ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

         Tattha katamo sannakkhandho
   [54]  Ekavidhena  sannakkhandho  phassasampayutto  . duvidhena
sannakkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko . tividhena sannakkhandho
atthi kusalo atthi akusalo atthi abyakato. Catubbidhena sannakkhandho
atthi  kamavacaro  atthi  rupavacaro  atthi  arupavacaro  atthi
apariyapanno  .  pancavidhena  sannakkhandho atthi sukhindriyasampayutto
atthi  dukkhindriyasampayutto  atthi  somanassindriyasampayutto  atthi
domanassindriyasampayutto  atthi  upekkhindriyasampayutto  .  chabbidhena
sannakkhandho   cakkhusamphassaja   sanna  sotasamphassaja  sanna
ghanasamphassaja  sanna  jivhasamphassaja  sanna  kayasamphassaja
sanna  manosamphassaja  sanna  evam  chabbidhena  sannakkhandho .
Sattavidhena  sannakkhandho cakkhusamphassaja sanna .pe. kayasamphassaja
Sanna   manodhatusamphassaja   sanna   manovinnanadhatusamphassaja
sanna  evam  sattavidhena  sannakkhandho . atthavidhena sannakkhandho
cakkhusamphassaja   sanna   .pe.   kayasamphassaja   sanna
atthi  sukhasahagata  atthi  dukkhasahagata  manodhatusamphassaja  sanna
manovinnanadhatusamphassaja  sanna  evam  atthavidhena sannakkhandho .
Navavidhena  sannakkhandho  cakkhusamphassaja sanna .pe. kayasamphassaja
sanna   manodhatusamphassaja   sanna   manovinnanadhatusamphassaja
sanna  atthi kusala atthi akusala atthi abyakata evam navavidhena
sannakkhandho  .  dasavidhena  sannakkhandho  cakkhusamphassaja  sanna
.pe.  kayasamphassaja  sanna  atthi  sukhasahata  atthi dukkhasahagata
manodhatusamphassaja   sanna   manovinnanadhatusamphassaja   sanna
atthi kusala atthi akusala atthi abyakata evam dasavidhena sannakkhandho.
   [55]  Ekavidhena  sannakkhandho  phassasampayutto  . duvidhena
sannakkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko . tividhena sannakkhandho
atthi  sukhaya  vedanaya  sampayutto  atthi  dukkhaya  vedanaya
sampayutto  atthi  adukkhamasukhaya  vedanaya sampayutto atthi vipako
atthi  vipakadhammadhammo  atthi  nevavipakanavipakadhammadhammo  atthi
upadinnupadaniyo  atthi  anupadinnupadaniyo  atthi  anupadinna
nupadaniyo  atthi  sankilitthasankilesiko  atthi  asankilitthasankilesiko
Atthi  asankilitthasankilesiko  atthi  savitakkasavicaro atthi avitakka-
vicaramatto atthi avitakkavicaro atthi pitisahagato atthi sukhasahagato
atthi  upekkhasahagato  atthi  dassanena  pahatabbo atthi bhavanaya
pahatabbo  atthi  nevadassanenanabhavanayapahatabbo  atthi  dassanena
pahatabbahetuko  atthi bhavanaya pahatabbahetuko atthi nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuko  atthi  acayagami  atthi  apacayagami
atthi  nevacayagaminapacayagami  atthi  sekkho atthi asekkho atthi
neva sekkho nasekkho atthi paritto atthi mahaggato atthi
   {55.1} appamano atthi parittarammano atthi mahaggatarammano
atthi appamanarammano atthi hino atthi majjhimo atthi panito atthi
micchattaniyato  atthi  sammattaniyato atthi aniyato atthi maggarammano
atthi  maggahetuko atthi maggadhipati atthi uppanno atthi anuppanno
atthi  uppadi  atthi  atito  atthi  anagato  atthi paccuppanno
atthi  atitarammano  atthi  anagatarammano atthi paccuppannarammano
atthi  ajjhatto  atthi  bahiddho  atthi  ajjhattabahiddho  atthi
ajjhattarammano  atthi  bahiddharammano  atthi  ajjhattabahiddharammano
.pe. Evam dasavidhena sannakkhandho.
