ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [908]  Tattha  katamo  kodho yo kodho kujjhana kujjhitattam
doso  dusana  dusitattam  byapatti  byapajjana  byapajjitattam
virodho  pativirodho  candikkam  assuropo  anattamanata cittassa ayam
vuccati  kodho . tattha katamo upanaho pubbakalam kodho aparakalam
upanaho  yo  evarupo  upanaho upanahana upanahitattam atthapana
Thapana  santhapana  anusamsandana  anuppabandhana  dalhikammam  kodhassa
ayam vuccati upanaho.
   [909]  Tattha katamo makkho yo makkho makkhiyana makkhiyitattam
nitthuriyam  nitthuriyakammam  ayam  vuccati makkho . tattha katamo palaso
yo  palaso  palasayana  palasayitattam  palasaharo vivadatthanam
yugaggaho appatinissaggo ayam vuccati palaso.
   [910] Tattha katama issa ya paralabhasakkaragarukaramananavandana-
pujanasu  issa  issayana  issayitattam usuya usuyana usuyitattam
ayam  vuccati  issa  .  tattha  katamam  macchariyam  panca macchariyani
avasamacchariyam  kulamacchariyam  labhamacchariyam  vannamacchariyam  dhammamacchariyam
yam  evarupam  maccheram  maccharayana  maccharayitattam  veviccham  kadariyam
katukancukata aggahitattam cittassa idam vuccati macchariyam.
   [911]  Tattha  katama  maya  idhekacco  kayena duccaritam
caritva  vacaya  duccaritam  caritva  manasa duccaritam caritva tassa
paticchadanahetu  papikam  iccham  panidahati  ma  mam  jannati  icchati
ma  mam  jannati  sankappati ma mam jannati vacam bhasati ma mam
jannati  kayena  parakkamati  ya  evarupa  maya  mayavita
accasara  vancana  nikati  vikirana  pariharana  guhana  pariguhana
chadana   paricchadana   anuttanikammam  anavikammam  vocchadana
papakiriya  ayam  vuccati maya . tattha katamam satheyyam idhekacco
Satho  hoti  parisatho  yam  tattha  satham  sathata satheyyam kakkhalata
kakkhaliyam parikkhatata parikkhatiyam idam vuccati satheyyam.
   [912]  Tattha  katama  avijja  yam annanam adassanam .pe.
Avijjalangi  moho  akusalamulam ayam vuccati avijja . tattha katama
bhavatanha  yo  bhavesu  bhavacchando  bhavarago  bhavanandi  bhavatanha
bhavasineho bhavaparilaho bhavamuccha bhavajjhosanam ayam vuccati bhavatanha.
   [913]  Tattha  katama  bhavaditthi  bhavissati  atta ca loko
cati  ya  evarupa  ditthi  ditthigatam  .pe. vipariyesaggaho ayam
vuccati  bhavaditthi  .  tattha  katama  vibhavaditthi  na bhavissati atta
ca loko cati ya evarupa ditthi ditthigatam .pe. vipariyesaggaho
ayam vuccati vibhavaditthi.
   [914]  Tattha  katama  sassataditthi sassato atta ca loko
cati  ya  evarupa  ditthi  ditthigatam  .pe. vipariyesaggaho ayam
vuccati  sassataditthi  .  tattha  katama  ucchedaditthi  ucchijjissati
atta  ca  loko  cati  ya  evarupa  ditthi  ditthigatam .pe.
Vipariyesaggaho ayam vuccati ucchedaditthi.
   [915] Tattha katama antava ditthi antava atta ca loko
cati  ya  evarupa  ditthi  ditthigatam  .pe. vipariyesaggaho ayam
vuccati  antava  ditthi  .  tattha katama anantava ditthi anantava
atta  ca  loko  cati  ya  evarupa  ditthi  ditthigatam .pe.
Vipariye saggaho ayam vuccati anantava ditthi.
   [916]  Tattha  katama  pubbantanuditthi  pubbantam arabbha ya
uppajjati  ditthi  ditthigatam  .pe.  vipariyesaggaho  ayam  vuccati
pubbantanuditthi  .  tattha  katama  aparantanuditthi  aparantam arabbha
ya  uppajjati  ditthi  ditthigatam  .pe. vipariyesaggaho ayam vuccati
aparantanuditthi.
   [917] Tattha katamam ahirikam yam na hiriyati hiriyitabbena na hiriyati
papakanam  akusalanam  dhammanam  samapattiya  idam  vuccati ahirikam .
