ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

           Appamaññāvibhaṅgo
   [741]  Catasso  appamaññāyo . idha bhikkhu mettāsahagatena
cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā
catutthaṃ  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṃ lokaṃ
mettāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena appamāṇena averena
abyāpajjhena  pharitvā  viharati . karuṇāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ
pharitvā  viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti uddhamadho
tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ lokaṃ karuṇāsahagatena cetasā
Vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
viharati  .  muditāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati tathā
dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokaṃ  muditāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
appamāṇena   averena   abyāpajjhena  pharitvā  viharati  .
Upekkhāsahagatena  cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā viharati tathā dutiyaṃ
tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
appamāṇena averena abyāpajjhena pharitvā viharati.
   [742] Kathañca bhikkhu mettāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā
viharati seyyathāpi nāma ekaṃ puggalaṃ piyaṃ manāpaṃ disvā mettāyeyya
evameva sabbe satte mettāya pharati.
   [743] Tattha katamā mettā yā sattesu metti mettāyanā
mettāyitattaṃ  mettā  cetovimutti  ayaṃ  vuccati mettā . tattha
katamaṃ  cittaṃ  yaṃ  cittaṃ  mano mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ
manindriyaṃ   viññāṇaṃ   viññāṇakkhandho   tajjā  manoviññāṇadhātu
idaṃ  vuccati  cittaṃ  .  idaṃ  cittaṃ imāya mettāya sahagataṃ hoti
sahajātaṃ  saṃsaṭṭhaṃ sampayuttaṃ tena vuccati mettāsahagatena cetasāti .
Ekaṃ  disanti  puratthimaṃ  vā  disaṃ  pacchimaṃ  vā  disaṃ uttaraṃ vā
disaṃ dakkhiṇaṃ vā disaṃ uddhaṃ vā adho vā tiriyaṃ vā vidisaṃ vā .
Pharitvāti  pharitvā  adhimuccitvā  . viharatīti iriyati vattati pāleti
yapeti yāpeti carati viharati tena vuccati viharatīti . tathā dutiyanti
yatheva ekaṃ disaṃ tathā dutiyaṃ disaṃ tathā tatiyaṃ disaṃ tathā catutthaṃ disaṃ
tathā uddhaṃ tathā adho tathā tiriyaṃ tathā vidisaṃ . Sabbadhi sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokanti  sabbena  sabbaṃ  sabbathā sabbaṃ asesaṃ nissesaṃ
pariyādāya vacanametaṃ sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṃ lokanti.
   {743.1}  Mettāsahagatena  cetasāti  tattha  katamā mettā
yā  sattesu  metti mettāyanā mettāyitattaṃ mettā cetovimutti
ayaṃ  vuccati  mettā  tattha  katamaṃ  cittaṃ  yaṃ cittaṃ mano mānasaṃ
.pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  vuccati  cittaṃ  idaṃ  cittaṃ
imāya  mettāya  sahagataṃ  hoti  sahajātaṃ  saṃsaṭṭhaṃ  sampayuttaṃ tena
vuccati mettāsahagatena cetasāti . vipulenāti yaṃ vipulaṃ taṃ mahaggataṃ
yaṃ  mahaggataṃ  taṃ  appamāṇaṃ yaṃ appamāṇaṃ so avero yo avero
so  abyāpajjho  .  pharitvāti  pharitvā  adhimuccitvā . viharatīti
iriyati .pe. Viharati tena vuccati viharatīti.
   [744] Kathañca bhikkhu karuṇāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā
viharati  seyyathāpi  nāma  ekaṃ  puggalaṃ  duggataṃ  durupetaṃ  disvā
karuṇāyeyya evameva sabbe satte karuṇāya pharati.
   [745]  Tattha  katamā karuṇā yā sattesu karuṇā karuṇāyanā
karuṇāyitattaṃ  karuṇā  cetovimutti  ayaṃ  vuccati  karuṇā  .  tattha
Katamaṃ  cittaṃ  yaṃ  cittaṃ mano mānasaṃ .pe. tajjā manoviññāṇadhātu
idaṃ  vuccati  cittaṃ  .  idaṃ  cittaṃ  imāya karuṇāya sahagataṃ hoti
sahajātaṃ  saṃsaṭṭhaṃ  sampayuttaṃ tena vuccati karuṇāsahagatena cetasāti .