   [56]  Ekavidhena  sannakkhandho  phassasampayutto  . duvidhena
sannakkhandho  atthi  hetusampayutto  atthi  hetuvippayutto  atthi
na  hetu  sahetuko  atthi na hetu ahetuko atthi lokiyo atthi
Lokuttaro atthi kenaci vinneyyo atthi  kenaci na vinneyyo atthi
sasavo  atthi anasavo atthi asavasampayutto atthi asavavippayutto
atthi   asavavippayuttasasavo   atthi   asavavippayuttaanasavo
atthi  sannojaniyo  atthi  asannojaniyo  atthi  sannojanasampayutto
atthi   sannojanavippayutto   atthi   sannojanavippayuttasannojaniyo
atthi   sannojanavippayuttaasannojaniyo   atthi   ganthaniyo  atthi
aganthaniyo atthi ganthasampayutto atthi ganthavippayutto atthi
   {56.1}  ganthavippayuttaganthaniyo  atthi  ganthavippayuttaaganthaniyo
atthi oghaniyo atthi anoghaniyo atthi oghasampayutto atthi oghavippayutto
atthi  oghavippayuttaoghaniyo  atthi  oghavippayuttaanoghaniyo  atthi
yoganiyo  atthi ayoganiyo atthi yogasampayutto atthi yogavippayutto
atthi  yogavippayuttayoganiyo  atthi  yogavippayuttaayoganiyo  atthi
nivaraniyo   atthi   anivaraniyo  atthi  nivaranasampayutto  atthi
nivaranavippayutto    atthi    nivaranavippayuttanivaraniyo    atthi
nivaranavippayuttaanivaraniyo   atthi  paramattho  atthi  aparamattho
atthi   paramasasampayutto   atthi   paramasavippayutto   atthi
paramasavippayuttaparamattho    atthi   paramasavippayuttaaparamattho
atthi upadinno atthi anupadinno atthi upadaniyo atthi anupadaniyo
atthi  upadanasampayutto  atthi  upadanavippayutto atthi upadana-
vippayuttaupadaniyo   atthi  upadanavippayuttaanupadaniyo  atthi
Sankilesiko  atthi  asankilesiko atthi sankilittho atthi asankilittho
atthi  kilesasampayutto  atthi  kilesavippayutto atthi kilesavippayutta-
sankilesiko  atthi  kilesavippayuttaasankilesiko  atthi  dassanena
pahatabbo  atthi na dassanena pahatabbo atthi bhavanaya pahatabbo
atthi  na  bhavanaya  pahatabbo  atthi  dassanena  pahatabbahetuko
atthi  na  dassanena pahatabbahetuko atthi bhavanaya pahatabbahetuko
atthi  na  bhavanaya pahatabbahetuko atthi savitakko atthi avitakko
atthi savicaro atthi avicaro atthi sappitiko atthi
   {56.2} appitiko atthi pitisahagato atthi na pitisahagato atthi
sukhasahagato  atthi  na  sukhasahagato  atthi  upekkhasahagato atthi na
upekkhasahagato atthi kamavacaro atthi na kamavacaro atthi rupavacaro
atthi  na  rupavacaro atthi arupavacaro atthi na arupavacaro atthi
pariyapanno  atthi  apariyapanno atthi niyyaniko atthi aniyyaniko
atthi  niyato  atthi  aniyato atthi sauttaro atthi anuttaro atthi
sarano  atthi  arano  .  tividhena  sannakkhandho  atthi  kusalo
atthi akusalo atthi abyakato .pe. Evam dasavidhena sannakkhandho.
   [57]  Ekavidhena  sannakkhandho  phassasampayutto  . duvidhena
sannakkhandho  atthi  sarano  atthi arano . tividhena sannakkhandho
atthi  sukhaya  vedanaya  sampayutto  atthi  dukkhaya  vedanaya
sampayutto  atthi  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto .pe. atthi
Ajjhattarammano  atthi  bahiddharammano  atthi  ajjhattabahiddharammano
.pe. Evam dasavidhena sannakkhandho.
            Dukamulakam.
   [58]  Ekavidhena  sannakkhandho  phassasampayutto  . duvidhena
sannakkhandho  atthi  sahetuko  atthi  ahetuko  .  tividhena
sannakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyakato
.pe. Evam dasavidhena sannakkhandho.
   {58.1}  Ekavidhena  sannakkhandho phassasampayutto . duvidhena
sannakkhandho  atthi  sarano  atthi arano . tividhena sannakkhandho
atthi  kusalo atthi akusalo atthi abyakato .pe. evam dasavidhena
sannakkhandho.
