ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [801] Pañcaviññāṇaṃ na hetumeva ahetukameva hetuvippayuttameva
sappaccayameva   saṅkhatameva   arūpameva   lokiyameva  sāsavameva
saññojaniyameva  ganthaniyameva  oghaniyameva  yoganiyameva  nīvaraṇiyameva
parāmaṭṭhameva   upādāniyameva   saṅkilesikameva   abyākatameva
sārammaṇameva   acetasikameva   vipākameva   upādinnupādāniyameva
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikameva  nasavitakkasavicārameva  naavitakkavicāramattameva
avitakkaavicārameva   na   pītisahagatameva   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbameva nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukameva
nevaācayagāmiṃnaapacayagāmimeva   nevasekkhaṃnāsekkhameva   parittameva
kāmāvacarameva  na  rūpāvacarameva  na  arūpāvacarameva pariyāpannameva
no   apariyāpannameva   aniyatameva   aniyyānikameva   uppannaṃ
manoviññāṇaviññeyyameva aniccameva jarābhibhūtameva.
   [802]  Pañca  viññāṇā  uppannavatthukā  uppannārammaṇāti
uppannasmiṃ   vatthusmiṃ   uppanne  ārammaṇe  uppajjanti  .
Purejātavatthukā purejātārammaṇāti pure jātasmiṃ vatthusmiṃ pure jāte
ārammaṇe   uppajjanti   .  ajjhattikavatthukā  bāhirārammaṇāti
pañcannaṃ  viññāṇānaṃ  vatthū  ajjhattikā  ārammaṇā  bāhirā .
Asambhinnavatthukā   asambhinnārammaṇāti   asambhinnasmiṃ   vatthusmiṃ
Asambhinne  ārammaṇe  uppajjanti  .  nānāvatthukā nānārammaṇāti
aññaṃ  cakkhuviññāṇassa  vatthu  ca  ārammaṇañca  aññaṃ sotaviññāṇassa
vatthu  ca  ārammaṇañca  aññaṃ  ghānaviññāṇassa vatthu ca ārammaṇañca
aññaṃ  jivhāviññāṇassa  vatthu  ca  ārammaṇañca aññaṃ kāyaviññāṇassa
vatthu ca ārammaṇañca.
   {802.1}   Na   aññamaññassa  gocaravisayaṃ  paccanubhontīti
cakkhuviññāṇassa   gocaravisayaṃ   sotaviññāṇaṃ   na   paccanubhoti
sotaviññāṇassa   gocaravisayaṃpi   cakkhuviññāṇaṃ   na   paccanubhoti
cakkhuviññāṇassa   gocaravisayaṃ   ghānaviññāṇaṃ   na   paccanubhoti
ghānaviññāṇassa   gocaravisayaṃpi   cakkhuviññāṇaṃ   na   paccanubhoti
cakkhuviññāṇassa   gocaravisayaṃ   jivhāviññāṇaṃ   na   paccanubhoti
jivhāviññāṇassa   gocaravisayaṃpi   cakkhuviññāṇaṃ   na   paccanubhoti
cakkhuviññāṇassa   gocaravisayaṃ   kāyaviññāṇaṃ   na   paccanubhoti
kāyaviññāṇassa   gocaravisayaṃpi   cakkhuviññāṇaṃ   na   paccanubhoti
sotaviññāṇassa  .pe.  ghānaviññāṇassa  .pe.  jivhāviññāṇassa
.pe.  kāyaviññāṇassa  gocaravisayaṃ  cakkhuviññāṇaṃ  na  paccanubhoti
cakkhuviññāṇassa  gocaravisayaṃpi kāyaviññāṇaṃ na paccanubhoti kāyaviññāṇassa
gocaravisayaṃ  sotaviññāṇaṃ  na  paccanubhoti  sotaviññāṇassa gocaravisayaṃpi
kāyaviññāṇaṃ  na  paccanubhoti  kāyaviññāṇassa  gocaravisayaṃ ghānaviññāṇaṃ
na   paccanubhoti   ghānaviññāṇassa   gocaravisayaṃpi   kāyaviññāṇaṃ
na   paccanubhoti   kāyaviññāṇassa   gocaravisayaṃ   jivhāviññāṇaṃ
Na  paccanubhoti  jivhāviññāṇassa  gocaravisayaṃpi  kāyaviññāṇaṃ  na
paccanubhoti.
   {802.2}  Na  asamannāhārā  uppajjantīti  samannāharantassa
uppajjanti  .  na  amanasikārā  uppajjantīti  manasikarontassa
uppajjanti  .  na  abbokiṇṇā  uppajjantīti  na  paṭipāṭiyā
uppajjanti. Na apubbaṃ acarimaṃ uppajjantīti na ekakkhaṇe uppajjanti.
   {802.3} Na aññamaññassa samanantarā uppajjantīti cakkhuviññāṇassa
uppannasamanantarā   sotaviññāṇaṃ   na  uppajjati  sotaviññāṇassa
uppannasamanantarāpi   cakkhuviññāṇaṃ  na  uppajjati  cakkhuviññāṇassa
uppannasamanantarā   ghānaviññāṇaṃ   na  uppajjati  ghānaviññāṇassa
uppannasamanantarāpi   cakkhuviññāṇaṃ  na  uppajjati  cakkhuviññāṇassa
uppannasamanantarā  jivhāviññāṇaṃ  na  uppajjati  jivhāviññāṇassa
uppannasamanantarāpi   cakkhuviññāṇaṃ  na  uppajjati  cakkhuviññāṇassa
uppannasamanantarā   kāyaviññāṇaṃ   na  uppajjati  kāyaviññāṇassa
uppannasamanantarāpi   cakkhuviññāṇaṃ  na  uppajjati  sotaviññāṇassa
.pe.   ghānaviññāṇassa   .pe.   jivhāviññāṇassa   .pe.
