ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [784]  Catasso  patisambhida  atthapatisambhida  dhammapatisambhida
niruttipatisambhida  patibhanapatisambhida  .  katame  dhamma  kusala
Yasmim  samaye  kamavacaram  kusalam cittam uppannam hoti somanassasahagatam
nanasampayuttam  ruparammanam  va  .pe.  dhammarammanam  va  yam yam
va  panarabbha  tasmim  samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti
ime  dhamma  kusala  imesu  dhammesu  nanam dhammapatisambhida tesam
vipake  nanam  atthapatisambhida  yaya  niruttiya  tesam  dhammanam
pannatti  hoti  tatra  dhammaniruttabhilape  nanam  niruttipatisambhida
yena   nanena  tani  nanani  janati  imani  nanani
idamatthajotakaniti  nanesu  nanam  patibhanapatisambhida  .  catasso
patisambhida   atthapatisambhida   dhammapatisambhida   niruttipatisambhida
patibhanapatisambhida.
   {784.1}  Katame  dhamma  kusala  yasmim  samaye kamavacaram
kusalam   cittam   uppannam  hoti  somanassasahagatam  nanasampayuttam
sasankharena   .pe.   somanassasahagatam   nanavippayuttam   .pe.
Somanassasahagatam  nanavippayuttam  sasankharena  .pe.  upekkhasahagatam
nanasampayuttam  .pe.  upekkhasahagatam  nanasampayuttam  sasankharena
.pe.   upekkhasahagatam   nanavippayuttam  .pe.  upekkhasahagatam
nanavippayuttam  sasankharena  ruparammanam  va  .pe.  dhammarammanam
va yam yam va panarabbha tasmim samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo
hoti  ime  dhamma  kusala  imesu  dhammesu nanam dhammapatisambhida
tesam  vipake  nanam  atthapatisambhida yaya niruttiya tesam dhammanam
pannatti  hoti  tatra  dhammaniruttabhilape  nanam  niruttipatisambhida
Yena   nanena  tani  nanani  janati  imani  nanani
idamatthajotakaniti   nanesu   nanam   patibhanapatisambhida  .
Catasso    patisambhida    atthapatisambhida    dhammapatisambhida
niruttipatisambhida patibhanapatisambhida.
   {784.2}  Katame  dhamma  kusala  yasmim samaye rupupapattiya
maggam  bhaveti  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam upasampajja
viharati  pathavikasinam  tasmim  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo
hoti  ime  dhamma  kusala  imesu  dhammesu nanam dhammapatisambhida
tesam   vipake   nanam   atthapatisambhida   yaya   niruttiya
tesam  dhammanam  pannatti  hoti  tatra  dhammaniruttabhilape  nanam
niruttipatisambhida  yena  nanena  tani  nanani  janati  imani
nanani idamatthajotakaniti nanesu nanam patibhanapatisambhida.
   {784.3}  Catasso  patisambhida  atthapatisambhida dhammapatisambhida
niruttipatisambhida  patibhanapatisambhida  .  katame  dhamma kusala yasmim
samaye  arupupapattiya  maggam  bhaveti  sabbaso  akincannayatanam
samatikkamma    nevasannanasannayatanasannasahagatam   sukhassa   ca
pahana  .pe. catuttham jhanam upasampajja viharati tasmim samaye phasso
hoti  .pe.  avikkhepo hoti ime dhamma kusala imesu dhammesu
nanam   dhammapatisambhida  tesam  vipake  nanam  atthapatisambhida
yaya niruttiya tesam dhammanam pannatti hoti tatra dhammaniruttabhilape
nanam    niruttipatisambhida    yena    nanena    tani
Nanani  janati  imani  nanani  idamatthajotakaniti  nanesu
nanam  patibhanapatisambhida  .  catasso  patisambhida  atthapatisambhida
dhammapatisambhida niruttipatisambhida patibhanapatisambhida.
