ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [908]  Tattha  katamo  kodho yo kodho kujjhanā kujjhitattaṃ
doso  dūsanā  dūsitattaṃ  byāpatti  byāpajjanā  byāpajjitattaṃ
virodho  paṭivirodho  caṇḍikkaṃ  assuropo  anattamanatā cittassa ayaṃ
vuccati  kodho . tattha katamo upanāho pubbakālaṃ kodho aparakālaṃ
upanāho  yo  evarūpo  upanāho upanahanā upanāhitattaṃ aṭṭhapanā
Ṭhapanā  saṇṭhapanā  anusaṃsandanā  anuppabandhanā  daḷhīkammaṃ  kodhassa
ayaṃ vuccati upanāho.
   [909]  Tattha katamo makkho yo makkho makkhiyanā makkhiyitattaṃ
niṭṭhuriyaṃ  niṭṭhuriyakammaṃ  ayaṃ  vuccati makkho . tattha katamo palāso
yo  palāso  palāsāyanā  palāsāyitattaṃ  palāsāhāro vivādaṭṭhānaṃ
yugaggāho appaṭinissaggo ayaṃ vuccati palāso.
   [910] Tattha katamā issā yā paralābhasakkāragarukāramānanavandana-
pūjanāsu  issā  issāyanā  issāyitattaṃ usūyā usūyanā usūyitattaṃ
ayaṃ  vuccati  issā  .  tattha  katamaṃ  macchariyaṃ  pañca macchariyāni
āvāsamacchariyaṃ  kulamacchariyaṃ  lābhamacchariyaṃ  vaṇṇamacchariyaṃ  dhammamacchariyaṃ
yaṃ  evarūpaṃ  maccheraṃ  maccharāyanā  maccharāyitattaṃ  vevicchaṃ  kadariyaṃ
kaṭukañcukatā aggahitattaṃ cittassa idaṃ vuccati macchariyaṃ.
   [911]  Tattha  katamā  māyā  idhekacco  kāyena duccaritaṃ
caritvā  vācāya  duccaritaṃ  caritvā  manasā duccaritaṃ caritvā tassa
paṭicchādanahetu  pāpikaṃ  icchaṃ  paṇidahati  mā  maṃ  jaññāti  icchati
mā  maṃ  jaññāti  saṅkappati mā maṃ jaññāti vācaṃ bhāsati mā maṃ
jaññāti  kāyena  parakkamati  yā  evarūpā  māyā  māyāvitā
accāsarā  vañcanā  nikati  vikīraṇā  pariharaṇā  guhanā  pariguhanā
chādanā   paricchādanā   anuttānīkammaṃ  anāvikammaṃ  vocchādanā
pāpakiriyā  ayaṃ  vuccati māyā . tattha katamaṃ sātheyyaṃ idhekacco
Satho  hoti  parisatho  yaṃ  tattha  sathaṃ  sathatā sātheyyaṃ kakkhaḷatā
kakkhaḷiyaṃ parikkhatatā pārikkhatiyaṃ idaṃ vuccati sātheyyaṃ.
   [912]  Tattha  katamā  avijjā  yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe.
Avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati avijjā . tattha katamā
bhavataṇhā  yo  bhavesu  bhavacchando  bhavarāgo  bhavanandī  bhavataṇhā
bhavasineho bhavapariḷāho bhavamucchā bhavajjhosānaṃ ayaṃ vuccati bhavataṇhā.
   [913]  Tattha  katamā  bhavadiṭṭhi  bhavissati  attā ca loko
cāti  yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  .pe. vipariyesaggāho ayaṃ
vuccati  bhavadiṭṭhi  .  tattha  katamā  vibhavadiṭṭhi  na bhavissati attā
ca loko cāti yā evarūpā diṭṭhi diṭṭhigataṃ .pe. vipariyesaggāho
ayaṃ vuccati vibhavadiṭṭhi.
   [914]  Tattha  katamā  sassatadiṭṭhi sassato attā ca loko
cāti  yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  .pe. vipariyesaggāho ayaṃ
vuccati  sassatadiṭṭhi  .  tattha  katamā  ucchedadiṭṭhi  ucchijjissati
attā  ca  loko  cāti  yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ .pe.
Vipariyesaggāho ayaṃ vuccati ucchedadiṭṭhi.
   [915] Tattha katamā antavā diṭṭhi antavā attā ca loko
cāti  yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  .pe. vipariyesaggāho ayaṃ
vuccati  antavā  diṭṭhi  .  tattha katamā anantavā diṭṭhi anantavā
attā  ca  loko  cāti  yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ .pe.
Vipariye saggāho ayaṃ vuccati anantavā diṭṭhi.
   [916]  Tattha  katamā  pubbantānudiṭṭhi  pubbantaṃ ārabbha yā
uppajjati  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  .pe.  vipariyesaggāho  ayaṃ  vuccati
pubbantānudiṭṭhi  .  tattha  katamā  aparantānudiṭṭhi  aparantaṃ ārabbha
yā  uppajjati  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  .pe. vipariyesaggāho ayaṃ vuccati
aparantānudiṭṭhi.
   [917] Tattha katamaṃ ahirikaṃ yaṃ na hiriyati hiriyitabbena na hiriyati
pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  samāpattiyā  idaṃ  vuccati ahirikaṃ .