   {58.2}  Ekavidhena  sannakkhandho phassasampayutto . duvidhena
sannakkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko . tividhena sannakkhandho
atthi sukhaya vedanaya sampayutto atthi dukkhaya vedanaya sampayutto
atthi adukkhamasukhaya vedanaya sampayutto .pe. atthi ajjhattarammano
atthi  bahiddharammano  atthi  ajjhattabahiddharammano  .pe.  evam
dasavidhena sannakkhandho.
   {58.3}  Ekavidhena  sannakkhandho phassasampayutto . duvidhena
sannakkhandho  atthi  sarano  atthi arano . tividhena sannakkhandho
atthi sukhaya vedanaya sampayutto atthi dukkhaya vedanaya sampayutto
atthi adukkhamasukhaya vedanaya sampayutto .pe. atthi ajjhattarammano
atthi  bahiddharammano  atthi  ajjhattabahiddharammano  .pe.  evam
Dasavidhena sannakkhandho.
            Tikamulakam.
   [59]  Ekavidhena  sannakkhandho  phassasampayutto  . duvidhena
sannakkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko . tividhena sannakkhandho
atthi  kusalo atthi akusalo atthi abyakato .pe. evam dasavidhena
sannakkhandho.
   {59.1}  Ekavidhena  sannakkhandho phassasampayutto . duvidhena
sannakkhandho  atthi  hetusampayutto  atthi  hetuvippayutto .
Tividhena  sannakkhandho  atthi  sukhaya  vedanaya  sampayutto  atthi
dukkhaya  vedanaya  sampayutto  atthi  adukkhamasukhaya  vedanaya
sampayutto .pe. Evam dasavidhena sannakkhandho.
   {59.2}  Ekavidhena  sannakkhandho phassasampayutto . duvidhena
sannakkhandho  atthi na hetu sahetuko atthi na hetu ahetuko .
Tividhena  sannakkhandho  atthi  vipako  atthi vipakadhammadhammo atthi
nevavipakanavipakadhammadhammo .pe. Evam dasavidhena sannakkhandho.
   {59.3}  Ekavidhena  sannakkhandho phassasampayutto . duvidhena
sannakkhandho atthi lokiyo atthi lokuttaro . tividhena sannakkhandho
atthi   upadinnupadaniyo   atthi   anupadinnupadaniyo  atthi
anupadinnanupadaniyo .pe. Evam dasavidhena sannakkhandho.
   {59.4}   Ekavidhena  sannakkhandho  phassasampayutto  .
Duvidhena   sannakkhandho   atthi   kenaci   vinneyyo  atthi
kenaci   na   vinneyyo   .   tividhena   sannakkhandho
Atthi   sankilitthasankilesiko  atthi  asankilitthasankilesiko  atthi
asankilitthasankilesiko .pe. Evam dasavidhena sannakkhandho.
   {59.5}  Ekavidhena sannakkhandho phassasampayutto  . duvidhena
sannakkhandho atthi sasavo atthi anasavo . tividhena sannakkhandho
atthi  savitakkasavicaro atthi avitakkavicaramatto atthi avitakkavicaro
.pe. Evam dasavidhena sannakkhandho.
   {59.6}  Ekavidhena  sannakkhandho phassasampayutto . duvidhena
sannakkhandho  atthi  asavasampayutto  atthi  asavavippayutto .
Tividhena  sannakkhandho  atthi  pitisahagato  atthi  sukhasahagato  atthi
upekkhasahagato .pe. Evam dasavidhena sannakkhandho.
   {59.7}  Ekavidhena  sannakkhandho phassasampayutto . duvidhena
sannakkhandho  atthi  asavavippayuttasasavo  atthi  asavavippayutta-
anasavo . tividhena sannakkhandho atthi dassanena pahatabbo atthi
bhavanaya  pahatabbo  atthi  nevadassanenanabhavanayapahatabbo  .pe.
Evam dasavidhena sannakkhandho.
   {59.8}  Ekavidhena  sannakkhandho phassasampayutto . duvidhena
sannakkhandho  atthi  sannojaniyo  atthi  asannojaniyo  . tividhena
sannakkhandho  atthi  dassanena  pahatabbahetuko  atthi  bhavanaya
pahatabbahetuko    atthi    nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko
.pe. Evam dasavidhena sannakkhandho.
   {59.9}   Ekavidhena  sannakkhandho  phassasampayutto  .