   {784.4} Katame dhamma kusala yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti
niyyanikam  apacayagamim  ditthigatanam  pahanaya pathamaya bhumiya pattiya
vivicceva  kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati dukkhapatipadam
dandhabhinnam  tasmim  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo hoti
ime  dhamma  kusala  imesu  dhammesu  nanam  dhammapatisambhida
tesam  vipake  nanam  atthapatisambhida yaya niruttiya tesam dhammanam
pannatti  hoti  tatra  dhammaniruttabhilape  nanam  niruttipatisambhida
yena nanena tani nanani janati imani nanani idamatthajotakaniti
nanesu nanam patibhanapatisambhida.
   [785]  Catasso  patisambhida  atthapatisambhida  dhammapatisambhida
niruttipatisambhida  patibhanapatisambhida  .  katame  dhamma  akusala
yasmim  samaye  akusalam  cittam  uppannam  hoti  somanassasahagatam
ditthigatasampayuttam  ruparammanam  va  .pe.  dhammarammanam  va  yam
yam va panarabbha tasmim samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti
ime  dhamma  akusala  imesu  dhammesu  nanam  dhammapatisambhida
tesam  vipake  nanam  atthapatisambhida yaya niruttiya tesam dhammanam
pannatti  hoti  tatra  dhammaniruttabhilape  nanam  niruttipatisambhida
Yena nanena tani nanani janati imani nanani idamatthajotakaniti
nanesu nanam patibhanapatisambhida.
   {785.1}  Catasso  patisambhida  atthapatisambhida dhammapatisambhida
niruttipatisambhida  patibhanapatisambhida  .  katame  dhamma  akusala
yasmim  samaye  akusalam  cittam uppannam hoti somanassasahagatam ditthigata-
sampayuttam  sasankharena  .pe.  somanassasahagatam  ditthigatavippayuttam
.pe.   somanassasahagatam   ditthigatavippayuttam  sasankharena  .pe.
Upekkhasahagatam  ditthigatasampayuttam  .pe.  upekkhasahagatam  ditthigata-
sampayuttam  sasankharena  .pe.  upekkhasahagatam  ditthigatavippayuttam
.pe.   upekkhasahagatam   ditthigatavippayuttam  sasankharena  .pe.
Domanassasahagatam    patighasampayuttam    .pe.    domanassasahagatam
patighasampayuttam   sasankharena  .pe.  upekkhasahagatam  vicikiccha-
sampayuttam  .pe.  upekkhasahagatam  uddhaccasampayuttam  ruparammanam
va  .pe.  dhammarammanam  va  yam yam va panarabbha tasmim samaye
phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti ime dhamma akusala imesu
dhammesu  nanam  dhammapatisambhida  tesam  vipake nanam atthapatisambhida
yaya niruttiya tesam dhammanam pannatti hoti tatra dhammaniruttabhilape
nanam  niruttipatisambhida  yena nanena tani nanani janati imani
nanani idamatthajotakaniti nanesu nanam patibhanapatisambhida.
   [786]  Tisso  patisambhida  atthapatisambhida  niruttipatisambhida
Patibhanapatisambhida  .  katame  dhamma  abyakata  yasmim  samaye
kamavacarassa kusalassa kammassa katatta upacitatta vipakam cakkhuvinnanam
uppannam  hoti  upekkhasahagatam  ruparammanam  tasmim  samaye  phasso
hoti vedana hoti sanna hoti cetana hoti cittam hoti upekkha
hoti  cittassa  ekaggata hoti manindriyam hoti upekkhindriyam hoti
jivitindriyam  hoti ye va pana tasmim samaye annepi atthi paticca-
samuppanna  arupino dhamma ime dhamma abyakata imesu dhammesu
nanam  atthapatisambhida  yaya  niruttiya  tesam  dhammanam  pannatti
hoti  tatra  dhammaniruttabhilape nanam niruttipatisambhida yena nanena
tani  nanani  janati  imani  nanani idamatthajotakaniti nanesu
nanam patibhanapatisambhida.
