ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [518]  Cattaro  iddhipada  idha  bhikkhu  chandasamadhipadhana-
sankharasamannagatam  iddhipadam  bhaveti viriyasamadhipadhanasankharasamannagatam
iddhipadam   bhaveti   cittasamadhipadhanasankharasamannagatam   iddhipadam
bhaveti vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti.
   [519]  Kathanca bhikkhu chandasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam
bhaveti  idha  bhikkhu yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam
apacayagamim  ditthigatanam  pahanaya  pathamaya bhumiya pattiya vivicceva
kamehi  .pe.  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam
dandhabhinnam   tasmim   samaye   chandasamadhipadhanasankharasamannagatam
Iddhipadam bhaveti.
   [520] Tattha katamo chando yo chando chandikata kattukamyata
kusalo  dhammacchando ayam vuccati chando . tattha katamo samadhi ya
cittassa  thiti  .pe.  sammasamadhi  samadhisambojjhango  maggangam
maggapariyapannam  ayam  vuccati  samadhi . tattha katamo padhanasankharo
yo  cetasiko  viriyarambho  .pe. sammavayamo viriyasambojjhango
maggangam  maggapariyapannam  ayam  vuccati padhanasankharo . iti imina
ca  chandena imina ca samadhina imina ca padhanasankharena upeto
hoti  .pe.  samannagato  tena  vuccati  chandasamadhipadhanasankhara-
samannagatoti.
   [521]  Iddhiti  ya  tesam  dhammanam  iddhi samiddhi ijjhana
samijjhana   labho  patilabho  patti  sampatti  phusana  sacchikiriya
upasampada  .  iddhipadoti  tathabhutassa  phasso  .pe.  paggaho
avikkhepo  .  iddhipadam  bhavetiti  te dhamme asevati bhaveti
bahulikaroti tena vuccati iddhipadam bhavetiti.
   [522]   Kathanca   bhikkhu   viriyasamadhipadhanasankharasamannagatam
iddhipadam  bhaveti  idha bhikkhu yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti
niyyanikam  apacayagamim  ditthigatanam  pahanaya pathamaya bhumiya pattiya
vivicceva  kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati dukkhapatipadam
dandhabhinnam   tasmim   samaye   viriyasamadhipadhanasankharasamannagatam
Iddhipadam bhaveti.
   [523]  Tattha  katamam viriyam yo cetasiko viriyarambho .pe.
Sammavayamo   viriyasambojjhango   maggangam   maggapariyapannam
idam  vuccati viriyam . tattha katamo samadhi ya cittassa thiti .pe.
Sammasamadhi   samadhisambojjhango  maggangam  maggapariyapannam  ayam
vuccati samadhi . tattha katamo padhanasankharo yo cetasiko viriyarambho
.pe.  sammavayamo  viriyasambojjhango  maggangam  maggapariyapannam
ayam  vuccati  padhanasankharo  . iti imina ca viriyena imina ca
samadhina  imina  ca  padhanasankharena  upeto  hoti  .pe.
Samannagato tena vuccati viriyasamadhipadhanasankharasamannagatoti.
   [524]  Iddhiti  ya  tesam  dhammanam  iddhi samiddhi ijjhana
samijjhana  labho  patilabho  patti  sampatti  phusana  sacchikiriya
upasampada  .  iddhipadoti  tathabhutassa  phasso  .pe.  paggaho
avikkhepo  .  iddhipadam  bhavetiti  te dhamme asevati bhaveti
bahulikaroti tena vuccati iddhipadam bhavetiti.
   [525]   Kathanca   bhikkhu   cittasamadhipadhanasankharasamannagatam
iddhipadam  bhaveti  idha bhikkhu yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti
niyyanikam  apacayagamim  ditthigatanam  pahanaya pathamaya bhumiya pattiya
vivicceva  kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati dukkhapatipadam
dandhabhinnam   tasmim   samaye   cittasamadhipadhanasankharasamannagatam
Iddhipadam bhaveti.
   [526] Tattha katamam cittam yam cittam mano manasam .pe. Tajja
manovinnanadhatu  idam  vuccati  cittam  .  tattha katamo samadhi ya
cittassa  thiti  .pe.  sammasamadhi  samadhisambojjhango  maggangam
maggapariyapannam  ayam  vuccati  samadhi . tattha katamo padhanasankharo
yo  cetasiko  viriyarambho  .pe. sammavayamo viriyasambojjhango
maggangam  maggapariyapannam  ayam  vuccati padhanasankharo . iti imina
ca  cittena imina ca samadhina imina ca padhanasankharena upeto
hoti  .pe.  samannagato  tena  vuccati  cittasamadhipadhanasankhara-
samannagatoti.
