ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

            Ñāṇavibhaṅgo
   [795]  Ekavidhena  ñāṇavatthu  .  pañca viññāṇā na hetū
ahetukā  hetuvippayuttā  sappaccayā  saṅkhatā  arūpā  lokiyā
sāsavā  saññojaniyā  ganthaniyā  oghaniyā  yoganiyā  nīvaraṇiyā
parāmaṭṭhā  upādāniyā saṅkilesikā abyākatā sārammaṇā acetasikā
vipākā  upādinnupādāniyā  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā na savitakkasavicārā
na  avitakkavicāramattā  avitakkaavicārā na pītisahagatā nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā
nevaācayagāminonaapacayagāmino nevasekkhānāsekkhā parittā kāmāvacarā
na rūpāvacarā na arūpāvacarā pariyāpannā no apariyāpannā aniyatā
aniyyānikā uppannā manoviññāṇaviññeyyā aniccā jarābhibhūtā.
   {795.1}  Pañca  viññāṇā  uppannavatthukā  uppannārammaṇā
purejātavatthukā  purejātārammaṇā  ajjhattikavatthukā  bāhirārammaṇā
asambhinnavatthukā  asambhinnārammaṇā  nānāvatthukā  nānārammaṇā  na
Aññamaññassa  gocaravisayaṃ  paccanubhonti  na  asamannāhārā uppajjanti
na  amanasikārā  uppajjanti  na  abbokiṇṇā  uppajjanti  na
apubbaṃ  acarimaṃ  uppajjanti  na  aññamaññassa  samanantarā uppajjanti
pañca  viññāṇā  anābhogā  pañcahi  viññāṇehi  na  kañci  dhammaṃ
paṭivijānāti   aññatra   abhinipātamattā   pañcannaṃ   viññāṇānaṃ
samanantarāpi  na  kañci  dhammaṃ  paṭivijānāti  pañcahi  viññāṇehi
na  kañci  iriyāpathaṃ  kappeti  pañcannaṃ  viññāṇānaṃ  samanantarāpi
na  kañci  iriyāpathaṃ  kappeti  pañcahi  viññāṇehi  na  kāyakammaṃ
na  vacīkammaṃ  paṭṭhapeti  pañcannaṃ  viññāṇānaṃ  samanantarāpi  na
kāyakammaṃ na vacīkammaṃ paṭṭhapeti
   {795.2}  pañcahi  viññāṇehi  na kusalākusalaṃ dhammaṃ samādiyati
pañcannaṃ  viññāṇānaṃ  samanantarāpi  na  kusalākusalaṃ  dhammaṃ  samādiyati
pañcahi  viññāṇehi  na  samāpajjati  na vuṭṭhāti pañcannaṃ viññāṇānaṃ
samanantarāpi  na  samāpajjati na vuṭṭhāti pañcahi viññāṇehi na cavati
na  upapajjati pañcannaṃ viññāṇānaṃ samanantarāpi na cavati na upapajjati
pañcahi  viññāṇehi  na supati na paṭibujjhati na supinaṃ passati pañcannaṃ
viññāṇānaṃ  samanantarāpi  na supati na paṭibujjhati na supinaṃ passati .
Yāthāvakavatthuvibhāvanā paññā. Evaṃ ekavidhena ñāṇavatthu.