   {786.1}  Tisso  patisambhida  atthapatisambhida niruttipatisambhida
patibhanapatisambhida . katame dhamma abyakata yasmim samaye kamavacarassa
kusalassa  kammassa  katatta  upacitatta  vipakam sotavinnanam uppannam
hoti  upekkhasahagatam  saddarammanam .pe. ghanavinnanam uppannam hoti
upekkhasahagatam  gandharammanam  .pe.  jivhavinnanam  uppannam  hoti
upekkhasahagatam  rasarammanam  .pe.  kayavinnanam  uppannam  hoti
sukhasahagatam  photthabbarammanam  tasmim  samaye  phasso  hoti  vedana
hoti  sanna  hoti  cetana hoti cittam hoti sukham hoti cittassa
ekaggata  hoti  manindriyam  hoti  sukhindriyam  hoti  jivitindriyam
Hoti  ye  va  pana  tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppanna
arupino  dhamma  ime  dhamma  abyakata  imesu  dhammesu nanam
atthapatisambhida  yaya  niruttiya  tesam  dhammanam  pannatti  hoti
tatra  dhammaniruttabhilape  nanam  niruttipatisambhida  yena  nanena
tani  nanani  janati  imani  nanani idamatthajotakaniti nanesu
nanam patibhanapatisambhida.
   {786.2}  Tisso  patisambhida  atthapatisambhida niruttipatisambhida
patibhanapatisambhida . katame dhamma abyakata yasmim samaye kamavacarassa
kusalassa  kammassa  katatta  upacitatta  vipaka manodhatu uppanna
hoti  upekkhasahagata ruparammana va .pe. photthabbarammana va
yam yam va panarabbha tasmim samaye phasso hoti vedana hoti sanna hoti
cetana hoti cittam hoti vitakko hoti vicaro hoti upekkha hoti
cittassa ekaggata hoti manindriyam hoti upekkhindriyam hoti jivitindriyam
hoti ye va pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppanna arupino
dhamma  ime dhamma abyakata imesu dhammesu nanam atthapatisambhida
yaya niruttiya tesam dhammanam pannatti hoti tatra dhammaniruttabhilape
nanam  niruttipatisambhida  yena nanena tani nanani janati imani
nanani idamatthajotakaniti nanesu nanam patibhanapatisambhida.
   {786.3}  Tisso  patisambhida  atthapatisambhida niruttipatisambhida
patibhanapatisambhida    .    katame    dhamma   abyakata
Yasmim  samaye  kamavacarassa  kusalassa  kammassa  katatta upacitatta
vipaka   manovinnanadhatu   uppanna   hoti  somanassasahagata
ruparammana  va  .pe.  dhammarammana  va yam yam va panarabbha
tasmim  samaye  phasso  hoti  vedana  hoti sanna hoti cetana
hoti  cittam  hoti  vitakko  hoti  vicaro hoti piti hoti sukham
hoti  cittassa  ekaggata  hoti  manindriyam  hoti  somanassindriyam
hoti  jivitindriyam  hoti  ye va pana tasmim samaye annepi atthi
paticcasamuppanna  arupino  dhamma  ime  dhamma  abyakata imesu
dhammesu  nanam  atthapatisambhida  yaya  niruttiya  tesam  dhammanam
pannatti  hoti  tatra  dhammaniruttabhilape  nanam  niruttipatisambhida
yena   nanena  tani  nanani  janati  imani  nanani
idamatthajotakaniti nanesu nanam patibhanapatisambhida.
   {786.4}  Tisso  patisambhida  atthapatisambhida niruttipatisambhida
patibhanapatisambhida . katame dhamma abyakata yasmim samaye kamavacarassa
kusalassa  kammassa  katatta  upacitatta  vipaka  manovinnanadhatu
uppanna hoti upekkhasahagata ruparammana va .pe. dhammarammana
va yam yam va panarabbha tasmim samaye phasso hoti vedana hoti sanna
hoti cetana hoti cittam hoti vitakko hoti vicaro hoti upekkha
hoti  cittassa  ekaggata  hoti  manindriyam  hoti  upekkhindriyam
hoti  jivitindriyam  hoti  ye  va  pana  tasmim  samaye  annepi
Atthi  paticcasamuppanna  arupino  dhamma  ime  dhamma  abyakata
imesu  dhammesu  nanam  atthapatisambhida  yaya  niruttiya  tesam
dhammanam   pannatti   hoti   tatra  dhammaniruttabhilape  nanam
niruttipatisambhida  yena  nanena  tani  nanani  janati  imani
nanani  idamatthajotakaniti  nanesu  nanam  patibhanapatisambhida .