Ekaṃ  disanti  puratthimaṃ  vā  disaṃ  pacchimaṃ  vā  disaṃ uttaraṃ vā
disaṃ dakkhiṇaṃ vā disaṃ uddhaṃ vā adho vā tiriyaṃ vā vidisaṃ vā .
Pharitvāti  pharitvā  adhimuccitvā  .  viharatīti  iriyati  vattati
pāleti  yapeti  yāpeti  carati  viharati  tena vuccati viharatīti .
Tathā  dutiyanti  yatheva  ekaṃ  disaṃ  tathā  dutiyaṃ disaṃ tathā tatiyaṃ
disaṃ  tathā  catutthaṃ disaṃ tathā uddhaṃ tathā adho tathā tiriyaṃ  tathā
vidisaṃ  .  sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokanti sabbena sabbaṃ
sabbathā  sabbaṃ  asesaṃ  nissesaṃ  pariyādāya  vacanametaṃ  sabbadhi
sabbattatāya sabbāvantaṃ lokanti.
   {745.1}  Karuṇāsahagatena  cetasāti tattha katamā karuṇā yā
sattesu  karuṇā  karuṇāyanā  karuṇāyitattaṃ  karuṇā  cetovimutti ayaṃ
vuccati karuṇā tattha katamaṃ cittaṃ yaṃ cittaṃ mano mānasaṃ .pe. Tajjā
manoviññāṇadhātu  idaṃ  vuccati  cittaṃ  idaṃ  cittaṃ  imāya  karuṇāya
sahagataṃ  hoti  sahajātaṃ saṃsaṭṭhaṃ sampayuttaṃ tena vuccati karuṇāsahagatena
cetasāti . vipulenāti yaṃ vipulaṃ taṃ mahaggataṃ yaṃ mahaggataṃ taṃ appamāṇaṃ
yaṃ appamāṇaṃ so avero yo avero so abyāpajjho . Pharitvāti
pharitvā  adhimuccitvā  .  viharatīti  iriyati  .pe.  viharati  tena
Vuccati viharatīti.
   [746] Kathañca bhikkhu muditāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā
viharati  seyyathāpi  nāma  ekaṃ  puggalaṃ piyaṃ manāpaṃ disvā mudito
assa evameva sabbe satte muditāya pharati.
   [747]  Tattha  katamā muditā yā sattesu muditā muditāyanā
muditāyitattaṃ  muditā  cetovimutti  ayaṃ  vuccati  muditā  .  tattha
katamaṃ  cittaṃ  yaṃ  cittaṃ mano mānasaṃ .pe. tajjā manoviññāṇadhātu
idaṃ  vuccati  cittaṃ  .  idaṃ  cittaṃ  imāya muditāya sahagataṃ hoti
sahajātaṃ  saṃsaṭṭhaṃ  sampayuttaṃ tena vuccati muditāsahagatena cetasāti .
Ekaṃ  disanti  puratthimaṃ  vā disaṃ pacchimaṃ vā disaṃ uttaraṃ vā disaṃ
dakkhiṇaṃ  vā  disaṃ  uddhaṃ  vā adho vā tiriyaṃ vā vidisaṃ vā .
Pharitvāti  pharitvā  adhimuccitvā  .  viharatīti iriyati .pe. viharati
tena  vuccati  viharatīti  .  tathā dutiyanti yatheva ekaṃ disaṃ tathā
dutiyaṃ  disaṃ  tathā  tatiyaṃ  disaṃ tathā catutthaṃ disaṃ tathā uddhaṃ tathā
adho tathā tiriyaṃ tathā vidisaṃ.