   [796]  Duvidhena  ñāṇavatthu lokiyā paññā lokuttarā paññā
kenaci  viññeyyā  paññā  kenaci  na  viññeyyā paññā sāsavā
Paññā   anāsavā   paññā   āsavavippayuttasāsavā   paññā
āsavavippayuttaanāsavā    paññā    saññojaniyā    paññā
asaññojaniyā      paññā      saññojanavippayuttasaññojaniyā
paññā    saññojanavippayuttaasaññojaniyā    paññā   ganthaniyā
paññā   aganthaniyā   paññā   ganthavippayuttaganthaniyā   paññā
ganthavippayuttaaganthaniyā   paññā   oghaniyā  paññā  anoghaniyā
paññā   oghavippayuttaoghaniyā   paññā   oghavippayuttaanoghaniyā
paññā  yoganiyā  paññā  ayoganiyā  paññā  yogavippayuttayoganiyā
paññā  yogavippayuttaayoganiyā  paññā  nīvaraṇiyā  paññā anīvaraṇiyā
paññā nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyā paññā nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyā
   {796.1}  paññā  parāmaṭṭhā  paññā  aparāmaṭṭhā  paññā
parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhā   paññā   parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭhā
paññā  upādinnā  paññā  anupādinnā  paññā  upādāniyā
paññā   anupādāniyā   paññā   upādānavippayuttaupādāniyā
paññā   upādānavippayuttaanupādāniyā   paññā   saṅkilesikā
paññā    asaṅkilesikā    paññā   kilesavippayuttasaṅkilesikā
paññā    kilesavippayuttaasaṅkilesikā    paññā    savitakkā
paññā  avitakkā  paññā  savicārā  paññā  avicārā  paññā
sappītikā  paññā  appītikā  paññā  pītisahagatā  paññā  na
pītisahagatā  paññā  sukhasahagatā  paññā  na  sukhasahagatā  paññā
upekkhāsahagatā  paññā  na  upekkhāsahagatā  paññā  kāmāvacarā
Paññā  na  kāmāvacarā  paññā  rūpāvacarā  paññā na rūpāvacarā
paññā  arūpāvacarā  paññā  na  arūpāvacarā  paññā  pariyāpannā
paññā  apariyāpannā  paññā  niyyānikā  paññā  aniyyānikā
paññā  niyatā  paññā  aniyatā  paññā  sauttarā  paññā
anuttarā  paññā  atthajāpikā  paññā  jāpitatthā  paññā  evaṃ
duvidhena ñāṇavatthu.
   [797] Tividhena ñāṇavatthu . cintāmayā paññā sutamayā paññā
bhāvanāmayā  paññā  dānamayā  paññā  sīlamayā paññā bhāvanāmayā
paññā  adhisīle  paññā  adhicitte  paññā  adhipaññāya  paññā
āyakosallaṃ apāyakosallaṃ upāyakosallaṃ. Vipākā paññā vipākadhammadhammā
paññā   nevavipākanavipākadhammadhammā   paññā   upādinnupādāniyā
paññā   anupādinnupādāniyā   paññā   anupādinnaanupādāniyā
paññā   savitakkasavicārā   paññā   avitakkavicāramattā  paññā
avitakkaavicārā paññā pītisahagatā paññā
   {797.1}   sukhasahagatā  paññā  upekkhāsahagatā  paññā
ācayagāminī   paññā   apacayagāminī   paññā  nevaācayagāminī-
naapacayagāminī   paññā   sekkhā  paññā  asekkhā  paññā
nevasekkhānāsekkhā  paññā  parittā  paññā  mahaggatā  paññā
appamāṇā   paññā   parittārammaṇā   paññā  mahaggatārammaṇā
paññā   appamāṇārammaṇā   paññā   maggārammaṇā   paññā
maggahetukā    paññā   maggādhipatinī   paññā   uppannā
Paññā  anuppannā  paññā  uppādinī  paññā  atītā  paññā
anāgatā  paññā  paccuppannā  paññā  atītārammaṇā  paññā
anāgatārammaṇā   paññā  paccuppannārammaṇā  paññā  ajjhattā
paññā  bahiddhā  paññā  ajjhattabahiddhā  paññā  ajjhattārammaṇā
paññā bahiddhārammaṇā paññā ajjhattabahiddhārammaṇā paññā.