Tisso    patisambhida    atthapatisambhida    niruttipatisambhida
patibhanapatisambhida.
   {786.5} Katame dhamma abyakata yasmim samaye kamavacarassa
kusalassa  kammassa  katatta  upacitatta  vipaka  manovinnanadhatu
uppanna   hoti   somanassasahagata   nanasampayutta   .pe.
Somanassasahagata  nanasampayutta  sasankharena  .pe. somanassasahagata
nanavippayutta    .pe.    somanassasahagata   nanavippayutta
sasankharena   .pe.   upekkhasahagata  nanasampayutta  .pe.
Upekkhasahagata  nanasampayutta  sasankharena  .pe. upekkhasahagata
nanavippayutta  .pe.  upekkhasahagata  nanavippayutta  sasankharena
ruparammana  va  .pe.  dhammarammana  va yam yam va panarabbha
tasmim  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti ime dhamma
abyakata  imesu  dhammesu  nanam  atthapatisambhida  yaya niruttiya
tesam  dhammanam  pannatti  hoti  tatra  dhammaniruttabhilape  nanam
niruttipatisambhida  yena  nanena  tani  nanani  janati  imani
nanani idamatthajotakaniti nanesu nanam patibhanapatisambhida.
   {786.6}  Tisso  patisambhida  atthapatisambhida niruttipatisambhida
patibhanapatisambhida  .  katame  dhamma  abyakata  yasmim  samaye
rupupapattiya  maggam  bhaveti  vivicceva  kamehi .pe. pathamam jhanam
upasampajja viharati pathavikasinam tasmim samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo
hoti  ime  dhamma  kusala  tasseva rupavacarassa kusalassa kammassa
katatta  upacitatta  vipakam  vivicceva  kamehi .pe. pathamam jhanam
upasampajja  viharati  pathavikasinam  tasmim  samaye  phasso  hoti .pe.
Avikkhepo  hoti  ime  dhamma  abyakata  imesu dhammesu nanam
atthapatisambhida  yaya  niruttiya  tesam  dhammanam  pannatti  hoti
tatra  dhammaniruttabhilape  nanam  niruttipatisambhida  yena  nanena
tani  nanani  janati  imani  nanani idamatthajotakaniti nanesu
nanam patibhanapatisambhida.
   {786.7}  Tisso  patisambhida  atthapatisambhida niruttipatisambhida
patibhanapatisambhida  .  katame  dhamma  abyakata  yasmim  samaye
arupupapattiya   maggam   bhaveti   sabbaso   akincannayatanam
samatikkamma     nevasannanasannayatanasannasahagatam     sukhassa
ca  pahana  .pe.  catuttham  jhanam upasampajja viharati tasmim samaye
phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti ime dhamma kusala tasseva
arupavacarassa  kusalassa  kammassa  katatta upacitatta vipakam sabbaso
akincannayatanam    samatikkamma   nevasannanasannayatanasannasahagatam
sukhassa  ca  pahana  .pe.  catuttham  jhanam  upasampajja  viharati
Tasmim  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti ime dhamma
abyakata  imesu  dhammesu  nanam  atthapatisambhida  yaya niruttiya
tesam  dhammanam  pannatti  hoti  tatra  dhammaniruttabhilape  nanam
niruttipatisambhida  yena  nanena  tani  nanani  janati  imani
nanani  idamatthajotakaniti  nanesu  nanam  patibhanapatisambhida .
Tisso patisambhida atthapatisambhida niruttipatisambhida patibhanapatisambhida.
