ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

         Tattha katamo saṅkhārakkhandho
   [64]  Ekavidhena  saṅkhārakkhandho  cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi hetu atthi na hetu. Tividhena saṅkhārakkhandho atthi
Kusalo  atthi  akusalo atthi abyākato . catuvidhena saṅkhārakkhandho
atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro atthi apariyāpanno.
Pañcavidhena   saṅkhārakkhandho   atthi   sukhindriyasampayutto  atthi
dukkhindriyasampayutto   atthi   somanassindriyasampayutto   atthi
domanassindriyasampayutto  atthi  upekkhindriyasampayutto  .  chabbidhena
saṅkhārakkhandho  cakkhusamphassajā  cetanā  sotasamphassajā  cetanā
ghānasamphassajā  cetanā  jivhāsamphassajā  cetanā  kāyasamphassajā
cetanā  manosamphassajā  cetanā  evaṃ chabbidhena saṅkhārakkhandho .
Sattavidhena saṅkhārakkhandho cakkhusamphassajā cetanā .pe. Kāyasamphassajā
cetanā   manodhātusamphassajā   cetanā  manoviññāṇadhātusamphassajā
cetanā evaṃ sattavidhena saṅkhārakkhandho.
   {64.1} Aṭṭhavidhena saṅkhārakkhandho cakkhusamphassajā cetanā .pe.
Kāyasamphassajā  cetanā  atthi  sukhasahagatā  atthi  dukkhasahagatā
manodhātusamphassajā   cetanā   manoviññāṇadhātusamphassajā  cetanā
evaṃ aṭṭhavidhena saṅkhārakkhandho. Navavidhena saṅkhārakkhandho cakkhusamphassajā
cetanā  .pe.  manodhātusamphassajā cetanā manoviññāṇadhātusamphassajā
cetanā atthi kusalā atthi akusalā atthi abyākatā evaṃ navavidhena
saṅkhārakkhandho . dasavidhena saṅkhārakkhandho cakkhusamphassajā cetanā .pe.
Kāyasamphassajā cetanā atthi sukhasahagatā atthi dukkhasahagatā manodhātu-
samphassajā  cetanā  manoviññāṇadhātusamphassajā cetanā atthi kusalā
Atthi akusalā atthi abyākatā evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   [65]  Ekavidhena  saṅkhārakkhandho  cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi hetu atthi na hetu . tividhena saṅkhārakkhandho
atthi sukhāya vedanāya sampayutto atthi dukkhāya vedanāya sampayutto
atthi  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  atthi  vipāko  atthi
vipākadhammadhammo    atthi   nevavipākanavipākadhammadhammo   atthi
upādinnupādāniyo    atthi    anupādinnupādāniyo    atthi
anupādinnānupādāniyo    atthi   saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko   atthi
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko   atthi   asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesiko   atthi
savitakkasavicāro  atthi  avitakkavicāramatto  atthi  avitakkāvicāro
atthi pītisahagato atthi sukhasahagato atthi
   {65.1} upekkhāsahagato atthi dassanena pahātabbo atthi bhāvanāya
pahātabbo  atthi  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  atthi  dassanena
pahātabbahetuko  atthi bhāvanāya pahātabbahetuko atthi nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko  atthi  ācayagāmi  atthi apacayagāmi atthi
nevācayagāmināpacayagāmi  atthi  sekkho  atthi asekkho atthi neva
sekkho  nāsekkho  atthi paritto atthi mahaggato atthi appamāṇo
atthi  parittārammaṇo  atthi  mahaggatārammaṇo atthi appamāṇārammaṇo
atthi  hīno  atthi  majjhimo  atthi  paṇīto  atthi  micchattaniyato
atthi  sammattaniyato  atthi  aniyato  atthi  maggārammaṇo  atthi
maggahetuko  atthi  maggādhipati  atthi  uppanno  atthi  anuppanno
Atthi  uppādī  atthi  atīto  atthi  anāgato  atthi paccuppanno
atthi  atītārammaṇo  atthi  anāgatārammaṇo atthi paccuppannārammaṇo
atthi  ajjhatto  atthi  bahiddho  atthi  ajjhattabahiddho  atthi
ajjhattārammaṇo   atthi   bahiddhārammaṇo   atthi   ajjhatta-
bahiddhārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   [66]  Ekavidhena  saṅkhārakkhandho  cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho  atthi  sahetuko atthi ahetuko atthi hetusampayutto
atthi hetuvippayutto atthi hetu ceva sahetuko ca atthi sahetuko ceva
