ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

           Iddhipadavibhango
   [505] Cattaro iddhipada idha bhikkhu chandasamadhipadhanasankhara-
samannagatam   iddhipadam  bhaveti  viriyasamadhipadhanasankharasamannagatam
iddhipadam   bhaveti   cittasamadhipadhanasankharasamannagatam   iddhipadam
bhaveti vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti.
   [506]  Kathanca bhikkhu chandasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam
bhaveti . chandance bhikkhu adhipatim karitva labhati samadhim labhati cittassa
ekaggatam  ayam  vuccati  chandasamadhi  .  so anuppannanam papakanam
akusalanam  dhammanam  anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati
cittam  pagganhati  padahati  uppannanam  papakanam  akusalanam dhammanam
pahanaya  chandam  janeti  vayamati  viriyam  arabhati cittam pagganhati
padahati  anuppannanam  kusalanam  dhammanam  uppadaya  chandam  janeti
vayamati  viriyam  arabhati  cittam  pagganhati  padahati  uppannanam
kusalanam dhammanam thitiya asammosaya bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya
paripuriya  chandam  janeti  vayamati  viriyam arabhati cittam pagganhati
padahati  ime  vuccanti  padhanasankhara  .  iti ayanca chandasamadhi
ime  ca  padhanasankhara  tadekajjham  abhisannuhitva  abhisankhipitva
chandasamadhipadhanasankharotveva sankhyam gacchati.
   [507] Tattha katamo chando yo chando chandikata kattukamyata
kusalo  dhammacchando  ayam  vuccati  chando  . tattha katamo samadhi
Ya  cittassa  thiti  santhiti  avatthiti  avisaharo  avikkhepo
avisahatamanasata  samatho  samadhindriyam  samadhibalam  sammasamadhi  ayam
vuccati samadhi . tattha katamo padhanasankharo yo cetasiko viriyarambho
nikkamo parakkamo uyyamo vayamo ussaho ussolhi thamo dhiti
asithilaparakkamata  anikkhittacchandata  anikkhittadhurata  dhurasampaggaho
viriyam viriyindriyam viriyabalam sammavayamo ayam vuccati padhanasankharo.
Iti imina ca chandena imina ca samadhina imina ca padhanasankharena
upeto  hoti  samupeto  upagato samupagato upapanno samupapanno
samannagato tena vuccati chandasamadhipadhanasankharasamannagatoti.
   [508]  Iddhiti  ya  tesam  dhammanam  iddhi samiddhi ijjhana
samijjhana  labho  patilabho  patti  sampatti  phusana  sacchikiriya
upasampada  .  iddhipadoti  tathabhutassa vedanakkhandho sannakkhandho
sankharakkhandho  vinnanakkhandho  .  iddhipadam bhavetiti  te dhamme
asevati bhaveti bahulikaroti tena vuccati iddhipadam bhavetiti.
   [509]  Kathanca bhikkhu viriyasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam
bhaveti . viriyance bhikkhu adhipatim karitva labhati samadhim labhati cittassa
ekaggatam  ayam  vuccati  viriyasamadhi  .  so anuppannanam papakanam
akusalanam  dhammanam  anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati
cittam  pagganhati  padahati  uppannanam  papakanam  akusalanam dhammanam
pahanaya  .pe.  anuppannanam  kusalanam  dhammanam uppadaya .pe.
Uppannanam  kusalanam  dhammanam  thitiya  asammosaya  bhiyyobhavaya
vepullaya  bhavanaya paripuriya chandam janeti vayamati viriyam arabhati
cittam  pagganhati  padahati  ime  vuccanti  padhanasankhara  . iti
ayanca  viriyasamadhi  ime  ca padhanasankhara tadekajjham abhisannuhitva
abhisankhipitva viriyasamadhipadhanasankharotveva sankhyam gacchati.
   [510]  Tattha  katamam viriyam yo cetasiko viriyarambho .pe.
Sammavayamo idam vuccati viriyam . tattha katamo samadhi ya cittassa
thiti  santhiti  avatthiti  avisaharo  avikkhepo  avisahatamanasata
samatho  samadhindriyam  samadhibalam  sammasamadhi  ayam vuccati samadhi .
Tattha  katamo  padhanasankharo  yo  cetasiko  viriyarambho  .pe.
Sammavayamo ayam vuccati padhanasankharo . iti imina ca viriyena
imina ca samadhina imina ca padhanasankharena upeto hoti .pe.
Samannagato tena vuccati viriyasamadhipadhanasankharasamannagatoti.