   {786.8}  Katame  dhamma  abyakata yasmim samaye lokuttaram
jhanam  bhaveti  niyyanikam  apacayagamim  ditthigatanam pahanaya pathamaya
bhumiya  pattiya  vivicceva  kamehi  .pe. pathamam jhanam upasampajja
viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye  phasso  hoti
.pe.  avikkhepo  hoti  ime dhamma kusala tasseva lokuttarassa
kusalassa  jhanassa  katatta  bhavitatta  vipakam  vivicceva  kamehi
.pe.  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam
sunnatam  tasmim  samaye  phasso  hoti .pe. avikkhepo hoti ime
dhamma  abyakata  imesu  dhammesu  nanam  atthapatisambhida  yaya
niruttiya  tesam  dhammanam  pannatti  hoti  tatra dhammaniruttabhilape
nanam  niruttipatisambhida  yena  nanena  tani  nanani  janati
imani nanani idamatthajotakaniti nanesu nanam patibhanapatisambhida.
   {786.9}  Tisso  patisambhida  atthapatisambhida niruttipatisambhida
patibhanapatisambhida  .  katame  dhamma  abyakata  yasmim  samaye
Akusalassa  kammassa  katatta  upacitatta  vipakam  cakkhuvinnanam
uppannam  hoti  upekkhasahagatam  ruparammanam  .pe.  sotavinnanam
uppannam  hoti  upekkhasahagatam  saddarammanam  .pe.  ghanavinnanam
uppannam  hoti  upekkhasahagatam  gandharammanam  .pe.  jivhavinnanam
uppannam  hoti  upekkhasahagatam  rasarammanam  .pe.  kayavinnanam
uppannam  hoti  dukkhasahagatam  photthabbarammanam  tasmim  samaye  phasso
hoti  vedana  hoti sanna hoti cetana hoti cittam hoti dukkham
hoti  cittassa  ekaggata  hoti  manindriyam hoti dukkhindriyam hoti
jivitindriyam hoti ye va pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppanna
arupino  dhamma  ime  dhamma  abyakata  imesu  dhammesu nanam
atthapatisambhida  yaya  niruttiya  tesam dhammanam pannatti hoti tatra
dhammaniruttabhilape  nanam  niruttipatisambhida  yena  nanena  tani
nanani  janati  imani  nanani  idamatthajotakaniti  nanesu
nanam patibhanapatisambhida.
   {786.10}  Tisso  patisambhida atthapatisambhida niruttipatisambhida
patibhanapatisambhida . katame dhamma abyakata yasmim samaye akusalassa
kammassa  katatta  upacitatta  vipaka  manodhatu  uppanna  hoti
upekkhasahagata ruparammana va .pe. photthabbarammana va .pe.
Manovinnanadhatu  uppanna  hoti  upekkhasahagata  ruparammana
va .pe. dhammarammana va yam yam va panarabbha tasmim samaye phasso
Hoti vedana hoti sanna hoti cetana hoti cittam hoti vitakko
hoti  vicaro  hoti  upekkha  hoti  cittassa  ekaggata hoti
manindriyam  hoti  upekkhindriyam  hoti  jivitindriyam  hoti  ye va
pana  tasmim  samaye  annepi  atthi paticcasamuppanna arupino dhamma
ime  dhamma  abyakata  imesu  dhammesu  nanam  atthapatisambhida
yaya niruttiya tesam dhammanam pannatti hoti tatra dhammaniruttabhilape
nanam  niruttipatisambhida  yena  nanena  tani  nanani  janati
imani    nanani    idamatthajotakaniti   nanesu   nanam
patibhanapatisambhida.
   [787]  Tisso  patisambhida  atthapatisambhida  niruttipatisambhida
patibhanapatisambhida  .  katame  dhamma  abyakata  yasmim  samaye
manodhatu uppanna hoti kiriya neva kusala nakusala na ca kammavipaka
upekkhasahagata  ruparammana  va  .pe. photthabbarammana va yam
yam va panarabbha tasmim samaye phasso hoti vedana hoti sanna hoti
cetana hoti cittam hoti vitakko hoti vicaro hoti upekkha hoti cittassa
ekaggata hoti manindriyam hoti upekkhindriyam hoti jivitindriyam hoti
ye va pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppanna arupino dhamma
ime  dhamma  abyakata imesu dhammesu nanam atthapatisambhida yaya
niruttiya tesam dhammanam pannatti hoti tatra dhammaniruttabhilape nanam
Niruttipatisambhida  yena  nanena  tani  nanani  janati  imani
nanani  idamatthajotakaniti  nanesu  nanam  patibhanapatisambhida .
