajanati  . so tam nimittam asevati bhaveti
bahulikaroti svavatthitam avatthapeti so tam nimittam asevitva bhavetva
bahulikaritva   svavatthitam  avatthapetva  bahiddha  vedanasu  cittam
upasamharati.
   [442]  Kathanca  bhikkhu bahiddha vedanasu vedananupassi viharati
idha  bhikkhu  sukham  vedanam vedayamanam sukham vedanam vedayatiti pajanati
dukkham  vedanam vedayamanam dukkham vedanam vedayatiti pajanati adukkhamasukham
vedanam  vedayamanam  adukkhamasukham  vedanam  vedayatiti  pajanati samisam
va  sukham  vedanam vedayamanam samisam sukham vedanam vedayatiti pajanati
Niramisam  va  sukham vedanam vedayamanam niramisam sukham vedanam vedayatiti
pajanati  samisam  va dukkham vedanam vedayamanam samisam dukkham vedanam
vedayatiti  pajanati  niramisam  va dukkham vedanam vedayamanam niramisam
dukkham  vedanam  vedayatiti  pajanati  samisam  va adukkhamasukham vedanam
vedayamanam  samisam  adukkhamasukham  vedanam  vedayatiti pajanati niramisam
va adukkhamasukham vedanam vedayamanam niramisam adukkhamasukham vedanam vedayatiti
pajanati  . so tam nimittam asevati bhaveti bahulikaroti svavatthitam
avatthapeti  so  tam  nimittam  asevitva  bhavetva  bahulikaritva
svavatthitam avatthapetva ajjhattabahiddha vedanasu cittam upasamharati.
   [443]  Kathanca  bhikkhu  ajjhattabahiddha vedanasu vedananupassi
viharati  idha  bhikkhu  sukham  vedanam  sukha  vedanati pajanati dukkham
vedanam  dukkha  vedanati  pajanati  adukkhamasukham vedanam adukkhamasukha
vedanati  pajanati  samisam  sukham  vedanam  samisa sukha vedanati
pajanati  niramisam  sukham  vedanam niramisa sukha vedanati pajanati
samisam  dukkham  vedanam  samisa  dukkha vedanati pajanati niramisam
dukkham  vedanam niramisa dukkha vedanati pajanati samisam adukkhamasukham
vedanam  samisa  adukkhamasukha vedanati pajanati niramisam adukkhamasukham
vedanam  niramisa  adukkhamasukha  vedanati  pajanati  evam  bhikkhu
ajjhattabahiddha  vedanasu  vedananupassi  viharati  atapi sampajano
satima vineyya loke abhijjhadomanassam.
   [444]  Anupassiti  .pe.  viharatiti  .pe. atapiti .pe.
Sampajanoti  .pe.  satimati  .pe.  vineyya  loke  abhijjha-
domanassanti . tattha katamo loko sayeva vedana loko pancapi
upadanakkhandha  loko  ayam  vuccati  loko  .  tattha  katama
abhijjha  yo  rago  sarago  .pe.  cittassa  sarago  ayam
vuccati  abhijjha  .  tattha  katamam  domanassam  yam  cetasikam asatam
cetasikam  dukkham  cetosamphassajam asatam dukkham vedayitam cetosamphassaja
asata  dukkha  vedana  idam  vuccati  domanassam  . iti ayanca
abhijjha  idanca  domanassam  imamhi  loke vinita honti pativinita
santa  samita  vupasanta  atthangata  abbhatthangata  appita
byappita  sosita  visosita  byantikata  tena  vuccati  vineyya
loke abhijjhadomanassanti.
         Vedananupassananiddeso.
   [445]  Kathanca  bhikkhu  ajjhattam  citte  cittanupassi viharati
idha  bhikkhu saragam va cittam saragam me cittanti pajanati vitaragam
va  cittam vitaragam me cittanti pajanati sadosam va cittam sadosam
me  cittanti  pajanati  vitadosam  va cittam vitadosam me cittanti
pajanati  samoham  va cittam samoham me cittanti pajanati vitamoham
va  cittam  vitamoham  me  cittanti  pajanati  sankhittam va cittam
sankhittam  me  cittanti  pajanati  vikkhittam va cittam vikkhittam me
Cittanti  pajanati  mahaggatam  va  cittam  mahaggatam  me  cittanti
pajanati  amahaggatam  va  cittam  amahaggatam  me cittanti pajanati
sauttaram  va  cittam  sauttaram  me cittanti pajanati anuttaram va
cittam  anuttaram  me  cittanti pajanati samahitam va cittam samahitam
me  cittanti  pajanati asamahitam va cittam asamahitam me cittanti
pajanati  vimuttam  va cittam vimuttam me cittanti pajanati avimuttam
va cittam avimuttam me cittanti pajanati . so tam nimittam asevati
bhaveti  bahulikaroti svavatthitam avatthapeti so tam nimittam asevitva
bhavetva  bahulikaritva  svavatthitam  avatthapetva  bahiddha  citte
cittam upasamharati.
