ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [600]  Idhāti  imissā  diṭṭhiyā  imissā khantiyā imissā
ruciyā  imasmiṃ  ādāye  imasmiṃ  dhamme  imasmiṃ  vinaye  imasmiṃ
dhammavinaye  imasmiṃ  pāvacane imasmiṃ brahmacariye imasmiṃ satthusāsane
tena vuccati idhāti.
   [601]  Bhikkhūti  samaññāya  bhikkhu  paṭiññāya  bhikkhu  bhikkhatīti
bhikkhu  bhikkhakoti  bhikkhu  bhikkhācariyaṃ  ajjhupagatoti bhikkhu bhinnapaṭadharoti
bhikkhu  bhindati  pāpake  akusale  dhammeti bhikkhu bhinnattā pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  bhikkhu odhiso kilesānaṃ pahānā bhikkhu anodhiso
kilesānaṃ  pahānā  bhikkhu  sekkho  bhikkhu  asekkho  bhikkhu
Nevasekkhonāsekkho  bhikkhu  aggo bhikkhu bhadro bhikkhu maṇḍo bhikkhu
sāro  bhikkhu  samaggena  saṅghena  ñatticatutthena  kammena akuppena
ṭhānārahena upasampannoti bhikkhu.
   [602]  Pātimokkhanti  sīlaṃ  patiṭṭhā  ādi  caraṇaṃ  saññamo
saṃvaro  mukhaṃ pamukhaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā . saṃvaroti kāyiko
avītikkamo vācasiko avītikkamo kāyikavācasiko avītikkamo . saṃvutoti
iminā pātimokkhasaṃvarena upeto hoti samupeto upāgato samupāgato
upapanno samupapanno samannāgato tena vuccati pātimokkhasaṃvarasaṃvutoti.
   [603]  Viharatīti iriyati vattati pāleti yapeti yāpeti carati
viharati tena vuccati viharatīti.
   [604] Ācāragocarasampannoti atthi ācāro atthi anācāro.
Tattha  katamo  anācāro  kāyiko  vītikkamo  vācasiko  vītikkamo
kāyikavācasiko  vītikkamo  ayaṃ  vuccati  anācāro sabbampi dussīlyaṃ
anācāro  idhekacco veḷudānena vā pattadānena vā pupphadānena
vā phaladānena vā sinānadānena vā dantakaṭṭhadānena vā pātukamyatāya
vā  muggasūpatāya  vā  pāribhaṭyatāya  vā  jaṅghapesanikena  vā
aññataraññatarena  buddhapaṭikuṭṭhena  micchāājīvena  jīvitaṃ  kappeti
ayaṃ vuccati anācāro . tattha katamo ācāro kāyiko avītikkamo
vācasiko  avītikkamo  kāyikavācasiko  avītikkamo  ayaṃ  vuccati
Ācāro  sabbopi  sīlasaṃvaro  ācāro  idhekacco na veḷudānena
na  pattadānena  na pupphadānena na phaladānena na sinānadānena na
dantakaṭṭhadānena  na  pātukamyatāya  na muggasūpatāya na pāribhaṭyatāya
na   jaṅghapesanikena   na   aññataraññatarena   buddhapaṭikuṭṭhena
micchāājīvena jīvitaṃ kappeti ayaṃ vuccati ācāro.
   {604.1} Gocaroti atthi gocaro atthi agocaro. Tattha katamo
agocaro  idhekacco  vesiyāgocaro  vā  hoti vidhavāgocaro vā
thullakumārīgocaro  vā  paṇḍakagocaro  vā  bhikkhunīgocaro  vā
pānāgāragocaro  vā  saṃsaṭṭho  viharati  rājūhi  rājamahāmattehi
titthiyehi   titthiyasāvakehi   ananulomikena   gihisaṃsaggena  yāni
vā  pana  tāni  kulāni  assaddhāni  appasannāni  anopānabhūtāni
akkosakaparibhāsakāni   anatthakāmāni   ahitakāmāni   aphāsukāmāni
ayogakkhemakāmāni   bhikkhūnaṃ   bhikkhunīnaṃ   upāsakānaṃ  upāsikānaṃ
tathārūpāni kulāni sevati bhajati payirupāsati ayaṃ vuccati agocaro.
   {604.2} Tattha katamo gocaro idhekacco na vesiyāgocaro hoti
na vidhavāgocaro na thullakumārīgocaro na paṇḍakagocaro na bhikkhunīgocaro
na  pānāgāragocaro  na  saṃsaṭṭho  viharati  rājūhi rājamahāmattehi
titthiyehi  titthiyasāvakehi  ananulomikena  gihisaṃsaggena yāni vā pana
tāni  kulāni  saddhāni  pasannāni  opānabhūtāni  kāsāvappajjotāni
isivātapaṭivātāni    atthakāmāni    hitakāmāni   phāsukāmāni
yogakkhemakāmāni   bhikkhūnaṃ   bhikkhunīnaṃ   upāsakānaṃ   upāsikānaṃ
tathārūpāni   kulāni   sevati   bhajati   payirupāsati   ayaṃ
Vuccati gocaro . iti iminā ca ācārena iminā ca gocarena upeto
hoti .pe. Samannāgato tena vuccati ācāragocarasampannoti.
   [605] Aṇumattesu vajjesu bhayadassāvīti tattha katame aṇumattā
vajjā  yāni  tāni  vajjāni  appamattakāni  oramattakāni lahusāni
lahusammatāni   saññamakaraṇīyāni   saṃvarakaraṇīyāni   cittuppādakaraṇīyāni
manasikārapaṭibaddhāni  ime  vuccanti  aṇumattā  vajjā  imesu
aṇumattesu vajjesu vajjadassāvī ca hoti bhayadassāvī ca ādīnavadassāvī
ca nissaraṇadassāvī ca tena vuccati aṇumattesu vajjesu bhayadassāvīti.
