ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [483]  Cattāro  sammappadhānā  idha  bhikkhu  anuppannānaṃ
pāpakānaṃ  akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ
ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  uppannānaṃ  pāpakānaṃ akusalānaṃ
dhammānaṃ  pahānāya  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ
paggaṇhāti  padahati  anuppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  uppādāya
chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati
uppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā  asammosāya  bhiyyobhāvāya
vepullāya  bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ paggaṇhāti padahati.
   [484]  Kathañca bhikkhu anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ
anuppādāya  chandaṃ  janeti  vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti
padahati  idha  bhikkhu  yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ
Apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva
kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  anuppannānaṃ  pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ
anuppādāya  chandaṃ  janeti  vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti
padahati.
   [485] Chandaṃ janetīti tattha katamo chando yo chando chandīkatā
kattukamyatā  kusalo  dhammacchando  ayaṃ  vuccati  chando  imaṃ
chandaṃ janeti sañjaneti uṭṭhāpeti samuṭṭhāpeti nibbatteti abhinibbatteti
tena vuccati chandaṃ janetīti.
   [486] Vāyamatīti tattha katamo vāyāmo yo cetasiko viriyārambho
nikkamo  parakkamo  uyyāmo  vāyāmo  ussāho ussoḷhī thāmo
ṭhiti    asithilaparakkamatā    anikkhittacchandatā   anikkhittadhuratā
dhurasampaggāho   viriyaṃ   viriyindriyaṃ   viriyabalaṃ   sammāvāyāmo
viriyasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  vuccati  vāyāmo
iminā  vāyāmena  upeto  hoti  samupeto  upāgato samupāgato
upapanno samupapanno samannāgato tena vuccati vāyamatīti.
   [487]  Viriyaṃ  ārabhatīti  tattha  katamaṃ  viriyaṃ yo cetasiko
viriyārambho  .pe.  sammāvāyāmo  viriyasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ  idaṃ  vuccati  viriyaṃ  imaṃ  viriyaṃ  ārabhati samārabhati
āsevati bhāveti bahulīkaroti tena vuccati viriyaṃ ārabhatīti.
   [488]  Cittaṃ  paggaṇhātīti tattha katamaṃ cittaṃ yaṃ cittaṃ mano
mānasaṃ  .pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  vuccati  cittaṃ  imaṃ
cittaṃ   paggaṇhāti   sampaggaṇhāti  upatthambheti  paccupatthambheti
tena vuccati cittaṃ paggaṇhātīti.
   [489]  Padahatīti  tattha  katamaṃ  sammappadhānaṃ  yo  cetasiko
viriyārambho  .pe.  sammāvāyāmo  viriyasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ   idaṃ  vuccati  sammappadhānaṃ  avasesā  dhammā
sammappadhānasampayuttā.
   [490]  Kathañca  bhikkhu uppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ
pahānāya  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati cittaṃ paggaṇhāti
padahati  idha  bhikkhu  yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ
apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva
kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ   tasmiṃ   samaye  uppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ
dhammānaṃ  pahānāya  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ
paggaṇhāti padahati.
   [491] Chandaṃ janetīti .pe. vāyamatīti .pe. viriyaṃ ārabhatīti
.pe.  cittaṃ  paggaṇhātīti  .pe. padahatīti tattha katamaṃ sammappadhānaṃ
yo  cetasiko  viriyārambho  .pe. sammāvāyāmo viriyasambojjhaṅgo
maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  idaṃ  vuccati  sammappadhānaṃ  avasesā
Dhammā sammappadhānasampayuttā.
   [492]  Kathañca bhikkhu anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya
chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati idha
bhikkhu  yasmiṃ  samaye  lokuttaraṃ  jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ
diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
tasmiṃ  samaye  anuppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  uppādāya  chandaṃ
janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati.
   [493] Chandaṃ janetīti .pe. vāyamatīti .pe. viriyaṃ ārabhatīti
.pe.  cittaṃ  paggaṇhātīti  .pe. padahatīti tattha katamaṃ sammappadhānaṃ
yo  cetasiko  viriyārambho  .pe. sammāvāyāmo viriyasambojjhaṅgo
maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  idaṃ  vuccati  sammappadhānaṃ  avasesā
dhammā sammappadhānasampayuttā.
   [494]  Kathañca  bhikkhu  uppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ ṭhitiyā
asammosāya  bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya  pāripūriyā  chandaṃ
janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  idha
bhikkhu  yasmiṃ  samaye  lokuttaraṃ  jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ
diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
tasmiṃ  samaye  uppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā  asammosāya
Bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati
viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati.
   [495] Ṭhitiyāti yā ṭhiti so asammoso yo asammoso so
bhiyyobhāvo  yo  bhiyyobhāvo taṃ vepullaṃ yaṃ vepullaṃ sā bhāvanā
yā bhāvanā sā pāripūri.
   [496]  Chandaṃ  janetīti  tattha  katamo  chando  yo chando
chandīkatā  kattukamyatā  kusalo  dhammacchando  ayaṃ  vuccati  chando
imaṃ  chandaṃ  janeti  sañjaneti  uṭṭhāpeti  samuṭṭhāpeti  nibbatteti
abhinibbatteti tena vuccati chandaṃ janetīti.
   [497] Vāyamatīti tattha katamo vāyāmo yo cetasiko viriyārambho
.pe.  sammāvāyāmo  viriyasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ
ayaṃ  vuccati  vāyāmo  iminā  vāyāmena  upeto  hoti .pe.
Samannāgato tena vuccati vāyamatīti.
   [498] Viriyaṃ ārabhatīti tattha katamaṃ viriyaṃ yo cetasiko viriyārambho
.pe.  sammāvāyāmo  viriyasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ
idaṃ  vuccati  viriyaṃ  imaṃ viriyaṃ ārabhati samārabhati āsevati bhāveti
bahulīkaroti tena vuccati viriyaṃ ārabhatīti.
   [499]  Cittaṃ  paggaṇhātīti tattha katamaṃ cittaṃ yaṃ cittaṃ mano
mānasaṃ  .pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  vuccati  cittaṃ  imaṃ
cittaṃ   paggaṇhāti   sampaggaṇhāti  upatthambheti  paccupatthambheti
Tena vuccati cittaṃ paggaṇhātīti.
   [500]  Padahatīti  tattha  katamaṃ  sammappadhānaṃ  yo  cetasiko
viriyārambho  .pe.  sammāvāyāmo  viriyasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ   idaṃ  vuccati  sammappadhānaṃ  avasesā  dhammā
sammappadhānasampayuttā.
   [501]  Tattha  katamaṃ  sammappadhānaṃ  idha  bhikkhu yasmiṃ samaye
lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya
paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  yo  tasmiṃ  samaye
cetasiko  viriyārambho  .pe.  sammāvāyāmo  viriyasambojjhaṅgo
maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  idaṃ  vuccati  sammappadhānaṃ  avasesā
dhammā sammappadhānasampayuttā.
           Abhidhammabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 284-289. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=5750              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=5750              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=483&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=32              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=483              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=7684              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=7684              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]