   [446]  Kathanca  bhikkhu  bahiddha  citte  cittanupassi viharati
idha  bhikkhu saragam vassa cittam saragassa cittanti pajanati vitaragam
vassa  cittam  vitaragassa  cittanti  pajanati  sadosam vassa cittam
sadosassa  cittanti  pajanati  vitadosam  vassa  cittam  vitadosassa
cittanti  pajanati  samoham vassa cittam samohassa cittanti pajanati
vitamoham  vassa  cittam vitamohassa cittanti pajanati sankhittam vassa
cittam sankhittassa cittanti pajanati vikkhittam vassa cittam vikkhittassa
cittanti  pajanati  mahaggatam  vassa  cittam  mahaggatassa  cittanti
pajanati  amahaggatam  vassa  cittam  amahaggatassa  cittanti pajanati
sauttaram  vassa  cittam  sauttarassa  cittanti  pajanati  anuttaram
Vassa  cittam  anuttarassa  cittanti  pajanati samahitam vassa cittam
samahitassa  cittanti  pajanati  asamahitam  vassa cittam asamahitassa
cittanti  pajanati  vimuttam  vassa  cittam  vimuttassa  cittanti
pajanati  avimuttam  vassa  cittam  avimuttassa cittanti pajanati .
So  tam  nimittam  asevati bhaveti bahulikaroti svavatthitam avatthapeti
so  tam  nimittam  asevitva  bhavetva  bahulikaritva  svavatthitam
avatthapetva ajjhattabahiddha citte cittam upasamharati.
   [447] Kathanca bhikkhu ajjhattabahiddha citte cittanupassi viharati
idha  bhikkhu  saragam  va  cittam  saragam cittanti pajanati vitaragam
va  cittam  vitaragam  cittanti  pajanati  sadosam va cittam sadosam
cittanti  pajanati  vitadosam  va  cittam vitadosam cittanti pajanati
samoham  va  cittam  samoham  cittanti  pajanati vitamoham va cittam
vitamoham  cittanti  pajanati  sankhittam  va  cittam sankhittam cittanti
pajanati  vikkhittam  va  cittam  vikkhittam cittanti pajanati mahaggatam
va  cittam  mahaggatam  cittanti  pajanati  amahaggatam  va  cittam
amahaggatam  cittanti  pajanati  sauttaram  va cittam sauttaram cittanti
pajanati  anuttaram  va  cittam  anuttaram cittanti pajanati samahitam
va  cittam  samahitam  cittanti  pajanati  asamahitam  va  cittam
asamahitam  cittanti  pajanati  vimuttam  va  cittam  vimuttam cittanti
pajanati  avimuttam  va  cittam  avimuttam  cittanti  pajanati evam
Bhikkhu   ajjhattabahiddha  citte  cittanupassi  viharati  atapi
sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam.
   [448]  Anupassiti  .pe.  viharatiti  .pe. atapiti .pe.
Sampajanoti  .pe.  satimati  .pe.  vineyya  loke  abhijjha-
domanassanti  .  tattha  katamo loko tamyeva cittam loko pancapi
upadanakkhandha  loko ayam vuccati loko . tattha katama abhijjha
yo rago sarago .pe. cittassa sarago ayam vuccati abhijjha.
Tattha katamam domanassam yam cetasikam asatam cetasikam dukkham cetosamphassajam
asatam  dukkham  vedayitam  cetosamphassaja  asata  dukkha  vedana
idam  vuccati  domanassam  .  iti  ayanca abhijjha idanca domanassam
imamhi  loke  vinita  honti  pativinita  santa samita vupasanta
atthangata  abbhatthangata  appita  byappita  sosita  visosita
byantikata tena vuccati vineyya loke abhijjhadomanassanti.
         Cittanupassananiddeso.