   [606]  Samādāya  sikkhati  sikkhāpadesūti tattha katamā sikkhā
catasso  sikkhā  bhikkhūnaṃ bhikkhusikkhā bhikkhunīnaṃ bhikkhunīsikkhā upāsakānaṃ
upāsakasikkhā  upāsikānaṃ  upāsikāsikkhā  imā  vuccanti  sikkhāyo
imāsu  sikkhāsu  sabbena  sabbaṃ  sabbathā  sabbaṃ  asesaṃ  nissesaṃ
samādāya vattati tena vuccati samādāya sikkhati sikkhāpadesūti.
   [607] Indriyesu guttadvāroti atthi indriyesu guttadvāratā
atthi  indriyesu  aguttadvāratā  .  tattha  katamā  indriyesu
aguttadvāratā  idhekacco  cakkhunā  rūpaṃ  disvā nimittaggāhī hoti
anubyañjanaggāhī   yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  na  paṭipajjati  na rakkhati cakkhundriyaṃ cakkhundriye na saṃvaraṃ
āpajjati  sotena  saddaṃ  sutvā  .pe.  ghānena gandhaṃ ghāyitvā
.pe.  Jivhāya  rasaṃ  sāyitvā  .pe. kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā
.pe.  manasā  dhammaṃ  viññāya  nimittaggāhī  hoti anubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ   manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā
pāpakā  akusalā  dhammā anvāssaveyyuṃ tassa saṃvarāya na paṭipajjati
na  rakkhati  manindriyaṃ  manindriye  na  saṃvaraṃ āpajjati yā imesaṃ
channaṃ  indriyānaṃ  agutti  agopanā anārakkho asaṃvaro ayaṃ vuccati
indriyesu aguttadvāratā.
   {607.1}  Tattha  katamā  indriyesu guttadvāratā idhekacco
cakkhunā  rūpaṃ  disvā  na  nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā
pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya paṭipajjati
rakkhati  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye  saṃvaraṃ  āpajjati  sotena  saddaṃ
sutvā .pe. ghānena gandhaṃ ghāyitvā .pe. jivhāya rasaṃ sāyitvā
.pe.  kāyena  phoṭṭhabbaṃ phusitvā .pe. manasā dhammaṃ viññāya na
nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  manindriyaṃ
asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā
anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya paṭipajjati rakkhati manindriyaṃ manindriye
saṃvaraṃ āpajjati yā imesaṃ channaṃ indriyānaṃ gutti gopanā ārakkho
saṃvaro  ayaṃ  vuccati  indriyesu guttadvāratā . imāya indriyesu
guttadvāratāya  upeto  hoti  .pe.  samannāgato  tena  vuccati
indriyesu guttadvāroti.
   [608]  Bhojane  mattaññūti  atthi  bhojane mattaññutā atthi
bhojane  amattaññutā  .  tattha  katamā  bhojane  amattaññutā
idhekacco  appaṭisaṅkhā  ayoniso āhāraṃ āhāreti davāya madāya
maṇḍanāya   vibhūsanāya   yā  tattha  asantuṭṭhitā  amattaññutā
appaṭisaṅkhā bhojane ayaṃ vuccati bhojane amattaññutā . tattha katamā
bhojane  mattaññutā  idhekacco paṭisaṃkhā yoniso āhāraṃ āhāreti
neva davāya na madāya na maṇḍanāya na vibhūsanāya yāvadeva imassa kāyassa
ṭhitiyā  yāpanāya  vihiṃsuparatiyā  brahmacariyānuggahāya  iti  purāṇañca
vedanaṃ  paṭihaṅkhāmi navañca vedanaṃ na uppādessāmi yātrā ca me
bhavissati  anavajjatā  ca  phāsu vihāro cāti yā tattha santuṭṭhitā
mattaññutā  paṭisaṅkhā  bhojane  ayaṃ  vuccati bhojane mattaññutā .
Imāya  bhojane  mattaññutāya  upeto  hoti  .pe.  samannāgato
tena vuccati bhojane mattaññūti.
   [609]  Kathañca  bhikkhu pubbarattāpararattaṃ jāgariyānuyogamanuyutto
hoti  idha  bhikkhu  divasaṃ  caṅkamena  nisajjāya āvaraṇiyehi dhammehi
cittaṃ parisodheti rattiyā paṭhamaṃ yāmaṃ caṅkamena nisajjāya āvaraṇiyehi
dhammehi  cittaṃ  parisodheti  rattiyā majjhimaṃ yāmaṃ dakkhiṇena passena
sīhaseyyaṃ  kappeti  pādena  pādaṃ  accādhāya  sato  sampajāno
uṭṭhānasaññaṃ  manasikaritvā  rattiyā  pacchimaṃ  yāmaṃ  paccuṭṭhāya
caṅkamena  nisajjāya  āvaraṇiyehi  dhammehi  cittaṃ  parisodheti evaṃ
Bhikkhu pubbarattāpararattaṃ jāgariyānuyogamanuyutto hoti.
   [610] Sātaccanti yo cetasiko viriyārambho .pe. Sammāvāyāmo.
Nepakkanti   yā   paññā   pajānanā   .pe.   amoho
dhammavicayo sammādiṭṭhi.
   [611]  Bodhipakkhikānaṃ  dhammānaṃ  bhāvanānuyogamanuyuttoti  tattha
katame  bodhipakkhikā  dhammā  satta  bojjhaṅgā  satisambojjhaṅgo
dhammavicayasambojjhaṅgo     viriyasambojjhaṅgo    pītisambojjhaṅgo
passaddhisambojjhaṅgo    samādhisambojjhaṅgo   upekkhāsambojjhaṅgo
ime vuccanti bodhipakkhikā dhammā ime bodhipakkhike dhamme āsevati
bhāveti   bahulīkaroti   tena  vuccati  bodhipakkhikānaṃ  dhammānaṃ
bhāvanānuyogamanuyuttoti.