Kāyaviññāṇassa   uppannasamanantarā   cakkhuviññāṇaṃ  na  uppajjati
cakkhuviññāṇassa   uppannasamanantarāpi  kāyaviññāṇaṃ  na  uppajjati
kāyaviññāṇassa   uppannasamanantarā   sotaviññāṇaṃ  na  uppajjati
sotaviññāṇassa   uppannasamanantarāpi  kāyaviññāṇaṃ  na  uppajjati
kāyaviññāṇassa   uppannasamanantarā   ghānaviññāṇaṃ  na  uppajjati
Ghānaviññāṇassa   uppannasamanantarāpi  kāyaviññāṇaṃ  na  uppajjati
kāyaviññāṇassa   uppannasamanantarā  jivhāviññāṇaṃ  na  uppajjati
jivhāviññāṇassa uppannasamanantarāpi kāyaviññāṇaṃ na uppajjati.
   {802.4}  Pañca  viññāṇā  anābhogāti  pañcannaṃ viññāṇānaṃ
natthi āvajjanā vā ābhogo vā samannāhāro vā manasikāro vā.
Pañcahi  viññāṇehi  na  kañci dhammaṃ paṭivijānātīti pañcahi viññāṇehi
na  kañci  dhammaṃ  paṭivijānāti  . aññatra abhinipātamattāti aññatra
āpāthamattā  .  pañcannaṃ  viññāṇānaṃ  samanantarāpi na kañci dhammaṃ
paṭivijānātīti  pañcannaṃ  viññāṇānaṃ  samanantarā  manodhātuyāpi  na
kañci dhammaṃ paṭivijānāti.
   {802.5}  Pañcahi  viññāṇehi  na  kañci iriyāpathaṃ kappetīti
pañcahi  viññāṇehi na kañci iriyāpathaṃ kappeti gamanaṃ vā ṭhānaṃ vā
nisajjaṃ  vā  seyyaṃ  vā  .  pañcannaṃ viññāṇānaṃ samanantarāpi na
kañci   iriyāpathaṃ  kappetīti  pañcannaṃ  viññāṇānaṃ  samanantarā
manodhātuyāpi na kañci iriyāpathaṃ kappeti gamanaṃ vā ṭhānaṃ vā nisajjaṃ
vā seyyaṃ vā.
   {802.6} Pañcahi viññāṇehi na kāyakammaṃ na vacīkammaṃ paṭṭhapetīti
pañcahi  viññāṇehi  na  kāyakammaṃ  vacīkammaṃ  paṭṭhapeti  . pañcannaṃ
viññāṇānaṃ  samanantarāpi  na  kāyakammaṃ  na  vacīkammaṃ  paṭṭhapetīti
pañcannaṃ  viññāṇānaṃ  samanantarā  manodhātuyāpi  na  kāyakammaṃ
vacīkammaṃ  paṭṭhapeti  .  pañcahi  viññāṇehi  na  kusalākusalaṃ  dhammaṃ
Samādiyatīti  pañcahi  viññāṇehi  na  kusalākusalaṃ  dhammaṃ samādiyati .
Pañcannaṃ  viññāṇānaṃ  samanantarāpi  na  kusalākusalaṃ  dhammaṃ samādiyatīti
pañcannaṃ  viññāṇānaṃ  samanantarā  manodhātuyāpi  na  kusalākusalaṃ
dhammaṃ samādiyati.
   {802.7}  Pañcahi  viññāṇehi  na  samāpajjati  na vuṭṭhātīti
pañcahi  viññāṇehi  na  samāpajjati  na  vuṭṭhāti  .  pañcannaṃ
viññāṇānaṃ  samanantarāpi  na  samāpajjati  na  vuṭṭhātīti  pañcannaṃ
viññāṇānaṃ samanantarā manodhātuyāpi na samāpajjati na vuṭṭhāti.
   {802.8}  Pañcahi  viññāṇehi na cavati na upapajjatīti pañcahi
viññāṇehi na cavati na upapajjati . pañcannaṃ viññāṇānaṃ samanantarāpi
na  cavati na upapajjatīti pañcannaṃ viññāṇānaṃ samanantarā manodhātuyāpi
na cavati na upapajjati.
   {802.9}  Pañcahi viññāṇehi na supati na paṭibujjhati na supinaṃ
passatīti pañcahi viññāṇehi na supati na paṭibujjhati na supinaṃ passati.
Pañcannaṃ  viññāṇānaṃ  samanantarāpi  na  supati na paṭibujjhati na supinaṃ
passatīti  pañcannaṃ  viññāṇānaṃ  samanantarā  manodhātuyāpi  na  supati
na paṭibujjhati na supinaṃ passati.
   Evaṃ yāthāvakavatthuvibhāvanā paññā.
         Evaṃ ekavidhena ñāṇavatthu.
   [803]  Tīsu  bhūmīsu  kusalābyākate  paññā  lokiyā paññā
catūsu  maggesu  catūsu  phalesu paññā lokuttarā paññā . sabbāva
Paññā  kenaci  viññeyyā  kenaci  na  viññeyyā  . tīsu bhūmīsu
kusalābyākate  paññā  sāsavā  paññā  catūsu  maggesu  catūsu
phalesu  paññā  anāsavā  paññā  .  tīsu  bhūmīsu  kusalābyākate
paññā   āsavavippayuttasāsavā  paññā  catūsu  maggesu  catūsu
phalesu  paññā  āsavavippayuttaanāsavā  paññā  .  tīsu  bhūmīsu
kusalābyākate   paññā  saññojaniyā  paññā  catūsu  maggesu
catūsu phalesu paññā asaññojaniyā paññā.
