ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [458]  Cattāro  satipaṭṭhānā idha bhikkhu kāye kāyānupassī
viharati  vedanāsu  vedanānupassī  viharati  citte cittānupassī viharati
dhammesu dhammānupassī viharati.
   [459]  Kathañca  bhikkhu  kāye kāyānupassī viharati idha bhikkhu
yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ kāye kāyānupassī
yā  tasmiṃ  samaye  sati  anussati .pe. sammāsati satisambojjhaṅgo
Maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  idaṃ  vuccati  satipaṭṭhānaṃ  avasesā dhammā
satipaṭṭhānasampayuttā.
   {459.1} Kathañca bhikkhu vedanāsu vedanānupassī viharati idha bhikkhu
yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. Paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  vedanāsu vedanānupassī
yā  tasmiṃ  samaye  sati  anussati .pe. sammāsati satisambojjhaṅgo
maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  idaṃ  vuccati  satipaṭṭhānaṃ  avasesā dhammā
satipaṭṭhānasampayuttā.
   {459.2} Kathañca bhikkhu citte cittānupassī viharati idha bhikkhu yasmiṃ
samaye  lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ   upasampajja   viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  citte
cittānupassī  yā  tasmiṃ  samaye  sati  anussati  .pe.  sammāsati
satisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  idaṃ  vuccati  satipaṭṭhānaṃ
avasesā dhammā satipaṭṭhānasampayuttā.
   {459.3}  Kathañca  bhikkhu  dhammesu  dhammānupassī  viharati idha
bhikkhu  yasmiṃ  samaye  lokuttaraṃ  jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ
diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
dhammesu  dhammānupassī  yā  tasmiṃ  samaye  sati  anussati  .pe.
Sammāsati    satisambojjhaṅgo    maggaṅgaṃ    maggapariyāpannaṃ
Idaṃ vuccati satipaṭṭhānaṃ avasesā dhammā satipaṭṭhānasampayuttā.
   {459.4}  Tattha  katamaṃ  satipaṭṭhānaṃ  idha bhikkhu yasmiṃ samaye
lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya
paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  dhammesu  dhammānupassī
yā  tasmiṃ  samaye  sati  anussati .pe. sammāsati satisambojjhaṅgo
maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  idaṃ  vuccati  satipaṭṭhānaṃ  avasesā dhammā
satipaṭṭhānasampayuttā.
   [460]  Cattāro  satipaṭṭhānā idha bhikkhu kāye kāyānupassī
viharati  vedanāsu  vedanānupassī  viharati  citte cittānupassī viharati
dhammesu dhammānupassī viharati.
   [461]  Kathañca  bhikkhu  kāye kāyānupassī viharati idha bhikkhu
yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti ime dhammā kusalā tasseva
lokuttarassa  kusalassa  jhānassa  katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva
kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  suññataṃ  kāye  kāyānupassī  yā  tasmiṃ  samaye  sati
anussati  .pe.  sammāsati  satisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ
Idaṃ vuccati satipaṭṭhānaṃ avasesā dhammā satipaṭṭhānasampayuttā.
   {461.1}  Kathañca  bhikkhu  vedanāsu vedanānupassī viharati idha
bhikkhu  yasmiṃ  samaye  lokuttaraṃ  jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ
diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti ime dhammā
kusalā  tasseva  lokuttarassa  kusalassa  jhānassa katattā bhāvitattā
vipākaṃ  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ  vedanāsu  vedanānupassī  yā
tasmiṃ  samaye  sati  anussati  .pe.  sammāsati  satisambojjhaṅgo
maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ  idaṃ  vuccati  satipaṭṭhānaṃ  avasesā
dhammā satipaṭṭhānasampayuttā.
   {461.2} Kathañca bhikkhu  citte cittānupassī viharati idha bhikkhu
yasmiṃ  samaye  lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ
diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti ime dhammā kusalā
tasseva  lokuttarassa  kusalassa  jhānassa  katattā  bhāvitattā
vipākaṃ  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ   suññataṃ  citte  cittānupassī  yā
tasmiṃ  samaye  sati  anussati  .pe.  sammāsati  satisambojjhaṅgo
Maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ  idaṃ  vuccati  satipaṭṭhānaṃ  avasesā
dhammā satipaṭṭhānasampayuttā.
   {461.3} Kathañca bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati idha bhikkhu
yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa
kusalassa jhānassa katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva kāmehi .pe.
Paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ
dhammesu  dhammānupassī  yā  tasmiṃ  samaye  sati  anussati  .pe.
Sammāsati  satisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  idaṃ  vuccati
satipaṭṭhānaṃ avasesā dhammā satipaṭṭhānasampayuttā.
   {461.4} Tattha katamaṃ satipaṭṭhānaṃ idha bhikkhu yasmiṃ samaye lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo
hoti  ime  dhammā  kusalā  tasseva lokuttarassa kusalassa jhānassa
katattā  bhāvitattā  vipākaṃ  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ  dhammesu
dhammānupassī  yā  tasmiṃ  samaye  sati  anussati  .pe.  sammāsati
Satisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  idaṃ  vuccati  satipaṭṭhānaṃ
avasesā dhammā satipaṭṭhānasampayuttā.
           Abhidhammabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 272-277. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=5514              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=5514              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=458&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=458              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=7321              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=7321              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]