   [612] Kathañca bhikkhu abhikkante paṭikkante sampajānakārī hoti
ālokite  vilokite  sampajānakārī  hoti  sammiñjite  pasārite
sampajānakārī  hoti  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe  sampajānakārī  hoti
asite pīte khāyite sāyite sampajānakārī hoti uccārapassāvakamme
sampajānakārī  hoti  gate  ṭhite nisinne sutte jāgarite bhāsite
tuṇhībhāve sampajānakārī hoti . idha bhikkhu sato sampajāno abhikkamati
sato  sampajāno  paṭikkamati  sato  sampajāno  āloketi  sato
sampajāno  viloketi  sato  sampajāno sammiñjeti sato sampajāno
pasāreti   sato   sampajānakārī  hoti  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe
Sato  sampajānakārī  hoti  asite  pīte  khāyite  sāyite sato
sampajānakārī  hoti  uccārapassāvakamme  sato  sampajānakārī hoti
gate ṭhite nisinne sutte jāgarite bhāsite tuṇhībhāve.
   {612.1} Satoti tattha katamā sati yā sati anussati paṭissati
sati  saraṇatā  dhāraṇatā  apilāpanatā  asammusanatā  sati  satindriyaṃ
satibalaṃ  sammāsati  ayaṃ  vuccati  sati  .  sampajānoti tattha katamaṃ
sampajaññaṃ  yā  paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo  dhammavicayo
sallakkhaṇā   upalakkhaṇā   paccupalakkhaṇā   paṇḍiccaṃ   kosallaṃ
nepuññaṃ  vebhabyā  cintā  upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā
vipassanā   sampajaññaṃ  patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ
paññāsatthaṃ   paññāpāsādo   paññāāloko   paññāobhāso
paññāpajjoto  paññāratanaṃ  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  idaṃ
vuccati  sampajaññaṃ  . iti imāya ca satiyā iminā ca sampajaññena
upeto hoti .pe. Samannāgato.
   {612.2} Evaṃ bhikkhu sato sampajāno abhikkamati sato sampajāno
paṭikkamati  sato  sampajāno  āloketi  sato sampajāno viloketi
sato  sampajāno  sammiñjeti  sato  sampajāno  pasāreti  sato
sampajānakārī  hoti  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe  sato  sampajānakārī
hoti asite pīte khāyite sāyite sato sampajānakārī hoti uccāra-
passāvakamme  sato sampajānakārī hoti gate ṭhite nisinne sutte
jāgarite bhāsite tuṇhībhāve.
   [613]  Vivittanti  santike  cepi  senāsanaṃ  hoti  tañca
anākiṇṇaṃ gahaṭṭhehi pabbajitehi tena taṃ vivittaṃ . Dūre cepi senāsanaṃ
hoti tañca anākiṇṇaṃ gahaṭṭhehi pabbajitehi tena taṃ vivittaṃ.
   [614]  Senāsananti  mañcopi senāsanaṃ pīṭhaṃpi senāsanaṃ bhisipi
senāsanaṃ  bimbohanaṃpi  senāsanaṃ  vihāropi  senāsanaṃ  aḍḍhayogopi
senāsanaṃ  pāsādopi  senāsanaṃ aṭṭopi senāsanaṃ mālopi senāsanaṃ
lenaṃpi  senāsanaṃ  guhāpi  senāsanaṃ rukkhamūlaṃpi senāsanaṃ veḷugumbopi
senāsanaṃ yattha vā pana bhikkhū paṭikkamanti sabbametaṃ senāsanaṃ.
   [615]  Bhajatīti  imaṃ  vivittaṃ senāsanaṃ bhajati sambhajati sevati
nisevati saṃsevati tena vuccati bhajatīti.
   [616] Araññanti nikkhamitvā bahiindakhīlā sabbametaṃ araññaṃ.
   [617] Rukkhamūlanti rukkhamūlaṃyeva rukkhamūlaṃ. Pabbatoyeva pabbato.
Kandarāyeva kandarā . giriguhāyeva giriguhā . susānaṃyeva susānaṃ.
Abbhokāsoyeva abbhokāso. Palālapuñjoyeva palālapuñjo.
   [618] Vanapatthanti dūrānametaṃ senāsanānaṃ adhivacanaṃ. Vanapatthanti
vanasaṇḍānametaṃ  senāsanānaṃ  adhivacanaṃ  .  vanapatthanti  bhiṃsanakānametaṃ
senāsanānaṃ  adhivacanaṃ  .  vanapatthanti  salomahaṃsānametaṃ  senāsanānaṃ
adhivacanaṃ  .  vanapatthanti  pariyantānametaṃ  senāsanānaṃ  adhivacanaṃ .
Vanapatthanti  na manussupacārānametaṃ senāsanānaṃ adhivacanaṃ . vanapatthanti
Durabhisambhavānametaṃ senāsanānaṃ adhivacanaṃ.
   [619]  Appasaddanti  santike  cepi  senāsanaṃ  hoti tañca
anākiṇṇaṃ  gahaṭṭhehi  pabbajitehi  tena taṃ appasaddaṃ . dūre cepi
senāsanaṃ  hoti  tañca  anākiṇṇaṃ  gahaṭṭhehi  pabbajitehi  tena taṃ
appasaddaṃ.
   [620] Appanigghosanti yadeva taṃ appasaddaṃ tadeva taṃ appanigghosaṃ
yadeva taṃ appanigghosaṃ tadeva taṃ vijanavātaṃ yadeva taṃ vijanavātaṃ tadeva
taṃ  manussarāhaseyyakaṃ  yadeva  taṃ  manussarāhaseyyakaṃ  tadeva  taṃ
paṭisallānasārūpaṃ.
   [621]  Araññagato vā rukkhamūlagato vā suññāgāragato vāti
araññagato vā hoti rukkhamūlagato vā suññāgāragato vā.
   [622]  Nisīdati  pallaṅkaṃ  ābhujitvāti nisinno hoti pallaṅkaṃ
ābhujitvā.
   [623] Ujuṃ kāyaṃ paṇidhāyāti ujuko hoti kāyo ṭhito paṇihito.
   [624] Parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvāti tattha katamā sati yā sati
anussati  .pe.  sammāsati  ayaṃ  vuccati  sati  ayaṃ sati upaṭṭhitā
hoti  supaṭṭhitā nāsikagge vā mukhanimitte vā tena vuccati parimukhaṃ
satiṃ upaṭṭhapetvāti.
