ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [518]  Cattāro  iddhipādā  idha  bhikkhu  chandasamādhipadhāna-
saṅkhārasamannāgataṃ  iddhipādaṃ  bhāveti viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ
iddhipādaṃ   bhāveti   cittasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ   iddhipādaṃ
bhāveti vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti.
   [519]  Kathañca bhikkhu chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ
bhāveti  idha  bhikkhu yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ
apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva
kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ   tasmiṃ   samaye   chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page298.

Iddhipādaṃ bhāveti. [520] Tattha katamo chando yo chando chandīkatā kattukamyatā kusalo dhammacchando ayaṃ vuccati chando . tattha katamo samādhi yā cittassa ṭhiti .pe. sammāsamādhi samādhisambojjhaṅgo maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ ayaṃ vuccati samādhi . tattha katamo padhānasaṅkhāro yo cetasiko viriyārambho .pe. sammāvāyāmo viriyasambojjhaṅgo maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ ayaṃ vuccati padhānasaṅkhāro . iti iminā ca chandena iminā ca samādhinā iminā ca padhānasaṅkhārena upeto hoti .pe. samannāgato tena vuccati chandasamādhipadhānasaṅkhāra- samannāgatoti. [521] Iddhīti yā tesaṃ dhammānaṃ iddhi samiddhi ijjhanā samijjhanā lābho paṭilābho patti sampatti phusanā sacchikiriyā upasampadā . iddhipādoti tathābhūtassa phasso .pe. paggāho avikkhepo . iddhipādaṃ bhāvetīti te dhamme āsevati bhāveti bahulīkaroti tena vuccati iddhipādaṃ bhāvetīti. [522] Kathañca bhikkhu viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti idha bhikkhu yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ tasmiṃ samaye viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page299.

Iddhipādaṃ bhāveti. [523] Tattha katamaṃ viriyaṃ yo cetasiko viriyārambho .pe. Sammāvāyāmo viriyasambojjhaṅgo maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ idaṃ vuccati viriyaṃ . tattha katamo samādhi yā cittassa ṭhiti .pe. Sammāsamādhi samādhisambojjhaṅgo maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ ayaṃ vuccati samādhi . tattha katamo padhānasaṅkhāro yo cetasiko viriyārambho .pe. sammāvāyāmo viriyasambojjhaṅgo maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ ayaṃ vuccati padhānasaṅkhāro . iti iminā ca viriyena iminā ca samādhinā iminā ca padhānasaṅkhārena upeto hoti .pe. Samannāgato tena vuccati viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgatoti. [524] Iddhīti yā tesaṃ dhammānaṃ iddhi samiddhi ijjhanā samijjhanā lābho paṭilābho patti sampatti phusanā sacchikiriyā upasampadā . iddhipādoti tathābhūtassa phasso .pe. paggāho avikkhepo . iddhipādaṃ bhāvetīti te dhamme āsevati bhāveti bahulīkaroti tena vuccati iddhipādaṃ bhāvetīti. [525] Kathañca bhikkhu cittasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti idha bhikkhu yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ tasmiṃ samaye cittasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page300.

Iddhipādaṃ bhāveti. [526] Tattha katamaṃ cittaṃ yaṃ cittaṃ mano mānasaṃ .pe. Tajjā manoviññāṇadhātu idaṃ vuccati cittaṃ . tattha katamo samādhi yā cittassa ṭhiti .pe. sammāsamādhi samādhisambojjhaṅgo maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ ayaṃ vuccati samādhi . tattha katamo padhānasaṅkhāro yo cetasiko viriyārambho .pe. sammāvāyāmo viriyasambojjhaṅgo maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ ayaṃ vuccati padhānasaṅkhāro . iti iminā ca cittena iminā ca samādhinā iminā ca padhānasaṅkhārena upeto hoti .pe. samannāgato tena vuccati cittasamādhipadhānasaṅkhāra- samannāgatoti. [527] Iddhīti yā tesaṃ dhammānaṃ iddhi samiddhi ijjhanā samijjhanā lābho paṭilābho patti sampatti phusanā sacchikiriyā upasampadā . iddhipādoti tathābhūtassa phasso .pe. paggāho avikkhepo . iddhipādaṃ bhāvetīti te dhamme āsevati bhāveti bahulīkaroti tena vuccati iddhipādaṃ bhāvetīti. [528] Kathañca bhikkhu vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti idha bhikkhu yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ tasmiṃ samaye vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page301.

Iddhipādaṃ bhāveti. [529] Tattha katamā vīmaṃsā yā paññā pajānanā .pe. Amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi dhammavicayasambojjhaṅgo maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ ayaṃ vuccati vīmaṃsā . tattha katamo samādhi yā cittassa ṭhiti .pe. sammāsamādhi samādhisambojjhaṅgo maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ ayaṃ vuccati samādhi . tattha katamo padhānasaṅkhāro yo cetasiko viriyārambho .pe. sammāvāyāmo viriyasambojjhaṅgo maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ ayaṃ vuccati padhānasaṅkhāro . iti imāya ca vīmaṃsāya iminā ca samādhinā iminā ca padhānasaṅkhārena upeto hoti samupeto upāgato samupāgato upapanno samupapanno samannāgato tena vuccati vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgatoti. [530] Iddhīti yā tesaṃ dhammānaṃ iddhi samiddhi ijjhanā samijjhanā lābho paṭilābho patti sampatti phusanā sacchikiriyā upasampadā . iddhipādoti tathābhūtassa phasso .pe. paggāho avikkhepo . iddhipādaṃ bhāvetīti te dhamme āsevati bhāveti bahulīkaroti tena vuccati iddhipādaṃ bhāvetīti. [531] Cattāro iddhipādā chandiddhipādo viriyiddhipādo cittiddhipādo vīmaṃsiddhipādo. [532] Tattha katamo chandiddhipādo idha bhikkhu yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page302.

Paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ yo tasmiṃ samaye chando chandīkatā kattukamyatā kusalo dhammacchando ayaṃ vuccati chandiddhipādo avasesā dhammā chandiddhipādasampayuttā. [533] Tattha katamo viriyiddhipādo idha bhikkhu yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ yo tasmiṃ samaye cetasiko viriyārambho .pe. sammāvāyāmo viriyasambojjhaṅgo maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ ayaṃ vuccati viriyiddhipādo avasesā dhammā viriyiddhipādasampayuttā. [534] Tattha katamo cittiddhipādo idha bhikkhu yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ yaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ mano mānasaṃ .pe. tajjā manoviññāṇadhātu ayaṃ vuccati cittiddhipādo avasesā dhammā cittiddhipādasampayuttā. [535] Tattha katamo vīmaṃsiddhipādo idha bhikkhu yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page303.

Upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ yā tasmiṃ samaye paññā pajānanā .pe. amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi dhammavicayasambojjhaṅgo maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ ayaṃ vuccati vīmaṃsiddhipādo avasesā dhammā vīmaṃsiddhipādasampayuttā. Abhidhammabhājanīyaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 297-303. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6012&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6012&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=518&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=35              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=518              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=7842              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=7842              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]