na ca hetu atthi hetu ceva hetusampayutto ca atthi hetusampayutto
ceva na ca hetu atthi na hetu sahetuko atthi na hetu ahetuko atthi
lokiyo  atthi  lokuttaro atthi kenaci viññeyyo atthi kenaci na
viññeyyo  atthi  āsavo  atthi no āsavo atthi sāsavo atthi
anāsavo  atthi  āsavasampayutto  atthi  āsavavippayutto  atthi
āsavo ceva sāsavo ca atthi sāsavo ceva no ca āsavo atthi
   {66.1} āsavo ceva āsavasampayutto ca atthi āsavasampayutto ceva
no  ca  āsavo  atthi āsavavippayuttasāsavo atthi āsavavippayutta-
anāsavo  atthi  saññojanaṃ  atthi no saññojanaṃ atthi saññojaniyo
atthi  asaññojaniyo  atthi  saññojanasampayutto  atthi  saññojana-
vippayutto atthi saññojanañceva saññojaniyo ca atthi saññojaniyo ceva
no  ca  saññojanaṃ atthi saññojanañceva saññojanasampayutto ca atthi
Saññojanasampayutto  ceva  no  ca  saññojanaṃ  atthi  saññojana-
vippayuttasaññojaniyo    atthi    saññojanavippayuttaasaññojaniyo
atthi gantho atthi no gantho atthi ganthaniyo atthi aganthaniyo atthi
ganthasampayutto  atthi ganthavippayutto atthi gantho ceva ganthaniyo ca
atthi ganthaniyo ceva no ca gantho atthi gantho ceva ganthasampayutto ca
atthi ganthasampayutto ceva no ca gantho atthi ganthavippayuttaganthaniyo
atthi  ganthavippayuttaaganthaniyo  atthi  ogho atthi no ogho atthi
oghaniyo  atthi anoghaniyo atthi oghasampayutto atthi oghavippayutto
atthi ogho ceva oghaniyo ca atthi oghaniyo ceva no ca ogho atthi
   {66.2} ogho ceva oghasampayutto ca atthi oghasampayutto ceva
no ca ogho atthi oghavippayuttaoghaniyo atthi oghavippayuttaanoghaniyo
atthi yogo atthi no yogo atthi yoganiyo atthi ayoganiyo atthi
yogasampayutto atthi yogavippayutto atthi yogo ceva yoganiyo ca atthi
yoganiyo ceva no ca yogo atthi yogo ceva yogasampayutto ca atthi
yogasampayutto ceva no ca yogo atthi yogavippayuttayoganiyo atthi
yogavippayuttaayoganiyo atthi
   {66.3} nīvaraṇaṃ atthi no nīvaraṇaṃ atthi nīvaraṇiyo atthi anīvaraṇiyo atthi
nīvaraṇasampayutto atthi nīvaraṇavippayutto atthi nīvaraṇañceva nīvaraṇiyo ca
atthi nīvaraṇiyo ceva no ca nīvaraṇaṃ atthi nīvaraṇañceva nīvaraṇasampayutto ca
atthi nīvaraṇasampayutto ceva no ca nīvaraṇaṃ atthi nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyo
Atthi  nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyo atthi parāmāso atthi no parāmāso
atthi  parāmaṭṭho  atthi  aparāmaṭṭho atthi parāmāsasampayutto atthi
parāmāsavippayutto atthi parāmāso ceva parāmaṭṭho ca atthi parāmaṭṭho
ceva  no  ca  parāmāso  atthi  parāmāsavippayuttaparāmaṭṭho atthi
parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭho  atthi  upādinno  atthi  anupādinno
atthi  upādānaṃ  atthi  no  upādānaṃ  atthi  upādāniyo  atthi
anupādāniyo  atthi  upādānasampayutto  atthi  upādānavippayutto
atthi upādānañceva upādāniyo ca atthi upādāniyo ceva no ca
upādānaṃ atthi upādānañceva upādānasampayutto ca atthi
   {66.4}  upādānasampayutto  ceva  no  ca upādānaṃ atthi
upādānavippayuttaupādāniyo   atthi   upādānavippayuttaanupādāniyo
atthi kileso atthi no kileso atthi saṅkilesiko atthi asaṅkilesiko atthi
saṅkiliṭṭho atthi asaṅkiliṭṭho atthi kilesasampayutto atthi kilesavippayutto
atthi kileso ceva saṅkilesiko ca atthi saṅkilesiko ceva no ca kileso atthi
kileso ceva saṅkiliṭṭho ca atthi saṅkiliṭṭho ceva no ca kileso atthi kileso
ceva kilesasampayutto ca atthi kilesasampayutto ceva no ca kileso atthi
kilesavippayuttasaṅkilesiko  atthi  kilesavippayuttaasaṅkilesiko  atthi
dassanena  pahātabbo  atthi na dassanena pahātabbo atthi bhāvanāya
pahātabbo  atthi  na  bhāvanāya  pahātabbo  atthi  dassanena
pahātabbahetuko  atthi  na  dassanena  pahātabbahetuko  atthi
Bhāvanāya pahātabbahetuko atthi na bhāvanāya pahātabbahetuko atthi
   {66.5} savitakko atthi avitakko atthi savicāro atthi avicāro
