ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [710]  Cattāri  jhānāni  paṭhamaṃ  jhānaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ tatiyaṃ
jhānaṃ catutthaṃ jhānaṃ.
   [711]  Tattha  katamaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  idha bhikkhu yasmiṃ samaye
rūpūpapattiyā  maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  pañcaṅgikaṃ  jhānaṃ
hoti  vitakko  vicāro  pīti  sukhaṃ cittassa ekaggatā idaṃ vuccati
paṭhamaṃ jhānaṃ avasesā dhammā jhānasampayuttā.
   [712]  Tattha  katamaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  idha bhikkhu yasmiṃ samaye
rūpūpapattiyā  maggaṃ  bhāveti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe. dutiyaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  tivaṅgikaṃ jhānaṃ
hoti  pīti  sukhaṃ  cittassa  ekaggatā  idaṃ  vuccati  dutiyaṃ  jhānaṃ
avasesā dhammā jhānasampayuttā.
   [713]  Tattha  katamaṃ  tatiyaṃ  jhānaṃ  idha bhikkhu yasmiṃ samaye
rūpūpapattiyā  maggaṃ  bhāveti  pītiyā ca virāgā .pe. tatiyaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  duvaṅgikaṃ  jhānaṃ hoti
sukhaṃ  cittassa  ekaggatā  idaṃ vuccati tatiyaṃ jhānaṃ avasesā dhammā
jhānasampayuttā.
   [714]  Tattha  katamaṃ  catutthaṃ  jhānaṃ idha bhikkhu yasmiṃ samaye
rūpūpapattiyā  maggaṃ  bhāveti  sukhassa  ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  duvaṅgikaṃ jhānaṃ
hoti  upekkhā  cittassa  ekaggatā  idaṃ  vuccati  catutthaṃ  jhānaṃ
avasesā dhammā jhānasampayuttā.
   [715]  Idha  bhikkhu  yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti
vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ   samaye   pañcaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  vitakko  vicāro
pīti  sukhaṃ  cittassa  ekaggatā  idaṃ  vuccati paṭhamaṃ jhānaṃ avasesā
dhammā jhānasampayuttā.
   [716]  Idha  bhikkhu  yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti
avitakkaṃ  vicāramattaṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja
viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  caturaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  vicāro
pīti  sukhaṃ  cittassa  ekaggatā  idaṃ  vuccati dutiyaṃ jhānaṃ avasesā
dhammā jhānasampayuttā.
   [717]  Idha  bhikkhu  yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti
vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  tivaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  pīti sukhaṃ cittassa
ekaggatā idaṃ vuccati tatiyaṃ jhānaṃ avasesā dhammā jhānasampayuttā.
   [718]  Idha  bhikkhu  yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti
pītiyā  ca virāgā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ  samaye  duvaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  sukhaṃ  cittassa  ekaggatā
idaṃ vuccati catutthaṃ jhānaṃ avasesā dhammā jhānasampayuttā.
   [719] Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti sukhassa
ca  pahānā  .pe. pañcamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati paṭhavīkasiṇaṃ tasmiṃ
samaye duvaṅgikaṃ jhānaṃ hoti upekkhā cittassa ekaggatā idaṃ vuccati
pañcamaṃ jhānaṃ avasesā dhammā jhānasampayuttā .pe.
   [720] Idha bhikkhu yasmiṃ samaye arūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti sabbaso
ākiñcaññāyatanaṃ    samatikkamma   nevasaññānāsaññāyatanasaññāsahagataṃ
sukhassa  ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati tasmiṃ
samaye duvaṅgikaṃ jhānaṃ hoti upekkhā cittassa ekaggatā idaṃ vuccati
catutthaṃ jhānaṃ avasesā dhammā jhānasampayuttā.
   [721]  Cattāri  jhānāni  paṭhamaṃ  jhānaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ tatiyaṃ
jhānaṃ catutthaṃ jhānaṃ.
   [722]  Tattha  katamaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  idha bhikkhu yasmiṃ samaye
lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya
paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja   viharati   dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye
pañcaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti vitakko vicāro pīti sukhaṃ citassa ekaggatā
idaṃ vuccati paṭhamaṃ jhānaṃ avasesā dhammā jhānasampayuttā.