Duvidhena   sannakkhandho   atthi   sannojanasampayutto   atthi
Sannojanavippayutto  .  tividhena  sannakkhandho  atthi  acayagami
atthi  apacayagami  atthi  nevacayagaminapacayagami  .pe.  evam
dasavidhena sannakkhandho.
   {59.10}  Ekavidhena  sannakkhandho  phassasampayutto  .
Duvidhena   sannakkhandho   atthi   sannojanavippayuttasannojaniyo
atthi     sannojanavippayuttaasannojaniyo    .    tividhena
sannakkhandho  atthi  sekkho  atthi  asekkho atthi neva sekkho
nasekkho .pe. Evam dasavidhena sannakkhandho.
   {59.11}  Ekavidhena sannakkhandho phassasampayutto . duvidhena
sannakkhandho  atthi  ganthaniyo  atthi  aganthaniyo  .  tividhena
sannakkhandho  atthi  paritto  atthi  mahaggato  atthi  appamano
.pe. Evam dasavidhena sannakkhandho.
   {59.12}  Ekavidhena sannakkhandho phassasampayutto . duvidhena
sannakkhandho  atthi  ganthasampayutto atthi ganthavippayutto . tividhena
sannakkhandho  atthi  parittarammano  atthi  mahaggatarammano  atthi
appamanarammano .pe. Evam dasavidhena sannakkhandho.
   {59.13}  Ekavidhena sannakkhandho phassasampayutto . duvidhena
sannakkhandho  atthi  ganthavippayuttaganthaniyo  atthi  ganthavippayutta-
aganthaniyo . tividhena sannakkhandho atthi hino atthi majjhimo atthi
panito .pe. Evam dasavidhena sannakkhandho.
   {59.14}  Ekavidhena  sannakkhandho  phassasampayutto  .
Duvidhena  sannakkhandho  atthi  oghaniyo  atthi  anoghaniyo .
Tividhena  sannakkhandho  atthi  micchattaniyato  atthi  sammattaniyato
Atthi aniyato .pe. Evam dasavidhena sannakkhandho.
   {59.15}  Ekavidhena sannakkhandho phassasampayutto . duvidhena
sannakkhandho  atthi  oghasampayutto  atthi  oghavippayutto .
Tividhena  sannakkhandho  atthi  maggarammano  atthi  maggahetuko
atthi maggadhipati .pe. Evam dasavidhena sannakkhandho.
   {59.16}  Ekavidhena sannakkhandho phassasampayutto . duvidhena
sannakkhandho  atthi  oghavippayuttaoghaniyo  atthi  oghavippayutta-
anoghaniyo . tividhena sannakkhandho atthi uppanno atthi anuppanno
atthi uppadi .pe. Evam dasavidhena sannakkhandho.
   {59.17}  Ekavidhena sannakkhandho phassasampayutto . duvidhena
sannakkhandho atthi yoganiyo atthi ayoganiyo . Tividhena sannakkhandho
atthi atito atthi anagato atthi paccuppanno .pe. evam dasavidhena
sannakkhandho.
   {59.18}  Ekavidhena sannakkhandho phassasampayutto . duvidhena
sannakkhandho  atthi  yogasampayutto atthi yogavippayutto . tividhena
sannakkhandho   atthi   atitarammano   atthi   anagatarammano
atthi paccuppannarammano .pe. Evam dasavidhena sannakkhandho.
   {59.19}  Ekavidhena sannakkhandho phassasampayutto . duvidhena
sannakkhandho  atthi  yogavippayuttayoganiyo  atthi  yogavippayutta-
ayoganiyo  . tividhena sannakkhandho atthi ajjhatto atthi bahiddho
atthi ajjhattabahiddho .pe. evam dasavidhena sannakkhandho. Ekavidhena
sannakkhandho phassasampayutto . duvidhena sannakkhandho atthi nivaraniyo
Atthi  anivaraniyo  .  tividhena  sannakkhandho atthi ajjhattarammano
atthi  bahiddharammano  atthi  ajjhattabahiddharammano  .pe.  evam
dasavidhena sannakkhandho.
           Ubhatovaddhakam.