   {803.1}  Tīsu bhūmīsu kusalābyākate paññā saññojanavippayutta-
saññojaniyā  paññā  catūsu maggesu catūsu phalesu paññā saññojana-
vippayuttaasaññojaniyā  paññā  .  tīsu bhūmīsu kusalābyākate paññā
ganthaniyā paññā catūsu maggesu catūsu phalesu paññā aganthaniyā paññā.
   {803.2} Tīsu bhūmīsu kusalābyākate paññā ganthavippayuttaganthaniyā
paññā  catūsu  maggesu  catūsu  phalesu paññā ganthavippayuttaaganthaniyā
paññā  .  tīsu bhūmīsu kusalābyākate paññā oghaniyā paññā catūsu
maggesu  catūsu  phalesu  paññā  anoghaniyā  paññā  . tīsu bhūmīsu
kusalābyākate   paññā   oghavippayuttaoghaniyā   paññā  catūsu
maggesu  catūsu  phalesu  paññā  oghavippayuttaanoghaniyā  paññā .
Tīsu  bhūmīsu  kusalābyākate  paññā  yoganiyā paññā catūsu maggesu
catūsu  phalesu paññā ayoganiyā paññā . tīsu bhūmīsu kusalābyākate
paññā   yogavippayuttayoganiyā  paññā  catūsu  maggesu  catūsu
Phalesu  paññā  yogavippayuttaayoganiyā  paññā  .  tīsu  bhūmīsu
kusalābyākate  paññā  nīvaraṇiyā  paññā  catūsu  maggesu  catūsu
phalesu paññā anīvaraṇiyā paññā.
   {803.3} Tīsu bhūmīsu kusalābyākate paññā nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyā
paññā  catūsu  maggesu  catūsu phalesu paññā nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyā
paññā  . tīsu bhūmīsu kusalābyākate paññā parāmaṭṭhā paññā catūsu
maggesu  catūsu  phalesu  paññā  aparāmaṭṭhā  paññā . tīsu bhūmīsu
kusalābyākate  paññā  parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhā  paññā  catūsu
maggesu catūsu phalesu paññā parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭhā paññā.
   {803.4}  Tīsu  bhūmīsu vipāke paññā upādinnā paññā tīsu
bhūmīsu  kusale  tīsu bhūmīsu kiriyābyākate catūsu maggesu catūsu phalesu
paññā  anupādinnā  paññā  .  tīsu  bhūmīsu kusalābyākate paññā
upādāniyā  paññā catūsu maggesu catūsu phalesu paññā anupādāniyā
paññā  .  tīsu  bhūmīsu  kusalābyākate  paññā  upādānavippayutta-
upādāniyā  paññā  catusu maggesu catūsu phalesu paññā upādāna-
vippayuttaanupādāniyā  paññā  .  tīsu bhūmīsu kusalābyākate paññā
saṅkilesikā  paññā catūsu maggesu catūsu phalesu paññā asaṅkilesikā
paññā.
   {803.5} Tīsu bhūmīsu kusalābyākate paññā kilesavippayuttasaṅkilesikā
paññā  catūsu maggesu catūsu phalesu paññā kilesavippayuttaasaṅkilesikā
paññā  .  vitakkasampayuttā paññā savitakkā paññā vitakkavippayuttā
Paññā   avitakkā   paññā   .   vicārasampayuttā   paññā
savicārā  paññā  vicāravippayuttā  paññā  avicārā  paññā .
Pītisampayuttā  paññā  sappītikā  paññā  pītivippayuttā  paññā
appītikā  paññā  .  pītisampayuttā  paññā  pītisahagatā  paññā
pītivippayuttā  paññā  na  pītisahagatā  paññā  .  sukhasampayuttā
paññā  sukhasahagatā  paññā  sukhavippayuttā  paññā  na  sukhasahagatā
paññā  .  upekkhāsampayuttā  paññā  upekkhāsahagatā  paññā
upekkhāvippayuttā paññā na upekkhāsahagatā paññā.
   {803.6}  Kāmāvacarakusalābyākate  paññā kāmāvacarā paññā
rūpāvacarā  paññā  arūpāvacarā  paññā  apariyāpannā  paññā  na
kāmāvacarā  paññā  .  rūpāvacarakusalābyākate  paññā  rūpāvacarā
paññā  kāmāvacarā  paññā  arūpāvacarā  paññā  apariyāpannā
paññā  na  rūpāvacarā  paññā  .  arūpāvacarakusalābyākate paññā
arūpāvacarā  paññā  kāmāvacarā  paññā  rūpāvacarā  paññā
apariyāpannā paññā na arūpāvacarā paññā.
   {803.7} Tīsu bhūmīsu kusalābyākate paññā pariyāpannā paññā
catūsu  maggesu  catūsu  phalesu paññā apariyāpannā paññā . catūsu
maggesu  catūsu  phalesu  paññā niyyānikā paññā tīsu bhūmīsu kusale
catūsu  bhūmīsu  vipāke  tīsu bhūmīsu kiriyābyākate paññā aniyyānikā
paññā  .  catūsu  maggesu  paññā  niyatā  paññā  tīsu  bhūmīsu
kusale  catūsu  bhūmīsu  vipāke  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākate  paññā
Aniyatā  paññā  .  tīsu  bhūmīsu  kusalābyākate  paññā sauttarā
paññā  catūsu  maggesu  catūsu  phalesu  paññā anuttarā paññā .