   [625]  Abhijjhaṃ  loke  pahāyāti tattha katamā abhijjhā yo
Rāgo  sārāgo  .pe. cittassa sārāgo ayaṃ vuccati abhijjhā .
Tattha katamo loko pañcupādānakkhandhā loko ayaṃ vuccati loko .
Ayaṃ abhijjhā imamhi loke santā hoti samitā vūpasantā atthaṅgatā
abbhatthaṅgatā  appitā  byappitā  sositā  visositā  byantīkatā
tena vuccati abhijjhaṃ loke pahāyāti.
   [626]  Vigatābhijjhena  cetasāti  tattha katamaṃ cittaṃ yaṃ cittaṃ
mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  vuccati cittaṃ
idaṃ cittaṃ vigatābhijjhaṃ hoti tena vuccati vigatābhijjhena cetasāti.
   [627]  Viharatīti iriyati vattati pāleti yapeti yāpeti carati
viharati tena vuccati viharatīti.
   [628]  Abhijjhāya  cittaṃ  parisodhetīti  tattha katamā abhijjhā
yo rāgo sārāgo .pe. cittassa sārāgo ayaṃ vuccati abhijjhā.
Tattha katamaṃ cittaṃ  yaṃ cittaṃ mano mānasaṃ .pe. Tajjā manoviññāṇadhātu
idaṃ  vuccati cittaṃ . idaṃ cittaṃ imāya abhijjhāya sodheti visodheti
parisodheti moceti vimoceti parimoceti tena vuccati abhijjhāya cittaṃ
parisodhetīti.
   [629]  Byāpādapadosaṃ  pahāyāti  atthi  byāpādo  atthi
padoso . tattha katamo byāpādo yo cittassa āghāto paṭighāto
paṭighaṃ paṭivirodho kopo pakopo sampakopo doso padoso sampadoso
cittassa   byāpatti  manopadoso  kodho  kujjhanā  kujjhitattaṃ
Doso  dūsanā  dūsitattaṃ  byāpatti  byāpajjanā  byāpajjitattaṃ
virodho  paṭivirodho  caṇḍikkaṃ  assuropo  anattamanatā  cittassa
ayaṃ  vuccati  byāpādo  .  tattha katamo padoso yo byāpādo
so padoso yo padoso so byāpādo . iti ayañca byāpādo
ayañca  padoso  santā  honti  samitā  vūpasantā  atthaṅgatā
abbhatthaṅgatā  appitā  byappitā  sositā  visositā  byantīkatā
tena vuccati byāpādapadosaṃ pahāyāti.
   [630]  Abyāpannacittoti  tattha  katamaṃ  cittaṃ  yaṃ  cittaṃ
mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  vuccati cittaṃ
idaṃ cittaṃ abyāpannaṃ hoti tena vuccati abyāpannacittoti.
   [631] Viharatīti iriyati .pe. Viharati tena vuccati viharatīti.
   [632]  Byāpādapadosā  cittaṃ  parisodhetīti atthi byāpādo
atthi  padoso  .  tattha katamo byāpādo yo cittassa āghāto
paṭighāto  paṭighaṃ  paṭivirodho  kopo  pakopo  sampakopo  doso
padoso  sampadoso  cittassa  byāpatti  manopadoso  kodho
kujjhanā  kujjhitattaṃ  doso  dūsanā  dūsitattaṃ  byāpatti byāpajjanā
byāpajjitattaṃ  virodho  paṭivirodho  caṇḍikkaṃ  assuropo anattamanatā
cittassa  ayaṃ  vuccati  byāpādo  .  tattha  katamo padoso yo
byāpādo  so  padoso  yo  padoso  so byāpādo . tattha
katamaṃ  cittaṃ  yaṃ  cittaṃ mano mānasaṃ .pe. tajjā manoviññāṇadhātu
Idaṃ  vuccati  cittaṃ  . idaṃ cittaṃ imamhā byāpādapadosā sodheti
visodheti  parisodheti  moceti  vimoceti  parimoceti  tena vuccati
byāpādapadosā cittaṃ parisodhetīti.
   [633]  Thīnamiddhaṃ  pahāyāti  atthi thīnaṃ atthi middhaṃ . tattha
katamaṃ  thīnaṃ  yā  cittassa akalyatā akammaññatā olīyanā sallīyanā
līnaṃ  līyanā  līyitattaṃ  thīnaṃ  thīyanā  thīyitattaṃ  cittassa idaṃ vuccati
thīnaṃ  .  tattha  katamaṃ  middhaṃ  yā  kāyassa akalyatā akammaññatā
onāho  pariyonāho  antosamorodho  middhaṃ  soppaṃ  pacalāyikā
soppaṃ  supanā  supitattaṃ  idaṃ  vuccati  middhaṃ  . iti idañca thīnaṃ
idañca  middhaṃ  santā  honti  samitā  vūpasantā  atthaṅgatā
abbhatthaṅgatā  appitā  byappitā  sositā  visositā  byantīkatā
tena vuccati thīnamiddhaṃ pahāyāti.
   [634]  Vigatathīnamiddhoti  tassa  thīnamiddhassa cattattā vantattā
muttattā   pahīnattā  paṭinissaṭṭhattā  pahīnapaṭinissaṭṭhattā  tena
vuccati vigatathīnamiddhoti. Viharatīti .pe. Tena vuccati viharatīti.
   [635]  Ālokasaññīti  tattha  katamā  saññā  yā  saññā
sañjānanā  sañjānitattaṃ   ayaṃ  vuccati  saññā  ayaṃ  saññā
ālokā  hoti  vivaṭā  parisuddhā  pariyodātā  tena  vuccati
ālokasaññīti.
   [636]  Sato  sampajānoti  tattha  katamā  sati  yā  sati
Anussati  .pe.  sammāsati  ayaṃ  vuccati  sati  .  tattha  katamaṃ
sampajaññaṃ  yā  paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo
sammādiṭṭhi  idaṃ  vuccati  sampajaññaṃ  .  iti  imāya  ca  satiyā
iminā  ca  sampajaññena  upeto  hoti  .pe. samannāgato tena
vuccati sato sampajānoti.
