ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

           Iddhipādavibhaṅgo
   [505] Cattāro iddhipādā idha bhikkhu chandasamādhipadhānasaṅkhāra-
samannāgataṃ   iddhipādaṃ  bhāveti  viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ
iddhipādaṃ   bhāveti   cittasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ   iddhipādaṃ
bhāveti vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti.
   [506]  Kathañca bhikkhu chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ
bhāveti . chandañce bhikkhu adhipatiṃ karitvā labhati samādhiṃ labhati cittassa
ekaggataṃ  ayaṃ  vuccati  chandasamādhi  .  so anuppannānaṃ pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  anuppādāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  uppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ dhammānaṃ
pahānāya  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati cittaṃ paggaṇhāti
padahati  anuppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  uppādāya  chandaṃ  janeti
vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  uppannānaṃ
kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya
pāripūriyā  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti
padahati  ime  vuccanti  padhānasaṅkhārā  .  iti ayañca chandasamādhi
ime  ca  padhānasaṅkhārā  tadekajjhaṃ  abhisaññūhitvā  abhisaṅkhipitvā
chandasamādhipadhānasaṅkhārotveva saṅkhyaṃ gacchati.
   [507] Tattha katamo chando yo chando chandīkatā kattukamyatā
kusalo  dhammacchando  ayaṃ  vuccati  chando  . tattha katamo samādhi
Yā  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā  samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi  ayaṃ
vuccati samādhi . tattha katamo padhānasaṅkhāro yo cetasiko viriyārambho
nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo ussāho ussoḷhī thāmo dhiti
asithilaparakkamatā  anikkhittacchandatā  anikkhittadhuratā  dhurasampaggāho
viriyaṃ viriyindriyaṃ viriyabalaṃ sammāvāyāmo ayaṃ vuccati padhānasaṅkhāro.
Iti iminā ca chandena iminā ca samādhinā iminā ca padhānasaṅkhārena
upeto  hoti  samupeto  upāgato samupāgato upapanno samupapanno
samannāgato tena vuccati chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgatoti.
   [508]  Iddhīti  yā  tesaṃ  dhammānaṃ  iddhi samiddhi ijjhanā
samijjhanā  lābho  paṭilābho  patti  sampatti  phusanā  sacchikiriyā
upasampadā  .  iddhipādoti  tathābhūtassa vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  .  iddhipādaṃ bhāvetīti  te dhamme
āsevati bhāveti bahulīkaroti tena vuccati iddhipādaṃ bhāvetīti.
   [509]  Kathañca bhikkhu viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ
bhāveti . viriyañce bhikkhu adhipatiṃ karitvā labhati samādhiṃ labhati cittassa
ekaggataṃ  ayaṃ  vuccati  viriyasamādhi  .  so anuppannānaṃ pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  anuppādāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  uppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ dhammānaṃ
pahānāya  .pe.  anuppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ uppādāya .pe.
Uppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā  asammosāya  bhiyyobhāvāya
vepullāya  bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  ime  vuccanti  padhānasaṅkhārā  . iti
ayañca  viriyasamādhi  ime  ca padhānasaṅkhārā tadekajjhaṃ abhisaññūhitvā
abhisaṅkhipitvā viriyasamādhipadhānasaṅkhārotveva saṅkhyaṃ gacchati.
   [510]  Tattha  katamaṃ viriyaṃ yo cetasiko viriyārambho .pe.
Sammāvāyāmo idaṃ vuccati viriyaṃ . tattha katamo samādhi yā cittassa
ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo  avisāhaṭamānasatā
samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi  ayaṃ vuccati samādhi .
Tattha  katamo  padhānasaṅkhāro  yo  cetasiko  viriyārambho  .pe.
Sammāvāyāmo ayaṃ vuccati padhānasaṅkhāro . iti iminā ca viriyena
iminā ca samādhinā iminā ca padhānasaṅkhārena upeto hoti .pe.
Samannāgato tena vuccati viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgatoti.
   [511]  Iddhīti  yā  tesaṃ  dhammānaṃ  iddhi samiddhi ijjhanā
samijjhanā  lābho  paṭilābho  patti  sampatti  phusanā  sacchikiriyā
upasampadā  .  iddhipādoti  tathābhūtassa vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  .  iddhipādaṃ  bhāvetīti  te
dhamme  āsevati  bhāveti  bahulīkaroti  tena  vuccati  iddhipādaṃ
bhāvetīti.
