ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

         Tattha katamo sankharakkhandho
   [64]  Ekavidhena  sankharakkhandho  cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho atthi hetu atthi na hetu. Tividhena sankharakkhandho atthi
Kusalo  atthi  akusalo atthi abyakato . catuvidhena sankharakkhandho
atthi kamavacaro atthi rupavacaro atthi arupavacaro atthi apariyapanno.
Pancavidhena   sankharakkhandho   atthi   sukhindriyasampayutto  atthi
dukkhindriyasampayutto   atthi   somanassindriyasampayutto   atthi
domanassindriyasampayutto  atthi  upekkhindriyasampayutto  .  chabbidhena
sankharakkhandho  cakkhusamphassaja  cetana  sotasamphassaja  cetana
ghanasamphassaja  cetana  jivhasamphassaja  cetana  kayasamphassaja
cetana  manosamphassaja  cetana  evam chabbidhena sankharakkhandho .
Sattavidhena sankharakkhandho cakkhusamphassaja cetana .pe. Kayasamphassaja
cetana   manodhatusamphassaja   cetana  manovinnanadhatusamphassaja
cetana evam sattavidhena sankharakkhandho.
   {64.1} Atthavidhena sankharakkhandho cakkhusamphassaja cetana .pe.
Kayasamphassaja  cetana  atthi  sukhasahagata  atthi  dukkhasahagata
manodhatusamphassaja   cetana   manovinnanadhatusamphassaja  cetana
evam atthavidhena sankharakkhandho. Navavidhena sankharakkhandho cakkhusamphassaja
cetana  .pe.  manodhatusamphassaja cetana manovinnanadhatusamphassaja
cetana atthi kusala atthi akusala atthi abyakata evam navavidhena
sankharakkhandho . dasavidhena sankharakkhandho cakkhusamphassaja cetana .pe.
Kayasamphassaja cetana atthi sukhasahagata atthi dukkhasahagata manodhatu-
samphassaja  cetana  manovinnanadhatusamphassaja cetana atthi kusala
Atthi akusala atthi abyakata evam dasavidhena sankharakkhandho.
   [65]  Ekavidhena  sankharakkhandho  cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho atthi hetu atthi na hetu . tividhena sankharakkhandho
atthi sukhaya vedanaya sampayutto atthi dukkhaya vedanaya sampayutto
atthi  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  atthi  vipako  atthi
vipakadhammadhammo    atthi   nevavipakanavipakadhammadhammo   atthi
upadinnupadaniyo    atthi    anupadinnupadaniyo    atthi
anupadinnanupadaniyo    atthi   sankilitthasankilesiko   atthi
asankilitthasankilesiko   atthi   asankilitthasankilesiko   atthi
savitakkasavicaro  atthi  avitakkavicaramatto  atthi  avitakkavicaro
atthi pitisahagato atthi sukhasahagato atthi
   {65.1} upekkhasahagato atthi dassanena pahatabbo atthi bhavanaya
pahatabbo  atthi  nevadassanenanabhavanayapahatabbo  atthi  dassanena
pahatabbahetuko  atthi bhavanaya pahatabbahetuko atthi nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuko  atthi  acayagami  atthi apacayagami atthi
nevacayagaminapacayagami  atthi  sekkho  atthi asekkho atthi neva
sekkho  nasekkho  atthi paritto atthi mahaggato atthi appamano
atthi  parittarammano  atthi  mahaggatarammano atthi appamanarammano
atthi  hino  atthi  majjhimo  atthi  panito  atthi  micchattaniyato
atthi  sammattaniyato  atthi  aniyato  atthi  maggarammano  atthi
maggahetuko  atthi  maggadhipati  atthi  uppanno  atthi  anuppanno
Atthi  uppadi  atthi  atito  atthi  anagato  atthi paccuppanno
atthi  atitarammano  atthi  anagatarammano atthi paccuppannarammano
atthi  ajjhatto  atthi  bahiddho  atthi  ajjhattabahiddho  atthi
ajjhattarammano   atthi   bahiddharammano   atthi   ajjhatta-
bahiddharammano .pe. Evam dasavidhena sankharakkhandho.
