ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

         Tattha katamo saññākkhandho
   [54]  Ekavidhena  saññākkhandho  phassasampayutto  . duvidhena
saññākkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko . tividhena saññākkhandho
atthi kusalo atthi akusalo atthi abyākato. Catubbidhena saññākkhandho
atthi  kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro  atthi  arūpāvacaro  atthi
apariyāpanno  .  pañcavidhena  saññākkhandho atthi sukhindriyasampayutto
atthi  dukkhindriyasampayutto  atthi  somanassindriyasampayutto  atthi
domanassindriyasampayutto  atthi  upekkhindriyasampayutto  .  chabbidhena
saññākkhandho   cakkhusamphassajā   saññā  sotasamphassajā  saññā
ghānasamphassajā  saññā  jivhāsamphassajā  saññā  kāyasamphassajā
saññā  manosamphassajā  saññā  evaṃ  chabbidhena  saññākkhandho .
Sattavidhena  saññākkhandho cakkhusamphassajā saññā .pe. kāyasamphassajā
Saññā   manodhātusamphassajā   saññā   manoviññāṇadhātusamphassajā
saññā  evaṃ  sattavidhena  saññākkhandho . aṭṭhavidhena saññākkhandho
cakkhusamphassajā   saññā   .pe.   kāyasamphassajā   saññā
atthi  sukhasahagatā  atthi  dukkhasahagatā  manodhātusamphassajā  saññā
manoviññāṇadhātusamphassajā  saññā  evaṃ  aṭṭhavidhena saññākkhandho .
Navavidhena  saññākkhandho  cakkhusamphassajā saññā .pe. kāyasamphassajā
saññā   manodhātusamphassajā   saññā   manoviññāṇadhātusamphassajā
saññā  atthi kusalā atthi akusalā atthi abyākatā evaṃ navavidhena
saññākkhandho  .  dasavidhena  saññākkhandho  cakkhusamphassajā  saññā
.pe.  kāyasamphassajā  saññā  atthi  sukhasahatā  atthi dukkhasahagatā
manodhātusamphassajā   saññā   manoviññāṇadhātusamphassajā   saññā
atthi kusalā atthi akusalā atthi abyākatā evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   [55]  Ekavidhena  saññākkhandho  phassasampayutto  . duvidhena
saññākkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko . tividhena saññākkhandho
atthi  sukhāya  vedanāya  sampayutto  atthi  dukkhāya  vedanāya
sampayutto  atthi  adukkhamasukhāya  vedanāya sampayutto atthi vipāko
atthi  vipākadhammadhammo  atthi  nevavipākanavipākadhammadhammo  atthi
upādinnupādāniyo  atthi  anupādinnupādāniyo  atthi  anupādinnā
nupādāniyo  atthi  saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  atthi  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
Atthi  asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesiko  atthi  savitakkasavicāro atthi avitakka-
vicāramatto atthi avitakkāvicāro atthi pītisahagato atthi sukhasahagato
atthi  upekkhāsahagato  atthi  dassanena  pahātabbo atthi bhāvanāya
pahātabbo  atthi  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  atthi  dassanena
pahātabbahetuko  atthi bhāvanāya pahātabbahetuko atthi nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko  atthi  ācayagāmi  atthi  apacayagāmi
atthi  nevācayagāmināpacayagāmi  atthi  sekkho atthi asekkho atthi
neva sekkho nāsekkho atthi paritto atthi mahaggato atthi
   {55.1} appamāṇo atthi parittārammaṇo atthi mahaggatārammaṇo
atthi appamāṇārammaṇo atthi hīno atthi majjhimo atthi paṇīto atthi
micchattaniyato  atthi  sammattaniyato atthi aniyato atthi maggārammaṇo
atthi  maggahetuko atthi maggādhipati atthi uppanno atthi anuppanno
atthi  uppādī  atthi  atīto  atthi  anāgato  atthi paccuppanno
atthi  atītārammaṇo  atthi  anāgatārammaṇo atthi paccuppannārammaṇo
atthi  ajjhatto  atthi  bahiddho  atthi  ajjhattabahiddho  atthi
ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo
.pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   [56]  Ekavidhena  saññākkhandho  phassasampayutto  . duvidhena
saññākkhandho  atthi  hetusampayutto  atthi  hetuvippayutto  atthi
na  hetu  sahetuko  atthi na hetu ahetuko atthi lokiyo atthi
Lokuttaro atthi kenaci viññeyyo atthi  kenaci na viññeyyo atthi
sāsavo  atthi anāsavo atthi āsavasampayutto atthi āsavavippayutto
atthi   āsavavippayuttasāsavo   atthi   āsavavippayuttaanāsavo
atthi  saññojaniyo  atthi  asaññojaniyo  atthi  saññojanasampayutto
atthi   saññojanavippayutto   atthi   saññojanavippayuttasaññojaniyo
atthi   saññojanavippayuttaasaññojaniyo   atthi   ganthaniyo  atthi
