ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

           Sammappadhanavibhango
   [465] Cattaro sammappadhana idha bhikkhu anuppannanam papakanam
akusalanam  dhammanam  anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati
cittam   pagganhati   padahati  uppannanam  papakanam  akusalanam
dhammanam  pahanaya  chandam  janeti  vayamati  viriyam  arabhati  cittam
pagganhati  padahati  anuppannanam  kusalanam  dhammanam uppadaya chandam
janeti  vayamati  viriyam  arabhati cittam pagganhati padahati uppannanam
Kusalanam  dhammanam  thitiya  asammosaya  bhiyyobhavaya  vepullaya
bhavanaya  paripuriya  chandam  janeti  vayamati  viriyam arabhati cittam
pagganhati padahati.
   [466]  Kathanca bhikkhu anuppannanam papakanam akusalanam dhammanam
anuppadaya  chandam  janeti  vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati
padahati  .  tattha  katame  anuppanna papaka akusala dhamma tini
akusalamulani lobho doso moho tadekattha ca kilesa tamsampayutto
vedanakkhandho   sannakkhandho   sankharakkhandho   vinnanakkhandho
tamsamutthanam  kayakammam  vacikammam  manokammam  ime vuccanti anuppanna
papaka  akusala  dhamma  .  iti  imesam  anuppannanam papakanam
akusalanam  dhammanam  anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati
cittam pagganhati padahati.
   [467] Chandam janetiti tattha katamo chando yo chando chandikata
kattukamyata  kusalo  dhammacchando  ayam  vuccati  chando  imam chandam
janeti  sanjaneti  utthapeti  samutthapeti  nibbatteti abhinibbatteti
tena vuccati chandam janetiti.
   [468]  Vayamatiti  tattha  katamo  vayamo  yo  cetasiko
viriyarambho  .pe.  sammavayamo  ayam  vuccati  vayamo imina
vayamena   upeto  hoti  samupeto  upagato  samupagato
upapanno samupapanno samannagato tena vuccati vayamatiti.
   [469]  Viriyam  arabhatiti  tattha  katamam  viriyam yo cetasiko
viriyarambho  .pe.  sammavayamo  idam  vuccati  viriyam imam viriyam
arabhati  samarabhati  asevati bhaveti bahulikaroti tena vuccati viriyam
arabhatiti.
   [470]  Cittam  pagganhatiti tattha katamam cittam yam cittam mano
manasam  .pe.  tajja  manovinnanadhatu  idam  vuccati  cittam  imam
cittam   pagganhati   sampagganhati  upatthambheti  paccupatthambheti
tena vuccati cittam pagganhatiti.
   [471] Padahatiti tattha katamam padhanam yo cetasiko viriyarambho
.pe.  sammavayamo  idam vuccati padhanam imina padhanena upeto
hoti .pe. Samannagato tena vuccati padahatiti.
   [472]  Kathanca  bhikkhu uppannanam papakanam akusalanam dhammanam
pahanaya  chandam  janeti  vayamati  viriyam  arabhati cittam pagganhati
padahati  .  tattha  katame  uppanna  papaka akusala dhamma tini
akusalamulani lobho doso moho tadekattha ca kilesa tamsampayutto
vedanakkhandho   sannakkhandho   sankharakkhandho   vinnanakkhandho
tamsamutthanam  kayakammam  vacikammam  manokammam  ime  vuccanti uppanna
papaka  akusala  dhamma  .  iti  imesam  uppannanam  papakanam
akusalanam  dhammanam  pahanaya  chandam  janeti vayamati viriyam arabhati
cittam pagganhati padahati.
   [473] Chandam janetiti tattha katamo chando yo chando chandikata
kattukamyata  kusalo  dhammacchando  ayam  vuccati  chando  imam chandam
janeti  sanjaneti  utthapeti  samutthapeti  nibbatteti abhinibbatteti
tena vuccati chandam janetiti.
   [474] Vayamatiti tattha katamo vayamo yo cetasiko viriyarambho
.pe. sammavayamo ayam vuccati vayamo imina vayamena upeto
hoti .pe. Samannagato tena vuccati vayamatiti.
   [475] Viriyam arabhatiti tattha katamam viriyam yo cetasilo viriyarambho
.pe. sammavayamo idam vuccati viriyam imam viriyam arabhati samarabhati
asevati bhaveti bahulikaroti tena vuccati viriyam arabhatiti.
   [476]  Cittam  pagganhatiti tattha katamam cittam yam cittam mano
manasam  .pe.  tajja  manovinnanadhatu  idam  vuccati  cittam  imam
cittam   pagganhati   sampagganhati  upatthambheti  paccupatthambheti
tena vuccati cittam pagganhatiti.
   [477] Padahatiti tattha katamam padhanam yo cetasiko viriyarambho
.pe.  sammavayamo  idam vuccati padhanam imina padhanena upeto
hoti .pe. Samannagato tena vuccati padahatiti.
   [478]  Kathanca bhikkhu anuppannanam kusalanam dhammanam uppadaya
chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati . Tattha
Katame  anuppanna  kusala  dhamma tini kusalamulani alobho adoso
amoho  tamsampayutto  vedanakkhandho  sannakkhandho  sankharakkhandho
vinnanakkhandho  tamsamutthanam  kayakammam  vacikammam  manokammam  ime
vuccanti anuppanna kusala dhamma . iti imesam anuppannanam kusalanam
dhammanam  uppadaya  chandam  janeti  vayamati  viriyam  arabhati cittam
pagganhati padahati.
   [479] Chandam janetiti .pe. vayamatiti .pe. viriyam arabhatiti
.pe.  cittam  pagganhatiti  .pe. padahatiti tattha katamam padhanam yo
cetasiko viriyarambho .pe. sammavayamo idam vuccati padhanam imina
padhanena upeto hoti .pe. Samannagato tena vuccati padahatiti.
   [480]  Kathanca  bhikkhu  uppannanam  kusalanam  dhammanam thitiya
asammosaya  bhiyyobhavaya  vepullaya  bhavanaya  paripuriya  chandam
janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati . Tattha katame
uppanna  kusala  dhamma  tini kusalamulani alobho adoso amoho
tamsampayutto   vedanakkhandho   sannakkhandho   sankharakkhandho
vinnanakkhandho  tamsamutthanam kayakammam vacikammam manokammam ime vuccanti
uppanna  kusala dhamma . iti imesam uppannanam kusalanam dhammanam
thitiya  asammosaya  bhiyyobhavaya  vepullaya  bhavanaya paripuriya
chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati.
   [481] Thitiyati ya thiti so asammoso yo asammoso so
Bhiyyobhavo  yo  bhiyyobhavo tam vepullam yam vepullam sa bhavana
ya bhavana sa paripuri.
   [482] Chandam janetiti .pe. vayamatiti .pe. viriyam arabhatiti
.pe.  cittam  pagganhatiti  .pe.  padahatiti  tattha  katamam  padhanam
yo  cetasiko viriyarambho .pe. sammavayamo idam vuccati padhanam
imina padhanena upeto hoti .pe. Samannagato tena vuccati padahatiti.
           Suttantabhajaniyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 279-284. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=5657&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=5657&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=465&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=31              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=465              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=7357              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=7357              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]