ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [860]  Tattha  katamo  jatimado jatim paticca mado majjana
majjitattam   mano   mannana   mannitattam   unnati  unnamo
dhajo sampaggaho ketukamyata cittassa ayam vuccati jatimado.
   [861]  Tattha  katamo  gottamado  gottam  paticca  .pe.
Arogyam  paticca  .pe.  yobbanam  paticca  .pe.  jivitam  paticca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page472.

.pe. Labham paticca .pe. sakkaram paticca .pe. garukaram paticca .pe. purekkharam paticca .pe. parivaram paticca .pe. Bhogam paticca .pe. vannam paticca .pe. sutam paticca .pe. Patibhanam paticca .pe. rattannutam paticca .pe. pindapatikattam paticca .pe. anavannattim paticca .pe. ariyapatham paticca .pe. Iddhim paticca .pe. yasam paticca .pe. silam paticca .pe. Jhanam paticca .pe. sippam paticca .pe. aroham paticca .pe. Parinaham paticca .pe. santhanam paticca .pe. paripurim paticca mado majjana majjitattam mano mannana mannitattam unnati unnamo dhajo sampaggaho ketukamyata cittassa ayam vuccati paripurimado. [862] Tattha katamo mado yo mado majjana majjitattam mano mannana mannitattam unnati unnamo dhajo sampaggaho ketukamyata cittassa ayam vuccati mado. [863] Tattha katamo pamado kayaduccarite va vaciduccarite va manoduccarite va pancasu va kamagunesu cittassa vossaggo vossagganuppadanam kusalanam va dhammanam bhavanaya asakkaccakiriyata asataccakiriyata anatthitakiriyata olinavuttita nikkhittacchandata nikkhittadhurata anasevana abhavana abahulikammam anadhitthanam ananuyogo pamado yo evarupo pamado pamajjana pamajjitattam ayam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page473.

Vuccati pamado. [864] Tattha katamo thambho yo thambho thambhana thambhitattam kakkhaliyam pharusiyam ujucittata amuduta ayam vuccati thambho. [865] Tattha katamo sarambho yo sarambho patisarambho sarambhana patisarambhana patisarambhitattam ayam vuccati sarambho. [866] Tattha katama aticchata itaritaracivarapindapatasenasana- gilanapaccayabhesajjaparikkharehi pancahi va kamagunehi asantutthassa bhiyyokamyata ya evarupa iccha icchagatam aticchata rago sarago .pe. Cittassa sarago ayam vuccati aticchata. [867] Tattha katama mahicchata itaritaracivarapindapatasenasana- gilanapaccayabhesajjaparikkharehi pancahi va kamagunehi asantutthassa bhiyyokamyata ya evarupa iccha icchagatam mahicchata rago sarago .pe. Cittassa sarago ayam vuccati mahicchata. [868] Tattha katama papicchata idhekacco assaddho samano saddhoti mam jano janatuti icchati dussilo samano silavati mam jano janatuti icchati appassuto samano bahussutoti mam jano janatuti icchati sanganikaramo samano pavivittoti mam jano janatuti icchati kusito samano araddhaviriyoti mam jano janatuti icchati mutthassati samano upatthitassatiti mam jano janatuti icchati asamahito samano samahitoti mam jano janatuti icchati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page474.

Duppanno samano pannavati mam jano janatuti icchati akhinasavo samano khinasavoti mam jano janatuti icchati ya evarupa iccha icchagatam papicchata rago sarago .pe. cittassa sarago ayam vuccati papicchata. [869] Tattha katamam singam yam singam singarata caturata caturiyam parikkhatata parikkhatiyam idam vuccati singam. [870] Tattha katamam tintinam yam tintinam tintinayana tintinayitattam loluppam loluppayana loluppayitattam puncikata sadhukamyata idam vuccati tintinam. [871] Tattha katamam capalyam civaramandana pattamandana senasanamandana imassa va putikayassa bahiranam va parikkharanam mandana vibhusana kelana parikelana giddhikata giddhikattam capalata capalyam idam vuccati capalyam. [872] Tattha katama asabhagavutti matari va pitari va jetthe va bhatari va acariyesu va upajjhaye va buddhe va savakesu va annatarannataresu garutthanikesu vippatikulagahita vipaccanikasatata anadariyam anadarata agaravata appatissavata ayam vuccati asabhagavutti. [873] Tattha katama arati pantesu va senasanesu annatarannataresu va adhikusalesu dhammesu arati aratika anabhirati anabhiramana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page475.

