ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

           Appamannavibhango
   [741]  Catasso  appamannayo . idha bhikkhu mettasahagatena
cetasa  ekam  disam  pharitva viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha
catuttham  iti  uddhamadho  tiriyam  sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam
mettasahagatena  cetasa  vipulena  mahaggatena appamanena averena
abyapajjhena  pharitva  viharati . karunasahagatena cetasa ekam disam
pharitva  viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham iti uddhamadho
tiriyam  sabbadhi  sabbattataya  sabbavantam lokam karunasahagatena cetasa
Vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena  pharitva
viharati  .  muditasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati tatha
dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham iti uddhamadho tiriyam sabbadhi sabbattataya
sabbavantam  lokam  muditasahagatena  cetasa  vipulena  mahaggatena
appamanena   averena   abyapajjhena  pharitva  viharati  .
Upekkhasahagatena  cetasa  ekam  disam  pharitva viharati tatha dutiyam
tatha  tatiyam  tatha  catuttham iti uddhamadho tiriyam sabbadhi sabbattataya
sabbavantam  lokam  upekkhasahagatena  cetasa  vipulena  mahaggatena
appamanena averena abyapajjhena pharitva viharati.
   [742] Kathanca bhikkhu mettasahagatena cetasa ekam disam pharitva
viharati seyyathapi nama ekam puggalam piyam manapam disva mettayeyya
evameva sabbe satte mettaya pharati.
   [743] Tattha katama metta ya sattesu metti mettayana
mettayitattam  metta  cetovimutti  ayam  vuccati metta . tattha
katamam  cittam  yam  cittam  mano manasam hadayam pandaram mano manayatanam
manindriyam   vinnanam   vinnanakkhandho   tajja  manovinnanadhatu
idam  vuccati  cittam  .  idam  cittam imaya mettaya sahagatam hoti
sahajatam  samsattham sampayuttam tena vuccati mettasahagatena cetasati .
Ekam  disanti  puratthimam  va  disam  pacchimam  va  disam uttaram va
disam dakkhinam va disam uddham va adho va tiriyam va vidisam va .
Pharitvati  pharitva  adhimuccitva  . viharatiti iriyati vattati paleti
yapeti yapeti carati viharati tena vuccati viharatiti . tatha dutiyanti
yatheva ekam disam tatha dutiyam disam tatha tatiyam disam tatha catuttham disam
tatha uddham tatha adho tatha tiriyam tatha vidisam . Sabbadhi sabbattataya
sabbavantam  lokanti  sabbena  sabbam  sabbatha sabbam asesam nissesam
pariyadaya vacanametam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokanti.
   {743.1}  Mettasahagatena  cetasati  tattha  katama metta
ya  sattesu  metti mettayana mettayitattam metta cetovimutti
ayam  vuccati  metta  tattha  katamam  cittam  yam cittam mano manasam
.pe.  tajja  manovinnanadhatu  idam  vuccati  cittam  idam  cittam
imaya  mettaya  sahagatam  hoti  sahajatam  samsattham  sampayuttam tena
vuccati mettasahagatena cetasati . vipulenati yam vipulam tam mahaggatam
yam  mahaggatam  tam  appamanam yam appamanam so avero yo avero
so  abyapajjho  .  pharitvati  pharitva  adhimuccitva . viharatiti
iriyati .pe. Viharati tena vuccati viharatiti.
   [744] Kathanca bhikkhu karunasahagatena cetasa ekam disam pharitva
viharati  seyyathapi  nama  ekam  puggalam  duggatam  durupetam  disva
karunayeyya evameva sabbe satte karunaya pharati.
   [745]  Tattha  katama karuna ya sattesu karuna karunayana
karunayitattam  karuna  cetovimutti  ayam  vuccati  karuna  .  tattha
Katamam  cittam  yam  cittam mano manasam .pe. tajja manovinnanadhatu
idam  vuccati  cittam  .  idam  cittam  imaya karunaya sahagatam hoti
sahajatam  samsattham  sampayuttam tena vuccati karunasahagatena cetasati .
Ekam  disanti  puratthimam  va  disam  pacchimam  va  disam uttaram va
disam dakkhinam va disam uddham va adho va tiriyam va vidisam va .
Pharitvati  pharitva  adhimuccitva  .  viharatiti  iriyati  vattati
paleti  yapeti  yapeti  carati  viharati  tena vuccati viharatiti .
Tatha  dutiyanti  yatheva  ekam  disam  tatha  dutiyam disam tatha tatiyam
disam  tatha  catuttham disam tatha uddham tatha adho tatha tiriyam  tatha
vidisam  .  sabbadhi  sabbattataya  sabbavantam  lokanti sabbena sabbam
sabbatha  sabbam  asesam  nissesam  pariyadaya  vacanametam  sabbadhi
sabbattataya sabbavantam lokanti.