atthi sappītiko atthi appītiko atthi pītisahagato atthi na pītisahagato
atthi sukhasahagato atthi na sukhasahagato atthi upekkhāsahagato atthi na
upekkhāsahagato  atthi  kāmāvacaro  atthi  na  kāmāvacaro  atthi
rūpāvacaro atthi na rūpāvacaro atthi arūpāvacaro atthi na arūpāvacaro
atthi  pariyāpanno  atthi  apariyāpanno  atthi  niyyāniko  atthi
aniyyāniko atthi niyato atthi aniyato atthi sauttaro atthi anuttaro
atthi  saraṇo  atthi araṇo . tividhena saṅkhārakkhandho atthi kusalo
atthi akusalo atthi abyākato .pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   [67]  Ekavidhena  saṅkhārakkhandho  cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho  atthi saraṇo atthi araṇo . tividhena saṅkhārakkhandho
atthi sukhāya vedanāya sampayutto atthi dukkhāya vedanāya sampayutto
atthi adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto .pe. atthi ajjhattārammaṇo
atthi   bahiddhārammaṇo   atthi   ajjhattabahiddhārammaṇo   .pe.
Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
            Dukamūlakaṃ.
   [68]  Ekavidhena  saṅkhārakkhandho  cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi hetu atthi na hetu . tividhena saṅkhārakkhandho
atthi  kusalo atthi akusalo atthi abyākato .pe. evaṃ dasavidhena
Saṅkhārakkhandho.
   {68.1}  Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho  atthi  saraṇo  atthi araṇo . tividhenasaṅkhārakkhandho
atthi  kusalo atthi akusalo atthi abyākato .pe. evaṃ dasavidhena
saṅkhārakkhandho . ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . Duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi hetu atthi na hetu. Tividhena saṅkhārakkhandho atthi
sukhāya vedanāya sampayutto atthi dukkhāya vedanāya sampayutto atthi
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattārammaṇo
atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  .pe.  evaṃ
dasavidhena saṅkhārakkhandho . ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto.
Duvidhena  saṅkhārakkhandho  atthi  saraṇo  atthi  araṇo  . tividhena
saṅkhārakkhandho  atthi  sukhāya  vedanāya  sampayutto  atthi dukkhāya
vedanāya  sampayutto  atthi  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto
.pe.   atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi
ajjhattabahiddhārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
            Tikamūlakaṃ.
   [69]  Ekavidhena  saṅkhārakkhandho  cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi hetu atthi na hetu . tividhena saṅkhārakkhandho
atthi  kusalo atthi akusalo atthi abyākato .pe. evaṃ dasavidhena
saṅkhārakkhandho.
   {69.1}  Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho  atthi  sahetuko  atthi  ahetuko  .  tividhena
Saṅkhārakkhandho  atthi  sukhāya  vedanāya  sampayutto  atthi dukkhāya
vedanāya  sampayutto  atthi  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto
.pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.2}  Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho  atthi hetusampayutto atthi hetuvippayutto . tividhena
saṅkhārakkhandho atthi vipāko atthi vipākadhammadhammo atthi nevavipāka-
navipākadhammadhammo .pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.3}  Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi hetu ceva sahetuko ca atthi sahetuko ceva na ca
hetu  .  tividhena  saṅkhārakkhandho  atthi  upādinnupādāniyo atthi
anupādinnupādāniyo  atthi  anupādinnānupādāniyo  .pe.  evaṃ
dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.4}  Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi hetu ceva hetusampayutto ca atthi hetusampayutto
ceva na ca hetu . tividhena saṅkhārakkhandho atthi saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
atthi  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  atthi  asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesiko  .pe.
Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.5}  Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi na hetu sahetuko atthi na hetu ahetuko. Tividhena
saṅkhārakkhandho  atthi  savitakkasavicāro atthi avitakkavicāramatto atthi
avitakkāvicāro .pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.6}  Ekavidhena  saṅkhārakkhandho  cittasampayutto  .
Duvidhena  saṅkhārakkhandho  atthi lokiyo atthi lokuttaro . tividhena
saṅkhārakkhandho   atthi   pītisahagato  atthi  sukhasahagato  atthi
upekkhāsahagato .pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.7}  Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi kenaci viññeyyo atthi kenaci na viññeyyo.
Tividhena  saṅkhārakkhandho  atthi  dassanena pahātabbo atthi bhāvanāya
pahātabbo  atthi  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  .pe.  evaṃ
dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.8}  Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi āsavo atthi no āsavo. Tividhena saṅkhārakkhandho
atthi  dassanena  pahātabbahetuko  atthi  bhāvanāya  pahātabbahetuko
atthi  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  .pe.  evaṃ  dasavidhena
saṅkhārakkhandho.
   {69.9}  Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi sāsavo atthi anāsavo . Tividhena saṅkhārakkhandho
atthi  ācayagāmi  atthi  apacayagāmi  atthi  nevācayagāmināpacayagāmi
.pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.10} Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho  atthi  āsavasampayutto  atthi  āsavavippayutto .
Tividhena saṅkhārakkhandho atthi sekkho atthi asekkho atthi nevasekkho
nāsekkho .pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.11} Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi āsavo ceva sāsavo ca atthi sāsavo ceva no ca
Āsavo . tividhena saṅkhārakkhandho atthi paritto atthi mahaggato atthi
appamāṇo .pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.12} Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi āsavo ceva āsavasampayutto ca atthi āsavasampayutto
ceva no ca āsavo. Tividhena saṅkhārakkhandho atthi parittārammaṇo atthi
mahaggatārammaṇo  atthi  appamāṇārammaṇo  .pe.  evaṃ  dasvidhena
saṅkhārakkhandho.
   {69.13} Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi āsavavippayuttasāsavo atthi āsavavippayuttaanāsavo.
Tividhena saṅkhārakkhandho atthi hīno atthi majjhimo atthi paṇīto .pe. Evaṃ
dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.14} Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho  atthi  saññojanaṃ  atthi  no  saññojanaṃ . tividhena
saṅkhārakkhandho  atthi  micchattaniyato  atthi  sammattaniyato  atthi
aniyato .pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.15} Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho  atthi  saññojaniyo  atthi  asaññojaniyo . tividhena
saṅkhārakkhandho atthi maggārammaṇo atthi maggahetuko atthi maggādhipati
.pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.16} Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho  atthi  saññojanasampayutto atthi saññojanavippayutto .
Tividhena saṅkhārakkhandho atthi uppanno atthi anuppanno atthi uppādī
.pe.  evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho .  ekavidhena saṅkhārakkhandho
Cittasampayutto  .  duvidhena  saṅkhārakkhandho  atthi  saññojanañceva
saññojaniyo ca atthi saññojaniyo ceva no ca saññojanaṃ . Tividhena
saṅkhārakkhandho atthi atīto atthi anāgato atthi paccuppanno .pe.
Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.17} Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho   atthi   saññojanañceva  saññojanasampayutto  ca
atthi  saññojanasampayutto  ceva  no  ca  saññojanaṃ  .  tividhena
saṅkhārakkhandho   atthi   atītārammaṇo   atthi  anāgatārammaṇo
atthi paccuppannārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
   {69.18} Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho    atthi   saññojanavippayuttasaññojaniyo   atthi
saññojanavippayuttaasaññojaniyo  .  tividhena  saṅkhārakkhandho  atthi
ajjhatto  atthi bahiddho atthi ajjhattabahiddho .pe. evaṃ dasavidhena
saṅkhārakkhandho.
   {69.19} Ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto . duvidhena
saṅkhārakkhandho atthi gantho atthi no gantho. Tividhena saṅkhārakkhandho
atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhatta-
bahiddhārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena saṅkhārakkhandho.
           Ubhatovaḍḍhakaṃ.