   [527]  Iddhiti  ya  tesam  dhammanam  iddhi samiddhi ijjhana
samijjhana  labho  patilabho  patti  sampatti  phusana  sacchikiriya
upasampada  .  iddhipadoti  tathabhutassa  phasso  .pe.  paggaho
avikkhepo  .  iddhipadam  bhavetiti  te dhamme asevati bhaveti
bahulikaroti tena vuccati iddhipadam bhavetiti.
   [528]   Kathanca   bhikkhu  vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam
iddhipadam  bhaveti  idha bhikkhu yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti
niyyanikam  apacayagamim  ditthigatanam  pahanaya pathamaya bhumiya pattiya
vivicceva  kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati dukkhapatipadam
dandhabhinnam   tasmim   samaye   vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam
Iddhipadam bhaveti.
   [529] Tattha katama vimamsa ya panna pajanana .pe. Amoho
dhammavicayo    sammaditthi    dhammavicayasambojjhango    maggangam
maggapariyapannam  ayam  vuccati  vimamsa  .  tattha katamo samadhi ya
cittassa  thiti  .pe.  sammasamadhi  samadhisambojjhango  maggangam
maggapariyapannam  ayam  vuccati  samadhi . tattha katamo padhanasankharo
yo  cetasiko  viriyarambho  .pe. sammavayamo viriyasambojjhango
maggangam  maggapariyapannam  ayam  vuccati padhanasankharo . iti imaya
ca  vimamsaya imina ca samadhina imina ca padhanasankharena upeto
hoti samupeto upagato samupagato upapanno samupapanno samannagato
tena vuccati vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatoti.
   [530]  Iddhiti  ya  tesam  dhammanam  iddhi samiddhi ijjhana
samijjhana  labho  patilabho  patti  sampatti  phusana  sacchikiriya
upasampada  .  iddhipadoti  tathabhutassa  phasso  .pe.  paggaho
avikkhepo  .  iddhipadam  bhavetiti  te dhamme asevati bhaveti
bahulikaroti tena vuccati iddhipadam bhavetiti.
   [531]  Cattaro  iddhipada  chandiddhipado  viriyiddhipado
cittiddhipado vimamsiddhipado.
   [532]  Tattha  katamo  chandiddhipado idha bhikkhu yasmim samaye
lokuttaram  jhanam  bhaveti  niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya
Pathamaya  bhumiya  pattiya  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam
upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  yo  tasmim  samaye
chando  chandikata  kattukamyata  kusalo  dhammacchando  ayam  vuccati
chandiddhipado avasesa dhamma chandiddhipadasampayutta.
   [533]  Tattha  katamo  viriyiddhipado idha bhikkhu yasmim samaye
lokuttaram  jhanam  bhaveti  niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya
pathamaya  bhumiya  pattiya  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam
upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  yo  tasmim  samaye
cetasiko  viriyarambho  .pe.  sammavayamo  viriyasambojjhango
maggangam  maggapariyapannam  ayam  vuccati  viriyiddhipado  avasesa
dhamma viriyiddhipadasampayutta.
   [534]  Tattha  katamo  cittiddhipado idha bhikkhu yasmim samaye
lokuttaram  jhanam  bhaveti  niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya
pathamaya  bhumiya  pattiya  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam
upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  yam  tasmim  samaye
cittam  mano  manasam  .pe.  tajja  manovinnanadhatu  ayam vuccati
cittiddhipado avasesa dhamma cittiddhipadasampayutta.
   [535]  Tattha  katamo  vimamsiddhipado idha bhikkhu yasmim samaye
lokuttaram  jhanam  bhaveti  niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya
pathamaya  bhumiya  pattiya  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam
Upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  ya  tasmim  samaye
panna   pajanana   .pe.  amoho  dhammavicayo  sammaditthi
dhammavicayasambojjhango   maggangam   maggapariyapannam   ayam  vuccati
vimamsiddhipado avasesa dhamma vimamsiddhipadasampayutta.
           Abhidhammabhajaniyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 297-303. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6012&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6012&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=518&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=35              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=518              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=7842              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=7842              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]