   [637] Thīnamiddhā cittaṃ parisodhetīti atthi thīnaṃ atthi middhaṃ .
Tattha  katamaṃ  thīnaṃ  yā  cittassa akalyatā .pe. thīyitattaṃ cittassa
idaṃ  vuccati  thīnaṃ  .  tattha  katamaṃ  middhaṃ yā kāyassa akalyatā
.pe.  supitattaṃ  idaṃ  vuccati middhaṃ . tattha katamaṃ cittaṃ yaṃ cittaṃ
mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  vuccati
cittaṃ  . idaṃ cittaṃ imamhā thīnamiddhā sodheti visodheti parisodheti
moceti  vimoceti  parimoceti  tena  vuccati  thīnamiddhā  cittaṃ
parisodhetīti.
   [638]  Uddhaccakukkuccaṃ  pahāyāti  atthi  uddhaccaṃ  atthi
kukkuccaṃ  .  tattha  katamaṃ  uddhaccaṃ  yaṃ cittassa uddhaccaṃ avūpasamo
cetaso  vikkhepo  bhantattaṃ  cittassa idaṃ vuccati uddhaccaṃ . tattha
katamaṃ  kukkuccaṃ  akappiye  kappiyasaññitā  kappiye  akappiyasaññitā
avajje  vajjasaññitā  vajje  avajjasaññitā  yaṃ  evarūpaṃ  kukkuccaṃ
kukkuccāyanā  kukkuccāyitattaṃ  cetaso  vippaṭisāro  manovilekho
idaṃ  vuccati  kukkuccaṃ  .  iti  idañca  uddhaccaṃ  idañca
Kukkuccaṃ  santā  honti  samitā  vūpasantā atthaṅgatā abbhatthaṅgatā
appitā  byappitā  sositā  visositā  byantīkatā  tena  vuccati
uddhaccakukkuccaṃ pahāyāti.
   [639]  Anuddhatoti tassa uddhaccakukkuccassa cattattā vantattā
muttattā   pahīnattā  paṭinissaṭṭhattā  pahīnapaṭinissaṭṭhattā  tena
vuccati anuddhatoti.
   [640] Viharatīti iriyati .pe. Viharati tena vuccati viharatīti.
   [641]  Ajjhattanti  yaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ . vūpasantacittoti
tattha katamaṃ cittaṃ yaṃ cittaṃ mano mānasaṃ .pe. Tajjā manoviññāṇadhātu
idaṃ  vuccati cittaṃ . idaṃ cittaṃ ajjhattaṃ santaṃ hoti samitaṃ vūpasantaṃ
tena vuccati ajjhattaṃ vūpasantacittoti.
   [642]  Uddhaccakukkuccā  cittaṃ  parisodhetīti  atthi  uddhaccaṃ
atthi  kukkuccaṃ  .  tattha  katamaṃ  uddhaccaṃ  yaṃ  cittassa  uddhaccaṃ
avūpasamo cetaso vikkhepo bhantattaṃ cittassa idaṃ vuccati uddhaccaṃ .
Tattha  katamaṃ  kukkuccaṃ  akappiye  kappiyasaññitā  .pe. manovilekho
idaṃ  vuccati  kukkuccaṃ  . tattha katamaṃ cittaṃ yaṃ cittaṃ mano mānasaṃ
.pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  vuccati  cittaṃ . idaṃ cittaṃ
imamhā  uddhaccakukkuccā  sodheti  visodheti  parisodheti  moceti
vimoceti parimoceti tena vuccati uddhaccakukkuccā cittaṃ parisodhetīti.
   [643]  Vicikicchaṃ pahāyāti tattha katamā vicikicchā yā kaṅkhā
Kaṅkhāyanā  kaṅkhāyitattaṃ  vimati  vicikicchā  dveḷhakaṃ  dvedhāpatho
saṃsayo   anekaṃsagāho   āsappanā  parisappanā  apariyogāhanā
thambhitattaṃ  cittassa  manovilekho ayaṃ vuccati vicikicchā ayaṃ vicikicchā
santā  hoti  samitā  vūpasantā  atthaṅgatā  abbhatthaṅgatā appitā
byappitā  sositā  visositā  byantīkatā  tena  vuccati  vicikicchaṃ
pahāyāti.
   [644]  Tiṇṇavicikicchoti  imaṃ  vicikicchaṃ tiṇṇo hoti uttiṇṇo
nittiṇṇo    pāragato    pāramanuppatto   tena   vuccati
tiṇṇavicikicchoti.
   [645] Viharatīti iriyati .pe. Viharati tena vuccati viharatīti.
   [646] Akathaṅkathī kusalesu dhammesūti imāya vicikicchāya kusalesu
dhammesu  na  kaṅkhati  na  vicikicchati  akathaṅkathī  hoti nikkathaṅkatho
vigatakathaṅkatho tena vuccati akathaṅkathī kusalesu dhammesūti.
   [647]  Vicikicchāya  cittaṃ parisodhetīti tattha katamā vicikicchā
yā  kaṅkhā  kaṅkhāyanā  kaṅkhāyitattaṃ  .pe.  thambhitattaṃ  cittassa
manovilekho  ayaṃ  vuccati  vicikicchā  .  tattha  katamaṃ  cittaṃ  yaṃ
cittaṃ  mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ vuccati
cittaṃ  . idaṃ cittaṃ imāya vicikicchāya sodheti visodheti parisodheti
moceti  vimoceti  parimoceti  tena  vuccati  vicikicchāya  cittaṃ
parisodhetīti.
   [648]  Ime  pañca  nīvaraṇe pahāyāti ime pañca nīvaraṇā
santā  honti  samitā  vūpasantā  atthaṅgatā abbhatthaṅgatā appitā
byappitā  sositā  visositā  byantīkatā  tena vuccati ime pañca
nīvaraṇe pahāyāti.
   [649]  Cetaso  upakkileseti  ime pañca nīvaraṇā cittassa
upakkilesā.
   [650]  Paññāya  dubbalīkaraṇeti  imehi  pañcahi  nīvaraṇehi
anuppannā  ceva  paññā  na  uppajjati  uppannā  ca  paññā
nirujjhati tena vuccati paññāya dubbalīkaraṇeti.
