ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [750] Catasso appamaññāyo mettā karuṇā muditā upekkhā.
   [751]  Tattha  katamā  mettā  idha  bhikkhu  yasmiṃ  samaye
rūpūpapattiyā  maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja viharati mettāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye metti mettāyanā
mettāyitattaṃ  mettā  cetovimutti  ayaṃ  vuccati mettā avasesā
dhammā  mettāya  sampayuttā  .  tattha katamā mettā idha bhikkhu
yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā  maggaṃ  bhāveti  vitakkavicārānaṃ vūpasamā
.pe.  Dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  mettāsahagataṃ  yā tasmiṃ
samaye  metti  mettāyanā  mettāyitattaṃ mettā cetovimutti ayaṃ
vuccati mettā avasesā dhammā mettāya sampayuttā.
   {751.1} Tattha katamā mettā idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ bhāveti pītiyā ca virāgā .pe. tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
mettāsahagataṃ  yā  tasmiṃ  samaye  metti mettāyanā mettāyitattaṃ
mettā  cetovimutti ayaṃ vuccati mettā avasesā dhammā mettāya
sampayuttā.
   {751.2}  Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti
vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati mettāsahagataṃ
yā tasmiṃ samaye metti mettāyanā mettāyitattaṃ mettā cetovimutti
ayaṃ vuccati mettā avasesā dhammā mettāya sampayuttā.
   {751.3}  Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti
avitakkaṃ  vicāramattaṃ  vivekajaṃ  pitisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
mettāsahagataṃ  yā  tasmiṃ  samaye  metti mettāyanā mettāyitattaṃ
mettā  cetovimutti ayaṃ vuccati mettā avasesā dhammā mettāya
sampayuttā.
   {751.4}  Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti
vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
mettāsahagataṃ  yā  tasmiṃ  samaye  metti mettāyanā mettāyitattaṃ
mettā  cetovimutti ayaṃ vuccati mettā avasesā dhammā mettāya
sampayuttā.
   {751.5}  Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti
Pītiyā ca virāgā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati mettāsahagataṃ
yā tasmiṃ samaye metti mettāyanā mettāyitattaṃ mettā cetovimutti
ayaṃ vuccati mettā avasesā dhammā mettāya sampayuttā.
   [752] Tattha katamā karuṇā idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  karuṇāsahagataṃ  yā  tasmiṃ  samaye  karuṇā  karuṇāyanā
karuṇāyitattaṃ  karuṇā  cetovimutti  ayaṃ  vuccati  karuṇā  avasesā
dhammā karuṇāya sampayuttā.
   {752.1} Tattha katamā karuṇā idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  karuṇāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye karuṇā karuṇāyanā karuṇāyitattaṃ
karuṇā cetovimutti ayaṃ vuccati karuṇā avasesā dhammā karuṇāya sampayuttā.
   {752.2} Tattha katamā karuṇā idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ bhāveti pītiyā ca virāgā .pe. tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
karuṇāsahagataṃ  yā tasmiṃ samaye karuṇā karuṇāyanā karuṇāyitattaṃ karuṇā
cetovimutti ayaṃ vuccati karuṇā avasesā dhammā karuṇāya sampayuttā.
   {752.3}  Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti
vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati karuṇāsahagataṃ
yā  tasmiṃ  samaye  karuṇā  karuṇāyanā  karuṇāyitattaṃ  karuṇā
Cetovimutti  ayaṃ  vuccati  karuṇā  avasesā  dhammā  karuṇāya
sampayuttā.
   {752.4}  Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti
avitakkaṃ  vicāramattaṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja
viharati  karuṇāsahagataṃ  yā  tasmiṃ  samaye  karuṇā  karuṇāyanā
karuṇāyitattaṃ  karuṇā cetovimutti ayaṃ vuccati karuṇā avasesā dhammā
karuṇāya sampayuttā.
   {752.5}  Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti
vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
karuṇāsahagataṃ  yā  tasmiṃ  samaye  karuṇā  karuṇāyanā  karuṇāyitattaṃ
karuṇā  cetovimutti  ayaṃ  vuccati  karuṇā avasesā dhammā karuṇāya
sampayuttā.
   {752.6}  Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti
pītiyā ca virāgā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati karuṇāsahagataṃ
yā  tasmiṃ samaye karuṇā karuṇāyanā karuṇāyitattaṃ karuṇā cetovimutti
ayaṃ vuccati karuṇā avasesā dhammā karuṇāya sampayuttā.
   [753] Tattha katamā muditā idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ bhāveti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
muditāsahagataṃ  yā  tasmiṃ  samaye  muditā  muditāyanā  muditāyitattaṃ
muditā  cetovimutti  ayaṃ  vuccati  muditā avasesā dhammā muditāya
sampayuttā.
   {753.1}  Tattha  katamā  muditā  idha  bhikkhu  yasmiṃ samaye
rūpūpapattiyā   maggaṃ   bhāveti   vitakkavicārānaṃ   vūpasamā
.pe.  Dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  muditāsahagataṃ  yā  tasmiṃ
samaye  muditā  muditāyanā  muditāyitattaṃ  muditā  cetovimutti  ayaṃ
vuccati muditā avasesā dhammā muditāya sampayuttā.
   {753.2} Tattha katamā muditā idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ bhāveti pītiyā ca virāgā .pe. tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
muditāsahagataṃ  yā tasmiṃ samaye muditā muditāyanā muditāyitattaṃ muditā
cetovimutti ayaṃ vuccati muditā avasesā dhammā muditāya sampayuttā.
   {753.3}  Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti
vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati muditāsahagataṃ
yā  tasmiṃ samaye muditā muditāyanā muditāyitattaṃ muditā cetovimutti
ayaṃ vuccati muditā avasesā dhammā muditāya sampayuttā.
   {753.4}  Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti
avitakkaṃ  vicāramattaṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
muditāsahagataṃ  yā  tasmiṃ  samaye  muditā  muditāyanā  muditāyitattaṃ
muditā  cetovimutti  ayaṃ  vuccati  muditā avasesā dhammā muditāya
sampayuttā.
   {753.5}  Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti
vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
muditāsahagataṃ  yā  tasmiṃ  samaye  muditā  muditāyanā  muditāyitattaṃ
muditā  cetovimutti  ayaṃ  vuccati  muditā avasesā dhammā muditāya
sampayuttā.
   {753.6}  Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti
Pītiyā ca virāgā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati muditāsahagataṃ
yā  tasmiṃ samaye muditā muditāyanā muditāyitattaṃ muditā cetovimutti
ayaṃ vuccati muditā avasesā dhammā muditāya sampayuttā.
   [754]  Tattha  katamā  upekkhā  idha  bhikkhu  yasmiṃ samaye
rūpūpapattiyā  maggaṃ  bhāveti  sukhassa  ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati upekkhāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye upekkhā
upekkhāyanā  upekkhāyitattaṃ  upekkhā  cetovimutti  ayaṃ  vuccati
upekkhā avasesā dhammā upekkhāya sampayuttā.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 375-380. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=7564              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=7564              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=750&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=52              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=750              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=9623              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=9623              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]