   {797.2}  Savitakkasavicārā  paññā  atthi  vipākā  atthi
vipākadhammadhammā    atthi   nevavipākanavipākadhammadhammā   atthi
upādinnupādāniyā    atthi    anupādinnupādāniyā    atthi
anupādinnaanupādāniyā   atthi   pītisahagatā   atthi  sukhasahagatā
atthi  upekkhāsahagatā  atthi  ācayagāminī  atthi  apacayagāminī
atthi  nevaācayagāminīnaapacayagāminī  atthi  sekkhā  atthi  asekkhā
atthi  nevasekkhānāsekkhā  atthi  parittā  atthi  mahaggatā atthi
appamāṇā   atthi   parittārammaṇā   atthi   mahaggatārammaṇā
atthi appamāṇārammaṇā atthi maggārammaṇā atthi
   {797.3}  maggahetukā  atthi  maggādhipatinī  atthi  uppannā
atthi  anuppannā  atthi  uppādinī  atthi  atītā  atthi anāgatā
atthi  paccuppannā  atthi  atītārammaṇā  atthi  anāgatārammaṇā
atthi  paccuppannārammaṇā  atthi  ajjhattā  atthi  bahiddhā  atthi
ajjhattabahiddhā  atthi  ajjhattārammaṇā  atthi  bahiddhārammaṇā  atthi
ajjhattabahiddhārammaṇā  .  avitakkavicāramattā  paññā  atthi vipākā
atthi  vipākadhammadhammā  atthi  nevavipākanavipākadhammadhammā  atthi
Upādinnupādāniyā    atthi    anupādinnupādāniyā    atthi
anupādinnaanupādāniyā  atthi  ācayagāminī  atthi  apacayagāminī atthi
nevaācayagāminīnaapacayagāminī  atthi  sekkhā  atthi  asekkhā  atthi
nevasekkhānāsekkhā  atthi  uppannā  atthi  anuppannā  atthi
uppādinī  atthi  atītā  atthi  anāgatā  atthi paccuppannā atthi
ajjhattā atthi bahiddhā atthi ajjhattabahiddhā.
   {797.4}  Avitakkaavicārā  paññā  atthi  vipākā  atthi
vipākadhammadhammā    atthi   nevavipākanavipākadhammadhammā   atthi
upādinnupādāniyā    atthi    anupādinnupādāniyā    atthi
anupādinnaanupādāniyā   atthi   pītisahagatā   atthi  sukhasahagatā
atthi  upekkhāsahagatā  atthi  ācayagāminī  atthi  apacayagāminī
atthi  nevaācayagāminīnaapacayagāminī  atthi  sekkhā  atthi  asekkhā
atthi   nevasekkhānāsekkhā   atthi   parittārammaṇā   atthi
mahaggatārammaṇā   atthi  appamāṇārammaṇā  atthi  maggārammaṇā
atthi maggahetukā atthi maggādhipatinī atthi
   {797.5}  uppannā  atthi  anuppannā atthi uppādinī atthi
atītā  atthi  anāgatā atthi paccuppannā atthi atītārammaṇā atthi
anāgatārammaṇā  atthi  paccuppannārammaṇā  atthi  ajjhattā  atthi
bahiddhā  atthi  ajjhattabahiddhā  atthi  ajjhattārammaṇā  atthi
bahiddhārammaṇā  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇā  .  pītisahagatā  paññā
sukhasahagatā  paññā  atthi  vipākā  atthi  vipākadhammadhammā  atthi
Nevavipākanavipākadhammadhammā   atthi   upādinnupādāniyā   atthi
anupādinnupādāniyā    atthi   anupādinnaanupādāniyā   atthi
savitakkasavicārā  atthi  avitakkavicāramattā  atthi  avitakkaavicārā
atthi  ācayagāminī  atthi  apacayagāminī  atthi  nevaācayagāminī-
naapacayagāminī atthi
   {797.6}  sekkhā atthi asekkhā atthi nevasekkhānāsekkhā
atthi  parittā atthi mahaggatā atthi appamāṇā atthi parittārammaṇā
atthi  mahaggatārammaṇā  atthi  appamāṇārammaṇā  atthi maggārammaṇā
atthi  maggahetukā  atthi  maggādhipatinī  atthi  uppannā  atthi
anuppannā  atthi  uppādinī  atthi  atītā  atthi  anāgatā atthi
paccuppannā  atthi  atītārammaṇā  atthi  anāgatārammaṇā  atthi
paccuppannārammaṇā   atthi   ajjhattā  atthi  bahiddhā  atthi
ajjhattabahiddhā   atthi   ajjhattārammaṇā  atthi  bahiddhārammaṇā
atthi ajjhattabahiddhārammaṇā.