aganthaniyo atthi ganthasampayutto atthi ganthavippayutto atthi
   {56.1}  ganthavippayuttaganthaniyo  atthi  ganthavippayuttaaganthaniyo
atthi oghaniyo atthi anoghaniyo atthi oghasampayutto atthi oghavippayutto
atthi  oghavippayuttaoghaniyo  atthi  oghavippayuttaanoghaniyo  atthi
yoganiyo  atthi ayoganiyo atthi yogasampayutto atthi yogavippayutto
atthi  yogavippayuttayoganiyo  atthi  yogavippayuttaayoganiyo  atthi
nīvaraṇiyo   atthi   anīvaraṇiyo  atthi  nīvaraṇasampayutto  atthi
nīvaraṇavippayutto    atthi    nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyo    atthi
nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyo   atthi  parāmaṭṭho  atthi  aparāmaṭṭho
atthi   parāmāsasampayutto   atthi   parāmāsavippayutto   atthi
parāmāsavippayuttaparāmaṭṭho    atthi   parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭho
atthi upādinno atthi anupādinno atthi upādāniyo atthi anupādāniyo
atthi  upādānasampayutto  atthi  upādānavippayutto atthi upādāna-
vippayuttaupādāniyo   atthi  upādānavippayuttaanupādāniyo  atthi
Saṅkilesiko  atthi  asaṅkilesiko atthi saṅkiliṭṭho atthi asaṅkiliṭṭho
atthi  kilesasampayutto  atthi  kilesavippayutto atthi kilesavippayutta-
saṅkilesiko  atthi  kilesavippayuttaasaṅkilesiko  atthi  dassanena
pahātabbo  atthi na dassanena pahātabbo atthi bhāvanāya pahātabbo
atthi  na  bhāvanāya  pahātabbo  atthi  dassanena  pahātabbahetuko
atthi  na  dassanena pahātabbahetuko atthi bhāvanāya pahātabbahetuko
atthi  na  bhāvanāya pahātabbahetuko atthi savitakko atthi avitakko
atthi savicāro atthi avicāro atthi sappītiko atthi
   {56.2} appītiko atthi pītisahagato atthi na pītisahagato atthi
sukhasahagato  atthi  na  sukhasahagato  atthi  upekkhāsahagato atthi na
upekkhāsahagato atthi kāmāvacaro atthi na kāmāvacaro atthi rūpāvacaro
atthi  na  rūpāvacaro atthi arūpāvacaro atthi na arūpāvacaro atthi
pariyāpanno  atthi  apariyāpanno atthi niyyāniko atthi aniyyāniko
atthi  niyato  atthi  aniyato atthi sauttaro atthi anuttaro atthi
saraṇo  atthi  araṇo  .  tividhena  saññākkhandho  atthi  kusalo
atthi akusalo atthi abyākato .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   [57]  Ekavidhena  saññākkhandho  phassasampayutto  . duvidhena
saññākkhandho  atthi  saraṇo  atthi araṇo . tividhena saññākkhandho
atthi  sukhāya  vedanāya  sampayutto  atthi  dukkhāya  vedanāya
sampayutto  atthi  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto .pe. atthi
Ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo
.pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
            Dukamūlakaṃ.
   [58]  Ekavidhena  saññākkhandho  phassasampayutto  . duvidhena
saññākkhandho  atthi  sahetuko  atthi  ahetuko  .  tividhena
saññākkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato
.pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {58.1}  Ekavidhena  saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  saraṇo  atthi araṇo . tividhena saññākkhandho
atthi  kusalo atthi akusalo atthi abyākato .pe. evaṃ dasavidhena
saññākkhandho.
   {58.2}  Ekavidhena  saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko . tividhena saññākkhandho
atthi sukhāya vedanāya sampayutto atthi dukkhāya vedanāya sampayutto
atthi adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto .pe. atthi ajjhattārammaṇo
atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  .pe.  evaṃ
dasavidhena saññākkhandho.
   {58.3}  Ekavidhena  saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  saraṇo  atthi araṇo . tividhena saññākkhandho
atthi sukhāya vedanāya sampayutto atthi dukkhāya vedanāya sampayutto
atthi adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto .pe. atthi ajjhattārammaṇo
atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  .pe.  evaṃ
Dasavidhena saññākkhandho.
            Tikamūlakaṃ.
   [59]  Ekavidhena  saññākkhandho  phassasampayutto  . duvidhena
saññākkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko . tividhena saññākkhandho
atthi  kusalo atthi akusalo atthi abyākato .pe. evaṃ dasavidhena
saññākkhandho.
   {59.1}  Ekavidhena  saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  hetusampayutto  atthi  hetuvippayutto .