   [449]  Kathanca  bhikkhu  ajjhattam  dhammesu dhammanupassi viharati
idha  bhikkhu  santam  va  ajjhattam  kamacchandam  atthi  me ajjhattam
kamacchandoti  pajanati  asantam  va  ajjhattam  kamacchandam  natthi
me  ajjhattam  kamacchandoti  pajanati  yatha  ca  anuppannassa
kamacchandassa  uppado  hoti  tanca  pajanati  yatha  ca
Uppannassa  kamacchandassa  pahanam  hoti  tanca  pajanati yatha ca
pahinassa  kamacchandassa  ayatim  anuppado  hoti  tanca  pajanati
santam  va  ajjhattam  byapadam  .pe. santam va ajjhattam thinamiddham
.pe.  santam  va  ajjhattam  uddhaccakukkuccam  .pe.  santam  va
ajjhattam  vicikiccham  atthi  me  ajjhattam  vicikicchati  pajanati
asantam  va  ajjhattam  vicikiccham  natthi  me  ajjhattam  vicikicchati
pajanati  yatha  ca  anuppannaya  vicikicchaya uppado hoti tanca
pajanati  yatha  ca  uppannaya  vicikicchaya  pahanam  hoti  tanca
pajanati  yatha  ca  pahinaya  vicikicchaya  ayatim anuppado hoti
tanca pajanati.
   {449.1}  Santam  va  ajjhattam  satisambojjhangam  atthi  me
ajjhattam   satisambojjhangoti  pajanati  asantam  va  ajjhattam
satisambojjhangam  natthi  me  ajjhattam  satisambojjhangoti  pajanati
yatha  ca  anuppannassa  satisambojjhangassa  uppado  hoti  tanca
pajanati  yatha  ca  uppannassa  satisambojjhangassa  bhavanaparipuri
hoti  tanca  pajanati  santam  va  ajjhattam  dhammavicayasambojjhangam
.pe. santam va ajjhattam viriyasambojjhangam .pe. santam va ajjhattam
pitisambojjhangam  .pe.  santam  va  ajjhattam  passaddhisambojjhangam
.pe. santam va ajjhattam samadhisambojjhangam .pe. santam va ajjhattam
upekkhasambojjhangam  atthi  me  ajjhattam  upekkhasambojjhangoti
pajanati   asantam   va   ajjhattam   upekkhasambojjhangam
Natthi  me  ajjhattam  upekkhasambojjhangoti  pajanati  yatha  ca
anuppannassa    upekkhasambojjhangassa    uppado    hoti
tanca  pajanati  yatha  ca  uppannassa  upekkhasambojjhangassa
bhavanaparipuri  hoti  tanca  pajanati . so tam nimittam asevati
bhaveti  bahulikaroti svavatthitam avatthapeti so tam nimittam asevitva
bhavetva  bahulikaritva  svavatthitam  avatthapetva  bahiddha  dhammesu
cittam upasamharati.
   [450]  Kathanca  bhikkhu  bahiddha  dhammesu dhammanupassi viharati
idha  bhikkhu  santam vassa kamacchandam atthissa kamacchandoti pajanati
asantam  vassa  kamacchandam  natthissa  kamacchandoti  pajanati yatha
ca  anuppannassa  kamacchandassa  uppado  hoti  tanca  pajanati
yatha  ca  uppannassa  kamacchandassa  pahanam  hoti tanca pajanati
yatha  ca  pahinassa  kamacchandassa  ayatim  anuppado  hoti tanca
pajanati  santam  vassa  byapadam  .pe.  santam  vassa thinamiddham
.pe.  santam  vassa  uddhaccakukkuccam  .pe. santam vassa vicikiccham
atthissa  vicikicchati  pajanati  asantam  vassa  vicikiccham  natthissa
vicikicchati  pajanati  yatha  ca  anuppannaya  vicikicchaya uppado
hoti  tanca  pajanati  yatha  ca  uppannaya  vicikicchaya  pahanam
hoti tanca pajanati yatha ca pahinaya vicikicchaya ayatim anuppado
hoti tanca pajanati.
   {450.1}   Santam   vassa   satisambojjhangam   atthissa
Satisambojjhangoti   pajanati   asantam   vassa  satisambojjhangam
natthissa  satisambojjhangoti  pajanati  yatha  ca  anuppannassa
satisambojjhangassa  uppado  hoti  tanca  pajanati  yatha  ca
uppannassa   satisambojjhangassa   bhavanaparipuri   hoti   tanca
pajanati  santam  vassa  dhammavicayasambojjhangam  .pe.  santam vassa
viriyasambojjhangam  .pe.  santam  vassa  pitisambojjhangam .pe. santam
vassa  passaddhisambojjhangam  .pe.  santam  vassa  samadhisambojjhangam
.pe.  santam  vassa  upekkhasambojjhangam  atthissa  upekkha-
sambojjhangoti  pajanati  asantam  vassa  upekkhasambojjhangam
natthissa  upekkhasambojjhangoti  pajanati  yatha  ca  anuppannassa
upekkhasambojjhangassa  uppado  hoti  tanca  pajanati  yatha
ca   uppannassa   upekkhasambojjhangassa  bhavanaparipuri  hoti
tanca pajanati.
