ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [518]  Cattāro  iddhipādā  idha  bhikkhu  chandasamādhipadhāna-
saṅkhārasamannāgataṃ  iddhipādaṃ  bhāveti viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ
iddhipādaṃ   bhāveti   cittasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ   iddhipādaṃ
bhāveti vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti.
   [519]  Kathañca bhikkhu chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ
bhāveti  idha  bhikkhu yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ
apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva
kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ   tasmiṃ   samaye   chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ
Iddhipādaṃ bhāveti.
   [520] Tattha katamo chando yo chando chandīkatā kattukamyatā
kusalo  dhammacchando ayaṃ vuccati chando . tattha katamo samādhi yā
cittassa  ṭhiti  .pe.  sammāsamādhi  samādhisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  vuccati  samādhi . tattha katamo padhānasaṅkhāro
yo  cetasiko  viriyārambho  .pe. sammāvāyāmo viriyasambojjhaṅgo
maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  vuccati padhānasaṅkhāro . iti iminā
ca  chandena iminā ca samādhinā iminā ca padhānasaṅkhārena upeto
hoti  .pe.  samannāgato  tena  vuccati  chandasamādhipadhānasaṅkhāra-
samannāgatoti.
   [521]  Iddhīti  yā  tesaṃ  dhammānaṃ  iddhi samiddhi ijjhanā
samijjhanā   lābho  paṭilābho  patti  sampatti  phusanā  sacchikiriyā
upasampadā  .  iddhipādoti  tathābhūtassa  phasso  .pe.  paggāho
avikkhepo  .  iddhipādaṃ  bhāvetīti  te dhamme āsevati bhāveti
bahulīkaroti tena vuccati iddhipādaṃ bhāvetīti.
   [522]   Kathañca   bhikkhu   viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ
iddhipādaṃ  bhāveti  idha bhikkhu yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti
niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ  pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā
vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ   tasmiṃ   samaye   viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ
Iddhipādaṃ bhāveti.
   [523]  Tattha  katamaṃ viriyaṃ yo cetasiko viriyārambho .pe.
Sammāvāyāmo   viriyasambojjhaṅgo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ
idaṃ  vuccati viriyaṃ . tattha katamo samādhi yā cittassa ṭhiti .pe.
Sammāsamādhi   samādhisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ
vuccati samādhi . tattha katamo padhānasaṅkhāro yo cetasiko viriyārambho
.pe.  sammāvāyāmo  viriyasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ
ayaṃ  vuccati  padhānasaṅkhāro  . iti iminā ca viriyena iminā ca
samādhinā  iminā  ca  padhānasaṅkhārena  upeto  hoti  .pe.
Samannāgato tena vuccati viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgatoti.
   [524]  Iddhīti  yā  tesaṃ  dhammānaṃ  iddhi samiddhi ijjhanā
samijjhanā  lābho  paṭilābho  patti  sampatti  phusanā  sacchikiriyā
upasampadā  .  iddhipādoti  tathābhūtassa  phasso  .pe.  paggāho
avikkhepo  .  iddhipādaṃ  bhāvetīti  te dhamme āsevati bhāveti
bahulīkaroti tena vuccati iddhipādaṃ bhāvetīti.
   [525]   Kathañca   bhikkhu   cittasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ
iddhipādaṃ  bhāveti  idha bhikkhu yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti
niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ  pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā
vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ   tasmiṃ   samaye   cittasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ
Iddhipādaṃ bhāveti.
   [526] Tattha katamaṃ cittaṃ yaṃ cittaṃ mano mānasaṃ .pe. Tajjā
manoviññāṇadhātu  idaṃ  vuccati  cittaṃ  .  tattha katamo samādhi yā
cittassa  ṭhiti  .pe.  sammāsamādhi  samādhisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  vuccati  samādhi . tattha katamo padhānasaṅkhāro
yo  cetasiko  viriyārambho  .pe. sammāvāyāmo viriyasambojjhaṅgo
maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  vuccati padhānasaṅkhāro . iti iminā
ca  cittena iminā ca samādhinā iminā ca padhānasaṅkhārena upeto
hoti  .pe.  samannāgato  tena  vuccati  cittasamādhipadhānasaṅkhāra-
samannāgatoti.