   [60]  Sattavidhena  sannakkhandho  atthi kusalo atthi akusalo
atthi abyakato atthi kamavacaro atthi rupavacaro atthi arupavacaro
atthi  apariyapanno  evam  sattavidhena  sannakkhandho  .  aparopi
sattavidhena  sannakkhandho  atthi  sukhaya  vedanaya  sampayutto
atthi  dukkhaya  vedanaya  sampayutto  atthi adukkhamasukhaya vedanaya
sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattarammano  atthi  bahiddharammano
atthi  ajjhattabahiddharammano  atthi  kamavacaro  atthi  rupavacaro
atthi arupavacaro atthi apariyapanno evam sattavidhena sannakkhandho.
   [61] Catuvisatividhena sannakkhandho cakkhusamphassapaccaya sannakkhandho
atthi kusalo atthi akusalo atthi abyakato sotasamphassapaccaya .pe.
Ghanasamphassapaccaya  .pe.  jivhasamphassapaccaya  .pe. kayasamphassa-
paccaya  .pe.  manosamphassapaccaya  sannakkhandho  atthi  kusalo
atthi  akusalo atthi abyakato cakkhusamphassaja sanna sotasamphassaja
sanna   ghanasamphassaja   sanna   jivhasamphassaja   sanna
kayasamphassaja  sanna  manosamphassaja  sanna  evam  catuvisatividhena
Vidhena  sannakkhandho  .  aparopi  catuvisatividhena  sannakkhandho
cakkhusamphassapaccaya  sannakkhandho  atthi  sukhaya vedanaya sampayutto
atthi  dukkhaya  vedanaya  sampayutto  atthi adukkhamasukhaya vedanaya
sampayutto  .pe.  atthi ajjhattarammano atthi bahiddharammano atthi
ajjhattabahiddharammano  sotasamphassapaccaya  .pe.  ghanasamphassapaccaya
.pe.  jivhasamphassapaccaya  .pe.  kayasamphassapaccaya  .pe.
Manosamphassapaccaya  sannakkhandho  atthi  ajjhattarammano  atthi
bahiddharammano  atthi  ajjhattabahiddharammano  cakkhusamphassaja  sanna
.pe. Manosamphassaja sanna evam catuvisatividhena sannakkhandho.
   [62]  Timsavidhena sannakkhandho cakkhusamphassapaccaya sannakkhandho
atthi kamavacaro atthi rupavacaro atthi arupavacaro atthi apariyapanno
sotasamphassapaccaya  .pe.  ghanasamphassapaccaya  .pe. jivhasamphassa-
paccaya  .pe.  kayasamphassapaccaya  .pe.  manosamphassapaccaya
sannakkhandho  atthi  kamavacaro atthi rupavacaro atthi arupavacaro
atthi  apariyapanno  cakkhusamphassaja  sanna  .pe.  manosamphassaja
sanna evam timsavidhena sannakkhandho.
   [63]  Bahuvidhena sannakkhandho cakkhusamphassapaccaya sannakkhandho
atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyakato atthi kamavacaro
atthi  rupavacaro  atthi arupavacaro atthi apariyapanno sotasamphassa
Paccaya  .pe.  ghanasamphassapaccaya  .pe.  jivhasamphassapaccaya
.pe.  kayasamphassapaccaya  .pe.  manosamphassapaccaya  sannakkhandho
atthi kusalo atthi akusalo atthi abyakato atthi kamavacaro atthi
rupavacaro  atthi  arupavacaro  atthi  apariyapanno  cakkhusamphassaja
sanna .pe. Manosamphassaja sanna evam bahuvidhena sannakkhandho.
   {63.1}  Aparopi  bahuvidhena  sannakkhandho cakkhusamphassapaccaya
sannakkhandho atthi sukhaya vedanaya sampayutto atthi dukkhaya vedanaya
sampayutto  atthi  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto .pe. atthi
ajjhattarammano  atthi  bahiddharammano  atthi  ajjhattabahiddharammano
atthi kamavacaro atthi rupavacaro atthi arupavacaro atthi apariyapanno
sotasamphassapaccaya  .pe.  ghanasamphassapaccaya  .pe. jivhasamphassa-
paccaya  .pe.  kayasamphassapaccaya  .pe.  manosamphassapaccaya
sannakkhandho  atthi  ajjhattarammano  atthi  bahiddharammano  atthi
ajjhattabahiddharammano  atthi  kamavacaro  atthi  rupavacaro  atthi
arupavacaro  atthi  apariyapanno  cakkhusamphassaja  sanna  .pe.
Manosamphassaja sanna evam bahuvidhena sannakkhandho.
         Ayam vuccati sannakkhandho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 32-44. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=642&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=642&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=54&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=54              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]