ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [710]  Cattari  jhanani  pathamam  jhanam  dutiyam  jhanam tatiyam
jhanam catuttham jhanam.
   [711]  Tattha  katamam  pathamam  jhanam  idha bhikkhu yasmim samaye
rupupapattiya  maggam  bhaveti  vivicceva  kamehi .pe. pathamam jhanam
upasampajja  viharati  pathavikasinam  tasmim  samaye  pancangikam  jhanam
hoti  vitakko  vicaro  piti  sukham cittassa ekaggata idam vuccati
pathamam jhanam avasesa dhamma jhanasampayutta.
   [712]  Tattha  katamam  dutiyam  jhanam  idha bhikkhu yasmim samaye
rupupapattiya  maggam  bhaveti  vitakkavicaranam  vupasama  .pe. dutiyam
jhanam  upasampajja  viharati  pathavikasinam  tasmim  samaye  tivangikam jhanam
hoti  piti  sukham  cittassa  ekaggata  idam  vuccati  dutiyam  jhanam
avasesa dhamma jhanasampayutta.
   [713]  Tattha  katamam  tatiyam  jhanam  idha bhikkhu yasmim samaye
rupupapattiya  maggam  bhaveti  pitiya ca viraga .pe. tatiyam jhanam
upasampajja  viharati  pathavikasinam  tasmim  samaye  duvangikam  jhanam hoti
sukham  cittassa  ekaggata  idam vuccati tatiyam jhanam avasesa dhamma
jhanasampayutta.
   [714]  Tattha  katamam  catuttham  jhanam idha bhikkhu yasmim samaye
rupupapattiya  maggam  bhaveti  sukhassa  ca  pahana  .pe.  catuttham
jhanam  upasampajja  viharati  pathavikasinam  tasmim  samaye  duvangikam jhanam
hoti  upekkha  cittassa  ekaggata  idam  vuccati  catuttham  jhanam
avasesa dhamma jhanasampayutta.
   [715]  Idha  bhikkhu  yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti
vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam upasampajja viharati pathavikasinam
tasmim   samaye   pancangikam  jhanam  hoti  vitakko  vicaro
piti  sukham  cittassa  ekaggata  idam  vuccati pathamam jhanam avasesa
dhamma jhanasampayutta.
   [716]  Idha  bhikkhu  yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti
avitakkam  vicaramattam  vivekajam  pitisukham  dutiyam  jhanam  upasampajja
viharati  pathavikasinam  tasmim  samaye  caturangikam  jhanam  hoti  vicaro
piti  sukham  cittassa  ekaggata  idam  vuccati dutiyam jhanam avasesa
dhamma jhanasampayutta.
   [717]  Idha  bhikkhu  yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti
vitakkavicaranam  vupasama  .pe.  tatiyam  jhanam  upasampajja  viharati
pathavikasinam  tasmim  samaye  tivangikam  jhanam  hoti  piti sukham cittassa
ekaggata idam vuccati tatiyam jhanam avasesa dhamma jhanasampayutta.
   [718]  Idha  bhikkhu  yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti
pitiya  ca viraga .pe. catuttham jhanam upasampajja viharati pathavikasinam
tasmim  samaye  duvangikam  jhanam  hoti  sukham  cittassa  ekaggata
idam vuccati catuttham jhanam avasesa dhamma jhanasampayutta.
   [719] Idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti sukhassa
ca  pahana  .pe. pancamam jhanam upasampajja viharati pathavikasinam tasmim
samaye duvangikam jhanam hoti upekkha cittassa ekaggata idam vuccati
pancamam jhanam avasesa dhamma jhanasampayutta .pe.
   [720] Idha bhikkhu yasmim samaye arupupapattiya maggam bhaveti sabbaso
akincannayatanam    samatikkamma   nevasannanasannayatanasannasahagatam
sukhassa  ca  pahana  .pe.  catuttham jhanam upasampajja viharati tasmim
samaye duvangikam jhanam hoti upekkha cittassa ekaggata idam vuccati
catuttham jhanam avasesa dhamma jhanasampayutta.
   [721]  Cattari  jhanani  pathamam  jhanam  dutiyam  jhanam tatiyam
jhanam catuttham jhanam.
   [722]  Tattha  katamam  pathamam  jhanam  idha bhikkhu yasmim samaye
lokuttaram  jhanam  bhaveti  niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya
pathamaya  bhumiya  pattiya  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam
upasampajja   viharati   dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye
pancangikam  jhanam  hoti vitakko vicaro piti sukham citassa ekaggata
idam vuccati pathamam jhanam avasesa dhamma jhanasampayutta.
   [723]  Tattha  katamam  dutiyam  jhanam  idha bhikkhu yasmim samaye
lokuttaram  jhanam  bhaveti  niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya
pathamaya  bhumiya  pattiya  vitakkavicaranam  vupasama  .pe.  dutiyam
jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye
tivangikam  jhanam  hoti  piti  sukham  cittassa  ekaggata idam vuccati
dutiyam jhanam avasesa dhamma jhanasampayutta.