   [527]  Iddhīti  yā  tesaṃ  dhammānaṃ  iddhi samiddhi ijjhanā
samijjhanā  lābho  paṭilābho  patti  sampatti  phusanā  sacchikiriyā
upasampadā  .  iddhipādoti  tathābhūtassa  phasso  .pe.  paggāho
avikkhepo  .  iddhipādaṃ  bhāvetīti  te dhamme āsevati bhāveti
bahulīkaroti tena vuccati iddhipādaṃ bhāvetīti.
   [528]   Kathañca   bhikkhu  vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ
iddhipādaṃ  bhāveti  idha bhikkhu yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti
niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ  pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā
vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ   tasmiṃ   samaye   vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ
Iddhipādaṃ bhāveti.
   [529] Tattha katamā vīmaṃsā yā paññā pajānanā .pe. Amoho
dhammavicayo    sammādiṭṭhi    dhammavicayasambojjhaṅgo    maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  vuccati  vīmaṃsā  .  tattha katamo samādhi yā
cittassa  ṭhiti  .pe.  sammāsamādhi  samādhisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  vuccati  samādhi . tattha katamo padhānasaṅkhāro
yo  cetasiko  viriyārambho  .pe. sammāvāyāmo viriyasambojjhaṅgo
maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  vuccati padhānasaṅkhāro . iti imāya
ca  vīmaṃsāya iminā ca samādhinā iminā ca padhānasaṅkhārena upeto
hoti samupeto upāgato samupāgato upapanno samupapanno samannāgato
tena vuccati vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgatoti.
   [530]  Iddhīti  yā  tesaṃ  dhammānaṃ  iddhi samiddhi ijjhanā
samijjhanā  lābho  paṭilābho  patti  sampatti  phusanā  sacchikiriyā
upasampadā  .  iddhipādoti  tathābhūtassa  phasso  .pe.  paggāho
avikkhepo  .  iddhipādaṃ  bhāvetīti  te dhamme āsevati bhāveti
bahulīkaroti tena vuccati iddhipādaṃ bhāvetīti.
   [531]  Cattāro  iddhipādā  chandiddhipādo  viriyiddhipādo
cittiddhipādo vīmaṃsiddhipādo.
   [532]  Tattha  katamo  chandiddhipādo idha bhikkhu yasmiṃ samaye
lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya
Paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  yo  tasmiṃ  samaye
chando  chandīkatā  kattukamyatā  kusalo  dhammacchando  ayaṃ  vuccati
chandiddhipādo avasesā dhammā chandiddhipādasampayuttā.
   [533]  Tattha  katamo  viriyiddhipādo idha bhikkhu yasmiṃ samaye
lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya
paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  yo  tasmiṃ  samaye
cetasiko  viriyārambho  .pe.  sammāvāyāmo  viriyasambojjhaṅgo
maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  vuccati  viriyiddhipādo  avasesā
dhammā viriyiddhipādasampayuttā.
   [534]  Tattha  katamo  cittiddhipādo idha bhikkhu yasmiṃ samaye
lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya
paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  yaṃ  tasmiṃ  samaye
cittaṃ  mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu  ayaṃ vuccati
cittiddhipādo avasesā dhammā cittiddhipādasampayuttā.
   [535]  Tattha  katamo  vīmaṃsiddhipādo idha bhikkhu yasmiṃ samaye
lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya
paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ
Upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  yā  tasmiṃ  samaye
paññā   pajānanā   .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi
dhammavicayasambojjhaṅgo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ   ayaṃ  vuccati
vīmaṃsiddhipādo avasesā dhammā vīmaṃsiddhipādasampayuttā.
           Abhidhammabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 297-303. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6012              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6012              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=518&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=35              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=518              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=7842              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=7842              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]