Tividhena  saññākkhandho  atthi  sukhāya  vedanāya  sampayutto  atthi
dukkhāya  vedanāya  sampayutto  atthi  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayutto .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.2}  Ekavidhena  saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi na hetu sahetuko atthi na hetu ahetuko .
Tividhena  saññākkhandho  atthi  vipāko  atthi vipākadhammadhammo atthi
nevavipākanavipākadhammadhammo .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.3}  Ekavidhena  saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho atthi lokiyo atthi lokuttaro . tividhena saññākkhandho
atthi   upādinnupādāniyo   atthi   anupādinnupādāniyo  atthi
anupādinnānupādāniyo .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.4}   Ekavidhena  saññākkhandho  phassasampayutto  .
Duvidhena   saññākkhandho   atthi   kenaci   viññeyyo  atthi
kenaci   na   viññeyyo   .   tividhena   saññākkhandho
Atthi   saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  atthi  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  atthi
asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesiko .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.5}  Ekavidhena saññākkhandho phassasampayutto  . duvidhena
saññākkhandho atthi sāsavo atthi anāsavo . tividhena saññākkhandho
atthi  savitakkasavicāro atthi avitakkavicāramatto atthi avitakkāvicāro
.pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.6}  Ekavidhena  saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  āsavasampayutto  atthi  āsavavippayutto .
Tividhena  saññākkhandho  atthi  pītisahagato  atthi  sukhasahagato  atthi
upekkhāsahagato .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.7}  Ekavidhena  saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  āsavavippayuttasāsavo  atthi  āsavavippayutta-
anāsavo . tividhena saññākkhandho atthi dassanena pahātabbo atthi
bhāvanāya  pahātabbo  atthi  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  .pe.
Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.8}  Ekavidhena  saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  saññojaniyo  atthi  asaññojaniyo  . tividhena
saññākkhandho  atthi  dassanena  pahātabbahetuko  atthi  bhāvanāya
pahātabbahetuko    atthi    nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko
.pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.9}   Ekavidhena  saññākkhandho  phassasampayutto  .
Duvidhena   saññākkhandho   atthi   saññojanasampayutto   atthi
Saññojanavippayutto  .  tividhena  saññākkhandho  atthi  ācayagāmi
atthi  apacayagāmi  atthi  nevācayagāmināpacayagāmi  .pe.  evaṃ
dasavidhena saññākkhandho.
   {59.10}  Ekavidhena  saññākkhandho  phassasampayutto  .
Duvidhena   saññākkhandho   atthi   saññojanavippayuttasaññojaniyo
atthi     saññojanavippayuttaasaññojaniyo    .    tividhena
saññākkhandho  atthi  sekkho  atthi  asekkho atthi neva sekkho
nāsekkho .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.11}  Ekavidhena saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  ganthaniyo  atthi  aganthaniyo  .  tividhena
saññākkhandho  atthi  paritto  atthi  mahaggato  atthi  appamāṇo
.pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.12}  Ekavidhena saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  ganthasampayutto atthi ganthavippayutto . tividhena
saññākkhandho  atthi  parittārammaṇo  atthi  mahaggatārammaṇo  atthi
appamāṇārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.13}  Ekavidhena saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  ganthavippayuttaganthaniyo  atthi  ganthavippayutta-
aganthaniyo . tividhena saññākkhandho atthi hīno atthi majjhimo atthi
paṇīto .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.14}  Ekavidhena  saññākkhandho  phassasampayutto  .
Duvidhena  saññākkhandho  atthi  oghaniyo  atthi  anoghaniyo .
Tividhena  saññākkhandho  atthi  micchattaniyato  atthi  sammattaniyato
Atthi aniyato .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.15}  Ekavidhena saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  oghasampayutto  atthi  oghavippayutto .
Tividhena  saññākkhandho  atthi  maggārammaṇo  atthi  maggahetuko
atthi maggādhipati .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.16}  Ekavidhena saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  oghavippayuttaoghaniyo  atthi  oghavippayutta-
anoghaniyo . tividhena saññākkhandho atthi uppanno atthi anuppanno
atthi uppādī .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.17}  Ekavidhena saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho atthi yoganiyo atthi ayoganiyo . Tividhena saññākkhandho
atthi atīto atthi anāgato atthi paccuppanno .pe. evaṃ dasavidhena
saññākkhandho.
   {59.18}  Ekavidhena saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  yogasampayutto atthi yogavippayutto . tividhena
saññākkhandho   atthi   atītārammaṇo   atthi   anāgatārammaṇo
atthi paccuppannārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena saññākkhandho.