   [66]  Ekavidhena  sankharakkhandho  cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho  atthi  sahetuko atthi ahetuko atthi hetusampayutto
atthi hetuvippayutto atthi hetu ceva sahetuko ca atthi sahetuko ceva
na ca hetu atthi hetu ceva hetusampayutto ca atthi hetusampayutto
ceva na ca hetu atthi na hetu sahetuko atthi na hetu ahetuko atthi
lokiyo  atthi  lokuttaro atthi kenaci vinneyyo atthi kenaci na
vinneyyo  atthi  asavo  atthi no asavo atthi sasavo atthi
anasavo  atthi  asavasampayutto  atthi  asavavippayutto  atthi
asavo ceva sasavo ca atthi sasavo ceva no ca asavo atthi
   {66.1} asavo ceva asavasampayutto ca atthi asavasampayutto ceva
no  ca  asavo  atthi asavavippayuttasasavo atthi asavavippayutta-
anasavo  atthi  sannojanam  atthi no sannojanam atthi sannojaniyo
atthi  asannojaniyo  atthi  sannojanasampayutto  atthi  sannojana-
vippayutto atthi sannojananceva sannojaniyo ca atthi sannojaniyo ceva
no  ca  sannojanam atthi sannojananceva sannojanasampayutto ca atthi
Sannojanasampayutto  ceva  no  ca  sannojanam  atthi  sannojana-
vippayuttasannojaniyo    atthi    sannojanavippayuttaasannojaniyo
atthi gantho atthi no gantho atthi ganthaniyo atthi aganthaniyo atthi
ganthasampayutto  atthi ganthavippayutto atthi gantho ceva ganthaniyo ca
atthi ganthaniyo ceva no ca gantho atthi gantho ceva ganthasampayutto ca
atthi ganthasampayutto ceva no ca gantho atthi ganthavippayuttaganthaniyo
atthi  ganthavippayuttaaganthaniyo  atthi  ogho atthi no ogho atthi
oghaniyo  atthi anoghaniyo atthi oghasampayutto atthi oghavippayutto
atthi ogho ceva oghaniyo ca atthi oghaniyo ceva no ca ogho atthi
   {66.2} ogho ceva oghasampayutto ca atthi oghasampayutto ceva
no ca ogho atthi oghavippayuttaoghaniyo atthi oghavippayuttaanoghaniyo
atthi yogo atthi no yogo atthi yoganiyo atthi ayoganiyo atthi
yogasampayutto atthi yogavippayutto atthi yogo ceva yoganiyo ca atthi
yoganiyo ceva no ca yogo atthi yogo ceva yogasampayutto ca atthi
yogasampayutto ceva no ca yogo atthi yogavippayuttayoganiyo atthi
yogavippayuttaayoganiyo atthi
   {66.3} nivaranam atthi no nivaranam atthi nivaraniyo atthi anivaraniyo atthi
nivaranasampayutto atthi nivaranavippayutto atthi nivarananceva nivaraniyo ca
atthi nivaraniyo ceva no ca nivaranam atthi nivarananceva nivaranasampayutto ca
atthi nivaranasampayutto ceva no ca nivaranam atthi nivaranavippayuttanivaraniyo
Atthi  nivaranavippayuttaanivaraniyo atthi paramaso atthi no paramaso
atthi  paramattho  atthi  aparamattho atthi paramasasampayutto atthi
paramasavippayutto atthi paramaso ceva paramattho ca atthi paramattho
ceva  no  ca  paramaso  atthi  paramasavippayuttaparamattho atthi
paramasavippayuttaaparamattho  atthi  upadinno  atthi  anupadinno
atthi  upadanam  atthi  no  upadanam  atthi  upadaniyo  atthi
anupadaniyo  atthi  upadanasampayutto  atthi  upadanavippayutto
atthi upadananceva upadaniyo ca atthi upadaniyo ceva no ca
upadanam atthi upadananceva upadanasampayutto ca atthi
   {66.4}  upadanasampayutto  ceva  no  ca upadanam atthi