Tattha  katamā  atthajāpikā  paññā  catūsu  bhūmīsu  kusale  arahato
abhiññaṃ  uppādentassa  samāpattiṃ  uppādentassa  kiriyābyākatā
paññā  atthajāpikā  paññā  catūsu  bhūmīsu  vipāke  arahato
uppannāya   abhiññāya  uppannāya  samāpattiyā  kiriyābyākatā
paññā jāpitatthā paññā. Evaṃ duvidhena ñāṇavatthu.
   [804]  Tattha  katamā  cintāmayā  paññā  yogavihitesu vā
kammāyatanesu  yogavihitesu  vā  sippāyatanesu  yogavihitesu  vā
vijjaṭṭhānesu  kammassakataṃ  vā saccānulomikaṃ vā rūpaṃ aniccanti vā
vedanā  aniccāti  vā  saññā  aniccāti vā saṅkhārā aniccāti
vā  viññāṇaṃ  aniccanti  vā  yaṃ  evarūpiṃ  anulomikaṃ khantiṃ diṭṭhiṃ
ruciṃ  mutiṃ  pekkhaṃ  dhammanijjhānakkhantiṃ  parato assutvā paṭilabhati ayaṃ
vuccati  cintāmayā  paññā  .  tattha  katamā  sutamayā  paññā
yogavihitesu  vā  kammāyatanesu  yogavihitesu  vā  sippāyatanesu
yogavihitesu vā vijjaṭṭhānesu kammassakataṃ vā saccānulomikaṃ vā rūpaṃ
aniccanti vā vedanā aniccāti vā saññā aniccāti vā saṅkhārā
aniccāti  vā  viññāṇaṃ  aniccanti vā yaṃ evarūpiṃ anulomikaṃ khantiṃ
diṭṭhiṃ  ruciṃ  mutiṃ  pekkhaṃ  dhammanijjhānakkhantiṃ  parato sutvā paṭilabhati
ayaṃ  vuccati  sutamayā  paññā  .  sabbāpi  samāpannassa  paññā
Bhāvanāmayā paññā.
   [805] Tattha katamā dānamayā paññā dānaṃ ārabbha dānādhigaccha
gaccha  yā  uppajjati  paññā  pajānanā .pe. amoho dhammavicayo
sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati  dānamayā  paññā  .  tattha  katamā
sīlamayā  paññā  sīlaṃ  ārabbha  sīlādhigaccha  yā  uppajjati paññā
pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati
sīlamayā  paññā  .  sabbāpi  samāpannassa  paññā  bhāvanāmayā
paññā.
   [806]  Tattha  katamā  adhisīle  paññā pātimokkhasaṃvarasaṃvutassa
yā uppajjati paññā pajānanā .pe. amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi
ayaṃ  vuccati  adhisīle  paññā  .  tattha  katamā adhicitte paññā
rūpāvacaraarūpāvacarasamāpattiṃ   samāpajjantassa   yā   uppajjati
paññā   pajānanā   .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi
ayaṃ  vuccati  adhicitte  paññā  . tattha katamā adhipaññāya paññā
catūsu  maggesu  catūsu  phalesu  paññā  ayaṃ  vuccati  adhipaññāya
paññā.
   [807]  Tattha  katamaṃ  āyakosallaṃ  ime dhamme manasikaroto
anuppannā  ceva  akusalā  dhammā  na  uppajjanti  uppannā  ca
akusalā  dhammā  pahīyanti  ime  vā  panime  dhamme manasikaroto
anuppannā  ceva  kusalā  dhammā  uppajjanti  uppannā ca kusalā
Dhammā  bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya  pāripūriyā  saṃvattantīti
yā  tattha  paññā  pajānanā .pe. amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi
idaṃ  vuccati  āyakosallaṃ . tattha katamaṃ apāyakosallaṃ ime dhamme
manasikaroto  anuppannā ceva kusalā dhammā na uppajjanti uppannā
ca  kusalā  dhammā  nirujjhanti ime vā panime dhamme manasikaroto
anuppannā  ceva  akusalā  dhammā uppajjanti uppannā ca akusalā
dhammā  bhiyyobhāvāya  vepullāya  saṃvattantīti  yā  tattha  paññā
pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  idaṃ  vuccati
apāyakosallaṃ. Sabbāpi tatrupāyā paññā upāyakosallaṃ.
   [808]  Catūsu  bhūmīsu  vipāke  paññā vipākā paññā catūsu
bhūmīsu  kusale  paññā  vipākadhammadhammā  paññā  tīsu  bhūmīsu
kiriyābyākate paññā neva vipākanavipākadhammadhammā paññā.
   [809]  Tīsu  bhūmīsu vipāke paññā upādinnupādāniyā paññā
tīsu bhūmīsu kusale tīsu bhūmīsu kiriyābyākate paññā anupādinnupādāniyā
paññā  catūsu  maggesu  catūsu  phalesu paññā anupādinnaanupādāniyā
paññā.
   [810]  Vitakkavicārasampayuttā  paññā  savitakkasavicārā paññā
vitakkavippayuttā  vicārasampayuttā  paññā  avitakkavicāramattā  paññā
vitakkavicāravippayuttā paññā avitakkaavicārā paññā.
   [811]  Pītisampayuttā  paññā pītisahagatā paññā sukhasampayuttā
Paññā   sukhasahagatā   paññā   upekkhāsampayuttā   paññā
upekkhāsahagatā paññā.
   [812]  Tīsu  bhūmīsu  kusale paññā ācayagāminī paññā catūsu
maggesu  paññā  apacayagāminī  paññā  catūsu  bhūmīsu  vipāke  tīsu
bhūmīsu kiriyābyākate paññā nevaācayagāminīnaapacayagāminī paññā.
