ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [536]  Cattāro  iddhipādā  idha  bhikkhu  chandasamādhipadhāna-
saṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti viriyasamādhi ... cittasamādhi ...
Vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ  iddhipādaṃ  bhāveti  .  catunnaṃ
iddhipādānaṃ  kati  kusalā  kati  akusalā  kati  abyākatā  .pe.
Kati saraṇā kati araṇā.
   [537]  Kusalāyeva  siyā  sukhāya vedanāya sampayuttā siyā
adukkhamasukhāya    vedanāya    sampayuttā    vipākadhammadhammā
anupādinnaanupādāniyā  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā  siyā  savitakkasavicārā
siyā  avitakkavicāramattā  siyā  avitakkaavicārā  siyā  pītisahagatā
siyā  sukhasahagatā  siyā  upekkhāsahagatā  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbā   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā   apacayagāmino
sekkhā   appamāṇā   appamāṇārammaṇā  paṇītā  sammattaniyatā
na  maggārammaṇā  maggahetukā  na  maggādhipatino  siyā  uppannā
siyā  anuppannā  na  vattabbā  uppādinoti  siyā  atītā
siyā  anāgatā  siyā  paccuppannā  na  vattabbā atītārammaṇātipi
Anāgatārammaṇātipi   paccuppannārammaṇātipi   siyā   ajjhattā
siyā bahiddhā siyā ajjhattabahiddhā bahiddhārammaṇā anidassanaappaṭighā.
   [538]  Vīmaṃsiddhipādo  hetu  tayo  iddhipādā na hetū .
Sahetukā  hetusampayuttā  . vīmaṃsiddhipādo hetu ceva sahetuko ca
tayo  iddhipādā na vattabbā hetū ceva sahetukā cāti sahetukā
ceva  na  ca hetū . vīmaṃsiddhipādo hetu ceva hetusampayutto ca
tayo  iddhipādā  na  vattabbā  hetū  ceva hetusampayuttā cāti
hetusampayuttā  ceva  na  ca  hetū . tayo iddhipādā na hetū
sahetukā  vīmaṃsiddhipādo  na  vattabbo  na  hetu  sahetukotipi
na hetu ahetukotipi.
   [539]  Sappaccayā  saṅkhatā  anidassanā  appaṭighā  arūpā
lokuttarā  kenaci viññeyyā kenaci na viññeyyā . no āsavā
anāsavā  āsavavippayuttā  na  vattabbā  āsavā  ceva  sāsavā
cātipi  sāsavā  ceva  no  ca  āsavātipi na vattabbā āsavā
ceva  āsavasampayuttā  cātipi  āsavasampayuttā  ceva  no  ca
āsavātipi  āsavavippayuttaanāsavā  .  no  saññojanā  .pe.
No ganthā .pe. no oghā .pe. no yogā .pe. No nīvaraṇā
.pe. No parāmāsā .pe.
   [540] Sārammaṇā . Tayo iddhipādā no cittā cittiddhiiddhipādo
Cittaṃ  .  tayo  iddhipādā  cetasikā cittiddhipādo acetasiko .
Tayo  iddhipādā  cittasampayuttā  cittiddhipādo  na  vattabbo
cittena  sampayuttotipi  cittena  vippayuttotipi  . tayo iddhipādā
cittasaṃsaṭṭhā  cittiddhipādo  na  vattabbo  cittena  saṃsaṭṭhotipi
cittena   visaṃsaṭṭhotipi  .  tayo  iddhipādā  cittasamuṭṭhānā
cittiddhipādo  no  cittasamuṭṭhāno  . tayo iddhipādā cittasahabhuno
cittiddhipādo  no  cittasahabhū  . tayo iddhipādā cittānuparivattino
cittiddhipādo  no  cittānuparivatti  . tayo iddhipādā cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānā  cittiddhipādo  no  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  .  tayo
iddhipādā    cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno   cittiddhipādo   no
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū   .   tayo   iddhipādā   cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānānuparivattino cittiddhipādo no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivatti.
Tayo  iddhipādā  bāhirā  cittiddhipādo  ajjhattiko  .  nupādā
anupādinnā.
   [541]  Nupādānā  .pe. no kilesā .pe. na dassanena
pahātabbā  na  bhāvanāya  pahātabbā  na dassanena pahātabbahetukā
na  bhāvanāya  pahātabbahetukā  siyā  savitakkā  siyā  avitakkā
siyā  savicārā  siyā  avicārā  siyā  sappītikā siyā appītikā
siyā  pītisahagatā  siyā  na  pītisahagatā siyā sukhasahagatā siyā na
sukhasahagatā  siyā  upekkhāsahagatā  siyā  na  upekkhāsahagatā  na
Kāmāvacarā  na  rūpāvacarā na arūpāvacarā apariyāpannā niyyānikā
niyatā anuttarā araṇāti.
           Pañhāpucchakaṃ.
         Iddhipādavibhaṅgo samatto.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 303-306. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6126              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6126              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=536&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=36              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=536              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=7852              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=7852              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]