Tattha  katamam  anottappam  yam  na  ottappati  ottappitabbena  na
ottappati  papakanam  akusalanam  dhammanam  samapattiya  idam vuccati
anottappam.
   [918]  Tattha  katama  dovacassata  sahadhammike  vuccamane
dovacassayam    dovacassiyam    dovacassata    vippatikulagahita
vipaccanikasatata  anadariyam  anadarata  agaravata  appatissavata
ayam vuccati dovacassata . tattha katama papamittata ye te puggala
assaddha  dussila  appassuta  maccharino  duppanna  ya  tesam
sevana  nisevana  samsevana  bhajana  sambhajana  bhatti  sambhatti
sampavankata ayam vuccati papamittata.
   [919]  Tattha  katamo anajjavo yo anajjavo anajjavata
jimhata  vankata  kutilata  ayam vuccati anajjavo . tattha katamo
Amaddavo  ya  amuduta  amaddavata  kakkhaliyam  pharusiyam  kakkhalata
kathinata ujucittata amuduta ayam vuccati amaddavo.
   [920]  Tattha  katama  akkhanti  ya  akkhanti  akkhamanata
anadhivasanata  candikkam  assuropo  anattamanata  cittassa  ayam
vuccati akkhanti . tattha katamam asoraccam kayiko vitikkamo vacasiko
vitikkamo  kayikavacasiko  vitikkamo  idam  vuccati asoraccam sabbampi
dussilyam asoraccam.
   [921]  Tattha  katamam  asakhalyam  ya  sa  vaca andaka
kakkasa  parakatuka  parabhisajjani  kodhasamanta  asamadhisamvattanika
tatharupim  vacam  bhasita hoti ya tattha asanhavacata asakhilavacata
pharusavacata  idam  vuccati  asakhalyam . tattha katamo appatisantharo
dve  patisanthara  amisapatisantharo  ca  dhammapatisantharo  ca
idhekacco   appatisantharako   hoti   amisapatisantharena  va
dhammapatisantharena va ayam vuccati appatisantharo.
   [922]  Tattha  katama  indriyesu  aguttadvarata idhekacco
cakkhuna   rupam   disva  nimittaggahi  hoti  anubyanjanaggahi
yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka
akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya na patipajjati na rakkhati
cakkhundriyam  cakkhundriye  na  samvaram  apajjati sotena saddam sutva
.pe.  ghanena  gandham  ghayitva  .pe.  jivhaya  rasam sayitva
.pe.  Kayena  photthabbam  phusitva  .pe.  manasa dhammam vinnaya
nimittaggahi  hoti  anubyanjanaggahi  yatvadhikaranamenam  manindriyam
asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma
anvassaveyyum  tassa  samvaraya  na  patipajjati  na rakkhati manindriyam
manindriye  na  samvaram apajjati ya imesam channam indriyanam agutti
agopana anarakkho asamvaro ayam vuccati indriyesu aguttadvarata.
Tattha  katama  bhojane  amattannuta idhekacco appatisamkha ayoniso
aharam  ahareti  davaya  madaya  mandanaya vibhusanaya ya tattha
asantutthita  amattannuta  appatisankha  bhojane  ayam  vuccati
bhojane amattannuta.
   [923]  Tattha  katamam  mutthasaccam  ya  assati  ananussati
appatissati  assati  asaranata  adharanata  pilapanata  sammusanata
idam  vuccati  mutthasaccam  .  tattha  katamam  asampajannam  yam annanam
adassanam  .pe.  avijjalangi  moho  akusalamulam  idam  vuccati
asampajannam.
   [924]  Tattha  katama  silavipatti kayiko vitikkamo vacasiko
vitikkamo  kayikavacasiko  vitikkamo  ayam  vuccati silavipatti sabbampi
dussilyam  silavipatti  .  tattha  katama  ditthivipatti  natthi  dinnam
natthi  yittham  .pe.  ye  imanca lokam paranca lokam sayam abhinna
sacchikatva  pavedentiti  ya  evarupa  ditthi  ditthigatam  .pe.
Vipariyesaggaho  ayam  vuccati  ditthivipatti  sabbapi  micchaditthi
ditthivipatti.
   [925]  Tattha  katamam  ajjhattam  sannojanam  pancorambhagiyani
sannojanani   ajjhattam   sannojanam   .   pancuddhambhagiyani
sannojanani bahiddha sannojanam.
             Dukam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 483-489. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=9768&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=9768&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=908&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=67              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=908              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=12520              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=12520              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]