   {59.19}  Ekavidhena saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena
saññākkhandho  atthi  yogavippayuttayoganiyo  atthi  yogavippayutta-
ayoganiyo  . tividhena saññākkhandho atthi ajjhatto atthi bahiddho
atthi ajjhattabahiddho .pe. evaṃ dasavidhena saññākkhandho. Ekavidhena
saññākkhandho phassasampayutto . duvidhena saññākkhandho atthi nīvaraṇiyo
Atthi  anīvaraṇiyo  .  tividhena  saññākkhandho atthi ajjhattārammaṇo
atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  .pe.  evaṃ
dasavidhena saññākkhandho.
           Ubhatovaḍḍhakaṃ.
   [60]  Sattavidhena  saññākkhandho  atthi kusalo atthi akusalo
atthi abyākato atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro
atthi  apariyāpanno  evaṃ  sattavidhena  saññākkhandho  .  aparopi
sattavidhena  saññākkhandho  atthi  sukhāya  vedanāya  sampayutto
atthi  dukkhāya  vedanāya  sampayutto  atthi adukkhamasukhāya vedanāya
sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo
atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  atthi  kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro
atthi arūpāvacaro atthi apariyāpanno evaṃ sattavidhena saññākkhandho.
   [61] Catuvīsatividhena saññākkhandho cakkhusamphassapaccayā saññākkhandho
atthi kusalo atthi akusalo atthi abyākato sotasamphassapaccayā .pe.
Ghānasamphassapaccayā  .pe.  jivhāsamphassapaccayā  .pe. kāyasamphassa-
paccayā  .pe.  manosamphassapaccayā  saññākkhandho  atthi  kusalo
atthi  akusalo atthi abyākato cakkhusamphassajā saññā sotasamphassajā
saññā   ghānasamphassajā   saññā   jivhāsamphassajā   saññā
kāyasamphassajā  saññā  manosamphassajā  saññā  evaṃ  catuvīsatividhena
Vidhena  saññākkhandho  .  aparopi  catuvīsatividhena  saññākkhandho
cakkhusamphassapaccayā  saññākkhandho  atthi  sukhāya vedanāya sampayutto
atthi  dukkhāya  vedanāya  sampayutto  atthi adukkhamasukhāya vedanāya
sampayutto  .pe.  atthi ajjhattārammaṇo atthi bahiddhārammaṇo atthi
ajjhattabahiddhārammaṇo  sotasamphassapaccayā  .pe.  ghānasamphassapaccayā
.pe.  jivhāsamphassapaccayā  .pe.  kāyasamphassapaccayā  .pe.
Manosamphassapaccayā  saññākkhandho  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi
bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  cakkhusamphassajā  saññā
.pe. Manosamphassajā saññā evaṃ catuvīsatividhena saññākkhandho.
   [62]  Tiṃsavidhena saññākkhandho cakkhusamphassapaccayā saññākkhandho
atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro atthi apariyāpanno
sotasamphassapaccayā  .pe.  ghānasamphassapaccayā  .pe. jivhāsamphassa-
paccayā  .pe.  kāyasamphassapaccayā  .pe.  manosamphassapaccayā
saññākkhandho  atthi  kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro
atthi  apariyāpanno  cakkhusamphassajā  saññā  .pe.  manosamphassajā
saññā evaṃ tiṃsavidhena saññākkhandho.
   [63]  Bahuvidhena saññākkhandho cakkhusamphassapaccayā saññākkhandho
atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato atthi kāmāvacaro
atthi  rūpāvacaro  atthi arūpāvacaro atthi apariyāpanno sotasamphassa
Paccayā  .pe.  ghānasamphassapaccayā  .pe.  jivhāsamphassapaccayā
.pe.  kāyasamphassapaccayā  .pe.  manosamphassapaccayā  saññākkhandho
atthi kusalo atthi akusalo atthi abyākato atthi kāmāvacaro atthi
rūpāvacaro  atthi  arūpāvacaro  atthi  apariyāpanno  cakkhusamphassajā
saññā .pe. Manosamphassajā saññā evaṃ bahuvidhena saññākkhandho.
   {63.1}  Aparopi  bahuvidhena  saññākkhandho cakkhusamphassapaccayā
saññākkhandho atthi sukhāya vedanāya sampayutto atthi dukkhāya vedanāya
sampayutto  atthi  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto .pe. atthi
ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo
atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro atthi apariyāpanno
sotasamphassapaccayā  .pe.  ghānasamphassapaccayā  .pe. jivhāsamphassa-
paccayā  .pe.  kāyasamphassapaccayā  .pe.  manosamphassapaccayā
saññākkhandho  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi
ajjhattabahiddhārammaṇo  atthi  kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro  atthi
arūpāvacaro  atthi  apariyāpanno  cakkhusamphassajā  saññā  .pe.
Manosamphassajā saññā evaṃ bahuvidhena saññākkhandho.
         Ayaṃ vuccati saññākkhandho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 32-44. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=642              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=642              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=54&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=54              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]