   {747.1} Sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṃ lokanti sabbena sabbaṃ
sabbathā sabbaṃ asesaṃ nissesaṃ pariyādāya vacanametaṃ sabbadhi sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokanti . muditāsahagatena cetasāti tattha katamā muditā
yā sattesu muditā muditāyanā muditāyitattaṃ muditā cetovimutti ayaṃ vuccati
muditā tattha katamaṃ cittaṃ yaṃ cittaṃ mano mānasaṃ .pe. Tajjā manoviññāṇadhātu
Idaṃ vuccati cittaṃ idaṃ cittaṃ imāya muditāya sahagataṃ hoti sahajātaṃ saṃsaṭṭhaṃ
sampayuttaṃ  tena  vuccati  muditāsahagatena cetasāti . vipulenāti yaṃ
vipulaṃ taṃ mahaggataṃ yaṃ mahaggataṃ taṃ appamāṇaṃ yaṃ appamāṇaṃ so avero
yo avero so abyāpajjho. Pharitvāti pharitvā adhimuccitvā. Viharatīti
iriyati .pe. Viharati tena vuccati viharatīti.
   [748] Kathañca bhikkhu upekkhāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā
viharati  seyyathāpi  nāma  ekaṃ  puggalaṃ  neva manāpaṃ na amanāpaṃ
disvā upekkhako assa evameva sabbe satte upekkhāya pharati.
   [749]  Tattha  katamā  upekkhā  yā  sattesu  upekkhā
upekkhāyanā  upekkhāyitattaṃ  upekkhā  cetovimutti  ayaṃ  vuccati
upekkhā . tattha katamaṃ cittaṃ yaṃ cittaṃ mano mānasaṃ .pe. tajjā
manoviññāṇadhātu  idaṃ  vuccati cittaṃ . idaṃ cittaṃ imāya upekkhāya
sahagataṃ hoti sahajātaṃ saṃsaṭṭhaṃ sampayuttaṃ tena vuccati upekkhāsahagatena
cetasāti  .  ekaṃ  disanti  puratthimaṃ  vā  disaṃ  pacchimaṃ  vā
disaṃ uttaraṃ vā disaṃ dakkhiṇaṃ vā disaṃ uddhaṃ vā adho vā tiriyaṃ vā
vidisaṃ  vā  .  pharitvāti  pharitvā adhimuccitvā . viharatīti iriyati
.pe.  viharati  tena  vuccati  viharatīti  .  tathā dutiyanti yatheva
ekaṃ  saṃdi  tathā  dutiyaṃ  disaṃ  tathā tatiyaṃ disaṃ tathā catutthaṃ disaṃ
tathā  uddhaṃ  tathā  adho  tathā  tiriyaṃ  tathā  vidisaṃ  . sabbadhi
Sabbattatāya   sabbāvantaṃ   lokanti  sabbena  sabbaṃ  sabbathā
sabbaṃ  asesaṃ  nissesaṃ  pariyādāya  vacanametaṃ  sabbadhi  sabbattatāya
sabbāvantaṃ lokanti.
   {749.1}  Upekkhāsahagatena  cetasāti tattha katamā upekkhā
yā  sattesu  upekkhā  upekkhāyanā  upekkhāyitattaṃ  upekkhā
cetovimutti  ayaṃ  vuccati  upekkhā  tattha  katamaṃ  cittaṃ yaṃ cittaṃ
mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  vuccati cittaṃ
idaṃ  cittaṃ imāya upekkhāya sahagataṃ hoti sahajātaṃ saṃsaṭṭhaṃ sampayuttaṃ
tena  vuccati  upekkhāsahagatena  cetasāti  . vipulenāti yaṃ vipulaṃ
taṃ  mahaggataṃ  yaṃ  mahaggataṃ  taṃ  appamāṇaṃ  yaṃ  appamāṇaṃ  so
avero  yo  avero  so  abyāpajjho  .  pharitvāti  pharitvā
adhimuccitvā  .  viharatīti  iriyati  .pe.  viharati  tena  vuccati
viharatīti.
           Suttantabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 369-375. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=7443              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=7443              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=741&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=51              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=741              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=9549              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=9549              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]