ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

           Khuddakavatthuvibhango
   [849] Jatimado gottamado arogyamado yobbanamado jivitamado
labhamado sakkaramado garukaramado purekkharamado parivaramado bhogamado
Vannamado   sutamado   patibhanamado  rattannumado  pindapatikamado
anavannattimado  iriyapathamado  iddhimado  yasamado  silamado jhanamado
sippamado  arohamado  parinahamado  santhanamado  paripurimado mado
pamado  thambho  sarambho  aticchata  mahicchata  papicchata  singam
tintinam  capalyam  asabhagavutti  arati  tandi  vijambhika  bhattasammado
cetaso linattam kuhana lapana nemittikata nippesikata labhena labham
jigimsanata  seyyohamasmiti  mano  sadisohamasmiti  mano hinohamasmiti
mano seyyassa seyyohamasmiti mano seyyassa sadisohamasmiti mano
seyyassa  hinohamasmiti mano sadisassa seyyohamasmiti mano sadisassa
sadisohamasmiti mano sadisassa hinohamasmiti mano hinassa seyyohamasmiti
mano hinassa sadisohamasmiti mano hinassa hinohamasmiti mano mano
atimano  manatimano  omano  adhimano asmimano micchamano
nativitakko  janapadavitakko  amaravitakko paranudayatapatisamyutto vitakko
labhasakkarasilokapatisamyutto vitakko anavannattipatisamyutto vitakko.
   [850] Kodho ca upanaho ca makkho ca palaso ca issa
ca  macchariyanca  maya  ca  satheyyanca  avijja  ca  bhavatanha
ca  bhavaditthi  ca  vibhavaditthi  ca  sassataditthi  ca  ucchedaditthi  ca
antavaditthi  ca  anantavaditthi  ca pubbantanuditthi ca aparantanuditthi
ca  ahirikanca  anottappanca  dovacassata  ca  papamittata  ca
anajjavo  ca  amaddavo  ca  akkhanti ca asoraccanca asakhalyanca
Appatisantharo  ca indriyesu aguttadvarata ca bhojane amattannuta
ca  mutthasaccanca  asampajannanca  silavipatti  ca  ditthivipatti  ca
ajjhattam sannojananca bahiddha sannojananca.
   [851]  Tini  akusalamulani  tayo  akusalavitakka  tisso
akusalasanna   tisso   akusaladhatuyo  tini  duccaritani  tayo
asava  tini  sannojanani  tisso  tanha  aparapi  tisso
tanha  aparapi  tisso  tanha  tisso  esana  tisso  vidha
tini  bhayani  tini  tamani  tini  titthayatanani  tayo  kincana
tini  anganani  tini  malani  tini  visamani  aparanipi  tini
visamani  tayo  aggi  tayo  kasava  aparepi  tayo  kasava
assadaditthi  attanuditthi  micchaditthi  arati  vihesa  adhammacariya
dovacassata  papamittata  nanattasanna  uddhaccam  kosajjam  pamado
asantutthita  asampajannata  mahicchata  ahirikam  anottappam  pamado
anadariyam  dovacassata  papamittata  assaddhiyam  avadannuta  kosajjam
uddhaccam  asamvaro  dussilyam  ariyanam  adassanakamyata  saddhammam
asotukamyata   uparambhacittata  mutthasaccam  asampajannam  cetaso
vikkhepo ayoniso manasikaro kummaggasevana cetaso linattam.
   [852]  Cattaro  asava cattaro gantha cattaro ogha
cattaro  yoga  cattari  upadanani  cattaro  tanhuppada
cattari  agatigamanani  cattaro  vipariyesa cattaro anariyavohara
Aparepi  cattaro  anariyavohara  cattari  duccaritani  aparanipi
cattari  duccaritani  cattari  bhayani  aparanipi  cattari  bhayani
aparanipi  cattari  bhayani  aparanipi  cattari  bhayani  catasso
ditthiyo.
   [853]   Pancorambhagiyani  sannojanani  pancuddhambhagiyani
sannojanani  panca  macchariyani  panca  sanga  panca  salla
panca  cetokhila  panca  cetaso  vinibandha  panca  nivaranani
panca  kammani  anantarikani  panca  ditthiyo  panca  vera
panca  byasana  panca  akkhantiya  adinava  panca  bhayani
panca ditthadhammanibbanavada.
   [854]  Cha  vivadamulani  cha chandaraga gehasita dhamma cha
virodhavatthuni  cha  tanhakaya  cha  agarava  cha  parihaniya
dhamma  aparepi  cha  parihaniya  dhamma  cha  somanassupavicara cha
domanassupavicara  cha  upekkhupavicara  cha  gehasitani  somanassani
cha gehasitani domanassani cha gehasita upekkha cha ditthiyo.
   [855]  Satta  anusaya satta pariyutthanani satta sannojanani
satta asaddhamma satta duccaritani satta mana satta ditthiyo.
   [856] Attha kilesavatthuni attha kusitavatthuni atthasu lokadhammesu
cittassa   patighato   attha  anariyavohara  attha  micchatta
attha purisadosa attha asannivada attha nevasanninasannivada.
   [857]  Nava  aghatavatthuni  nava  purisamalani navavidha mana
nava  tanhamulaka  dhamma  nava  injitani  nava  mannitani  nava
phanditani nava papancitani nava sankhatani.
   [858] Dasa kilesavatthuni dasa aghatavatthuni dasa akusalakammapatha
dasa  sannojanani  dasa  micchatta  dasavatthuka micchaditthi dasavatthuka
antaggahika ditthi.
   [859]  Attharasa  tanhavicaritani  ajjhattikassa  upadaya
attharasa   tanhavicaritani   bahirassa   upadaya   tadekajjham
abhisannuhitva  abhisankhipitva  chattimsa  tanhavicaritani  honti  iti
atitani  chattimsa  tanhavicaritani  anagatani  chattimsa  tanhavicaritani
paccuppannani   chattimsa  tanhavicaritani  tadekajjham  abhisannuhitva
abhisankhipitva  atthasatam tanhavicaritam hoti yani ca dvasatthiditthigatani
brahmajale veyyakarane vuttani bhagavata.
            Matika.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 467-471. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=9452&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=9452&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=849&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=65              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=849              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=11816              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=11816              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]