   [724]  Tattha  katamam  tatiyam  jhanam  idha bhikkhu yasmim samaye
lokuttaram  jhanam  bhaveti  niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya
pathamaya  bhumiya  pattiya  pitiya  ca  viraga .pe. tatiyam jhanam
upasampajja   viharati   dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye
duvangikam  jhanam  hoti  sukham  cittassa  ekaggata  idam  vuccati
tatiyam jhanam avasesa dhamma jhanasampayutta.
   [725]  Tattha  katamam  catuttham  jhanam idha bhikkhu yasmim samaye
lokuttaram  jhanam  bhaveti  niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya
pathamaya  bhumiya  pattiya  sukhassa  ca pahana .pe. catuttham jhanam
upasampajja   viharati   dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye
duvangikam  jhanam  hoti  upekkha  cittassa  ekaggata  idam vuccati
catuttham jhanam avasesa dhamma jhanasampayutta.
   [726] Idha bhikkhu yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam
apacayagamim   ditthigatanam  pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya
vivicceva  kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati dukkhapatipadam
dandhabhinnam  tasmim samaye pancangikam jhanam hoti vitakko vicaro piti
sukham  cittassa  ekaggata  idam vuccati pathamam jhanam avasesa dhamma
jhanasampayutta.
   [727]  Idha  bhikkhu  yasmim  samaye  lokuttaram jhanam bhaveti
niyyanikam  apacayagamim  ditthigatanam  pahanaya pathamaya bhumiya pattiya
avitakkam  vicaramattam  vivekajam  pitisukham  dutiyam  jhanam  upasampajja
viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye  caturangikam  jhanam
hoti  vicaro  piti  sukham  cittassa  ekaggata  idam vuccati dutiyam
jhanam avasesa dhamma jhanasampayutta.
   [728] Idha bhikkhu yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam
apacayagamim   ditthigatanam  pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya
Vitakkavicaranam  vupasama  .pe.  tatiyam  jhanam  upasampajja  viharati
dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye  tivangikam  jhanam  hoti
piti  sukham  cittassa  ekaggata  idam  vuccati tatiyam jhanam avasesa
dhamma jhanasampayutta.
   [729]  Idha  bhikkhu  yasmim  samaye  lokuttaram jhanam bhaveti
niyyanikam  apacayagamim  ditthigatanam  pahanaya  pathamaya  bhumiya
pattiya  pitiya  ca viraga .pe. catuttham jhanam upasampajja viharati
dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye  duvangikam  jhanam  hoti sukham
cittassa  ekaggata  idam  vuccati  catuttham  jhanam  avasesa dhamma
jhanasampayutta.
   [730] Idha bhikkhu yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam
apacayagamim  ditthigatanam  pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya sukhassa
ca  pahana  .pe.  pancamam  jhanam  upasampajja viharati dukkhapatipadam
dandhabhinnam  tasmim  samaye  duvangikam  jhanam  hoti  upekkha
cittassa  ekaggata  idam  vuccati  pancamam  jhanam  avasesa dhamma
jhanasampayutta.
   [731]  Cattari  jhanani  pathamam  jhanam  dutiyam  jhanam tatiyam
jhanam catuttham jhanam.
   [732]  Tattha  katamam  pathamam  jhanam  idha bhikkhu yasmim samaye
rupupapattiya  maggam  bhaveti  vivicceva  kamehi .pe. pathamam jhanam
Upasampajja  viharati  pathavikasinam  tasmim  samaye  phasso  hoti .pe.
Avikkhepo  hoti  ime  dhamma  kusala  tasseva  rupavacarassa
kusalassa  kammassa  katatta  upacitatta  vipakam  vivicceva  kamehi
.pe.  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  pathavikasinam  tasmim  samaye
pancangikam  jhanam hoti vitakko vicaro piti sukham cittassa ekaggata
idam vuccati pathamam jhanam avasesa dhamma jhanasampayutta.