Tisso patisambhida atthapatisambhida niruttipatisambhida patibhanapatisambhida.
   {787.1} Katame dhamma abyakata yasmim samaye manovinnanadhatu
uppanna  hoti  kiriya  neva kusala nakusala na ca kammavipaka
somanassasahagata  ruparammana  va  .pe. dhammarammana va .pe.
Manovinnanadhatu  uppanna  hoti  kiriya neva kusala nakusala na
ca kammavipaka upekkhasahagata ruparammana va .pe. dhammarammana
va yam yam va panarabbha tasmim samaye phasso hoti vedana hoti sanna
hoti cetana hoti cittam hoti vitakko hoti vicaro hoti upekkha hoti
cittassa ekaggata hoti viriyindriyam hoti samadhindriyam hoti manindriyam
hoti upekkhindriyam hoti jivitindriyam hoti ye va pana tasmim samaye
annepi  atthi  paticcasamuppanna  arupino  dhamma  ime  dhamma
abyakata  imesu  dhammesu  nanam  atthapatisambhida  yaya niruttiya
tesam  dhammanam  pannatti  hoti  tatra  dhammaniruttabhilape  nanam
niruttipatisambhida  yena  nanena  tani  nanani  janati  imani
nanani idamatthajotakaniti nanesu nanam patibhanapatisambhida.
   {787.2}  Tisso  patisambhida  atthapatisambhida niruttipatisambhida
patibhanapatisambhida  .  katame  dhamma  abyakata  yasmim  samaye
Manovinnanadhatu  uppanna  hoti  kiriya  neva  kusala  nakusala
na  ca  kammavipaka  somanassasahagata  nanasampayutta  .pe.
Somanassasahagata  nanasampayutta  sasankharena  .pe. somanassasahagata
nanavippayutta    .pe.    somanassasahagata   nanavippayutta
sasankharena   .pe.   upekkhasahagata  nanasampayutta  .pe.
Upekkhasahagata  nanasampayutta  sasankharena  .pe. upekkhasahagata
nanavippayutta  .pe.  upekkhasahagata  nanavippayutta  sasankharena
.pe.  rupavacaram  jhanam  bhaveti  .pe. arupavacaram jhanam bhaveti
kiriyam  neva  kusalam  nakusalam  na  ca  kammavipakam ditthadhammasukhaviharam
sabbaso   akincannayatanam   samatikkamma   nevasannanasannayatana-
sannasahagatam  sukhassa  ca  pahana  .pe. catuttham jhanam upasampajja
viharati  tasmim  samaye  phasso  hoti .pe. avikkhepo hoti ime
dhamma  abyakata  imesu  dhammesu  nanam  atthapatisambhida  yaya
niruttiya  tesam  dhammanam  pannatti  hoti  tatra dhammaniruttabhilape
nanam  niruttipatisambhida  yena  nanena  tani  nanani  janati
imani nanani idamatthajotakaniti nanesu nanam patibhanapatisambhida.
   [788]  Catasso  patisambhida  atthapatisambhida  dhammapatisambhida
niruttipatisambhida   patibhanapatisambhida   .   tisso   patisambhida
kamavacarakusalato  catusu  nanasampayuttesu cittuppadesu kiriyato catusu
Nanasampayuttesu   cittuppadesu   uppajjanti   atthapatisambhida
etesu ceva uppajjati catusu ca maggesu catusu ca phalesu uppajjati.
           Abhidhammabhajaniyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 400-415. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=8078&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=8078&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=784&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=60              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=784              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=9890              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=9890              Contents of The Tipitaka Volume 35 http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com