   [70]  Sattavidhena  saṅkhārakkhandho atthi kusalo atthi akusalo
atthi abyākato atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro
atthi apariyāpanno evaṃ sattavidhena saṅkhārakkhandho. Aparopi sattavidhena
Saṅkhārakkhandho  atthi  sukhāya  vedanāya  sampayutto  atthi dukkhāya
vedanāya  sampayutto  atthi  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto
.pe.   atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi
ajjhattabahiddhārammaṇo  atthi  kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro  atthi
arūpāvacaro atthi apariyāpanno evaṃ sattavidhena saṅkhārakkhandho.
   [71]   Catuvīsatividhena   saṅkhārakkhandho  cakkhusamphassapaccayā
saṅkhārakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato
sotasamphassapaccayā  .pe.  ghānasamphassapaccayā  .pe. jivhāsamphassa-
paccayā  .pe.  kāyasamphassapaccayā  .pe.  manosamphassapaccayā
saṅkhārakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato
cakkhusamphassajā  cetanā  .pe.  manosamphassajā  cetanā  evaṃ
catuvīsatividhena  saṅkhārakkhandho . aparopi catuvīsatividhena saṅkhārakkhandho
cakkhusamphassapaccayā  saṅkhārakkhandho  atthi sukhāya vedanāya sampayutto
atthi  dukkhāya  vedanāya  sampayutto  atthi adukkhamasukhāya vedanāya
sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo
atthi    ajjhattabahiddhārammaṇo    sotasamphassapaccayā   .pe.
Ghānasamphassapaccayā    .pe.    jivhāsamphassapaccayā   .pe.
Kāyasamphassapaccayā .pe. Manosamphassapaccayā
saṅkhārakkhandho   atthi   ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo
atthi   ajjhattabahiddhārammaṇo   cakkhusamphassajā  cetanā  .pe.
Manosamphassajā cetanā evaṃ catuvīsatividhena saṅkhārakkhandho.
   [72] Tiṃsavidhena saṅkhārakkhandho cakkhusamphassapaccayā saṅkhārakkhandho
atthi  kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro  atthi  arūpāvacaro  atthi
apariyāpanno   sotasamphassapaccayā   .pe.   ghānasamphassapaccayā
.pe.  jivhāsamphassapaccayā  .pe.  kāyasamphassapaccayā  .pe.
Manosamphassapaccayā  saṅkhārakkhandho atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro
atthi  arūpāvacaro atthi apariyāpanno cakkhusamphassajā cetanā .pe.
Manosamphassajā cetanā evaṃ tiṃsavidhena saṅkhārakkhandho.
   [73] Bahuvidhena saṅkhārakkhandho cakkhusamphassapaccayā saṅkhārakkhandho
atthi kusalo atthi akusalo atthi abyākato atthi kāmāvacaro atthi
rūpāvacaro  atthi  arūpāvacaro atthi apariyāpanno sotasamphassapaccayā
.pe.    ghānasamphassapaccayā    .pe.   jivhāsamphassapaccayā
.pe.    kāyasamphassapaccayā    .pe.    manosamphassapaccayā
saṅkhārakkhandho  atthi  kusalo  atthi akusalo atthi abyākato atthi
kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro atthi arūpāvacaro atthi apariyāpanno
cakkhusamphassajā  cetanā  .pe.  manosamphassajā  cetanā  evaṃ
bahuvidhena  saṅkhārakkhandho  .  aparopi  bahuvidhena  saṅkhārakkhandho
cakkhusamphassapaccayā  saṅkhārakkhandho  atthi sukhāya vedanāya sampayutto
atthi  dukkhāya  vedanāya  sampayutto  atthi adukkhamasukhāya vedanāya
sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo
atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  atthi  kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro
Atthi  arūpāvacaro  atthi  apariyāpanno  sotasamphassapaccayā  .pe.
Ghānasamphassapaccayā    .pe.    jivhāsamphassapaccayā   .pe.
Kāyasamphassapaccayā   .pe.   manosamphassapaccayā   saṅkhārakkhandho
atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhatta-
bahiddhārammaṇo atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro
atthi  apariyāpanno  cakkhusamphassajā  cetanā  .pe. manosamphassajā
cetanā evaṃ bahuvidhena saṅkhārakkhandho.
         Ayaṃ vuccati saṅkhārakkhandho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 44-58. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=899              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=899              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=64&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=64              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]