   {732.1}  Tattha  katamam  dutiyam jhanam idha bhikkhu yasmim samaye
rupupapattiya  maggam  bhaveti  vitakkavicaranam  vupasama  .pe. dutiyam
jhanam  upasampajja  viharati  pathavikasinam  tasmim  samaye  phasso  hoti
.pe.  avikkhepo  hoti  ime dhamma kusala tasseva rupavacarassa
kusalassa  kammassa  katatta  upacitatta  vipakam  vitakkavicaranam
vupasama  .pe.  dutiyam  jhanam  .pe.  tatiyam  jhanam .pe. catuttham
jhanam  .pe.  pathamam  jhanam  .pe.  pancamam  jhanam  upasampajja
viharati  pathavikasinam  tasmim  samaye  duvangikam  jhanam  hoti  upekkha
cittassa  ekaggata  idam  vuccati  pancamam  jhanam  avasesa dhamma
jhanasampayutta  .pe.  idha  bhikkhu  yasmim  samaye  arupupapattiya
maggam  bhaveti  sabbaso  akincannayatanam  samatikkamma  nevasanna-
nasannayatanasannasahagatam  sukhassa  ca  pahana  .pe.  catuttham
jhanam  upasampajja  viharati  tasmim  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo  hoti  ime  dhamma  kusala  tasseva  arupavacarassa
Kusalassa  kammassa katatta upacitatta vipakam sabbaso akincannayatanam
samatikkamma     nevasannanasannayatanasannasahagatam     sukhassa
ca  pahana  .pe.  catuttham  jhanam  upasampajja  viharati  tasmim
samaye  duvangikam  jhanam  hoti  upekkha  cittassa  ekaggata idam
vuccati catuttham jhanam avasesa dhamma jhanasampayutta.
   [733]  Cattari  jhanani  pathamam  jhanam  dutiyam  jhanam tatiyam
jhanam catuttham jhanam.
   [734]  Tattha  katamam  pathamam  jhanam  idha bhikkhu yasmim samaye
lokuttaram  jhanam  bhaveti  niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya
pathamaya  bhumiya  pattiya  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam
upasampajja   viharati   dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye
phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti ime dhamma kusala tasseva
lokuttarassa   kusalassa  jhanassa  katatta  bhavitatta  vipakam
vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati
dukkhapatipadam   dandhabhinnam   sunnatam   tasmim  samaye  pancangikam
jhanam  hoti  vitakko  vicaro  piti sukham cittassa  ekaggata idam
vuccati pathamam jhanam avasesa dhamma jhanasampayutta.
   {734.1} Tattha katamam dutiyam jhanam idha bhikkhu yasmim samaye lokuttaram
jhanam  bhaveti  niyyanikam  apacayagamim  ditthigatanam pahanaya pathamaya
bhumiya pattiya vitakkavicaranam vupasama .pe. dutiyam jhanam upasampajja
Viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye phasso hoti .pe.
Avikkhepo  hoti  ime dhamma kusala tasseva lokuttarassa kusalassa
jhanassa  katatta  bhavitatta  vipakam vitakkavicaranam vupasama .pe.
Dutiyam jhanam .pe. tatiyam jhanam .pe. catuttham jhanam .pe. Pathamam jhanam
.pe.  pancamam  jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam
sunnatam tasmim samaye duvangikam jhanam hoti upekkha cittassa ekaggata
idam vuccati pancamam jhanam avasesa dhamma jhanasampayutta.
   [735]  Cattari  jhanani  pathamam  jhanam  dutiyam  jhanam tatiyam
jhanam catuttham jhanam.
   [736]  Tattha  katamam  pathamam  jhanam  idha bhikkhu yasmim samaye
rupavacaram jhanam bhaveti kiriyam neva kusalam nakusalam na ca kammavipakam
ditthadhammasukhaviharam   vivicceva   kamehi  .pe.  pathamam  jhanam
upasampajja  viharati  pathavikasinam  tasmim  samaye  pancangikam  jhanam
hoti  vitakko  vicaro  piti  sukham  cittassa  ekaggata  idam
vuccati  pathamam  jhanam  avasesa  dhamma  jhanasampayutta  .  tattha
katamam  dutiyam  jhanam  idha  bhikkhu  yasmim  samaye  rupavacaram  jhanam
bhaveti kiriyam neva kusalam nakusalam na ca kammavipakam ditthadhammasukhaviharam
vitakkavicaranam   vupasama   .pe.   dutiyam   jhanam   .pe.
Tatiyam  jhanam  .pe.  catuttham  jhanam  .pe.  pathamam  jhanam  .pe.
Pancamam  jhanam  upasampajja  viharati  pathavikasinam  tasmim samaye duvangikam
jhanam  hoti  upekkha  cittassa  ekaggata  idam  vuccati  pancamam
jhanam avasesa dhamma jhanasampayutta .pe. idha bhikkhu yasmim samaye
arupavacaram jhanam bhaveti kiriyam neva kusalam nakusalam na ca kammavipakam
ditthadhammasukhaviharam    sabbaso    akincannayatanam   samatikkamma
nevasannanasannayatanasannasahagatam   sukhassa  ca  pahana  .pe.
Catuttham  jhanam  upasampajja  viharati  tasmim  samaye  duvangikam  jhanam
hoti  upekkha  cittassa  ekaggata  idam  vuccati  catuttham  jhanam
avasesa dhamma jhanasampayutta.
           Abhidhammabhajaniyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 356-365. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=7184&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=7184&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=710&items=27              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=49              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=710              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=9436              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=9436              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]