   {450.2} So tam nimittam asevati bhaveti bahulikaroti svavatthitam
avatthapeti so tam nimittam asevitva bhavetva bahulikaritva svavatthitam
avatthapetva ajjhattabahiddha dhammesu cittam upasamharati.
   [451]  Kathanca  bhikkhu  ajjhattabahiddha  dhammesu  dhammanupassi
viharati  idha  bhikkhu  santam  va  kamacchandam  atthi  kamacchandoti
pajanati  asantam  va  kamacchandam  natthi  kamacchandoti  pajanati
yatha  ca  anuppannassa  kamacchandassa  uppado  hoti  tanca
pajanati  yatha  ca  uppannassa  kamacchandassa  pahanam hoti tanca
Pajanati  yatha  ca  pahinassa  kamacchandassa  ayatim  anuppado
hoti  tanca  pajanati  santam  va  byapadam  .pe.  santam va
thinamiddham  .pe.  santam  va  uddhaccakukkuccam  .pe.  santam  va
vicikiccham  atthi  vicikicchati  pajanati  asantam  va  vicikiccham natthi
vicikicchati  pajanati  yatha  ca  anuppannaya  vicikicchaya uppado
hoti  tanca  pajanati  yatha  ca  uppannaya  vicikicchaya  pahanam
hoti  tanca  pajanati  yatha  ca  pahinaya  vicikicchaya  ayatim
anuppado hoti tanca pajanati.
   {451.1}  Santam  va  satisambojjhangam atthi satisambojjhangoti
pajanati  asantam  va  satisambojjhangam  natthi  satisambojjhangoti
pajanati  yatha  ca  anuppannassa  satisambojjhangassa uppado hoti
tanca  pajanati yatha ca uppannassa satisambojjhangassa bhavanaparipuri
hoti  tanca  pajanati  santam va dhammavicayasambojjhangam .pe. santam
va  viriyasambojjhangam  .pe. santam va pitisambojjhangam .pe. santam
va passaddhisambojjhangam .pe. santam  va samadhisambojjhangam .pe. Santam
va  upekkhasambojjhangam  atthi  upekkhasambojjhangoti  pajanati
asantam  va  upekkhasambojjhangam  natthi  upekkhasambojjhangoti
pajanati  yatha  ca  anuppannassa  upekkhasambojjhangassa  uppado
hoti  tanca  pajanati  yatha  ca uppannassa upekkhasambojjhangassa
bhavanaparipuri   hoti   tanca  pajanati  .  evam  bhikkhu
Ajjhattabahiddha  dhammesu  dhammanupassi  viharati  atapi  sampajano
satima vineyya loke abhijjhadomanassam.
   [452]  Anupassiti  tattha  katama  anupassana  ya  panna
pajanana  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammaditthi  ayam  vuccati
anupassana  imaya  anupassanaya  upeto  hoti samupeto upagato
samupagato  upapanno  samupapanno  samannagato  tena  vuccati
anupassiti.
   [453]  Viharatiti iriyati vattati paleti yapeti yapeti carati
viharati tena vuccati viharatiti.
   [454] Atapiti tattha katamam atappam yo cetasiko viriyarambho
.pe.  sammavayamo  idam  vuccati  atappam  imina  atappena
upeto hoti .pe. Samannagato tena vuccati atapiti.
   [455]  Sampajanoti  tattha  katamam  sampajannam  ya  panna
pajanana  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammaditthi  idam  vuccati
sampajannam  imina  sampajannena  upeto  hoti  .pe. samannagato
tena vuccati sampajanoti.
   [456]  Satimati  tattha katama sati ya sati anussati .pe.
Sammasati  ayam  vuccati  sati  imaya  satiya upeto hoti .pe.
Samannagato tena vuccati satimati.
   [457]  Vineyya  loke  abhijjhadomanassanti . tattha katamo
loko  teva  dhamma  loko  pancapi  upadanakkhandha loko ayam
vuccati  loko  .  tattha  katama  abhijjha  yo rago sarago
.pe.  cittassa  sarago  ayam  vuccati  abhijjha  . tattha katamam
domanassam  yam  cetasikam  asatam cetasikam dukkham cetosamphassajam asatam
dukkham  vedayitam  cetosamphassaja asata dukkha vedana idam vuccati
domanassam  .  iti  ayanca  abhijjha  idanca  domanassam  imamhi
loke  vinita  honti pativinita santa samita vupasanta atthangata
abbhatthangata  appita  byappita  sosita  visosita  byantikata
tena vuccati vineyya loke abhijjhadomanassanti.
          Dhammanupassananiddeso.
           Suttantabhajaniyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 257-272. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=5208&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=5208&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=431&items=27              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=28              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=431              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=5445              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=5445              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]