   [651]  Vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehīti tattha
katame  kāmā  chando  kāmo  rāgo  kāmo  chandarāgo kāmo
saṅkappo  kāmo  rāgo kāmo saṅkapparāgo kāmo ime vuccanti
kāmā  .  tattha  katame  akusalā  dhammā kāmacchando byāpādo
thīnamiddhaṃ  uddhaccakukkuccaṃ  vicikicchā ime vuccanti akusalā dhammā .
Iti  imehi ca kāmehi imehi ca akusalehi dhammehi vivitto hoti
tena vuccati vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehīti.
   [652]  Savitakkaṃ  savicāranti atthi vitakko atthi vicāro .
Tattha  katamo  vitakko  yo  takko  vitakko  saṅkappo  appanā
byappanā cetaso abhiniropanā sammāsaṅkappo ayaṃ vuccati vitakko .
Tattha  katamo  vicāro  yo  cāro vicāro anuvicāro upavicāro
Cittassa  anusandhanatā  anupekkhanatā  ayaṃ  vuccati  vicāro . iti
iminā  ca  vitakkena  iminā  ca  vicārena upeto hoti .pe.
Samannāgato tena vuccati savitakkaṃ savicāranti.
   [653] Vivekajanti vitakko vicāro pīti sukhaṃ cittassa ekaggatā
te  imamhi  viveke jātā honti sañjātā nibbattā abhinibbattā
pātubhūtā tena vuccati vivekajanti.
   [654]  Pītisukhanti  atthi  pīti  atthi  sukhaṃ . tattha katamā
pīti  yā  pīti  pāmojjaṃ  āmodanā  pamodanā  hāso  pahāso
vitti  odagyaṃ  attamanatā  cittassa  ayaṃ  vuccati  pīti  . tattha
katamaṃ  sukhaṃ  yaṃ  cetasikaṃ  sātaṃ  cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ sātaṃ
sukhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā  sātā  sukhā  vedanā idaṃ vuccati
sukhaṃ  .  idaṃ  sukhaṃ  imāya  pītiyā  sahagataṃ hoti sahajātaṃ saṃsaṭṭhaṃ
sampayuttaṃ tena vuccati pītisukhanti.
   [655]   Paṭhamanti   gaṇanānupubbato  paṭhamaṃ  idaṃ  paṭhamaṃ
samāpajjatīti paṭhamaṃ.
   [656] Jhānanti vitakko vicāro pīti sukhaṃ cittassa ekaggatā.
   [657]  Upasampajjāti  yo paṭhamassa jhānassa lābho paṭilābho
patti sampatti phusanā sacchikiriyā upasampadā.
   [658] Viharatīti iriyati .pe. Viharati tena vuccati viharatīti.
   [659] Vitakkavicārānaṃ vūpasamāti atthi vitakko atthi vicāro.
Tattha  katamo  vitakko  yo  takko vitakko .pe. sammāsaṅkappo
ayaṃ  vuccati  vitakko . tattha katamo vicāro yo cāro vicāro
anuvicāro  upavicāro cittassa anusandhanatā anupekkhanatā ayaṃ vuccati
vicāro . iti ayañca vitakko ayañca vicāro santā honti samitā
vūpasantā  atthaṅgatā  abbhatthaṅgatā  appitā  byappitā  sositā
visositā byantīkatā tena vuccati vitakkavicārānaṃ vūpasamāti.
   [660]  Ajjhattanti  yaṃ  ajjhattaṃ  paccattaṃ  . sampasādananti
yā saddhā saddahanā okappanā abhippasādo.
   [661]  Cetaso  ekodibhāvanti  yā  cittassa  ṭhiti .pe.
Sammāsamādhi.
   [662]  Avitakkaṃ  avicāranti atthi vitakko atthi vicāro .
Tattha  katamo  vitakko  yo  takko vitakko .pe. sammāsaṅkappo
ayaṃ  vuccati  vitakko . tattha katamo vicāro yo cāro vicāro
anuvicāro  upavicāro  cittassa  anusandhanatā  anupekkhanatā  ayaṃ
vuccati  vicāro  .  iti  ayañca  vitakko ayañca vicāro santā
honti  samitā  vūpasantā  atthaṅgatā  abbhatthaṅgatā  appitā
byappitā  sositā  visositā  byantīkatā  tena  vuccati  avitakkaṃ
avicāranti.
   [663]  Samādhijanti  sampasādo  pīti sukhaṃ cittassa ekaggatā
te  imamhi  samādhimhi  jātā  honti  sañjātā  nibbattā
abhinibbattā pātubhūtā tena vuccati samādhijanti.
   [664]  Pītisukhanti  atthi  pīti  atthi  sukhaṃ . tattha katamā
pīti  yā  pīti  pāmojjaṃ  .pe.  attamanatā cittassa ayaṃ vuccati
pīti  .  tattha  katamaṃ sukhaṃ yaṃ cetasikaṃ sātaṃ .pe. sukhā vedanā
idaṃ  vuccati  sukhaṃ . idaṃ sukhaṃ imāya pītiyā sahagataṃ hoti sahajātaṃ
saṃsaṭṭhaṃ sampayuttaṃ tena vuccati pītisukhanti.
   [665]   Dutiyanti   gaṇanānupubbato  dutiyaṃ  idaṃ  dutiyaṃ
samāpajjatīti dutiyaṃ.
   [666] Jhānanti sampasādo pīti sukhaṃ cittassa ekaggatā.
   [667]  Upasampajjāti  yo dutiyassa jhānassa lābho paṭilābho
patti sampatti phusanā sacchikiriyā upasampadā.
   [668] Viharatīti iriyati .pe. Viharati tena vuccati viharatīti.
   [669]  Pītiyā  ca  virāgāti  tattha  katamā pīti yā pīti
pāmojjaṃ  āmodanā  pamodanā  hāso  pahāso  vitti  odagyaṃ
attamanatā  cittassa  ayaṃ  vuccati  pīti  ayaṃ  pīti  santā  hoti
samitā  vūpasantā  atthaṅgatā  abbhatthaṅgatā  appitā  byappitā
sositā visositā byantīkatā tena vuccati pītiyā ca virāgāti.
