ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

           Sikkhapadavibhango
   [767]  Panca  sikkhapadani  panatipata  veramani sikkhapadam
adinnadana  veramani  sikkhapadam  kamesu  micchacara  veramani
sikkhapadam  musavada  veramani  sikkhapadam  suramerayamajjapamadatthana
veramani sikkhapadam.
   [768]  Tattha  katamam  panatipata  veramani sikkhapadam yasmim
samaye  kamavacaram  kusalam  cittam  uppannam  hoti  somanassasahagatam
nanasampayuttam   panatipata  viramantassa  ya  tasmim  samaye
panatipata  arati  virati  pativirati  veramani  akiriya  akaranam
anajjhapatti  velaanatikkamo  setughato  idam  vuccati panatipata
veramani sikkhapadam avasesa dhamma veramaniya sampayutta.
   {768.1}  Tattha  katamam panatipata veramani sikkhapadam yasmim
samaye  kamavacaram  kusalam  cittam  uppannam  hoti  somanassasahagatam
nanasampayuttam   panatipata  viramantassa  ya  tasmim  samaye
cetana  sancetana  sancetayitattam  idam  vuccati  panatipata
veramani sikkhapadam avasesa dhamma cetanaya sampayutta.
   {768.2}  Tattha  katamam  panatipata  veramani  sikkhapadam
yasmim  samaye  kamavacaram  kusalam cittam uppannam hoti somanassasahagatam
nanasampayuttam   panatipata   viramantassa   phasso   .pe.
Paggaho    avikkhepo    idam    vuccati   panatipata
Veramani sikkhapadam.
   {768.3}  Tattha  katamam  panatipata  veramani  sikkhapadam
yasmim  samaye  kamavacaram  kusalam cittam uppannam hoti somanassasahagatam
nanasampayuttam  sasankharena  .pe.  somanassasahagatam  nanavippayuttam
.pe.   somanassasahagatam   nanavippayuttam   sasankharena   .pe.
Upekkhasahagatam  nanasampayuttam  .pe.  upekkhasahagatam  nanasampayuttam
sasankharena .pe. upekkhasahagatam nanavippayuttam .pe. upekkhasahagatam
nanavippayuttam  sasankharena  panatipata  viramantassa  ya  tasmim
samaye  panatipata  arati virati pativirati veramani akiriya akaranam
anajjhapatti  velaanatikkamo  setughato  idam  vuccati panatipata
veramani sikkhapadam avasesa dhamma veramaniya sampayutta.
   {768.4}  Tattha  katamam panatipata veramani sikkhapadam yasmim
samaye kamavacaram kusalam cittam uppannam hoti upekkhasahagatam nanavippayuttam
sasankharena  panatipata  viramantassa  ya  tasmim  samaye cetana
sancetana  sancetayitattam  idam  vuccati  panatipata  veramani
sikkhapadam avasesa dhamma cetanaya sampayutta.
   {768.5}  Tattha  katamam panatipata veramani sikkhapadam yasmim
samaye  kamavacaram  kusalam  cittam  uppannam  hoti  upekkhasahagatam
nanavippayuttam  sasankharena  panatipata  viramantassa  phasso .pe.
Paggaho avikkhepo idam vuccati panatipata veramani sikkhapadam.
   [769]  Tattha  katamam  adinnadana veramani sikkhapadam .pe.
Kamesu  micchacara  veramani  sikkhapadam .pe. musavada veramani
sikkhapadam  .pe.  suramerayamajjapamadatthana  veramani  sikkhapadam
yasmim  samaye  kamavacaram  kusalam cittam uppannam hoti somanassasahagatam
nanasampayuttam  suramerayamajjapamadatthana  viramantassa  ya  tasmim
samaye  suramerayamajjapamadatthana  arati  virati  pativirati  veramani
akiriya  akaranam  anajjhapatti  velaanatikkamo  setughato  idam
vuccati  suramerayamajjapamadatthana  veramani  sikkhapadam  avasesa
dhamma veramaniya sampayutta.
   {769.1}  Tattha  katamam  suramerayamajjapamadatthana  veramani
sikkhapadam  yasmim  samaye  kamavacaram  kusalam  cittam  uppannam  hoti
somanassasahagatam     nanasampayuttam    suramerayamajjapamadatthana
viramantassa  ya  tasmim  samaye  cetana  sancetana  sancetayitattam
idam  vuccati  suramerayamajjapamadatthana  veramani sikkhapadam avasesa
dhamma cetanaya sampayutta . tattha katamam suramerayamajjapamadatthana
veramani sikkhapadam yasmim samaye kamavacaram kusalam cittam uppannam hoti
somanassasahagatam     nanasampayuttam    suramerayamajjapamadatthana
viramantassa  phasso  .pe.  paggaho  avikkhepo  idam  vuccati
suramerayamajjapamadatthana veramani sikkhapadam.