upadanavippayuttaupadaniyo   atthi   upadanavippayuttaanupadaniyo
atthi kileso atthi no kileso atthi sankilesiko atthi asankilesiko atthi
sankilittho atthi asankilittho atthi kilesasampayutto atthi kilesavippayutto
atthi kileso ceva sankilesiko ca atthi sankilesiko ceva no ca kileso atthi
kileso ceva sankilittho ca atthi sankilittho ceva no ca kileso atthi kileso
ceva kilesasampayutto ca atthi kilesasampayutto ceva no ca kileso atthi
kilesavippayuttasankilesiko  atthi  kilesavippayuttaasankilesiko  atthi
dassanena  pahatabbo  atthi na dassanena pahatabbo atthi bhavanaya
pahatabbo  atthi  na  bhavanaya  pahatabbo  atthi  dassanena
pahatabbahetuko  atthi  na  dassanena  pahatabbahetuko  atthi
Bhavanaya pahatabbahetuko atthi na bhavanaya pahatabbahetuko atthi
   {66.5} savitakko atthi avitakko atthi savicaro atthi avicaro
atthi sappitiko atthi appitiko atthi pitisahagato atthi na pitisahagato
atthi sukhasahagato atthi na sukhasahagato atthi upekkhasahagato atthi na
upekkhasahagato  atthi  kamavacaro  atthi  na  kamavacaro  atthi
rupavacaro atthi na rupavacaro atthi arupavacaro atthi na arupavacaro
atthi  pariyapanno  atthi  apariyapanno  atthi  niyyaniko  atthi
aniyyaniko atthi niyato atthi aniyato atthi sauttaro atthi anuttaro
atthi  sarano  atthi arano . tividhena sankharakkhandho atthi kusalo
atthi akusalo atthi abyakato .pe. Evam dasavidhena sankharakkhandho.
   [67]  Ekavidhena  sankharakkhandho  cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho  atthi sarano atthi arano . tividhena sankharakkhandho
atthi sukhaya vedanaya sampayutto atthi dukkhaya vedanaya sampayutto
atthi adukkhamasukhaya vedanaya sampayutto .pe. atthi ajjhattarammano
atthi   bahiddharammano   atthi   ajjhattabahiddharammano   .pe.
Evam dasavidhena sankharakkhandho.
            Dukamulakam.
   [68]  Ekavidhena  sankharakkhandho  cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho atthi hetu atthi na hetu . tividhena sankharakkhandho
atthi  kusalo atthi akusalo atthi abyakato .pe. evam dasavidhena
Sankharakkhandho.
   {68.1}  Ekavidhena sankharakkhandho cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho  atthi  sarano  atthi arano . tividhenasankharakkhandho
atthi  kusalo atthi akusalo atthi abyakato .pe. evam dasavidhena
sankharakkhandho . ekavidhena sankharakkhandho cittasampayutto . Duvidhena
sankharakkhandho atthi hetu atthi na hetu. Tividhena sankharakkhandho atthi
sukhaya vedanaya sampayutto atthi dukkhaya vedanaya sampayutto atthi
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattarammano
atthi  bahiddharammano  atthi  ajjhattabahiddharammano  .pe.  evam
dasavidhena sankharakkhandho . ekavidhena sankharakkhandho cittasampayutto.
Duvidhena  sankharakkhandho  atthi  sarano  atthi  arano  . tividhena
sankharakkhandho  atthi  sukhaya  vedanaya  sampayutto  atthi dukkhaya
vedanaya  sampayutto  atthi  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto
.pe.   atthi  ajjhattarammano  atthi  bahiddharammano  atthi
ajjhattabahiddharammano .pe. Evam dasavidhena sankharakkhandho.