   [813]  Catūsu  maggesu  tīsu  phalesu paññā sekkhā paññā
upariṭṭhime  arahattaphale  paññā  asekkhā paññā tīsu bhūmīsu kusale
tīsu bhūmīsu vipāke tīsu bhūmīsu kiriyābyākate paññā nevasekkhānāsekkhā
paññā.
   [814]  Kāmāvacarakusalābyākate  paññā  parittā  paññā
rūpāvacarārūpāvacarakusalābyākate   paññā   mahaggatā   paññā
catūsu maggesu catūsu phalesu paññā appamāṇā paññā.
   [815]  Tattha  katamā  parittārammaṇā paññā paritte dhamme
ārabbha  yā  uppajjati paññā pajānanā .pe. amoho dhammavicayo
sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati  parittārammaṇā  paññā  .  tattha katamā
mahaggatārammaṇā  paññā  mahaggate  dhamme  ārabbha  yā uppajjati
paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ
vuccati  mahaggatārammaṇā  paññā  .  tattha katamā appamāṇārammaṇā
paññā  appamāṇe  dhamme  ārabbha  yā  uppajjati  paññā
pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati
Appamāṇārammaṇā paññā.
   [816]  Tattha  katamā maggārammaṇā paññā ariyamaggaṃ ārabbha
yā  uppajjati  paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo
sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati  maggārammaṇā  paññā  .  catūsu maggesu
paññā  maggahetukā  paññā  .  tattha  katamā maggādhipatinī paññā
ariyamaggaṃ  adhipatiṃ  karitvā  yā  uppajjati paññā pajānanā .pe.
Amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi ayaṃ vuccati maggādhipatinī paññā.
   [817]  Catūsu  bhūmīsu  vipāke  paññā siyā uppannā siyā
uppādinī  na  vattabbā  anuppannāti  catūsu  bhūmīsu  kusale  tīsu
bhūmīsu  kiriyābyākate  paññā  siyā  uppannā siyā anuppannā na
vattabbā uppādinīti.
   [818]  Sabbāva  paññā  siyā atītā siyā anāgatā siyā
paccuppannā.
   [819]  Tattha  katamā  atītārammaṇā  paññā  atīte dhamme
ārabbha  yā  uppajjati paññā pajānanā .pe. amoho dhammavicayo
sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati  atītārammaṇā  paññā  .  tattha  katamā
anāgatārammaṇā  paññā  anāgate  dhamme  ārabbha  yā uppajjati
paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ
vuccati  anāgatārammaṇā  paññā  . tattha katamā paccuppannārammaṇā
paññā  paccuppanne  dhamme  ārabbha  yā  uppajjati  paññā
Pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati
paccuppannārammaṇā paññā.
   [820]  Sabbāva  paññā siyā ajjhattā siyā bahiddhā siyā
ajjhattabahiddhā.
   [821]  Tattha  katamā  ajjhattārammaṇā  paññā  ajjhatte
dhamme  ārabbha  yā  uppajjati  paññā  pajānanā .pe. amoho
dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati  ajjhattārammaṇā  paññā .
Tattha  katamā  bahiddhārammaṇā  paññā  bahiddhā dhamme ārabbha yā
uppajjati  paññā  pajānanā  .pe.  amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi
ayaṃ  vuccati  bahiddhārammaṇā  paññā  .  tattha  katamā  ajjhatta-
bahiddhārammaṇā  paññā  ajjhattabahiddhā  dhamme  ārabbha  yā
uppajjati  paññā  pajānanā  .pe.  amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi
ayaṃ vuccati ajjhattabahiddhārammaṇā paññā.
         Evaṃ tividhena ñāṇavatthu.
   [822]  Tattha  katamaṃ  kammassakataṃ  ñāṇaṃ  atthi  dinnaṃ atthi
yiṭṭhaṃ  atthi  hutaṃ  atthi  sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalavipāko atthi
ayaṃ  loko  atthi  paro  loko  atthi mātā atthi pitā atthi
sattā  opapātikā  atthi  loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā
sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedentīti  yā  evarūpā  paññā  pajānanā  .pe.
Amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  idaṃ  vuccati  kammassakataṃ  ñāṇaṃ
ṭhapetvā  saccānulomikaṃ  ñāṇaṃ  sabbāpi  sāsavā  kusalā  paññā
kammassakataṃ  ñāṇaṃ  .  tattha  katamaṃ  saccānulomikaṃ  ñāṇaṃ  rūpaṃ
aniccanti vā vedanā aniccāti vā saññā aniccāti vā saṅkhārā
aniccāti  vā  viññāṇaṃ  aniccanti  vā  yā  evarūpī anulomikā
khanti  diṭṭhi  ruci  muti  pekkhā  dhammanijjhānakkhanti  idaṃ  vuccati
saccānulomikaṃ  ñāṇaṃ  .  catūsu  maggesu  paññā  maggasamaṅgissa
ñāṇaṃ. Catūsu phalesu paññā phalasamaṅgissa ñāṇaṃ.
   [823]  Maggasamaṅgissa  ñāṇaṃ dukkhepetaṃ ñāṇaṃ dukkhasamudayepetaṃ
ñāṇaṃ  dukkhanirodhepetaṃ  ñāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāyapetaṃ
ñāṇaṃ  .  tattha  katamaṃ  dukkhe ñāṇaṃ dukkhaṃ ārabbha yā uppajjati
paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  idaṃ
vuccati  dukkhe  ñāṇaṃ  .  dukkhasamudayaṃ  ārabbha  .pe. dukkhanirodhaṃ
ārabbha  .pe.  dukkhanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  ārabbha  yā  uppajjati
paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  idaṃ
vuccati dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya ñāṇaṃ.