Ukkanthita paritasita ayam vuccati arati. [874] Tattha katama tandi ya tandi tandiyana tandimanakata alasyam alasayana alasayitattam ayam vuccati tandi. [875] Tattha katama vijambhika ya kayassa jambhana vijambhana anamana vinamana sannamana panamana byadhiyakam ayam vuccati vijambhika. [876] Tattha katamo bhattasammado ya bhuttavissa bhattamuccha bhattakilamatho bhattaparilaho kayadutthullam ayam vuccati bhattasammado. [877] Tattha katamam cetaso linattam ya cittassa akalyata akammannata oliyana salliyana linam liyana liyitattam thinam thiyana thiyitattam cittassa idam vuccati cetaso linattam. [878] Tattha katama kuhana labhasakkarasilokasannissitassa papicchassa icchapakatassa paccayapatisevanasankhatena va samantajappitena va iriyapathassa va atthapana thapana santhapana bhakutika bhakutiyam kuhana kuhayana kuhitattam ayam vuccati kuhana. [879] Tattha katama lapana labhasakkarasilokasannissitassa papicchassa icchapakatassa ya paresam alapana lapana sallapana ullapana samullapana unnahana samunnahana ukkapana samukkapana anuppiyabhanita patukamyata muggasupata paribhatyata ayam vuccati lapana.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page476.

[880] Tattha katama nemittikata labhasakkarasilokasannissitassa papicchassa icchapakatassa yam paresam nimittam nimittakammam obhaso obhasakammam samantajappa parikatha ayam vuccati nemittikata. [881] Tattha katama nippesikata labhasakkarasilokasannissitassa papicchassa icchapakatassa ya paresam akkosana vambhana garahana ukkhepana samukkhepana khipana sankhipana papana sampapana avannaharika paripitthimamsikata ayam vuccati nippesikata. [882] Tattha katama labhena labham jigimsanata labhasakkara- silokasannissito papiccho icchapakato ito laddham amisam amutra harati amutra va laddham amisam idha aharati ya evarupa amisena amisassa etthi gavetthi pariyetthi esana gavesana pariyesana ayam vuccati labhena labham jigimsanata. [883] Tattha katamo seyyohamasmiti mano idhekacco jatiya va gottena va kolaputtiyena va vannapokkharataya va dhanena va ajjhenena va kammayatanena va sippayatanena va vijjatthanena va sutena va patibhanena va annatarannatarena vatthuna manam jappeti yo evarupo mano mannana mannitattam unnati unnamo dhajo sampaggaho ketukamyata cittassa ayam vuccati seyyohamasmiti mano.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page477.

[884] Tattha katamo sadisohamasmiti mano idhekacco jatiya va gottena va kolaputtiyena va vannapokkharataya va dhanena va ajjhenena va kammayatanena va sippayatanena va vijjatthanena va sutena va patibhanena va annatarannatarena vatthuna manam jappeti yo evarupo mano mannana mannitattam unnati unnamo dhajo sampaggaho ketukamyata cittassa ayam vuccati sadisohamasmiti mano. [885] Tattha katamo hinohamasmiti mano idhekacco jatiya va gottena va kolaputtiyena va vannapokkharataya va dhanena va ajjhenena va kammayatanena va sippayatanena va vijjatthanena va sutena va patibhanena va annatarannatarena vatthuna omanam jappeti yo evarupo omano omannana omannitattam hilana ohilana ohilitattam attunna attavanna attaparibhavo ayam vuccati hinohamasmiti mano. [886] Tattha katamo seyyassa seyyohamasmiti mano idhekacco seyyo hoti jatiya va gottena va kolaputtiyena va vannapokkharataya va dhanena va ajjhenena va kammayatanena va sippayatanena va vijjatthanena va sutena va patibhanena va annatarannatarena vatthuna parehi seyyam attanam dahati so tam nissaya manam jappeti yo evarupo mano mannana mannitattam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page478.