            Tikamulakam.
   [69]  Ekavidhena  sankharakkhandho  cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho atthi hetu atthi na hetu . tividhena sankharakkhandho
atthi  kusalo atthi akusalo atthi abyakato .pe. evam dasavidhena
sankharakkhandho.
   {69.1}  Ekavidhena sankharakkhandho cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho  atthi  sahetuko  atthi  ahetuko  .  tividhena
Sankharakkhandho  atthi  sukhaya  vedanaya  sampayutto  atthi dukkhaya
vedanaya  sampayutto  atthi  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto
.pe. Evam dasavidhena sankharakkhandho.
   {69.2}  Ekavidhena sankharakkhandho cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho  atthi hetusampayutto atthi hetuvippayutto . tividhena
sankharakkhandho atthi vipako atthi vipakadhammadhammo atthi nevavipaka-
navipakadhammadhammo .pe. Evam dasavidhena sankharakkhandho.
   {69.3}  Ekavidhena sankharakkhandho cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho atthi hetu ceva sahetuko ca atthi sahetuko ceva na ca
hetu  .  tividhena  sankharakkhandho  atthi  upadinnupadaniyo atthi
anupadinnupadaniyo  atthi  anupadinnanupadaniyo  .pe.  evam
dasavidhena sankharakkhandho.
   {69.4}  Ekavidhena sankharakkhandho cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho atthi hetu ceva hetusampayutto ca atthi hetusampayutto
ceva na ca hetu . tividhena sankharakkhandho atthi sankilitthasankilesiko
atthi  asankilitthasankilesiko  atthi  asankilitthasankilesiko  .pe.
Evam dasavidhena sankharakkhandho.
   {69.5}  Ekavidhena sankharakkhandho cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho atthi na hetu sahetuko atthi na hetu ahetuko. Tividhena
sankharakkhandho  atthi  savitakkasavicaro atthi avitakkavicaramatto atthi
avitakkavicaro .pe. Evam dasavidhena sankharakkhandho.
   {69.6}  Ekavidhena  sankharakkhandho  cittasampayutto  .
Duvidhena  sankharakkhandho  atthi lokiyo atthi lokuttaro . tividhena
sankharakkhandho   atthi   pitisahagato  atthi  sukhasahagato  atthi
upekkhasahagato .pe. Evam dasavidhena sankharakkhandho.
   {69.7}  Ekavidhena sankharakkhandho cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho atthi kenaci vinneyyo atthi kenaci na vinneyyo.
Tividhena  sankharakkhandho  atthi  dassanena pahatabbo atthi bhavanaya
pahatabbo  atthi  nevadassanenanabhavanayapahatabbo  .pe.  evam
dasavidhena sankharakkhandho.
   {69.8}  Ekavidhena sankharakkhandho cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho atthi asavo atthi no asavo. Tividhena sankharakkhandho
atthi  dassanena  pahatabbahetuko  atthi  bhavanaya  pahatabbahetuko
atthi  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  .pe.  evam  dasavidhena
sankharakkhandho.
   {69.9}  Ekavidhena sankharakkhandho cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho atthi sasavo atthi anasavo . Tividhena sankharakkhandho
atthi  acayagami  atthi  apacayagami  atthi  nevacayagaminapacayagami
.pe. Evam dasavidhena sankharakkhandho.
   {69.10} Ekavidhena sankharakkhandho cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho  atthi  asavasampayutto  atthi  asavavippayutto .
Tividhena sankharakkhandho atthi sekkho atthi asekkho atthi nevasekkho
nasekkho .pe. Evam dasavidhena sankharakkhandho.