   [824]   Kāmāvacarakusalābyākate   paññā   kāmāvacarā
paññā   rūpāvacarakusalābyākate   paññā   rūpāvacarā   paññā
arūpāvacarakusalābyākate    paññā    arūpāvacarā    paññā
catūsu maggesu catūsu phalesu paññā apariyāpannā paññā.
   [825]  Tattha katamaṃ dhamme ñāṇaṃ catūsu maggesu catūsu phalesu
paññā  dhamme  ñāṇaṃ  .  so  iminā  dhammena ñātena diṭṭhena
pattena  viditena  pariyogāḷhena  atītānāgate  nayaṃ neti ye hi
keci  atītamaddhānaṃ  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  dukkhaṃ abbhaññiṃsu
dukkhasamudayaṃ   abbhaññiṃsu   dukkhanirodhaṃ  abbhaññiṃsu  dukkhanirodhagāminiṃ
paṭipadaṃ  abbhaññiṃsu  imaññeva  te  dukkhaṃ  abbhaññiṃsu  imaññeva
te  dukkhasamudayaṃ  abbhaññiṃsu  imaññeva  te  dukkhanirodhaṃ  abbhaññiṃsu
imaññeva  te  dukkhanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  abbhaññiṃsu  ye  hi keci
anāgatamaddhānaṃ  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  dukkhaṃ  abhijānissanti
dukkhasamudayaṃ    abhijānissanti    dukkhanirodhaṃ    abhijānissanti
dukkhanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  abhijānissanti  imaññeva  te  dukkhaṃ
abhijānissanti   imaññeva   te   dukkhasamudayaṃ   abhijānissanti
imaññeva   te   dukkhanirodhaṃ   abhijānissanti  imaññeva  te
dukkhanirodhagāminiṃ   paṭipadaṃ  abhijānissantīti  yā  tattha  paññā
pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  idaṃ  vuccati
anvaye ñāṇaṃ.
   {825.1} Tattha katamaṃ paricce ñāṇaṃ idha bhikkhu parasattānaṃ parapuggalānaṃ
cetasā ceto paricca pajānāti sarāgaṃ vā cittaṃ sarāgaṃ cittanti pajānāti
vītarāgaṃ vā cittaṃ vītarāgaṃ cittanti pajānāti sadosaṃ vā cittaṃ sadosaṃ
cittanti pajānāti vītadosaṃ vā cittaṃ vītadosaṃ cittanti pajānāti samohaṃ
vā cittaṃ samohaṃ cittanti pajānāti vītamohaṃ vā cittaṃ vītamohaṃ cittanti
Pajānāti  saṅkhittaṃ  vā  cittaṃ  saṅkhittaṃ cittanti pajānāti vikkhittaṃ
vā  cittaṃ  vikkhittaṃ  cittanti pajānāti mahaggataṃ vā cittaṃ mahaggataṃ
cittanti  pajānāti  amahaggataṃ  vā  cittaṃ  amahaggataṃ  cittanti
pajānāti  sauttaraṃ  vā  cittaṃ  sauttaraṃ cittanti pajānāti anuttaraṃ
vā  cittaṃ  anuttaraṃ  cittanti pajānāti samāhitaṃ vā cittaṃ samāhitaṃ
cittanti  pajānāti  asamāhitaṃ vā cittaṃ asamāhitaṃ cittanti pajānāti
vimuttaṃ  vā  cittaṃ  vimuttaṃ  cittanti  pajānāti avimuttaṃ vā cittaṃ
avimuttaṃ  cittanti  pajānātīti  yā  tattha  paññā pajānanā .pe.
Amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  idaṃ  vuccati  paricce  ñāṇaṃ .
Ṭhapetvā  dhamme  ñāṇaṃ  anvaye  ñāṇaṃ  paricce  ñāṇaṃ avasesā
paññā sammatiñāṇaṃ.
   [826] Tattha katamā paññā ācayāya no apacayāya kāmāvacarakusale
paññā  ācayāya  no apacayāya . catūsu maggesu paññā apacayāya
no  ācayāya  .  rūpāvacarārūpāvacarakusale  paññā  ācayāya
ceva apacayāya ca. Avasesā paññā neva ācayāya no apacayāya.
   [827]  Tattha  katamā paññā nibbidāya no paṭivedhāya yāya
paññāya  kāmesu  vītarāgo  hoti  na ca abhiññāyo paṭivijjhati na
ca  saccāni  ayaṃ  vuccati  paññā  nibbidāya  no  paṭivedhāya .
Sveva  paññāya  kāmesu  vītarāgo  samāno  abhiññāyo paṭivijjhati
na  ca  saccāni  ayaṃ  vuccati paññā paṭivedhāya no nibbidāya .
Catūsu  maggesu  paññā  nibbidāya ceva paṭivedhāya ca . avasesā
paññā neva nibbidāya no paṭivedhāya.
   [828]  Tattha  katamā  hānabhāginī  paññā  paṭhamassa jhānassa
lābhiṃ  kāmasahagatā  saññāmanasikārā  samudācaranti  hānabhāginī paññā
tadanudhammatā  sati  santiṭṭhati  ṭhitibhāginī  paññā  avitakkasahagatā
saññāmanasikārā  samudācaranti  visesabhāginī  paññā  nibbidāsahagatā
saññāmanasikārā samudācaranti virāgūpasañhitā nibbedhabhāginī paññā.