   {797.7}  Upekkhāsahagatā  paññā  atthi  vipākā  atthi
vipākadhammadhammā    atthi   nevavipākanavipākadhammadhammā   atthi
upādinnupādāniyā    atthi    anupādinnupādāniyā    atthi
anupādinnaanupādāniyā   atthi  ācayagāminī  atthi  apacayagāminī
atthi nevaācayagāminīnaapacayagāminī atthi sekkhā atthi asekkhā atthi
nevasekkhānāsekkhā  atthi parittā atthi mahaggatā atthi appamāṇā
atthi  parittārammaṇā  atthi  mahaggatārammaṇā atthi appamāṇārammaṇā
atthi   maggārammaṇā  atthi  maggahetukā  atthi  maggādhipatinī
Atthi  uppannā  atthi  anuppannā  atthi  uppādinī  atthi atītā
atthi  anāgatā  atthi  paccuppannā  atthi  atītārammaṇā  atthi
anāgatārammaṇā   atthi   paccuppannārammaṇā   atthi  ajjhattā
atthi  bahiddhā  atthi  ajjhattabahiddhā  atthi  ajjhattārammaṇā
atthi  bahiddhārammaṇā  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇā  .  evaṃ
tividhena ñāṇavatthu.
   [798]  Catubbidhena  ñāṇavatthu  kammassakataṃ ñāṇaṃ saccānulomikaṃ
ñāṇaṃ  maggasamaṅgissa  ñāṇaṃ  phalasamaṅgissa  ñāṇaṃ  dukkhe  ñāṇaṃ
dukkhasamudaye  ñāṇaṃ  dukkhanirodhe  ñāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya
ñāṇaṃ  kāmāvacarā  paññā  rūpāvacarā  paññā  arūpāvacarā paññā
apariyāpannā  paññā  dhamme  ñāṇaṃ  anvaye  ñāṇaṃ paricce ñāṇaṃ
sammatiñāṇaṃ  atthi  paññā  ācayāya  no  apacayāya  atthi paññā
apacayāya  no  ācayāya  atthi  paññā  ācayāya ceva apacayāya
ca  atthi  paññā  neva  ācayāya  no  apacayāya  atthi paññā
nibbidāya  no  paṭivedhāya  atthi  paññā paṭivedhāya no nibbidāya
atthi  paññā  nibbidāya  ceva  paṭivedhāya  ca atthi paññā neva
nibbidāya  no  paṭivedhāya  hānabhāginī  paññā  ṭhitibhāginī  paññā
visesabhāginī  paññā  nibbedhabhāginī  paññā  catasso  paṭisambhidā
catasso  paṭipadā  cattāri  ārammaṇāni jarāmaraṇe ñāṇaṃ jarāmaraṇa-
samudaye  ñāṇaṃ  jarāmaraṇanirodhe  ñāṇaṃ  jarāmaraṇanirodhagāminiyā
Paṭipadāya  ñāṇaṃ jātiyā ñāṇaṃ .pe. bhave ñāṇaṃ .pe. upādāne
ñāṇaṃ  .pe.  taṇhāya  ñāṇaṃ .pe. vedanāya ñāṇaṃ .pe. phasse
ñāṇaṃ  .pe.  saḷāyatane  ñāṇaṃ  .pe.  nāmarūpe  ñāṇaṃ  .pe.
Viññāṇe   ñāṇaṃ   .pe.  saṅkhāresu  ñāṇaṃ  saṅkhārasamudaye
ñāṇaṃ  saṅkhāranirodhe  ñāṇaṃ  saṅkhāranirodhagāminiyā  paṭipadāya  ñāṇaṃ
evaṃ catubbidhena ñāṇavatthu.
   [799]   Pañcavidhena  ñāṇavatthu  pañcaṅgiko  sammāsamādhi
pañcañāṇiko  sammāsamādhi  evaṃ  pañcavidhena  ñāṇavatthu . chabbidhena
ñāṇavatthu  chasu  abhiññāsu  paññā  evaṃ  chabbidhena  ñāṇavatthu .
Sattavidhena  ñāṇavatthu  sattasattati  ñāṇavatthūni  evaṃ  sattavidhena
ñāṇavatthu  .  aṭṭhavidhena  ñāṇavatthu  catūsu  maggesu  catūsu phalesu
paññā  evaṃ  aṭṭhavidhena  ñāṇavatthu  .  navavidhena  ñāṇavatthu
navasu anupubbavihārasamāpattīsu paññā evaṃ navavidhena ñāṇavatthu.