   {745.1}  Karunasahagatena  cetasati tattha katama karuna ya
sattesu  karuna  karunayana  karunayitattam  karuna  cetovimutti ayam
vuccati karuna tattha katamam cittam yam cittam mano manasam .pe. Tajja
manovinnanadhatu  idam  vuccati  cittam  idam  cittam  imaya  karunaya
sahagatam  hoti  sahajatam samsattham sampayuttam tena vuccati karunasahagatena
cetasati . vipulenati yam vipulam tam mahaggatam yam mahaggatam tam appamanam
yam appamanam so avero yo avero so abyapajjho . Pharitvati
pharitva  adhimuccitva  .  viharatiti  iriyati  .pe.  viharati  tena
Vuccati viharatiti.
   [746] Kathanca bhikkhu muditasahagatena cetasa ekam disam pharitva
viharati  seyyathapi  nama  ekam  puggalam piyam manapam disva mudito
assa evameva sabbe satte muditaya pharati.
   [747]  Tattha  katama mudita ya sattesu mudita muditayana
muditayitattam  mudita  cetovimutti  ayam  vuccati  mudita  .  tattha
katamam  cittam  yam  cittam mano manasam .pe. tajja manovinnanadhatu
idam  vuccati  cittam  .  idam  cittam  imaya muditaya sahagatam hoti
sahajatam  samsattham  sampayuttam tena vuccati muditasahagatena cetasati .
Ekam  disanti  puratthimam  va disam pacchimam va disam uttaram va disam
dakkhinam  va  disam  uddham  va adho va tiriyam va vidisam va .
Pharitvati  pharitva  adhimuccitva  .  viharatiti iriyati .pe. viharati
tena  vuccati  viharatiti  .  tatha dutiyanti yatheva ekam disam tatha
dutiyam  disam  tatha  tatiyam  disam tatha catuttham disam tatha uddham tatha
adho tatha tiriyam tatha vidisam.
   {747.1} Sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokanti sabbena sabbam
sabbatha sabbam asesam nissesam pariyadaya vacanametam sabbadhi sabbattataya
sabbavantam  lokanti . muditasahagatena cetasati tattha katama mudita
ya sattesu mudita muditayana muditayitattam mudita cetovimutti ayam vuccati
mudita tattha katamam cittam yam cittam mano manasam .pe. Tajja manovinnanadhatu
Idam vuccati cittam idam cittam imaya muditaya sahagatam hoti sahajatam samsattham
sampayuttam  tena  vuccati  muditasahagatena cetasati . vipulenati yam
vipulam tam mahaggatam yam mahaggatam tam appamanam yam appamanam so avero
yo avero so abyapajjho. Pharitvati pharitva adhimuccitva. Viharatiti
iriyati .pe. Viharati tena vuccati viharatiti.
   [748] Kathanca bhikkhu upekkhasahagatena cetasa ekam disam pharitva
viharati  seyyathapi  nama  ekam  puggalam  neva manapam na amanapam
disva upekkhako assa evameva sabbe satte upekkhaya pharati.
   [749]  Tattha  katama  upekkha  ya  sattesu  upekkha
upekkhayana  upekkhayitattam  upekkha  cetovimutti  ayam  vuccati
upekkha . tattha katamam cittam yam cittam mano manasam .pe. tajja
manovinnanadhatu  idam  vuccati cittam . idam cittam imaya upekkhaya
sahagatam hoti sahajatam samsattham sampayuttam tena vuccati upekkhasahagatena
cetasati  .  ekam  disanti  puratthimam  va  disam  pacchimam  va
disam uttaram va disam dakkhinam va disam uddham va adho va tiriyam va
vidisam  va  .  pharitvati  pharitva adhimuccitva . viharatiti iriyati
.pe.  viharati  tena  vuccati  viharatiti  .  tatha dutiyanti yatheva
ekam  samdi  tatha  dutiyam  disam  tatha tatiyam disam tatha catuttham disam
tatha  uddham  tatha  adho  tatha  tiriyam  tatha  vidisam  . sabbadhi
Sabbattataya   sabbavantam   lokanti  sabbena  sabbam  sabbatha
sabbam  asesam  nissesam  pariyadaya  vacanametam  sabbadhi  sabbattataya
sabbavantam lokanti.
   {749.1}  Upekkhasahagatena  cetasati tattha katama upekkha
ya  sattesu  upekkha  upekkhayana  upekkhayitattam  upekkha
cetovimutti  ayam  vuccati  upekkha  tattha  katamam  cittam yam cittam
mano  manasam  .pe.  tajja  manovinnanadhatu  idam  vuccati cittam
idam  cittam imaya upekkhaya sahagatam hoti sahajatam samsattham sampayuttam
tena  vuccati  upekkhasahagatena  cetasati  . vipulenati yam vipulam
tam  mahaggatam  yam  mahaggatam  tam  appamanam  yam  appamanam  so
avero  yo  avero  so  abyapajjho  .  pharitvati  pharitva
adhimuccitva  .  viharatiti  iriyati  .pe.  viharati  tena  vuccati
viharatiti.
           Suttantabhajaniyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 369-375. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=7443&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=7443&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=741&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=51              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=741              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=9549              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=9549              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]