Unnati unnamo dhajo sampaggaho ketukamyata cittassa ayam vuccati seyyassa seyyohamasmiti mano. [887] Tattha katamo seyyassa sadisohamasmiti mano idhekacco seyyo hoti jatiya va gottena va kolaputtiyena va vannapokkharataya va dhanena va ajjhenena va kammayatanena va sippayatanena va vijjatthanena va sutena va patibhanena va annatarannatarena vatthuna parehi sadisam attanam dahati so tam nissaya manam jappeti yo evarupo mano mannana mannitattam unnati unnamo dhajo sampaggaho ketukamyata cittassa ayam vuccati seyyassa sadisohamasmiti mano. [888] Tattha katamo seyyassa hinohamasmiti mano idhekacco seyyo hoti jatiya va gottena va kolaputtiyena va vannapokkharataya va dhanena va ajjhenena va kammayatanena va sippayatanena va vijjatthanena va sutena va patibhanena va annatarannatarena vatthuna parehi hinam attanam dahati so tam nissaya omanam jappeti yo evarupo omano omannana omannitattam hilana ohilana ohilitattam attunna attavanna attaparibhavo ayam vuccati seyyassa hinohamasmiti mano. [889] Tattha katamo sadisassa seyyohamasmiti mano idhekacco sadiso hoti jatiya va gottena va kolaputtiyena va .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page479.

Annatarannatarena vatthuna parehi seyyam attanam dahati so tam nissaya manam jappeti yo evarupo mano mannana mannitattam unnati unnamo dhajo sampaggaho ketukamyata cittassa ayam vuccati sadisassa seyyohamasmiti mano. [890] Tattha katamo sadisassa sadisohamasmiti mano idhekacco sadiso hoti jatiya va gottena va kolaputtiyena va .pe. Annatarannatarena vatthuna parehi sadisam attanam dahati so tam nissaya manam jappeti yo evarupo mano mannana mannitattam unnati unnamo dhajo sampaggaho ketukamyata cittassa ayam vuccati sadisassa sadisohamasmiti mano. [891] Tattha katamo sadisassa hinohamasmiti mano idhekacco sadiso hoti jatiya va gottena va kolaputtiyena va .pe. Annatarannatarena vatthuna parehi hinam attanam dahati so tam nissaya omanam jappeti yo evarupo omano omannana omannitattam hilana ohilana ohilitattam attunna attavanna attaparibhavo ayam vuccati sadisassa hinohamasmiti mano. [892] Tattha katamo hinassa seyyohamasmiti mano idhekacco hino hoti jatiya va gottena va kolaputtiyena va .pe. Annatarannatarena vatthuna parehi seyyam attanam dahati so tam nissaya manam jappeti yo evarupo mano mannana mannitattam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page480.

Unnati unnamo dhajo sampaggaho ketukamyata cittassa ayam vuccati hinassa seyyohamasmiti mano. [893] Tattha katamo hinassa sadisohamasmiti mano idhekacco hino hoti jatiya va gottena va kolaputtiyena va .pe. Annatarannatarena vatthuna parehi sadisam attanam dahati so tam nissaya manam jappeti yo evarupo mano mannana mannitattam unnati unnamo dhajo sampaggaho ketukamyata cittassa ayam vuccati hinassa sadisohamasmiti mano [894] Tattha katamo hinassa hinohamasmiti mano idhekacco hino hoti jatiya va gottena va kolaputtiyena va .pe. Annatarannatarena vatthuna parehi hinam attanam dahati so tam nissaya omanam jappeti yo evarupo omano omannana omannitattam hilana ohilana ohilitattam attunna attavanna attaparibhavo ayam vuccati hinassa hinohamasmiti mano. [895] Tattha katamo mano yo mano mannana mannitattam unnati unnamo dhajo sampaggaho ketukamyata cittassa ayam vuccati mano. [896] Tattha katamo atimano idhekacco jatiya va gottena va kolaputtiyena va .pe. annatarannatarena vatthuna pare atimannati yo evarupo mano mannana mannitattam unnati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page481.