   [723]  Tattha  katamaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  idha bhikkhu yasmiṃ samaye
lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya
paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye
tivaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  pīti  sukhaṃ  cittassa  ekaggatā idaṃ vuccati
dutiyaṃ jhānaṃ avasesā dhammā jhānasampayuttā.
   [724]  Tattha  katamaṃ  tatiyaṃ  jhānaṃ  idha bhikkhu yasmiṃ samaye
lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya
paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  pītiyā  ca  virāgā .pe. tatiyaṃ jhānaṃ
upasampajja   viharati   dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye
duvaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  sukhaṃ  cittassa  ekaggatā  idaṃ  vuccati
tatiyaṃ jhānaṃ avasesā dhammā jhānasampayuttā.
   [725]  Tattha  katamaṃ  catutthaṃ  jhānaṃ idha bhikkhu yasmiṃ samaye
lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya
paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  sukhassa  ca pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ
upasampajja   viharati   dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye
duvaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  upekkhā  cittassa  ekaggatā  idaṃ vuccati
catutthaṃ jhānaṃ avasesā dhammā jhānasampayuttā.
   [726] Idha bhikkhu yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ
apacayagāmiṃ   diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā
vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  tasmiṃ samaye pañcaṅgikaṃ jhānaṃ hoti vitakko vicāro pīti
sukhaṃ  cittassa  ekaggatā  idaṃ vuccati paṭhamaṃ jhānaṃ avasesā dhammā
jhānasampayuttā.
   [727]  Idha  bhikkhu  yasmiṃ  samaye  lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti
niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ  pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā
avitakkaṃ  vicāramattaṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  caturaṅgikaṃ  jhānaṃ
hoti  vicāro  pīti  sukhaṃ  cittassa  ekaggatā  idaṃ vuccati dutiyaṃ
jhānaṃ avasesā dhammā jhānasampayuttā.
   [728] Idha bhikkhu yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ
apacayagāmiṃ   diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā
Vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  tivaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti
pīti  sukhaṃ  cittassa  ekaggatā  idaṃ  vuccati tatiyaṃ jhānaṃ avasesā
dhammā jhānasampayuttā.
   [729]  Idha  bhikkhu  yasmiṃ  samaye  lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti
niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā
pattiyā  pītiyā  ca virāgā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  duvaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti sukhaṃ
cittassa  ekaggatā  idaṃ  vuccati  catutthaṃ  jhānaṃ  avasesā dhammā
jhānasampayuttā.
   [730] Idha bhikkhu yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ
apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā sukhassa
ca  pahānā  .pe.  pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  duvaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  upekkhā
cittassa  ekaggatā  idaṃ  vuccati  pañcamaṃ  jhānaṃ  avasesā dhammā
jhānasampayuttā.
   [731]  Cattāri  jhānāni  paṭhamaṃ  jhānaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ tatiyaṃ
jhānaṃ catutthaṃ jhānaṃ.
   [732]  Tattha  katamaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  idha bhikkhu yasmiṃ samaye
rūpūpapattiyā  maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
Upasampajja  viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti .pe.
Avikkhepo  hoti  ime  dhammā  kusalā  tasseva  rūpāvacarassa
kusalassa  kammassa  katattā  upacitattā  vipākaṃ  vivicceva  kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye
pañcaṅgikaṃ  jhānaṃ hoti vitakko vicāro pīti sukhaṃ cittassa ekaggatā
idaṃ vuccati paṭhamaṃ jhānaṃ avasesā dhammā jhānasampayuttā.
   {732.1}  Tattha  katamaṃ  dutiyaṃ jhānaṃ idha bhikkhu yasmiṃ samaye
rūpūpapattiyā  maggaṃ  bhāveti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe. dutiyaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe.  avikkhepo  hoti  ime dhammā kusalā tasseva rūpāvacarassa
kusalassa  kammassa  katattā  upacitattā  vipākaṃ  vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ .pe. catutthaṃ
jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.  pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja
viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  duvaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  upekkhā
cittassa  ekaggatā  idaṃ  vuccati  pañcamaṃ  jhānaṃ  avasesā dhammā
jhānasampayuttā  .pe.  idha  bhikkhu  yasmiṃ  samaye  arūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ  samatikkamma  nevasaññā-
nāsaññāyatanasaññāsahagataṃ  sukhassa  ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo  hoti  ime  dhammā  kusalā  tasseva  arūpāvacarassa
Kusalassa  kammassa katattā upacitattā vipākaṃ sabbaso ākiñcaññāyatanaṃ
samatikkamma     nevasaññānāsaññāyatanasaññāsahagataṃ     sukhassa
ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ
samaye  duvaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  upekkhā  cittassa  ekaggatā idaṃ
vuccati catutthaṃ jhānaṃ avasesā dhammā jhānasampayuttā.