   [512]   Kathañca   bhikkhu   cittasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ
iddhipādaṃ  bhāveti  . cittañce bhikkhu adhipatiṃ karitvā labhati samādhiṃ
labhati  cittassa ekaggataṃ ayaṃ vuccati cittasamādhi . so anuppannānaṃ
pāpakānaṃ  akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ
ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  uppannānaṃ  pāpakānaṃ akusalānaṃ
dhammānaṃ  pahānāya  .pe.  anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya
.pe.  uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya
vepullāya  bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  ime  vuccanti  padhānasaṅkhārā  . iti
ayañca  cittasamādhi  ime  ca padhānasaṅkhārā tadekajjhaṃ abhisaññūhitvā
abhisaṅkhipitvā cittasamādhipadhānasaṅkhārotveva saṅkhyaṃ gacchati.
   [513] Tattha katamaṃ cittaṃ yaṃ cittaṃ mano mānasaṃ .pe. Tajjā
manoviññāṇadhātu  idaṃ  vuccati  cittaṃ  .  tattha katamo samādhi yā
cittassa ṭhiti .pe. sammāsamādhi ayaṃ vuccati samādhi . tattha katamo
padhānasaṅkhāro  yo cetasiko viriyārambho .pe. sammāvāyāmo ayaṃ
vuccati padhānasaṅkhāro . iti iminā ca cittena iminā ca samādhinā
iminā  ca  padhānasaṅkhārena upeto hoti .pe. samannāgato tena
vuccati cittasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgatoti.
   [514]  Iddhīti  yā  tesaṃ  dhammānaṃ  iddhi samiddhi ijjhanā
Samijjhanā  lābho  paṭilābho  patti  sampatti  phusanā  sacchikiriyā
upasampadā  .  iddhipādoti  tathābhūtassa vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  .  iddhipādaṃ  bhāvetīti te dhamme
āsevati bhāveti bahulīkaroti tena vuccati iddhipādaṃ bhāvetīti.
   [515]   Kathañca   bhikkhu  vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ
iddhipādaṃ  bhāveti  . vīmaṃsañce bhikkhu adhipatiṃ karitvā labhati samādhiṃ
labhati cittassa ekaggataṃ ayaṃ vuccati vīmaṃsāsamādhi . so anuppannānaṃ
pāpakānaṃ   akusalānaṃ   dhammānaṃ   anuppādāya  chandaṃ  janeti
vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  uppannānaṃ
pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya .pe. anuppannānaṃ kusalānaṃ
dhammānaṃ  uppādāya  .pe.  uppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā
asammosāya  bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya  pāripūriyā  chandaṃ
janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  ime
vuccanti  padhānasaṅkhārā  .  iti  ayañca  vīmaṃsāsamādhi  ime  ca
padhānasaṅkhārā    tadekajjhaṃ    abhisaññūhitvā    abhisaṅkhipitvā
vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārotveva saṅkhyaṃ gacchati.
   [516]  Tattha  katamā  vīmaṃsā  yā paññā pajānanā .pe.
Amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati  vīmaṃsā  .  tattha
katamo  samādhi  yā  cittassa  ṭhiti  .pe.  sammāsamādhi  ayaṃ
vuccati  samādhi  .  tattha  katamo  padhānasaṅkhāro  yo  cetasiko
Viriyārambho  .pe.  sammāvāyāmo  ayaṃ  vuccati padhānasaṅkhāro .
Iti  imāya  ca  vīmaṃsāya  iminā  ca  samādhinā  iminā  ca
padhānasaṅkhārena   upeto  hoti  .pe.  samannāgato  tena
vuccati vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgatoti.
   [517] Iddhīti yā tesaṃ dhammānaṃ iddhi samiddhi ijjhanā samijjhanā
lābho  paṭilābho  patti  sampatti  phusanā sacchikiriyā upasampadā .
Iddhipādoti    tathābhūtassa    vedanākkhandho   saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  .  iddhipādaṃ  bhāvetīti  te
dhamme  āsevati  bhāveti  bahulīkaroti  tena  vuccati  iddhipādaṃ
bhāvetīti.
           Suttantabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 292-297. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=5903              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=5903              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=505&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=34              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=505              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=7717              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=7717              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]