Unnamo dhajo sampaggaho ketukamyata cittassa ayam vuccati atimano. [897] Tattha katamo manatimano idhekacco jatiya va gottena va kolaputtiyena va .pe. annatarannatarena vatthuna pubbakalam parehi sadisam attanam dahati aparakalam attanam seyyam dahati parehi hinam na dahati yo evarupo mano mannana mannitattam unnati unnamo dhajo sampaggaho ketukamyata cittassa ayam vuccati manatimano. [898] Tattha katamo omano idhekacco jatiya va gottena va kolaputtiyena va vannapokkharataya va dhanena va ajjhenena va kammayatanena va sippayatanena va vijjatthanena va sutena va patibhanena va annatarannatarena vatthuna omanam jappeti yo evarupo omano omannana omannitattam hilana ohilana ohilitattam attunna attavanna attaparibhavo ayam vuccati omano. [899] Tattha katamo adhimano appatte pattasannita akate katasannita anadhigate adhigatasannita asacchikate sacchikatasannita yo evarupo mano mannana mannitattam unnati unnamo dhajo sampaggaho ketukamyata cittassa ayam vuccati adhimano. [900] Tattha katamo asmimano rupe asmiti mano asmiti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page482.

Chando asmiti anusayo vedanaya .pe. sannaya .pe. Sankharesu .pe. vinnane asmiti mano asmiti chando asmiti anusayo yo evarupo mano mannana mannitattam unnati unnamo dhajo sampaggaho ketukamyata cittassa ayam vuccati asmimano. [901] Tattha katamo micchamano idhekacco papakena va kammayatanena papakena va sippayatanena papakena va vijjatthanena papakena va sutena papakena va patibhanena papakena va silena papakena va vatena papakena va silabbatena papikaya va ditthiya annatarannatarena vatthuna manam jappeti yo evarupo mano mannana mannitattam unnati unnamo dhajo sampaggaho ketukamyata cittassa ayam vuccati micchamano. [902] Tattha katamo nativitakko natake arabbha gehasito takko vitakko .pe. Micchasankappo ayam vuccati nativitakko. [903] Tattha katamo janapadavitakko janapadam arabbha gehasito takko vitakko .pe. Micchasankappo ayam vuccati janapadavitakko. [904] Tattha katamo amaravitakko dukkarakarikapatisamyutto va ditthigatapatisamyutto va gehasito takko vitakko .pe. Micchasankappo ayam vuccati amaravitakko. [905] Tattha katamo paranudayatapatisamyutto vitakko idhekacco

--------------------------------------------------------------------------------------------- page483.

Gihisamsattho viharati sahanandi sahasoki sukhitesu sukhito dukkhitesu dukkhito uppannesu kiccakaraniyesu attanava yogam apajjati yo tattha gehasito takko vitakko .pe. micchasankappo ayam vuccati paranudayatapatisamyutto vitakko. [906] Tattha katamo labhasakkarasilokapatisamyutto vitakko labhasakkarasilokam arabbha gehasito takko vitakko .pe. Micchasankappo ayam vuccati labhasakkarasilokapatisamyutto vitakko. [907] Tattha katamo anavannattipatisamyutto vitakko idhekacco jatiya va gottena va kolaputtiyena va vannapokkharataya va dhanena va ajjhenena va kammayatanena va sippayatanena va vijjatthanena va sutena va patibhanena va annatarannatarena vatthuna ma mam pare avajanimsuti yo tattha gehasito takko vitakko .pe. micchasankappo ayam vuccati anavannattipatisamyutto vitakko. Ekakam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 471-483. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=9529&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=9529&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=860&items=48              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=66              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=860              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=11827              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=11827              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]