ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [737]  Cattari jhanani idha bhikkhu vivicceva kamehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham pathamam jhanam
upasampajja  viharati  vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam  sampasadanam
cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram samadhijam pitisukham dutiyam jhanam
upasampajja viharati pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca
sampajano  sukhanca  kayena  patisamvedeti  yantam  ariya acikkhanti
upekkhako  satima  sukhavihariti  tatiyam  jhanam  upasampajja  viharati
sukhassa  ca pahana dukkhassa ca pahana pubbeva somanassadomanassanam
atthangama   adukkhamasukham   upekkhasatiparisuddhim   catuttham   jhanam
upasampajja  viharati  .  catunnam  jhananam  kati kusala kati akusala
Kati abyakata .pe. Kati sarana kati arana.
   [738] Siya kusala siya abyakata . Tini jhana etthuppannam
sukham  vedanam  thapetva  sukhaya  vedanaya  sampayutta  catuttham
jhanam  etthuppannam  adukkhamasukham  vedanam  thapetva  adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttam  .  siya vipaka siya vipakadhammadhamma siya
nevavipakanavipakadhammadhamma   siya   upadinnupadaniya   siya
anupadinnupadaniya    siya   anupadinnaanupadaniya   siya
asankilitthasankilesika siya asankilitthaasankilesika.
   {738.1}  Pathamam  jhanam  etthuppanne vitakkavicare thapetva
savitakkasavicaram  tini  jhana  avitakkaavicara  .  dve  jhana
etthuppannam  pitim  thapetva  pitisahagata  tini  jhana  etthuppannam
sukham thapetva sukhasahagata catuttham jhanam etthuppannam upekkham thapetva
upekkhasahagatam  .  nevadassanenanabhavanayapahatabba  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuka  siya  acayagamino  siya  apacayagamino
siya  nevaacayagaminonaapacayagamino  siya  sekkha siya asekkha
siya nevasekkhanasekkha siya mahaggata siya appamana.
   {738.2}  Tini  jhana  na  vattabba  parittarammanatipi
mahaggatarammanatipi  siya  appamanarammana  siya  na  vattabba
appamanarammanati  catuttham  jhanam  siya  parittarammanam  siya
mahaggatarammanam   siya   appamanarammanam  siya  na  vattabbam
parittarammanantipi   mahaggatarammanantipi   appamanarammanantipi  .
Siya  majjhima  siya  panita siya sammattaniyata siya aniyata .
Tini  jhana  na maggarammana siya maggahetuka siya maggadhipatino
siya  na  vattabba  maggahetukatipi  maggadhipatinotipi  catuttham jhanam
siya  maggarammanam  siya  maggahetukam  siya  maggadhipati  siya na
vattabbam   maggarammanantipi   maggahetukantipi   maggadhipatitipi  .
Siya  uppanna  siya  anuppanna  siya  uppadino siya atita
siya anagata siya paccuppanna.
   {738.3}  Tini  jhana  na  vattabba  atitarammanatipi
anagatarammanatipi   paccuppannarammanatipi  catuttham  jhanam  siya
atitarammanam  siya  anagatarammanam  siya  paccuppannarammanam  siya
na     vattabbam    atitarammanantipi    anagatarammanantipi
paccuppannarammanantipi  .  siya  ajjhatta  siya  bahiddha  siya
ajjhattabahiddha  .  tini  jhana  bahiddharammana catuttham jhanam siya
ajjhattarammanam  siya  bahiddharammanam  siya  ajjhattabahiddharammanam
siya   na   vattabbam   ajjhattarammanantipi   bahiddharammanantipi
ajjhattabahiddharammanantipi. Anidassanaappatigha.
   [739]  Na  hetu  sahetuka  hetusampayutta  na  vattabba
hetu ceva sahetuka cati sahetuka ceva na ca hetu na vattabba
hetu ceva hetusampayutta cati hetusampayutta ceva na ca hetu na
hetu  sahetuka  .  sappaccaya  sankhata  anidassana  appatigha
Arupa  siya  lokiya  siya  lokuttara kenaci vinneyya kenaci
na  vinneyya  .  no  asava  siya  sasava siya anasava
asavavippayutta  na  vattabba  asava  ceva sasava cati siya
sasava ceva no ca asava siya na vattabba sasava ceva no ca
asavati  na  vattabba  asava  ceva  asavasampayutta  catipi
asavasampayutta  ceva no ca asavatipi siya asavavippayuttasasava
siya asavavippayuttaanasava.
   {739.1} No sannojana .pe. No gantha .pe. No ogha .pe.
No yoga .pe. No nivarana .pe. No paramasa .pe. Sarammana no
citta cetasika cittasampayutta cittasamsattha cittasamutthana cittasahabhuno
cittanuparivattino   cittasamsatthasamutthana   cittasamsatthasamutthanasahabhuno
cittasamsatthananuparivattino  bahira  nupada  siya  upadinna siya
anupadinna. Nupadana .pe. No kilesa .pe.
   [740]  Na  dassanena  pahatabba  na  bhavanaya pahatabba
na  dassanena  pahatabbahetuka  na  bhavanaya  pahatabbahetuka .
Pathamam  jhanam  etthuppannam  vitakkam  thapetva  savitakkam  tini jhana
avitakka  .  pathamam  jhanam  etthuppannam  vicaram thapetva savicaram
tini  jhana  avicara  . dve jhana etthuppannam pitim thapetva
sappitika  dve  jhana appitika . dve jhana etthuppannam pitim
Thapetva  pitisahagata  dve  jhana  na pitisahagata . tini jhana
etthuppannam  sukham thapetva sukhasahagata catuttham jhanam na sukhasahagatam .
Catuttham  jhanam  etthuppannam  upekkham  thapetva  upekkhasahagatam tini
jhana  na  upekkhasahagata  .  na  kamavacara siya rupavacara
siya  na  rupavacara  .  tini  jhana  na  arupavacara  catuttham
jhanam  siya  arupavacaram  siya na arupavacaram . siya pariyapanna
siya  apariyapanna  siya  niyyanika  siya  aniyyanika  siya
niyata siya aniyata siya sauttara siya anuttara aranati.
           Panhapucchakam.
          Jhanavibhango samatto.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 365-369. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=7362&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=7362&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=737&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=50              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=737              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=9443              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=9443              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]