   [733]  Cattāri  jhānāni  paṭhamaṃ  jhānaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ tatiyaṃ
jhānaṃ catutthaṃ jhānaṃ.
   [734]  Tattha  katamaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  idha bhikkhu yasmiṃ samaye
lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya
paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja   viharati   dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti ime dhammā kusalā tasseva
lokuttarassa   kusalassa  jhānassa  katattā  bhāvitattā  vipākaṃ
vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
dukkhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ   suññataṃ   tasmiṃ  samaye  pañcaṅgikaṃ
jhānaṃ  hoti  vitakko  vicāro  pīti sukhaṃ cittassa  ekaggatā idaṃ
vuccati paṭhamaṃ jhānaṃ avasesā dhammā jhānasampayuttā.
   {734.1} Tattha katamaṃ dutiyaṃ jhānaṃ idha bhikkhu yasmiṃ samaye lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
bhūmiyā pattiyā vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja
Viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye phasso hoti .pe.
Avikkhepo  hoti  ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa kusalassa
jhānassa  katattā  bhāvitattā  vipākaṃ vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe.
Dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ jhānaṃ .pe. catutthaṃ jhānaṃ .pe. Paṭhamaṃ jhānaṃ
.pe.  pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
suññataṃ tasmiṃ samaye duvaṅgikaṃ jhānaṃ hoti upekkhā cittassa ekaggatā
idaṃ vuccati pañcamaṃ jhānaṃ avasesā dhammā jhānasampayuttā.
   [735]  Cattāri  jhānāni  paṭhamaṃ  jhānaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ tatiyaṃ
jhānaṃ catutthaṃ jhānaṃ.
   [736]  Tattha  katamaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  idha bhikkhu yasmiṃ samaye
rūpāvacaraṃ jhānaṃ bhāveti kiriyaṃ neva kusalaṃ nākusalaṃ na ca kammavipākaṃ
diṭṭhadhammasukhavihāraṃ   vivicceva   kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ
upasampajja  viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  pañcaṅgikaṃ  jhānaṃ
hoti  vitakko  vicāro  pīti  sukhaṃ  cittassa  ekaggatā  idaṃ
vuccati  paṭhamaṃ  jhānaṃ  avasesā  dhammā  jhānasampayuttā  .  tattha
katamaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  idha  bhikkhu  yasmiṃ  samaye  rūpāvacaraṃ  jhānaṃ
bhāveti kiriyaṃ neva kusalaṃ nākusalaṃ na ca kammavipākaṃ diṭṭhadhammasukhavihāraṃ
vitakkavicārānaṃ   vūpasamā   .pe.   dutiyaṃ   jhānaṃ   .pe.
Tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.
Pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ samaye duvaṅgikaṃ
jhānaṃ  hoti  upekkhā  cittassa  ekaggatā  idaṃ  vuccati  pañcamaṃ
jhānaṃ avasesā dhammā jhānasampayuttā .pe. idha bhikkhu yasmiṃ samaye
arūpāvacaraṃ jhānaṃ bhāveti kiriyaṃ neva kusalaṃ nākusalaṃ na ca kammavipākaṃ
diṭṭhadhammasukhavihāraṃ    sabbaso    ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma
nevasaññānāsaññāyatanasaññāsahagataṃ   sukhassa  ca  pahānā  .pe.
Catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  duvaṅgikaṃ  jhānaṃ
hoti  upekkhā  cittassa  ekaggatā  idaṃ  vuccati  catutthaṃ  jhānaṃ
avasesā dhammā jhānasampayuttā.
           Abhidhammabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 356-365. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=7184              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=7184              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=710&items=27              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=49              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=710              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=9436              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=9436              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]