ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [737]  Cattāri jhānāni idha bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ
cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ
upasampajja viharati pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati sato ca
sampajāno  sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā ācikkhanti
upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
sukhassa  ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā   adukkhamasukhaṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthaṃ   jhānaṃ
upasampajja  viharati  .  catunnaṃ  jhānānaṃ  kati kusalā kati akusalā
Kati abyākatā .pe. Kati saraṇā kati araṇā.
   [738] Siyā kusalā siyā abyākatā . Tīṇi jhānā etthuppannaṃ
sukhaṃ  vedanaṃ  ṭhapetvā  sukhāya  vedanāya  sampayuttā  catutthaṃ
jhānaṃ  etthuppannaṃ  adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ  ṭhapetvā  adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  .  siyā vipākā siyā vipākadhammadhammā siyā
nevavipākanavipākadhammadhammā   siyā   upādinnupādāniyā   siyā
anupādinnupādāniyā    siyā   anupādinnaanupādāniyā   siyā
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā siyā asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā.
   {738.1}  Paṭhamaṃ  jhānaṃ  etthuppanne vitakkavicāre ṭhapetvā
savitakkasavicāraṃ  tīṇi  jhānā  avitakkaavicārā  .  dve  jhānā
etthuppannaṃ  pītiṃ  ṭhapetvā  pītisahagatā  tīṇi  jhānā  etthuppannaṃ
sukhaṃ ṭhapetvā sukhasahagatā catutthaṃ jhānaṃ etthuppannaṃ upekkhaṃ ṭhapetvā
upekkhāsahagataṃ  .  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukā  siyā  ācayagāmino  siyā  apacayagāmino
siyā  nevaācayagāminonaapacayagāmino  siyā  sekkhā siyā asekkhā
siyā nevasekkhānāsekkhā siyā mahaggatā siyā appamāṇā.
   {738.2}  Tīṇi  jhānā  na  vattabbā  parittārammaṇātipi
mahaggatārammaṇātipi  siyā  appamāṇārammaṇā  siyā  na  vattabbā
appamāṇārammaṇāti  catutthaṃ  jhānaṃ  siyā  parittārammaṇaṃ  siyā
mahaggatārammaṇaṃ   siyā   appamāṇārammaṇaṃ  siyā  na  vattabbaṃ
parittārammaṇantipi   mahaggatārammaṇantipi   appamāṇārammaṇantipi  .
Siyā  majjhimā  siyā  paṇītā siyā sammattaniyatā siyā aniyatā .
Tīṇi  jhānā  na maggārammaṇā siyā maggahetukā siyā maggādhipatino
siyā  na  vattabbā  maggahetukātipi  maggādhipatinotipi  catutthaṃ jhānaṃ
siyā  maggārammaṇaṃ  siyā  maggahetukaṃ  siyā  maggādhipati  siyā na
vattabbaṃ   maggārammaṇantipi   maggahetukantipi   maggādhipatītipi  .
Siyā  uppannā  siyā  anuppannā  siyā  uppādino siyā atītā
siyā anāgatā siyā paccuppannā.
   {738.3}  Tīṇi  jhānā  na  vattabbā  atītārammaṇātipi
anāgatārammaṇātipi   paccuppannārammaṇātipi  catutthaṃ  jhānaṃ  siyā
atītārammaṇaṃ  siyā  anāgatārammaṇaṃ  siyā  paccuppannārammaṇaṃ  siyā
na     vattabbaṃ    atītārammaṇantipi    anāgatārammaṇantipi
paccuppannārammaṇantipi  .  siyā  ajjhattā  siyā  bahiddhā  siyā
ajjhattabahiddhā  .  tīṇi  jhānā  bahiddhārammaṇā catutthaṃ jhānaṃ siyā
ajjhattārammaṇaṃ  siyā  bahiddhārammaṇaṃ  siyā  ajjhattabahiddhārammaṇaṃ
siyā   na   vattabbaṃ   ajjhattārammaṇantipi   bahiddhārammaṇantipi
ajjhattabahiddhārammaṇantipi. Anidassanaappaṭighā.
   [739]  Na  hetū  sahetukā  hetusampayuttā  na  vattabbā
hetū ceva sahetukā cāti sahetukā ceva na ca hetū na vattabbā
hetū ceva hetusampayuttā cāti hetusampayuttā ceva na ca hetū na
hetū  sahetukā  .  sappaccayā  saṅkhatā  anidassanā  appaṭighā
Arūpā  siyā  lokiyā  siyā  lokuttarā kenaci viññeyyā kenaci
na  viññeyyā  .  no  āsavā  siyā  sāsavā siyā anāsavā
āsavavippayuttā  na  vattabbā  āsavā  ceva sāsavā cāti siyā
sāsavā ceva no ca āsavā siyā na vattabbā sāsavā ceva no ca
āsavāti  na  vattabbā  āsavā  ceva  āsavasampayuttā  cātipi
āsavasampayuttā  ceva no ca āsavātipi siyā āsavavippayuttasāsavā
siyā āsavavippayuttaanāsavā.
   {739.1} No saññojanā .pe. No ganthā .pe. No oghā .pe.
No yogā .pe. No nīvaraṇā .pe. No parāmāsā .pe. Sārammaṇā no
cittā cetasikā cittasampayuttā cittasaṃsaṭṭhā cittasamuṭṭhānā cittasahabhuno
cittānuparivattino   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno
cittasaṃsaṭṭhānānuparivattino  bāhirā  nupādā  siyā  upādinnā siyā
anupādinnā. Nupādānā .pe. No kilesā .pe.
   [740]  Na  dassanena  pahātabbā  na  bhāvanāya pahātabbā
na  dassanena  pahātabbahetukā  na  bhāvanāya  pahātabbahetukā .
Paṭhamaṃ  jhānaṃ  etthuppannaṃ  vitakkaṃ  ṭhapetvā  savitakkaṃ  tīṇi jhānā
avitakkā  .  paṭhamaṃ  jhānaṃ  etthuppannaṃ  vicāraṃ ṭhapetvā savicāraṃ
tīṇi  jhānā  avicārā  . dve jhānā etthuppannaṃ pītiṃ ṭhapetvā
sappītikā  dve  jhānā appītikā . dve jhānā etthuppannaṃ pītiṃ
Ṭhapetvā  pītisahagatā  dve  jhānā  na pītisahagatā . tīṇi jhānā
etthuppannaṃ  sukhaṃ ṭhapetvā sukhasahagatā catutthaṃ jhānaṃ na sukhasahagataṃ .
Catutthaṃ  jhānaṃ  etthuppannaṃ  upekkhaṃ  ṭhapetvā  upekkhāsahagataṃ tīṇi
jhānā  na  upekkhāsahagatā  .  na  kāmāvacarā siyā rūpāvacarā
siyā  na  rūpāvacarā  .  tīṇi  jhānā  na  arūpāvacarā  catutthaṃ
jhānaṃ  siyā  arūpāvacaraṃ  siyā na arūpāvacaraṃ . siyā pariyāpannā
siyā  apariyāpannā  siyā  niyyānikā  siyā  aniyyānikā  siyā
niyatā siyā aniyatā siyā sauttarā siyā anuttarā araṇāti.
           Pañhāpucchakaṃ.
          Jhānavibhaṅgo samatto.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 365-369. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=7362              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=7362              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=737&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=50              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=737              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=9443              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=9443              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]