Tattha  katamaṃ  anottappaṃ  yaṃ  na  ottappati  ottappitabbena  na
ottappati  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  samāpattiyā  idaṃ vuccati
anottappaṃ.
   [918]  Tattha  katamā  dovacassatā  sahadhammike  vuccamāne
dovacassāyaṃ    dovacassiyaṃ    dovacassatā    vippaṭikūlagāhitā
vipaccanīkasātatā  anādariyaṃ  anādaratā  agāravatā  appaṭissavatā
ayaṃ vuccati dovacassatā . tattha katamā pāpamittatā ye te puggalā
assaddhā  dussīlā  appassutā  maccharino  duppaññā  yā  tesaṃ
sevanā  nisevanā  saṃsevanā  bhajanā  sambhajanā  bhatti  sambhatti
sampavaṅkatā ayaṃ vuccati pāpamittatā.
   [919]  Tattha  katamo anājjavo yo anājjavo anājjavatā
jimhatā  vaṅkatā  kuṭilatā  ayaṃ vuccati anājjavo . tattha katamo
Amaddavo  yā  amudutā  amaddavatā  kakkhaḷiyaṃ  phārusiyaṃ  kakkhaḷatā
kathinatā ujucittatā amudutā ayaṃ vuccati amaddavo.
   [920]  Tattha  katamā  akkhanti  yā  akkhanti  akkhamanatā
anadhivāsanatā  caṇḍikkaṃ  assuropo  anattamanatā  cittassa  ayaṃ
vuccati akkhanti . tattha katamaṃ asoraccaṃ kāyiko vītikkamo vācasiko
vītikkamo  kāyikavācasiko  vītikkamo  idaṃ  vuccati asoraccaṃ sabbampi
dussīlyaṃ asoraccaṃ.
   [921]  Tattha  katamaṃ  asākhalyaṃ  yā  sā  vācā aṇḍakā
kakkasā  parakaṭukā  parābhisajjanī  kodhasāmantā  asamādhisaṃvattanikā
tathārūpiṃ  vācaṃ  bhāsitā hoti yā tattha asaṇhavācatā asakhilavācatā
pharusavācatā  idaṃ  vuccati  asākhalyaṃ . tattha katamo appaṭisanthāro
dve  paṭisanthārā  āmisapaṭisanthāro  ca  dhammapaṭisanthāro  ca
idhekacco   appaṭisanthārako   hoti   āmisapaṭisanthārena  vā
dhammapaṭisanthārena vā ayaṃ vuccati appaṭisanthāro.
   [922]  Tattha  katamā  indriyesu  aguttadvāratā idhekacco
cakkhunā   rūpaṃ   disvā  nimittaggāhī  hoti  anubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ asaṃvutaṃ viharantaṃ abhijjhādomanassā pāpakā
akusalā dhammā anvāssaveyyuṃ tassa saṃvarāya na paṭipajjati na rakkhati
cakkhundriyaṃ  cakkhundriye  na  saṃvaraṃ  āpajjati sotena saddaṃ sutvā
.pe.  ghānena  gandhaṃ  ghāyitvā  .pe.  jivhāya  rasaṃ sāyitvā
.pe.  Kāyena  phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  .pe.  manasā dhammaṃ viññāya
nimittaggāhī  hoti  anubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  manindriyaṃ
asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā
anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  na  paṭipajjati  na rakkhati manindriyaṃ
manindriye  na  saṃvaraṃ āpajjati yā imesaṃ channaṃ indriyānaṃ agutti
agopanā anārakkho asaṃvaro ayaṃ vuccati indriyesu aguttadvāratā.
Tattha  katamā  bhojane  amattaññutā idhekacco appaṭisaṃkhā ayoniso
āhāraṃ  āhāreti  davāya  madāya  maṇḍanāya vibhūsanāya yā tattha
asantuṭṭhitā  amattaññutā  appaṭisaṅkhā  bhojane  ayaṃ  vuccati
bhojane amattaññutā.
   [923]  Tattha  katamaṃ  muṭṭhasaccaṃ  yā  assati  ananussati
appaṭissati  assati  asaraṇatā  adhāraṇatā  pilāpanatā  sammusanatā
idaṃ  vuccati  muṭṭhasaccaṃ  .  tattha  katamaṃ  asampajaññaṃ  yaṃ aññāṇaṃ
adassanaṃ  .pe.  avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ  idaṃ  vuccati
asampajaññaṃ.
   [924]  Tattha  katamā  sīlavipatti kāyiko vītikkamo vācasiko
vītikkamo  kāyikavācasiko  vītikkamo  ayaṃ  vuccati sīlavipatti sabbampi
dussīlyaṃ  sīlavipatti  .  tattha  katamā  diṭṭhivipatti  natthi  dinnaṃ
natthi  yiṭṭhaṃ  .pe.  ye  imañca lokaṃ parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā
sacchikatvā  pavedentīti  yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  .pe.
Vipariyesaggāho  ayaṃ  vuccati  diṭṭhivipatti  sabbāpi  micchādiṭṭhi
diṭṭhivipatti.
   [925]  Tattha  katamaṃ  ajjhattaṃ  saññojanaṃ  pañcorambhāgiyāni
saññojanāni   ajjhattaṃ   saññojanaṃ   .   pañcuddhambhāgiyāni
saññojanāni bahiddhā saññojanaṃ.
             Dukaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 483-489. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=9768              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=9768              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=908&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=67              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=908              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=12520              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=12520              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]