ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

           Sammappadhānavibhaṅgo
   [465] Cattāro sammappadhānā idha bhikkhu anuppannānaṃ pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  anuppādāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ   paggaṇhāti   padahati  uppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ
dhammānaṃ  pahānāya  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ
paggaṇhāti  padahati  anuppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ uppādāya chandaṃ
janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati uppannānaṃ
Kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā  asammosāya  bhiyyobhāvāya  vepullāya
bhāvanāya  pāripūriyā  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ ārabhati cittaṃ
paggaṇhāti padahati.
   [466]  Kathañca bhikkhu anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ
anuppādāya  chandaṃ  janeti  vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti
padahati  .  tattha  katame  anuppannā pāpakā akusalā dhammā tīṇi
akusalamūlāni lobho doso moho tadekaṭṭhā ca kilesā taṃsampayutto
vedanākkhandho   saññākkhandho   saṅkhārakkhandho   viññāṇakkhandho
taṃsamuṭṭhānaṃ  kāyakammaṃ  vacīkammaṃ  manokammaṃ  ime vuccanti anuppannā
pāpakā  akusalā  dhammā  .  iti  imesaṃ  anuppannānaṃ pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  anuppādāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ paggaṇhāti padahati.
   [467] Chandaṃ janetīti tattha katamo chando yo chando chandīkatā
kattukamyatā  kusalo  dhammacchando  ayaṃ  vuccati  chando  imaṃ chandaṃ
janeti  sañjaneti  uṭṭhāpeti  samuṭṭhāpeti  nibbatteti abhinibbatteti
tena vuccati chandaṃ janetīti.
   [468]  Vāyamatīti  tattha  katamo  vāyāmo  yo  cetasiko
viriyārambho  .pe.  sammāvāyāmo  ayaṃ  vuccati  vāyāmo iminā
vāyāmena   upeto  hoti  samupeto  upāgato  samupāgato
upapanno samupapanno samannāgato tena vuccati vāyamatīti.
   [469]  Viriyaṃ  ārabhatīti  tattha  katamaṃ  viriyaṃ yo cetasiko
viriyārambho  .pe.  sammāvāyāmo  idaṃ  vuccati  viriyaṃ imaṃ viriyaṃ
ārabhati  samārabhati  āsevati bhāveti bahulīkaroti tena vuccati viriyaṃ
ārabhatīti.
   [470]  Cittaṃ  paggaṇhātīti tattha katamaṃ cittaṃ yaṃ cittaṃ mano
mānasaṃ  .pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  vuccati  cittaṃ  imaṃ
cittaṃ   paggaṇhāti   sampaggaṇhāti  upatthambheti  paccupatthambheti
tena vuccati cittaṃ paggaṇhātīti.
   [471] Padahatīti tattha katamaṃ padhānaṃ yo cetasiko viriyārambho
.pe.  sammāvāyāmo  idaṃ vuccati padhānaṃ iminā padhānena upeto
hoti .pe. Samannāgato tena vuccati padahatīti.
   [472]  Kathañca  bhikkhu uppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ
pahānāya  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati cittaṃ paggaṇhāti
padahati  .  tattha  katame  uppannā  pāpakā akusalā dhammā tīṇi
akusalamūlāni lobho doso moho tadekaṭṭhā ca kilesā taṃsampayutto
vedanākkhandho   saññākkhandho   saṅkhārakkhandho   viññāṇakkhandho
taṃsamuṭṭhānaṃ  kāyakammaṃ  vacīkammaṃ  manokammaṃ  ime  vuccanti uppannā
pāpakā  akusalā  dhammā  .  iti  imesaṃ  uppannānaṃ  pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  chandaṃ  janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ paggaṇhāti padahati.
   [473] Chandaṃ janetīti tattha katamo chando yo chando chandīkatā
kattukamyatā  kusalo  dhammacchando  ayaṃ  vuccati  chando  imaṃ chandaṃ
janeti  sañjaneti  uṭṭhāpeti  samuṭṭhāpeti  nibbatteti abhinibbatteti
tena vuccati chandaṃ janetīti.