   [800]  Dasavidhena  ñāṇavatthu  dasa  tathāgatassa  tathāgatabalāni
yehi  balehi  samannāgato tathāgato āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti parisāsu
sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti . katamāni dasa . idha tathāgato
ṭhānañca  ṭhānato  aṭṭhānañca  aṭṭhānato  yathābhūtaṃ  pajānāti yampi
tathāgato  ṭhānañca  ṭhānato aṭṭhānañca aṭṭhānato yathābhūtaṃ pajānāti
idampi  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ  balaṃ  āgamma tathāgato
āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu  sīhanādaṃ  nadati  brahmacakkaṃ
Pavatteti.
   {800.1}  Puna  ca  paraṃ  tathāgato  atītānāgatapuccuppannānaṃ
kammasamādānānaṃ  ṭhānaso  hetuso  vipākaṃ  yathābhūtaṃ pajānāti yampi
tathāgato  atītānāgatapaccuppannānaṃ  kammasamādānānaṃ  ṭhānaso hetuso
vipākaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  idampi  tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti yaṃ
balaṃ  āgamma  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu sīhanādaṃ
nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {800.2} Puna ca paraṃ tathāgato sabbatthagāminiṃ paṭipadaṃ yathābhūtaṃ
pajānāti  yampi  tathāgato  sabbatthagāminiṃ  paṭipadaṃ yathābhūtaṃ pajānāti
idampi  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ  balaṃ  āgamma tathāgato
āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {800.3}  Puna ca paraṃ tathāgato anekadhātuṃ nānādhātuṃ lokaṃ
yathābhūtaṃ  pajānāti  yampi  tathāgato  anekadhātuṃ  nānādhātuṃ  lokaṃ
yathābhūtaṃ  pajānāti  idampi  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ balaṃ
āgamma  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu  sīhanādaṃ
nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {800.4} Puna ca paraṃ tathāgato sattānaṃ nānādhimuttikataṃ yathābhūtaṃ
pajānāti  yampi  tathāgato sattānaṃ nānādhimuttikataṃ yathābhūtaṃ pajānāti
idampi  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ  balaṃ  āgamma tathāgato
āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {800.5}  Puna  ca  paraṃ  tathāgato  parasattānaṃ parapuggalānaṃ
indriyaparopariyattaṃ   yathābhūtaṃ   pajānāti   yampi   tathāgato
parasattānaṃ    parapuggalānaṃ    indriyaparopariyattaṃ    yathābhūtaṃ
Pajānāti  idampi  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ  balaṃ āgamma
tathāgato   āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu  sīhanādaṃ  nadati
brahmacakkaṃ pavatteti.
   {800.6}  Puna  ca  paraṃ tathāgato jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ
saṅkilesaṃ  vodānaṃ  vuṭṭhānaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  yampi  tathāgato
jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ  saṅkilesaṃ  vodānaṃ  vuṭṭhānaṃ  yathābhūtaṃ
pajānāti  idampi  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ  balaṃ āgamma
tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ
pavatteti.
   {800.7}  Puna  ca paraṃ tathāgato pubbenivāsānussatiṃ yathābhūtaṃ
pajānāti  yampi  tathāgato  pubbenivāsānussatiṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti
idampi  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ  balaṃ  āgamma tathāgato
āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {800.8} Puna ca paraṃ tathāgato sattānaṃ cutūpapātaṃ yathābhūtaṃ pajānāti
yampi tathāgato sattānaṃ cutūpapātaṃ yathābhūtaṃ pajānāti idampi tathāgatassa
tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ balaṃ āgamma tathāgato āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti
parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {800.9} Puna ca paraṃ tathāgato āsavānaṃ khayaṃ yathābhūtaṃ pajānāti
yampi  tathāgato  āsavānaṃ khayaṃ yathābhūtaṃ pajānāti idampi tathāgatassa
tathāgatabalaṃ hoti yaṃ balaṃ āgamma tathāgato āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti parisāsu
sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti. Imāni dasa tathāgatassa tathāgatabalāni
yehi  balehi  samannāgato tathāgato āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti parisāsu
Sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti evaṃ dasavidhena ñāṇavatthu.
            Mātikā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 419-430. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=8445              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=8445              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=795&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=62              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=795              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=10004              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=10004              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]