   [511]  Iddhiti  ya  tesam  dhammanam  iddhi samiddhi ijjhana
samijjhana  labho  patilabho  patti  sampatti  phusana  sacchikiriya
upasampada  .  iddhipadoti  tathabhutassa vedanakkhandho sannakkhandho
sankharakkhandho  vinnanakkhandho  .  iddhipadam  bhavetiti  te
dhamme  asevati  bhaveti  bahulikaroti  tena  vuccati  iddhipadam
bhavetiti.
   [512]   Kathanca   bhikkhu   cittasamadhipadhanasankharasamannagatam
iddhipadam  bhaveti  . cittance bhikkhu adhipatim karitva labhati samadhim
labhati  cittassa ekaggatam ayam vuccati cittasamadhi . so anuppannanam
papakanam  akusalanam dhammanam anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam
arabhati  cittam  pagganhati  padahati  uppannanam  papakanam akusalanam
dhammanam  pahanaya  .pe.  anuppannanam kusalanam dhammanam uppadaya
.pe.  uppannanam kusalanam dhammanam thitiya asammosaya bhiyyobhavaya
vepullaya  bhavanaya paripuriya chandam janeti vayamati viriyam arabhati
cittam  pagganhati  padahati  ime  vuccanti  padhanasankhara  . iti
ayanca  cittasamadhi  ime  ca padhanasankhara tadekajjham abhisannuhitva
abhisankhipitva cittasamadhipadhanasankharotveva sankhyam gacchati.
   [513] Tattha katamam cittam yam cittam mano manasam .pe. Tajja
manovinnanadhatu  idam  vuccati  cittam  .  tattha katamo samadhi ya
cittassa thiti .pe. sammasamadhi ayam vuccati samadhi . tattha katamo
padhanasankharo  yo cetasiko viriyarambho .pe. sammavayamo ayam
vuccati padhanasankharo . iti imina ca cittena imina ca samadhina
imina  ca  padhanasankharena upeto hoti .pe. samannagato tena
vuccati cittasamadhipadhanasankharasamannagatoti.
   [514]  Iddhiti  ya  tesam  dhammanam  iddhi samiddhi ijjhana
Samijjhana  labho  patilabho  patti  sampatti  phusana  sacchikiriya
upasampada  .  iddhipadoti  tathabhutassa vedanakkhandho sannakkhandho
sankharakkhandho  vinnanakkhandho  .  iddhipadam  bhavetiti te dhamme
asevati bhaveti bahulikaroti tena vuccati iddhipadam bhavetiti.
   [515]   Kathanca   bhikkhu  vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam
iddhipadam  bhaveti  . vimamsance bhikkhu adhipatim karitva labhati samadhim
labhati cittassa ekaggatam ayam vuccati vimamsasamadhi . so anuppannanam
papakanam   akusalanam   dhammanam   anuppadaya  chandam  janeti
vayamati  viriyam  arabhati  cittam  pagganhati  padahati  uppannanam
papakanam  akusalanam  dhammanam  pahanaya .pe. anuppannanam kusalanam
dhammanam  uppadaya  .pe.  uppannanam  kusalanam  dhammanam  thitiya
asammosaya  bhiyyobhavaya  vepullaya  bhavanaya  paripuriya  chandam
janeti  vayamati  viriyam  arabhati  cittam  pagganhati  padahati  ime
vuccanti  padhanasankhara  .  iti  ayanca  vimamsasamadhi  ime  ca
padhanasankhara    tadekajjham    abhisannuhitva    abhisankhipitva
vimamsasamadhipadhanasankharotveva sankhyam gacchati.
   [516]  Tattha  katama  vimamsa  ya panna pajanana .pe.
Amoho  dhammavicayo  sammaditthi  ayam  vuccati  vimamsa  .  tattha
katamo  samadhi  ya  cittassa  thiti  .pe.  sammasamadhi  ayam
vuccati  samadhi  .  tattha  katamo  padhanasankharo  yo  cetasiko
Viriyarambho  .pe.  sammavayamo  ayam  vuccati padhanasankharo .
Iti  imaya  ca  vimamsaya  imina  ca  samadhina  imina  ca
padhanasankharena   upeto  hoti  .pe.  samannagato  tena
vuccati vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatoti.
   [517] Iddhiti ya tesam dhammanam iddhi samiddhi ijjhana samijjhana
labho  patilabho  patti  sampatti  phusana sacchikiriya upasampada .
Iddhipadoti    tathabhutassa    vedanakkhandho   sannakkhandho
sankharakkhandho  vinnanakkhandho  .  iddhipadam  bhavetiti  te
dhamme  asevati  bhaveti  bahulikaroti  tena  vuccati  iddhipadam
bhavetiti.
           Suttantabhajaniyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 292-297. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=5903&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=5903&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=505&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=34              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=505              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=7717              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=7717              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]