   {769.2} Tattha katamam suramerayamajjapamadatthana veramani sikkhapadam
yasmim  samaye  kamavacaram  kusalam cittam uppannam hoti somanassasahagatam
nanasampayuttam  sasankharena  .pe.  somanassasahagatam  nanavippayuttam
.pe. Somanassasahagatam nanavippayuttam sasankharena .pe. upekkhasahagatam
nanasampayuttam    .pe.    upekkhasahagatam    nanasampayuttam
sasankharena .pe. upekkhasahagatam nanavippayuttam .pe. upekkhasahagatam
nanavippayuttam     sasankharena     suramerayamajjapamadatthana
viramantassa  ya  tasmim  samaye  suramerayamajjapamadatthana  arati
virati  pativirati  veramani akiriya akaranam anajjhapatti velaanatikkamo
setughato   idam   vuccati  suramerayamajjapamadatthana  veramani
sikkhapadam avasesa dhamma veramaniya sampayutta.
   {769.3}  Tattha  katamam  suramerayamajjapamadatthana  veramani
sikkhapadam  yasmim  samaye  kamavacaram  kusalam  cittam  uppannam  hoti
upekkhasahagatam  nanavippayuttam  sasankharena  suramerayamajjapamadatthana
viramantassa  ya  tasmim samaye cetana sancetana sancetayitattam idam
vuccati  suramerayamajjapamadatthana  veramani  sikkhapadam  avasesa
dhamma cetanaya sampayutta . tattha katamam suramerayamajjapamadatthana
veramani sikkhapadam yasmim samaye kamavacaram kusalam cittam uppannam hoti
upekkhasahagatam  nanavippayuttam  sasankharena  suramerayamajjapamadatthana
viramantassa  phasso  .pe.  paggaho  avikkhepo  idam  vuccati
suramerayamajjapamadatthana veramani sikkhapadam.
   [770]  Panca  sikkhapadani  panatipata  veramani sikkhapadam
adinnadana  veramani  sikkhapadam  kamesu  micchacara  veramani
Sikkhapadam  musavada  veramani  sikkhapadam  suramerayamajjapamadatthana
veramani sikkhapadam.
   [771]  Tattha  katamam  panatipata  veramani sikkhapadam yasmim
samaye  kamavacaram  kusalam  cittam  uppannam  hoti  somanassasahagatam
nanasampayuttam  hinam  majjhimam  panitam  chandadhipateyyam  viriyadhipateyyam
cittadhipateyyam  vimamsadhipateyyam  chandadhipateyyam  hinam  majjhimam  panitam
viriyadhipateyyam  hinam  majjhimam  panitam  cittadhipateyyam  hinam  majjhimam
panitam  vimamsadhipateyyam  hinam  majjhimam  panitam  panatipata viramantassa
ya  tasmim  samaye  panatipata  arati  virati  pativirati veramani
akiriya  akaranam  anajjhapatti  velaanatikkamo  setughato  idam
vuccati  panatipata  veramani sikkhapadam avasesa dhamma veramaniya
sampayutta.
   {771.1}  Tattha  katamam  panatipata  veramani  sikkhapadam
yasmim  samaye  kamavacaram  kusalam cittam uppannam hoti somanassasahagatam
nanasampayuttam  hinam  majjhimam  panitam  chandadhipateyyam  viriyadhipateyyam
cittadhipateyyam  vimamsadhipateyyam  chandadhipateyyam  hinam  majjhimam  panitam
viriyadhipateyyam  hinam  majjhimam  panitam  cittadhipateyyam  hinam  majjhimam
panitam  vimamsadhipateyyam  hinam  majjhimam  panitam  panatipata viramantassa
ya  tasmim  samaye  cetana  sancetana  sancetayitattam idam vuccati
panatipata  veramani  sikkhapadam  avasesa  dhamma  cetanaya
sampayutta.
   {771.2}  Tattha  katamam  panatipata  veramani  sikkhapadam
Yasmim  samaye  kamavacaram  kusalam cittam uppannam hoti somanassasahagatam
nanasampayuttam  hinam  majjhimam  panitam  chandadhipateyyam  viriyadhipateyyam
cittadhipateyyam  vimamsadhipateyyam  chandadhipateyyam  hinam  majjhimam  panitam
viriyadhipateyyam  hinam  majjhimam  panitam cittadhipateyyam hinam majjhimam panitam
vimamsadhipateyyam  hinam  majjhimam  panitam  panatipata viramantassa phasso
.pe.  paggaho  avikkhepo  idam  vuccati  panatipata  veramani
sikkhapadam.
   {771.3}  Tattha  katamam panatipata veramani sikkhapadam yasmim
samaye  kamavacaram  kusalam  cittam  uppannam  hoti  somanassasahagatam
nanasampayuttam  sasankharena  .pe.  somanassasahagatam  nanavippayuttam
.pe. somanassasahagatam nanavippayuttam sasankharena .pe. upekkhasahagatam
nanasampayuttam  .pe.  upekkhasahagatam  nanasampayuttam  sasankharena
.pe.   upekkhasahagatam   nanavippayuttam  .pe.  upekkhasahagatam
nanavippayuttam  sasankharena  hinam  majjhimam  panitam  chandadhipateyyam
viriyadhipateyyam  cittadhipateyyam  chandadhipateyyam  hinam  majjhimam  panitam
viriyadhipateyyam  hinam  majjhimam  panitam cittadhipateyyam hinam majjhimam panitam
panatipata  viramantassa  ya  tasmim  samaye  panatipata arati
virati  pativirati  veramani akiriya akaranam anajjhapatti velaanatikkamo
setughato  idam  vuccati  panatipata  veramani sikkhapadam avasesa
dhamma  veramaniya  sampayutta  .pe.  avasesa  dhamma cetanaya
sampayutta    .pe.    phasso    .pe.    paggaho
Avikkhepo idam vuccati panatipata veramani sikkhapadam.