   {828.1} Dutiyassa jhānassa lābhiṃ vitakkasahagatā saññāmanasikārā
samudācaranti  hānabhāginī  paññā tadanudhammatā sati santiṭṭhati ṭhitibhāginī
paññā  upekkhāsahagatā  saññāmanasikārā  samudācaranti  visesabhāginī
paññā  nibbidāsahagatā  saññāmanasikārā  samudācaranti  virāgūpasañhitā
nibbedhabhāginī paññā.
   {828.2}  Tatiyassa  jhānassa lābhiṃ pītisahagatā saññāmanasikārā
samudācaranti  hānabhāginī  paññā tadanudhammatā sati santiṭṭhati ṭhitibhāginī
paññā  adukkhamasukhasahagatā  saññāmanasikārā  samudācaranti  visesabhāginī
paññā  nibbidāsahagatā  saññāmanasikārā  samudācaranti  virāgūpasañhitā
nibbedhabhāginī paññā.
   {828.3}  Catutthassa  jhānassa  lābhiṃ  sukhasahagatā  saññā-
manasikārā   samudācaranti   hānabhāginī   paññā   tadanudhammatā
sati   santiṭṭhati   ṭhitibhāginī   paññā  ākāsānañcāyatanasahagatā
saññāmanasikārā   samudācaranti   visesabhāginī  paññā  nibbidā-
sahagatā    saññāmanasikārā    samudācaranti   virāgūpasañhitā
Nibbedhabhāginī paññā
   {828.4}   .  ākāsānañcāyatanassa  lābhiṃ  rūpasahagatā
saññāmanasikārā   samudācaranti  hānabhāginī  paññā  tadanudhammatā
sati   santiṭṭhati   ṭhitibhāginī   paññā   viññānañcāyatanasahagatā
saññāmanasikārā   samudācaranti   visesabhāginī  paññā  nibbidā-
sahagatā    saññāmanasikārā    samudācaranti   virāgūpasañhitā
nibbedhabhāginī paññā.
   {828.5}  Viññāṇañcāyatanassa  lābhiṃ  ākāsānañcāyatanasahagatā
saññāmanasikārā   samudācaranti  hānabhāginī  paññā  tadanudhammatā
sati   santiṭṭhati   ṭhitibhāginī   paññā   ākiñcaññāyatanasahagatā
saññāmanasikārā   samudācaranti   visesabhāginī  paññā  nibbidā-
sahagatā    saññāmanasikārā    samudācaranti   virāgūpasañhitā
nibbedhabhāginī paññā.
   {828.6}  Ākiñcaññāyatanassa  lābhiṃ  viññāṇañcāyatanasahagatā
saññāmanasikārā   samudācaranti  hānabhāginī  paññā  tadanudhammatā
sati  santiṭṭhati  ṭhitibhāginī  paññā  nevasaññānāsaññāyatanasahagatā
saññāmanasikārā   samudācaranti   visesabhāginī  paññā  nibbidā-
sahagatā    saññāmanasikārā    samudācaranti   virāgūpasañhitā
nibbedhabhāginī paññā.
   [829]  Tattha  katamā  catasso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā
dhammapaṭisambhidā   niruttipaṭisambhidā   paṭibhāṇapaṭisambhidā   atthe
ñāṇaṃ   atthapaṭisambhidā   dhamme  ñāṇaṃ  dhammapaṭisambhidā  tatra
dhammaniruttābhilāpe   ñāṇaṃ   niruttipaṭisambhidā   ñāṇesu   ñāṇaṃ
Paṭibhāṇapaṭisambhidā. Imā catasso paṭisambhidā.
   [830]  Tattha  katamā  catasso  paṭipadā  dukkhā  paṭipadā
dandhābhiññā   paññā   dukkhā  paṭipadā  khippābhiññā  paññā
sukhā  paṭipadā  dandhābhiññā  paññā  sukhā  paṭipadā  khippābhiññā
paññā  .  tattha  katamā  dukkhā  paṭipadā  dandhābhiññā  paññā
kicchena  kasirena  samādhiṃ uppādentassa dandhaṃ taṇṭhānaṃ abhijānantassa
yā  uppajjati  paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo
sammādiṭṭhi ayaṃ vuccati dukkhā paṭipadā dandhābhiññā paññā.
   {830.1} Tattha katamā dukkhā paṭipadā khippābhiññā paññā kicchena
kasirena  samādhiṃ  uppādentassa  khippaṃ  taṇṭhānaṃ  abhijānantassa yā
uppajjati  paññā  pajānanā  .pe.  amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi
ayaṃ  vuccati  dukkhā  paṭipadā  khippābhiññā paññā . tattha katamā
sukhā  paṭipadā  dandhābhiññā  paññā  akicchena  akasirena  samādhiṃ
uppādentassa  dandhaṃ  taṇṭhānaṃ  abhijānantassa  yā uppajjati paññā
pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati
sukhā  paṭipadā  dandhābhiññā  paññā . tattha katamā sukhā paṭipadā
khippābhiññā  paññā  akicchena  akasirena  samādhiṃ  uppādentassa
khippaṃ  taṇṭhānaṃ  abhijānantassa  yā  uppajjati  paññā  pajānanā
.pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ vuccati sukhā paṭipadā
khippābhiññā paññā. Imā catasso paṭipadā.