   [474] Vāyamatīti tattha katamo vāyāmo yo cetasiko viriyārambho
.pe. sammāvāyāmo ayaṃ vuccati vāyāmo iminā vāyāmena upeto
hoti .pe. Samannāgato tena vuccati vāyamatīti.
   [475] Viriyaṃ ārabhatīti tattha katamaṃ viriyaṃ yo cetasilo viriyārambho
.pe. sammāvāyāmo idaṃ vuccati viriyaṃ imaṃ viriyaṃ ārabhati samārabhati
āsevati bhāveti bahulīkaroti tena vuccati viriyaṃ ārabhatīti.
   [476]  Cittaṃ  paggaṇhātīti tattha katamaṃ cittaṃ yaṃ cittaṃ mano
mānasaṃ  .pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  vuccati  cittaṃ  imaṃ
cittaṃ   paggaṇhāti   sampaggaṇhāti  upatthambheti  paccupatthambheti
tena vuccati cittaṃ paggaṇhātīti.
   [477] Padahatīti tattha katamaṃ padhānaṃ yo cetasiko viriyārambho
.pe.  sammāvāyāmo  idaṃ vuccati padhānaṃ iminā padhānena upeto
hoti .pe. Samannāgato tena vuccati padahatīti.
   [478]  Kathañca bhikkhu anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya
chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati . Tattha
Katame  anuppannā  kusalā  dhammā tīṇi kusalamūlāni alobho adoso
amoho  taṃsampayutto  vedanākkhandho  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho
viññāṇakkhandho  taṃsamuṭṭhānaṃ  kāyakammaṃ  vacīkammaṃ  manokammaṃ  ime
vuccanti anuppannā kusalā dhammā . iti imesaṃ anuppannānaṃ kusalānaṃ
dhammānaṃ  uppādāya  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati cittaṃ
paggaṇhāti padahati.
   [479] Chandaṃ janetīti .pe. vāyamatīti .pe. viriyaṃ ārabhatīti
.pe.  cittaṃ  paggaṇhātīti  .pe. padahatīti tattha katamaṃ padhānaṃ yo
cetasiko viriyārambho .pe. sammāvāyāmo idaṃ vuccati padhānaṃ iminā
padhānena upeto hoti .pe. Samannāgato tena vuccati padahatīti.
   [480]  Kathañca  bhikkhu  uppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ ṭhitiyā
asammosāya  bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya  pāripūriyā  chandaṃ
janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati . Tattha katame
uppannā  kusalā  dhammā  tīṇi kusalamūlāni alobho adoso amoho
taṃsampayutto   vedanākkhandho   saññākkhandho   saṅkhārakkhandho
viññāṇakkhandho  taṃsamuṭṭhānaṃ kāyakammaṃ vacīkammaṃ manokammaṃ ime vuccanti
uppannā  kusalā dhammā . iti imesaṃ uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ
ṭhitiyā  asammosāya  bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya pāripūriyā
chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati.
   [481] Ṭhitiyāti yā ṭhiti so asammoso yo asammoso so
Bhiyyobhāvo  yo  bhiyyobhāvo taṃ vepullaṃ yaṃ vepullaṃ sā bhāvanā
yā bhāvanā sā pāripūri.
   [482] Chandaṃ janetīti .pe. vāyamatīti .pe. viriyaṃ ārabhatīti
.pe.  cittaṃ  paggaṇhātīti  .pe.  padahatīti  tattha  katamaṃ  padhānaṃ
yo  cetasiko viriyārambho .pe. sammāvāyāmo idaṃ vuccati padhānaṃ
iminā padhānena upeto hoti .pe. Samannāgato tena vuccati padahatīti.
           Suttantabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 279-284. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=5657              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=5657              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=465&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=31              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=465              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=7357              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=7357              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]