   {69.11} Ekavidhena sankharakkhandho cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho atthi asavo ceva sasavo ca atthi sasavo ceva no ca
Asavo . tividhena sankharakkhandho atthi paritto atthi mahaggato atthi
appamano .pe. Evam dasavidhena sankharakkhandho.
   {69.12} Ekavidhena sankharakkhandho cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho atthi asavo ceva asavasampayutto ca atthi asavasampayutto
ceva no ca asavo. Tividhena sankharakkhandho atthi parittarammano atthi
mahaggatarammano  atthi  appamanarammano  .pe.  evam  dasvidhena
sankharakkhandho.
   {69.13} Ekavidhena sankharakkhandho cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho atthi asavavippayuttasasavo atthi asavavippayuttaanasavo.
Tividhena sankharakkhandho atthi hino atthi majjhimo atthi panito .pe. Evam
dasavidhena sankharakkhandho.
   {69.14} Ekavidhena sankharakkhandho cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho  atthi  sannojanam  atthi  no  sannojanam . tividhena
sankharakkhandho  atthi  micchattaniyato  atthi  sammattaniyato  atthi
aniyato .pe. Evam dasavidhena sankharakkhandho.
   {69.15} Ekavidhena sankharakkhandho cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho  atthi  sannojaniyo  atthi  asannojaniyo . tividhena
sankharakkhandho atthi maggarammano atthi maggahetuko atthi maggadhipati
.pe. Evam dasavidhena sankharakkhandho.
   {69.16} Ekavidhena sankharakkhandho cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho  atthi  sannojanasampayutto atthi sannojanavippayutto .
Tividhena sankharakkhandho atthi uppanno atthi anuppanno atthi uppadi
.pe.  evam dasavidhena sankharakkhandho .  ekavidhena sankharakkhandho
Cittasampayutto  .  duvidhena  sankharakkhandho  atthi  sannojananceva
sannojaniyo ca atthi sannojaniyo ceva no ca sannojanam . Tividhena
sankharakkhandho atthi atito atthi anagato atthi paccuppanno .pe.
Evam dasavidhena sankharakkhandho.
   {69.17} Ekavidhena sankharakkhandho cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho   atthi   sannojananceva  sannojanasampayutto  ca
atthi  sannojanasampayutto  ceva  no  ca  sannojanam  .  tividhena
sankharakkhandho   atthi   atitarammano   atthi  anagatarammano
atthi paccuppannarammano .pe. Evam dasavidhena sankharakkhandho.
   {69.18} Ekavidhena sankharakkhandho cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho    atthi   sannojanavippayuttasannojaniyo   atthi
sannojanavippayuttaasannojaniyo  .  tividhena  sankharakkhandho  atthi
ajjhatto  atthi bahiddho atthi ajjhattabahiddho .pe. evam dasavidhena
sankharakkhandho.
   {69.19} Ekavidhena sankharakkhandho cittasampayutto . duvidhena
sankharakkhandho atthi gantho atthi no gantho. Tividhena sankharakkhandho
atthi  ajjhattarammano  atthi  bahiddharammano  atthi  ajjhatta-
bahiddharammano .pe. Evam dasavidhena sankharakkhandho.
           Ubhatovaddhakam.
   [70]  Sattavidhena  sankharakkhandho atthi kusalo atthi akusalo
atthi abyakato atthi kamavacaro atthi rupavacaro atthi arupavacaro
atthi apariyapanno evam sattavidhena sankharakkhandho. Aparopi sattavidhena
Sankharakkhandho  atthi  sukhaya  vedanaya  sampayutto  atthi dukkhaya
vedanaya  sampayutto  atthi  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto
.pe.   atthi  ajjhattarammano  atthi  bahiddharammano  atthi
ajjhattabahiddharammano  atthi  kamavacaro  atthi  rupavacaro  atthi
arupavacaro atthi apariyapanno evam sattavidhena sankharakkhandho.