   [772]  Tattha  katamam  adinnadana veramani sikkhapadam .pe.
Kamesu  micchacara  veramani  sikkhapadam .pe. musavada veramani
sikkhapadam  .pe.  suramerayamajjapamadatthana  veramani  sikkhapadam
yasmim  samaye  kamavacaram  kusalam cittam uppannam hoti somanassasahagatam
nanasampayuttam  hinam  majjhimam  panitam  chandadhipateyyam  viriyadhipateyyam
cittadhipateyyam  vimamsadhipateyyam  chandadhipateyyam  hinam  majjhimam  panitam
viriyadhipateyyam  hinam  majjhimam  panitam  cittadhipateyyam  hinam  majjhimam
panitam  vimamsadhipateyyam  hinam  majjhimam  panitam suramerayamajjapamadatthana
viramantassa   ya   tasmim   samaye   suramerayamajjapamadatthana
arati  virati  pativirati  veramani  akiriya  akaranam  anajjhapatti
velaanatikkamo  setughato  idam  vuccati  suramerayamajjapamadatthana
veramani  sikkhapadam  avasesa  dhamma  veramaniya sampayutta .pe.
Avasesa  dhamma  cetanaya  sampayutta  .pe.  phasso  .pe.
Paggaho   avikkhepo  idam  vuccati  suramerayamajjapamadatthana
veramani sikkhapadam.
   {772.1}  Tattha  katamam  suramerayamajjapamadatthana  veramani
sikkhapadam  yasmim  samaye  kamavacaram  kusalam  cittam  uppannam  hoti
somanassasahagatam  nanasampayuttam  sasankharena  .pe.  somanassasahagatam
nanasampayuttam  .pe.  somanassasahagatam  nanavippayuttam  sasankharena
.pe.   upekkhasahagatam   nanasampayuttam  .pe.  upekkhasahagatam
Nanasampayuttam  sasankharena  .pe.  upekkhasahagatam  nanavippayuttam
.pe.   upekkhasahagatam   nanavippayuttam   sasankharena   hinam
majjhimam   panitam   chandadhipateyyam  viriyadhipateyyam  cittadhipateyyam
chandadhipateyyam  hinam  majjhimam  panitam  viriyadhipateyyam  hinam  majjhimam
panitam  cittadhipateyyam  hinam  majjhimam  panitam suramerayamajjapamadatthana
viramantassa   ya   tasmim   samaye   suramerayamajjapamadatthana
arati  virati  pativirati  veramani  akiriya  akaranam  anajjhapatti
velaanatikkamo  setughato  idam  vuccati  suramerayamajjapamadatthana
veramani  sikkhapadam  avasesa  dhamma  veramaniya sampayutta .pe.
Avasesa dhamma cetanaya sampayutta .pe. phasso .pe. paggaho
avikkhepo   idam   vuccati  suramerayamajjapamadatthana  veramani
sikkhapadam.
   [773]  Katame  dhamma sikkha yasmim samaye kamavacaram kusalam
cittam  uppannam  hoti  somanassasahagatam  nanasampayuttam  ruparammanam
va .pe. dhammarammanam va yam yam va panarabbha tasmim samaye phasso
hoti .pe. avikkhepo hoti ime dhamma sikkha . katame dhamma
sikkha  yasmim  samaye  kamavacaram  kusalam  cittam  uppannam  hoti
somanassasahagatam  nanasampayuttam  sasankharena  .pe.  somanassasahagatam
nanavippayuttam  .pe.  somanassasahagatam  nanavippayuttam  sasankharena
.pe.   upekkhasahagatam   nanasampayuttam  .pe.  upekkhasahagatam
Nanasampayuttam    sasankharena    .pe.    upekkhasahagatam
nanavippayuttam  .pe.  upekkhasahagatam  nanavippayuttam  sasankharena
ruparammanam  va  .pe.  dhammarammanam  va  yam  yam va panarabbha
tasmim  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti ime dhamma
sikkha  .  katame  dhamma  sikkha yasmim samaye rupupapattiya maggam
bhaveti  .pe.  arupupapattiya  maggam  bhaveti  .pe.  lokuttaram
jhanam  bhaveti  niyyanikam  apacayagamim  ditthigatanam pahanaya pathamaya
bhumiya  pattiya  vivicceva  kamehi  .pe. pathamam jhanam upasampajja
viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye phasso hoti .pe.
Avikkhepo hoti ime dhamma sikkha.
           Abhidhammabhajaniyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 388-396. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=7816&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=7816&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=767&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=56              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=767              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=9640              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=9640              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]