   [670]  Upekkhakoti  tattha  katamā  upekkhā yā upekkhā
upekkhanā  ajjhupekkhanā  majjhattatā  cittassa ayaṃ vuccati upekkhā
imāya  upekkhāya  upeto  hoti .pe. samannāgato tena vuccati
upekkhakoti.
   [671] Viharatīti iriyati .pe. Viharati tena vuccati viharatīti.
   [672]  Sato  ca  sampajānoti  tattha katamā sati yā sati
anussati  .pe.  sammāsati  ayaṃ  vuccati  sati  .  tattha  katamaṃ
sampajaññaṃ  yā  paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo
sammādiṭṭhi  idaṃ  vuccati  sampajaññaṃ  .  iti  imāya  ca  satiyā
iminā  ca  sampajaññena  upeto  hoti  .pe. samannāgato tena
vuccati sato ca sampajānoti.
   [673]  Sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedetīti  tattha katamaṃ sukhaṃ yaṃ
cetasikaṃ  sātaṃ  cetasikaṃ  sukhaṃ  cetosamphassajaṃ  sātaṃ  sukhaṃ vedayitaṃ
cetosamphassajā  sātā  sukhā  vedanā  idaṃ vuccati sukhaṃ . tattha
katamo   kāyo   saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho
ayaṃ  vuccati  kāyo . idaṃ sukhaṃ iminā kāyena paṭisaṃvedeti tena
vuccati sukhañca kāyena paṭisaṃvedetīti.
   [674]  Yantaṃ ariyā ācikkhantīti tattha katame ariyā ariyā
vuccanti  buddhā  ca  buddhasāvakā ca te imaṃ ācikkhanti desenti
paññāpenti  paṭṭhapenti  vivaranti  vibhajanti uttānīkaronti pakāsenti
tena vuccati yantaṃ ariyā ācikkhantīti.
   [675]  Upekkhako  satimā sukhavihārīti tattha katamā upekkhā
yā  upekkhā  upekkhanā  ajjhupekkhanā  majjhattatā  cittassa ayaṃ
vuccati  upekkhā  .  tattha  katamā sati yā sati anussati .pe.
Sammāsati  ayaṃ  vuccati  sati . tattha katamaṃ sukhaṃ yaṃ cetasikaṃ sātaṃ
cetasikaṃ  sukhaṃ  cetosamphassajaṃ  sātaṃ  sukhaṃ  vedayitaṃ cetosamphassajā
sātā sukhā vedanā idaṃ vuccati sukhaṃ . iti imāya ca upekkhāya
imāya  ca  satiyā  iminā  ca  sukhena samannāgato iriyati vattati
pāleti  yapeti  yāpeti  carati  viharati  tena  vuccati upekkhako
satimā sukhavihārīti.
   [676]   Tatiyanti   gaṇanānupubbato  tatiyaṃ  idaṃ  tatiyaṃ
samāpajjatīti tatiyaṃ.
   [677]  Jhānanti  upekkhā  sati  sampajaññaṃ  sukhaṃ  cittassa
ekaggatā.
   [678]  Upasampajjāti  yo tatiyassa jhānassa lābho paṭilābho
patti sampatti phusanā sacchikiriyā upasampadā.
   [679] Viharatīti iriyati .pe. Viharati tena vuccati viharatīti.
   [680]  Sukhassa  ca pahānā dukkhassa ca pahānāti atthi sukhaṃ
atthi  dukkhaṃ  .  tattha  katamaṃ  sukhaṃ  yaṃ kāyikaṃ sātaṃ kāyikaṃ sukhaṃ
kāyasamphassajaṃ  sātaṃ  sukhaṃ  vedayitaṃ  kāyasamphassajā  sātā  sukhā
vedanā  idaṃ  vuccati  sukhaṃ . tattha katamaṃ dukkhaṃ yaṃ kāyikaṃ asātaṃ
kāyikaṃ  dukkhaṃ  kāyasamphassajaṃ  asātaṃ  dukkhaṃ  vedayitaṃ kāyasamphassajā
asātā  dukkhā  vedanā  idaṃ  vuccati  dukkhaṃ . iti idañca sukhaṃ
idañca  dukkhaṃ  santā  honti  samitā  vūpasantā  atthaṅgatā
Abbhatthaṅgatā  appitā  byappitā  sositā  visositā  byantīkatā
tena vuccati sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānāti.
   [681]  Pubbeva  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamāti  atthi
somanassaṃ  atthi  domanassaṃ  .  tattha  katamaṃ somanassaṃ yaṃ cetasikaṃ
sātaṃ cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā
sātā  sukhā  vedanā  idaṃ  vuccati  somanassaṃ  .  tattha  katamaṃ
domanassaṃ  yaṃ  cetasikaṃ  asātaṃ  cetasikaṃ  dukkhaṃ  cetosamphassajaṃ
asātaṃ  dukkhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā  asātā  dukkhā  vedanā
idaṃ  vuccati  domanassaṃ  .  iti idañca somanassaṃ idañca domanassaṃ
pubbeva  santā  honti  samitā  vūpasantā atthaṅgatā abbhatthaṅgatā
appitā  byappitā  sositā  visositā  byantīkatā  tena  vuccati
pubbeva somanassadomanassānaṃ atthaṅgamāti.
   [682]  Adukkhamasukhanti  yaṃ  cetasikaṃ  neva  sātaṃ  nāsātaṃ
cetosamphassajaṃ  adukkhamasukhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā  adukkhamasukhā
vedanā tena vuccati adukkhamasukhanti.
   [683]  Upekkhāsatipārisuddhinti  tattha  katamā  upekkhā yā
upekkhā  upekkhanā  ajjhupekkhanā  majjhattatā  cittassa  ayaṃ
vuccati  upekkhā  .  tattha  katamā sati yā sati anussati .pe.
Sammāsati  ayaṃ  vuccati  sati . ayaṃ sati imāya upekkhāya vivaṭā
hoti parisuddhā pariyodātā tena vuccati upekkhāsatipārisuddhinti.