   [71]   Catuvisatividhena   sankharakkhandho  cakkhusamphassapaccaya
sankharakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyakato
sotasamphassapaccaya  .pe.  ghanasamphassapaccaya  .pe. jivhasamphassa-
paccaya  .pe.  kayasamphassapaccaya  .pe.  manosamphassapaccaya
sankharakkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyakato
cakkhusamphassaja  cetana  .pe.  manosamphassaja  cetana  evam
catuvisatividhena  sankharakkhandho . aparopi catuvisatividhena sankharakkhandho
cakkhusamphassapaccaya  sankharakkhandho  atthi sukhaya vedanaya sampayutto
atthi  dukkhaya  vedanaya  sampayutto  atthi adukkhamasukhaya vedanaya
sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattarammano  atthi  bahiddharammano
atthi    ajjhattabahiddharammano    sotasamphassapaccaya   .pe.
Ghanasamphassapaccaya    .pe.    jivhasamphassapaccaya   .pe.
Kayasamphassapaccaya .pe. Manosamphassapaccaya
sankharakkhandho   atthi   ajjhattarammano  atthi  bahiddharammano
atthi   ajjhattabahiddharammano   cakkhusamphassaja  cetana  .pe.
Manosamphassaja cetana evam catuvisatividhena sankharakkhandho.
   [72] Timsavidhena sankharakkhandho cakkhusamphassapaccaya sankharakkhandho
atthi  kamavacaro  atthi  rupavacaro  atthi  arupavacaro  atthi
apariyapanno   sotasamphassapaccaya   .pe.   ghanasamphassapaccaya
.pe.  jivhasamphassapaccaya  .pe.  kayasamphassapaccaya  .pe.
Manosamphassapaccaya  sankharakkhandho atthi kamavacaro atthi rupavacaro
atthi  arupavacaro atthi apariyapanno cakkhusamphassaja cetana .pe.
Manosamphassaja cetana evam timsavidhena sankharakkhandho.
   [73] Bahuvidhena sankharakkhandho cakkhusamphassapaccaya sankharakkhandho
atthi kusalo atthi akusalo atthi abyakato atthi kamavacaro atthi
rupavacaro  atthi  arupavacaro atthi apariyapanno sotasamphassapaccaya
.pe.    ghanasamphassapaccaya    .pe.   jivhasamphassapaccaya
.pe.    kayasamphassapaccaya    .pe.    manosamphassapaccaya
sankharakkhandho  atthi  kusalo  atthi akusalo atthi abyakato atthi
kamavacaro  atthi  rupavacaro atthi arupavacaro atthi apariyapanno
cakkhusamphassaja  cetana  .pe.  manosamphassaja  cetana  evam
bahuvidhena  sankharakkhandho  .  aparopi  bahuvidhena  sankharakkhandho
cakkhusamphassapaccaya  sankharakkhandho  atthi sukhaya vedanaya sampayutto
atthi  dukkhaya  vedanaya  sampayutto  atthi adukkhamasukhaya vedanaya
sampayutto  .pe.  atthi  ajjhattarammano  atthi  bahiddharammano
atthi  ajjhattabahiddharammano  atthi  kamavacaro  atthi  rupavacaro
Atthi  arupavacaro  atthi  apariyapanno  sotasamphassapaccaya  .pe.
Ghanasamphassapaccaya    .pe.    jivhasamphassapaccaya   .pe.
Kayasamphassapaccaya   .pe.   manosamphassapaccaya   sankharakkhandho
atthi  ajjhattarammano  atthi  bahiddharammano  atthi  ajjhatta-
bahiddharammano atthi kamavacaro atthi rupavacaro atthi arupavacaro
atthi  apariyapanno  cakkhusamphassaja  cetana  .pe. manosamphassaja
cetana evam bahuvidhena sankharakkhandho.
         Ayam vuccati sankharakkhandho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 44-58. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=899&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=899&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=64&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=64              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]