   [831]  Tattha  katamāni  cattāri  ārammaṇāni  parittā
parittārammaṇā   paññā   parittā   appamāṇārammaṇā   paññā
appamāṇā  parittārammaṇā  paññā  appamāṇā  appamāṇārammaṇā
paññā  .  tattha  katamā  parittā parittārammaṇā paññā samādhissa
na  nikāmalābhissa  ārammaṇaṃ  thokaṃ  pharantassa yā uppajjati paññā
pajānanā  .pe. amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi ayaṃ vuccati parittā
parittārammaṇā  paññā  .  tattha  katamā parittā appamāṇārammaṇā
paññā  samādhissa  na  nikāmalābhissa  ārammaṇaṃ  vipulaṃ  pharantassa
yā  uppajjati  paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo
sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati  parittā  appamāṇārammaṇā  paññā .
Tattha   katamā  appamāṇā  parittārammaṇā  paññā  samādhissa
nikāmalābhissa  ārammaṇaṃ  thokaṃ  pharantassa  yā  uppajjati  paññā
pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati
appamāṇā  parittārammaṇā  paññā  .  tattha  katamā  appamāṇā
appamāṇārammaṇā   paññā   samādhissa  nikāmalābhissa  ārammaṇaṃ
vipulaṃ  pharantassa  yā  uppajjati  paññā  pajānanā .pe. amoho
dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati  appamāṇā  appamāṇārammaṇā
paññā. Imāni cattāri ārammaṇāni.
   [832] Maggasamaṅgissa ñāṇaṃ jarāmaraṇepetaṃ ñāṇaṃ jarāmaraṇasamudayepetaṃ
ñāṇaṃ    jarāmaraṇanirodhepetaṃ   ñāṇaṃ   jarāmaraṇanirodhagāminiyā
Paṭipadāyapetaṃ  ñāṇaṃ  .  tattha  katamaṃ  jarāmaraṇe  ñāṇaṃ jarāmaraṇaṃ
ārabbha  yā  uppajjati paññā pajānanā .pe. amoho dhammavicayo
sammādiṭṭhi  idaṃ  vuccati jarāmaraṇe ñāṇaṃ . jarāmaraṇasamudayaṃ ārabbha
.pe.   jarāmaraṇanirodhaṃ   ārabbha  .pe.  jarāmaraṇanirodhagāminiṃ
paṭipadaṃ  ārabbha  yā  uppajjati  paññā  pajānanā .pe. amoho
dhammavicayo   sammādiṭṭhi   idaṃ   vuccati  jarāmaraṇanirodhagāminiyā
paṭipadāya  ñāṇaṃ  .  maggasamaṅgissa  ñāṇaṃ jātiyāpetaṃ ñāṇaṃ .pe.
Bhavepetaṃ  ñāṇaṃ  .pe.  upādānepetaṃ  ñāṇaṃ  .pe. taṇhāyapetaṃ
ñāṇaṃ  .pe.  vedanāyapetaṃ  ñāṇaṃ  .pe. phassepetaṃ ñāṇaṃ .pe.
Saḷāyatanepetaṃ  ñāṇaṃ .pe. nāmarūpepetaṃ ñāṇaṃ .pe. viññāṇepetaṃ
ñāṇaṃ  .pe.  saṅkhāresupetaṃ  ñāṇaṃ  saṅkhārasamudayepetaṃ  ñāṇaṃ
saṅkhāranirodhepetaṃ   ñāṇaṃ   saṅkhāranirodhagāminiyā   paṭipadāyapetaṃ
ñāṇaṃ . tattha katamaṃ saṅkhāresu ñāṇaṃ saṅkhāre ārabbha yā uppajjati
paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  idaṃ
vuccati saṅkhāresu ñāṇaṃ . saṅkhārasamudayaṃ ārabbha .pe. Saṅkhāranirodhaṃ
ārabbha  .pe.  saṅkhāranirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  ārabbha yā uppajjati
paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  idaṃ
vuccati saṅkhāranirodhagāminiyā paṭipadāya ñāṇaṃ.
         Evaṃ catubbidhena ñāṇavatthu.
   [833]  Tattha  katamo  pañcaṅgiko  sammāsamādhi  pītipharaṇatā
sukhapharaṇatā  cetopharaṇatā  ālokapharaṇatā  paccavekkhaṇānimittaṃ .
Dvīsu  jhānesu  paññā  pītipharaṇatā  tīsu jhānesu paññā sukhapharaṇatā
paracitte  ñāṇaṃ  cetopharaṇatā  dibbacakkhu  ālokapharaṇatā  tamhā
tamhā  samādhimhā  vuṭṭhitassa paccavekkhaṇāñāṇaṃ paccavekkhaṇānimittaṃ .
Ayaṃ vuccati pañcaṅgiko sammāsamādhi.
   [834]  Tattha  katamo  pañcañāṇiko  sammāsamādhi ayaṃ samādhi
paccuppannasukho  ceva  āyatiṃ  ca  sukhavipākoti  paccattaññeva ñāṇaṃ
uppajjati  ayaṃ  samādhi  ariyo  nirāmisoti  paccattaññeva  ñāṇaṃ
uppajjati  ayaṃ  samādhi  akāpurisasevitoti  paccattaññeva  ñāṇaṃ
uppajjati   ayaṃ   samādhi   santo  paṇīto  paṭippassaddhiladdho
ekodibhāvādhigato  na ca sasaṅkhāranigayhavāritavatoti 1- paccattaññeva
ñāṇaṃ uppajjati so kho panāhaṃ imaṃ samādhiṃ satova samāpajjāmiṃ satova
vuṭṭhahāmīti  paccattaññeva  ñāṇaṃ  uppajjati  ayaṃ  pañcañāṇiko
sammāsamādhi.
         Evaṃ pañcavidhena ñāṇavatthu.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 430-452. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=8672              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=8672              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=801&items=34              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=63              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=801              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=10166              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=10166              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่