   [684]  Catutthanti  gaṇanānupubbato  catutthaṃ  idaṃ  catutthaṃ
samāpajjatīti catutthaṃ.
   [685] Jhānanti upekkhā sati cittassa ekaggatā.
   [686]  Upasampajjāti yo catutthassa jhānassa lābho paṭilābho
patti sampatti phusanā sacchikiriyā upasampadā.
   [687] Viharatīti iriyati .pe. Viharati tena vuccati viharatīti.
   [688]  Sabbaso  rūpasaññānaṃ  samatikkamāti  tattha  katamā
rūpasaññāyo  yā  rūpāvacarasamāpattiṃ  samāpannassa  vā  upapannassa
vā  diṭṭhadhammasukhavihārissa  vā  saññā  sañjānanā  sañjānitattaṃ
imā   vuccanti  rūpasaññāyo  imā  rūpasaññāyo  atikkanto
hoti  vītikkanto  samatikkanto  tena  vuccati  sabbaso  rūpasaññānaṃ
samatikkamāti.
   [689]  Paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamāti  tattha katamā paṭighasaññāyo
rūpasaññā   saddasaññā   gandhasaññā   rasasaññā  phoṭṭhabbasaññā
imā  vuccanti  paṭighasaññāyo  imā  paṭighasaññāyo  santā  honti
samitā  vūpasantā  atthaṅgatā  abbhatthaṅgatā  appitā  byappitā
sositā visositā byantīkatā tena vuccati paṭighasaññānaṃ atthaṅgamāti.
   [690] Nānattasaññānaṃ amanasikārāti tattha katamā nānattasaññāyo
yā  asamāpannassa  manodhātusamaṅgissa  vā  manoviññāṇadhātusamaṅgissa
Vā  saññā  sañjānanā  sañjānitattaṃ imā vuccanti nānattasaññāyo
imā  nānattasaññāyo  na  manasikaroti  tena vuccati nānattasaññānaṃ
amanasikārāti.
   [691]  Ananto  ākāsoti  tattha  katamo  ākāso  yo
ākāso  ākāsagataṃ  aghaṃ  aghagataṃ  vivaro vivaragataṃ asamphuṭṭhaṃ catūhi
mahābhūtehi  ayaṃ  vuccati  ākāso  tasmiṃ  ākāse  cittaṃ ṭhapeti
saṇṭhapeti anantaṃ pharati tena vuccati ananto ākāsoti.
   [692]  Ākāsānañcāyatananti  ākāsānañcāyatanaṃ  samāpannassa
vā upapannassa vā diṭṭhadhammasukhavihārissa vā cittacetasikā dhammā.
   [693]  Upasampajjāti  yo  ākāsānañcāyatanassa  lābho
paṭilābho patti sampatti phusanā sacchikiriyā upasampadā.
   [694] Viharatīti iriyati .pe. Viharati tena vuccati viharatīti.
   [695]  Sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkammāti  imaṃ
ākāsānañcāyatanaṃ   atikkanto  hoti  vītikkanto  samatikkanto
tena vuccati sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ samatikkammāti.
   [696]  Anantaṃ  viññāṇanti  taṃyeva  ākāsaṃ  viññāṇena
phuṭṭhaṃ manasikaroti anantaṃ pharati tena vuccati anantaṃ viññāṇanti.
   [697]   Viññāṇañcāyatananti  viññāṇañcāyatanaṃ  samāpannassa
vā upapannassa vā diṭṭhadhammasukhavihārissa vā cittacetasikā dhammā.
   [698]   Upasampajjāti  yo  viññāṇañcāyatanassa  lābho
paṭilābho patti sampatti phusanā sacchikiriyā upasampadā.
   [699] Viharatīti iriyati .pe. Viharati tena vuccati viharatīti.
   [700]   Sabbaso   viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkammāti  imaṃ
viññāṇañcāyatanaṃ  atikkanto  hoti  vītikkanto  samatikkanto  tena
vuccati sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ samatikkammāti.
   [701]  Natthi  kiñcīti  taṃyeva  viññāṇaṃ  abhāveti vibhāveti
antaradhāpeti natthi kiñcīti passati tena vuccati natthi kiñcīti.
   [702]   Ākiñcaññāyatananti  ākiñcaññāyatanaṃ  samāpannassa
vā upapannassa vā diṭṭhadhammasukhavihārissa vā cittacetasikā dhammā.
   [703]   Upasampajjāti  yo  ākiñcaññāyatanassa  lābho
paṭilābho patti sampatti phusanā sacchikiriyā upasampadā.
   [704] Viharatīti iriyati .pe. Viharati tena vuccati viharatīti.
   [705]   Sabbaso   ākiñcaññāyatanaṃ  samatikkammāti  imaṃ
ākiñcaññāyatanaṃ  atikkanto  hoti  vītikkanto  samatikkanto  tena
vuccati sabbaso ākiñcaññāyatanaṃ samatikkammāti.
   [706]  Nevasaññīnāsaññīti  taṃyeva  ākiñcaññāyatanaṃ  santato
manasikaroti   saṅkhārāvasesasamāpattiṃ   bhāveti   tena   vuccati
nevasaññīnāsaññīti 1-.
@Footnote: 1 imassa niddesassa uddeso mātikāyaṃ na dissati tasmā ayaṃ vā niddeso
@atireko siyā so vā uddeso ūno.
   [707]   Nevasaññānāsaññāyatananti   nevasaññānāsaññāyatanaṃ
samāpannassa  vā  upapannassa  vā  diṭṭhadhammasukhavihārissa  vā
cittacetasikā dhammā.
   [708]  Upasampajjāti  yo  nevasaññānāsaññāyatanassa  lābho
paṭilābho patti sampatti phusanā sacchikiriyā upasampadā.
   [709]  Viharatīti iriyati vattati pāleti yapeti yāpeti carati
viharati tena vuccati viharatīti.
           Suttantabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 330-356. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6666              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6666              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=600&items=110              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=48              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=600              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=8253              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=8253              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]